حالت آزمایشی
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۴۲
فروش
0.01
1.23664
1.23603
سود
‪0.39 USD‬
USDCAD
معامله
#164449333
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.23603
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۴
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۰۰
فروش
0.01
1.24776
1.247
سود
‪0.51 USD‬
USDCAD
معامله
#164367537
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24776
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.247
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۲۴
خرید
0.01
1.36255
1.35762
سود
‪-5.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#164154109
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36255
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.35762
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.03 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۳۴
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۲۲
خرید
0.01
1.36014
1.35761
سود
‪-2.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#164158939
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36014
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.35761
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.63 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۳۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۲۰
خرید
0.01
1.36174
1.35766
سود
‪-4.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#164154971
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36174
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.35766
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.18 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۵۵
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۱۸
خرید
0.01
1.35914
1.35766
سود
‪-1.58 USD‬
GBPUSD
معامله
#164162913
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35914
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.35766
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.58 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۵۴
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۵۷
فروش
0.01
1.26048
1.26086
سود
‪-0.40 USD‬
USDCAD
معامله
#164097853
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26048
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.26086
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.40 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۱۴
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۵۵
فروش
0.01
1.26112
1.26086
سود
‪0.11 USD‬
USDCAD
معامله
#164098745
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26112
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.26086
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۴۲
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۵۲
فروش
0.01
1.26206
1.26095
سود
‪0.78 USD‬
USDCAD
معامله
#164099936
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26206
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.26095
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۵
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۲۸
خرید
0.01
1.27356
1.2738
سود
‪0.09 USD‬
USDCAD
معامله
#163960997
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.2738
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۰:۰۶
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۳
کپی
‪-40.72%‬
‪-62.55%‬
سود
‪-85.86 USD‬
TradeSingleEntry
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۰:۰۶
نقطه ورود
‪-40.72%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۳
خروج
‪-62.55%‬
سود
‪-85.86 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۴
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۴۳
خرید
0.01
1.36955
1.36989
سود
‪0.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#163862894
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.36989
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۳۲
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۱۶
فروش
0.01
1.36793
1.3669
سود
‪0.93 USD‬
GBPUSD
معامله
#163817878
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36793
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.3669
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۷
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۱۶
فروش
0.01
1.36693
1.3669
سود
‪-0.07 USD‬
GBPUSD
معامله
#163815490
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36693
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.3669
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۲۲
فروش
0.01
1.2776
1.27753
سود
‪-0.05 USD‬
USDCAD
معامله
#163706326
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2776
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.27753
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۵۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۰۰
فروش
0.01
1.27857
1.2776
سود
‪0.66 USD‬
USDCAD
معامله
#163707223
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27857
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2776
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۴۷
فروش
0.01
1.37123
1.3706
سود
‪0.53 USD‬
GBPUSD
معامله
#163497516
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.3706
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۴
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۴۶
کپی
‪-18.82%‬
‪-40.72%‬
سود
‪-24.39 USD‬
TradeSingleEntry
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۴
نقطه ورود
‪-18.82%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۴۶
خروج
‪-40.72%‬
سود
‪-24.39 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۶
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۷
فروش
0.01
1.38057
1.37999
سود
‪0.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#163327667
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37999
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۲۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۲
فروش
0.01
1.26457
1.2643
سود
‪0.11 USD‬
USDCAD
معامله
#163274149
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.2643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۳
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۵
فروش
0.01
1.37662
1.37619
سود
‪0.33 USD‬
GBPUSD
معامله
#163137566
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37619
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
خرید
0.01
1.26413
1.2647
سود
‪0.35 USD‬
USDCAD
معامله
#163087854
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2647
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۰۰
خرید
0.01
1.38367
1.38411
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#162943015
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38411
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۰۰
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۳۶
خرید
0.01
1.18026
1.1805
سود
‪0.14 USD‬
EURUSD
معامله
#162835561
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18026
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.1805
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۴
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۳۶
خرید
0.01
1.181
1.1805
سود
‪-0.60 USD‬
EURUSD
معامله
#162834029
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.181
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.1805
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.60 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۰۰
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۳۶
خرید
0.01
1.17963
1.1805
سود
‪0.77 USD‬
EURUSD
معامله
#162845059
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17963
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.1805
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۵
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۴۶
خرید
0.01
1.17984
1.18016
سود
‪0.22 USD‬
EURUSD
معامله
#162740085
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.18016
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۰
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۱۶
فروش
0.01
1.37
1.3695
سود
‪0.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#162696835
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.3695
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۲
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۱۲
خرید
0.01
1.17457
1.17412
سود
‪-0.55 USD‬
EURUSD
معامله
#162585295
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.17412
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.55 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۴۷
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۸
خرید
0.01
1.17392
1.17412
سود
‪0.10 USD‬
EURUSD
معامله
#162586893
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.17412
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۱
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۵
فروش
0.01
1.36242
1.36256
سود
‪-0.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#162510940
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36242
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36256
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.24 USD‬
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۵۲:۴۳
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۰
فروش
0.01
1.36329
1.36257
سود
‪0.62 USD‬
GBPUSD
معامله
#162514193
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۵۲:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36329
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36257
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۴۳
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۳
خرید
0.01
1.26276
1.2637
سود
‪0.64 USD‬
USDCAD
معامله
#162435080
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26276
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2637
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۰
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۳
خرید
0.01
1.26365
1.2637
سود
‪-0.06 USD‬
USDCAD
معامله
#162434605
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26365
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2637
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۳۴
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۲۶
فروش
0.01
1.38422
1.38387
سود
‪0.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#162388422
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38422
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38387
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۸
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۵۰
فروش
0.01
1.25014
1.25102
سود
‪-0.80 USD‬
USDCAD
معامله
#162272728
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25014
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.25102
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.80 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۱۲
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۴۷
فروش
0.01
1.25076
1.25102
سود
‪-0.31 USD‬
USDCAD
معامله
#162275027
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25076
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.25102
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.31 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۲۲
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۴۲
فروش
0.01
1.25193
1.25102
سود
‪0.63 USD‬
USDCAD
معامله
#162276056
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25193
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.25102
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۷
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۴۲
فروش
0.01
1.38507
1.3844
سود
‪0.57 USD‬
GBPUSD
معامله
#162194896
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38507
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.3844
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۳۲
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۳۷
فروش
0.01
1.3867
1.38621
سود
‪0.39 USD‬
GBPUSD
معامله
#162153937
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3867
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38621
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۹
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۳
خرید
0.01
1.39277
1.39211
سود
‪-0.76 USD‬
GBPUSD
معامله
#162100157
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39277
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.39211
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.76 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۰۳
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۰
خرید
0.01
1.39212
1.3921
سود
‪-0.12 USD‬
GBPUSD
معامله
#162100973
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39212
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.3921
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.12 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۴۶
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۰۳
خرید
0.01
1.39067
1.39107
سود
‪0.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#162014328
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39067
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.39107
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۱۱
خرید
0.01
1.24842
1.24899
سود
‪0.36 USD‬
USDCAD
معامله
#161936380
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24842
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.24899
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۰۶
فروش
0.01
1.24614
1.246
سود
‪0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#161883877
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24614
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.246
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۵۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۲۹
فروش
0.01
1.24714
1.24619
سود
‪0.66 USD‬
USDCAD
معامله
#161884535
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.24619
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۳۲
فروش
0.13
1.24619
1.2462
سود
‪-1.40 USD‬
USDCAD
معامله
#161883797
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24619
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۳۲
حجم معامله
0.13
خروج
1.2462
هزینه های کمیسیون
‪-1.30 USD‬
سود
‪-1.40 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۷
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۱۲
فروش
0.01
1.25202
1.25222
سود
‪-0.26 USD‬
USDCAD
معامله
#161844027
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.25222
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.26 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۳۴
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۰۶
فروش
0.01
1.25298
1.25224
سود
‪0.49 USD‬
USDCAD
معامله
#161844770
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25298
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.25224
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۹
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۵
خرید
0.01
1.37743
1.37494
سود
‪-2.59 USD‬
GBPUSD
معامله
#161662495
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37743
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37494
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.59 USD‬