حالت آزمایشی
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۰۰
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۵۳:۴۷
خرید
0.01
1.10272
1.10302
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473257445
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10272
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۵۳:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.10302
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۰۲
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۴۶
خرید
0.01
1.10243
1.10253
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473254550
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10253
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۰۲
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۴۶
خرید
0.01
1.10202
1.10253
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1473256145
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10253
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۰۱
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۸
خرید
0.01
1.10169
1.10209
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473254263
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10169
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10209
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۰۵
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۸
خرید
0.01
1.10188
1.10209
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473253985
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10188
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10209
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۰۵
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۱۹
خرید
0.01
1.10116
1.10166
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1473253448
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10116
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10166
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۰۱
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۱۹
خرید
0.01
1.10138
1.10166
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473252903
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10138
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10166
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۴:۰۸
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۱۹
خرید
0.01
1.10153
1.10166
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473251623
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10153
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10166
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۵۱:۰۲
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۰۷
خرید
0.01
1.10085
1.10137
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1473248626
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۵۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10085
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.10137
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۵۰:۰۶
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۰۷
خرید
0.01
1.10111
1.10137
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473248620
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۵۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10111
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.10137
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۳۱:۰۴
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۰۷
خرید
0.01
1.10125
1.10137
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473246500
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۳۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10125
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.10137
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۶:۰۰
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۳۱
خرید
0.01
1.10076
1.10091
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473244733
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10076
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10091
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۸:۰۲
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۳۱
خرید
0.01
1.10045
1.10091
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473244784
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10091
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۰۴:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۵:۱۴
خرید
0.01
1.09991
1.10033
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473244131
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۰۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09991
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۵:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10033
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۴۲:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۵:۱۴
خرید
0.01
1.10015
1.10033
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473243036
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۴۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10015
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۵:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10033
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۰۲
خرید
0.01
1.0995
1.0998
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473242445
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0995
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.0998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۵۵
خرید
0.01
1.09931
1.09931
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473241200
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09931
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.09931
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۰۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۵۵
خرید
0.01
1.09867
1.09931
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1473241710
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09867
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.09931
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۵۵
خرید
0.01
1.09905
1.09931
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473241368
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09905
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.09931
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۲۵
خرید
0.01
1.09873
1.09917
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473241067
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.09917
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۰۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۲۵
خرید
0.01
1.09901
1.09917
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473239796
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09901
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.09917
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۳۷:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۱۷
خرید
0.01
1.09827
1.09879
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1473239432
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۳۷:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09827
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.09879
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۱۷
خرید
0.01
1.0987
1.09879
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473238959
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0987
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.09879
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۰۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۱۵
خرید
0.01
1.09835
1.09865
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473238160
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.09865
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۴:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۱۲
خرید
0.01
1.09754
1.09824
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1473235969
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09754
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.09824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۰۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۱۲
خرید
0.01
1.09798
1.09824
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473235572
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09798
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.09824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۰۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۱۲
خرید
0.01
1.09831
1.09824
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473235490
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09831
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.09824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خرید
0.01
1.10105
1.09833
سود
‪-0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1473223808
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10105
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.09833
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خرید
0.01
1.09998
1.09833
سود
‪-0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1473225533
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09998
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.09833
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خرید
0.02
1.09845
1.09833
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473227778
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09845
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.09833
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۰۵
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خرید
0.02
1.09621
1.09833
سود
‪0.04 USD‬
EURUSD
معامله
#1473232917
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09621
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.09833
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۰۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خرید
0.01
1.10038
1.09833
سود
‪-0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1473225109
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10038
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.09833
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خرید
0.02
1.09889
1.09833
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1473227499
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09889
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.09833
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خرید
0.02
1.09684
1.09833
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1473229548
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.09833
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خرید
0.01
1.10072
1.09833
سود
‪-0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1473224613
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.09833
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۰۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خرید
0.01
1.0995
1.09833
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1473225783
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0995
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.09833
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خرید
0.02
1.09752
1.09833
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1473228197
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09752
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.09833
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
خرید
0.03
1.09569
1.09833
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD
معامله
#1473233258
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09569
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.09833
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۰۵
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۵۷
فروش
0.01
1.09601
1.09571
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473232918
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09601
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.09571
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۰۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۴:۰۲
فروش
0.01
1.09688
1.09658
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473232521
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09688
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۴:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.09658
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۵۹
فروش
0.01
1.09663
1.09693
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473229550
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09663
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.09693
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۵۹
فروش
0.01
1.09779
1.09693
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1473230499
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09779
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.09693
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۰۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۵۹
فروش
0.01
1.09727
1.09693
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473229722
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09727
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.09693
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۰۳
فروش
0.01
1.09732
1.09702
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473228198
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.09702
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۴۹
فروش
0.01
1.09803
1.09773
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473227881
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09803
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.09773
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۴۸
فروش
0.01
1.09865
1.09835
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473227501
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09865
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.09835
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۰۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۴
فروش
0.01
1.09978
1.09923
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1473225989
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09978
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.09923
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۰۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۴
فروش
0.01
1.09928
1.09923
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1473225782
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09928
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.09923
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۳۹
فروش
0.02
1.10128
1.0998
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1473222736
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.0998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۳۹
فروش
0.01
1.09835
1.0998
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1473219109
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.0998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬