حالت آزمایشی
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۵۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۲۰
فروش
0.11
0.65752
0.65794
سود
-4.62 USD
NZDUSD.
معامله
#51646276
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65752
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۲۰
حجم معامله
0.11
خروج
0.65794
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.62 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۱۷
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۱۶
فروش
0.11
0.64654
0.64684
سود
-3.35 USD
NZDCHF.
معامله
#51650358
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64654
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۱۶
حجم معامله
0.11
خروج
0.64684
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.35 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۴۵
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۵:۰۵
فروش
0.11
1.31778
1.31598
سود
20.46 USD
GBPUSD.
معامله
#51619911
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31778
بهره
0.66 USD
مجموع
19.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۵:۰۵
حجم معامله
0.11
خروج
1.31598
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
20.46 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۴۸
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۱۴
فروش
0.11
1.31927
1.31647
سود
30.80 USD
GBPUSD.
معامله
#51649783
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31927
بهره
0.00 USD
مجموع
30.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۱۴
حجم معامله
0.11
خروج
1.31647
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
30.80 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۴۸
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۰۸
فروش
0.11
1.29576
1.29422
سود
17.23 USD
GBPCHF.
معامله
#51650273
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29576
بهره
0.00 USD
مجموع
17.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۰۸
حجم معامله
0.11
خروج
1.29422
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
17.23 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۰:۰۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۲۷
فروش
0.11
1.32
1.31905
سود
11.11 USD
GBPUSD.
معامله
#51620414
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۰:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32
بهره
0.66 USD
مجموع
10.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۲۷
حجم معامله
0.11
خروج
1.31905
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.11 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۴۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۲۳
فروش
0.11
1.32037
1.31905
سود
15.18 USD
GBPUSD.
معامله
#51632853
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32037
بهره
0.66 USD
مجموع
14.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۲۳
حجم معامله
0.11
خروج
1.31905
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
15.18 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۵۳
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۱۹
فروش
0.11
1.32038
1.31888
سود
17.16 USD
GBPUSD.
معامله
#51632912
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32038
بهره
0.66 USD
مجموع
16.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۱۹
حجم معامله
0.11
خروج
1.31888
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
17.16 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۵۵
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۱۶
فروش
0.11
1.32039
1.31887
سود
17.38 USD
GBPUSD.
معامله
#51632970
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32039
بهره
0.66 USD
مجموع
16.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۱۶
حجم معامله
0.11
خروج
1.31887
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
17.38 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۵۸
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۱۳
فروش
0.11
1.32062
1.31887
سود
19.91 USD
GBPUSD.
معامله
#51633028
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32062
بهره
0.66 USD
مجموع
19.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۱۳
حجم معامله
0.11
خروج
1.31887
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
19.91 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۲۱:۰۵
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۰۸
فروش
0.11
1.32062
1.31887
سود
19.91 USD
GBPUSD.
معامله
#51633097
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۲۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32062
بهره
0.66 USD
مجموع
19.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۰۸
حجم معامله
0.11
خروج
1.31887
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
19.91 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۱:۵۹
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۳:۳۲
خرید
0.11
1471.65
1477.2
سود
61.05 USD
XAUUSD.
معامله
#51627054
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۱:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1471.65
بهره
0.00 USD
مجموع
61.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۳:۳۲
حجم معامله
0.11
خروج
1477.2
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
61.05 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۱:۴۷
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۲۴
خرید
0.11
1471.45
1472.96
سود
16.61 USD
XAUUSD.
معامله
#51626811
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۱:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1471.45
بهره
0.00 USD
مجموع
16.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۲۴
حجم معامله
0.11
خروج
1472.96
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
16.61 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۰۳
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۱۳
خرید
0.11
1469.45
1472.94
سود
38.39 USD
XAUUSD.
معامله
#51626446
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1469.45
بهره
0.00 USD
مجموع
38.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۱۳
حجم معامله
0.11
خروج
1472.94
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
38.39 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۲۴
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۴۹
فروش
0.51
1468.78
1468.87
سود
-4.59 USD
XAUUSD.
معامله
#51625416
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1468.78
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۴۹
حجم معامله
0.51
خروج
1468.87
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.59 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۱۵
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۳۵
خرید
0.11
1467.52
1470.26
سود
30.14 USD
XAUUSD.
معامله
#51612098
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1467.52
بهره
0.00 USD
مجموع
30.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۳۵
حجم معامله
0.11
خروج
1470.26
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
30.14 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۵۳
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۸
خرید
0.11
1467.49
1467.98
سود
5.39 USD
XAUUSD.
معامله
#51616913
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1467.49
بهره
0.00 USD
مجموع
5.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۸
حجم معامله
0.11
خروج
1467.98
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.39 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۴۸
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۱۳
فروش
0.11
0.86466
0.86607
سود
-11.72 USD
NZDCAD.
معامله
#51606384
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86466
بهره
0.00 USD
مجموع
-11.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۱۳
حجم معامله
0.11
خروج
0.86607
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-11.72 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۵۱
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۰۹
فروش
0.11
0.86465
0.86607
سود
-11.80 USD
NZDCAD.
معامله
#51606451
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86465
بهره
0.00 USD
مجموع
-11.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۰۹
حجم معامله
0.11
خروج
0.86607
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-11.80 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۵۴
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۰۶
فروش
0.11
0.86465
0.86608
سود
-11.88 USD
NZDCAD.
معامله
#51606516
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86465
بهره
0.00 USD
مجموع
-11.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۰۶
حجم معامله
0.11
خروج
0.86608
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-11.88 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۲۵
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۰۲
فروش
0.11
71.069
71.104
سود
-3.54 USD
NZDJPY.
معامله
#51608085
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.069
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۰۲
حجم معامله
0.11
خروج
71.104
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.54 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۲۸
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۵۷
فروش
0.11
71.069
71.104
سود
-3.55 USD
NZDJPY.
معامله
#51608115
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.069
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۵۷
حجم معامله
0.11
خروج
71.104
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.55 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۳۰
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۵۳
فروش
0.11
71.067
71.104
سود
-3.75 USD
NZDJPY.
معامله
#51608159
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.067
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۵۳
حجم معامله
0.11
خروج
71.104
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.75 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۲۹
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۷:۳۰
خرید
0.05
1466.18
1466.66
سود
2.40 USD
XAUUSD.
معامله
#51609500
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1466.18
بهره
0.00 USD
مجموع
2.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۷:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
1466.66
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.40 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۳۷
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۷:۲۷
خرید
0.11
1466.25
1466.55
سود
3.30 USD
XAUUSD.
معامله
#51609559
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1466.25
بهره
0.00 USD
مجموع
3.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۷:۲۷
حجم معامله
0.11
خروج
1466.55
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.30 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۴۳
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۰۰
خرید
0.11
142.868
142.757
سود
-11.23 USD
GBPJPY.
معامله
#51599353
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.868
بهره
0.00 USD
مجموع
-11.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۰۰
حجم معامله
0.11
خروج
142.757
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-11.23 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۳۹
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۰۰
خرید
0.05
142.868
142.757
سود
-5.11 USD
GBPJPY.
معامله
#51599288
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.868
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۰۰
حجم معامله
0.05
خروج
142.757
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-5.11 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۵۰
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۰۰
خرید
0.11
142.867
142.757
سود
-11.13 USD
GBPJPY.
معامله
#51599418
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.867
بهره
0.00 USD
مجموع
-11.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۰۰
حجم معامله
0.11
خروج
142.757
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-11.13 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۲۳
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۱:۴۱
فروش
0.21
71.014
70.982
سود
6.17 USD
NZDJPY.
معامله
#51596226
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.014
بهره
0.00 USD
مجموع
6.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۱:۴۱
حجم معامله
0.21
خروج
70.982
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.17 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۲۵
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۱:۳۸
فروش
0.21
71.004
70.982
سود
4.24 USD
NZDJPY.
معامله
#51596293
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.004
بهره
0.00 USD
مجموع
4.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۱:۳۸
حجم معامله
0.21
خروج
70.982
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.24 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۲۸
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۱:۳۴
فروش
0.21
70.994
70.982
سود
2.31 USD
NZDJPY.
معامله
#51596399
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
70.994
بهره
0.00 USD
مجموع
2.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۱:۳۴
حجم معامله
0.21
خروج
70.982
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.31 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۳۰
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۱:۳۱
فروش
0.21
70.995
70.982
سود
2.51 USD
NZDJPY.
معامله
#51596493
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
70.995
بهره
0.00 USD
مجموع
2.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۱:۳۱
حجم معامله
0.21
خروج
70.982
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.51 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۱۴
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۰:۴۶
فروش
0.11
1.31684
1.3146
سود
24.86 USD
GBPUSD.
معامله
#51586644
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31684
بهره
0.22 USD
مجموع
24.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۰:۴۶
حجم معامله
0.11
خروج
1.3146
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
24.86 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۰۴
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۲۳
فروش
0.11
1.3176
1.31703
سود
6.27 USD
GBPUSD.
معامله
#51585727
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3176
بهره
0.00 USD
مجموع
6.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۲۳
حجم معامله
0.11
خروج
1.31703
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.27 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۵۴
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۳۵
فروش
0.11
1.31727
1.31621
سود
11.66 USD
GBPUSD.
معامله
#51584055
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31727
بهره
0.00 USD
مجموع
11.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۳۵
حجم معامله
0.11
خروج
1.31621
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.66 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۰۰
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۳۲
فروش
0.11
1466.04
1464.7
سود
14.74 USD
XAUUSD.
معامله
#51584223
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1466.04
بهره
0.00 USD
مجموع
14.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۳۲
حجم معامله
0.11
خروج
1464.7
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.74 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۹:۳۶
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۴۸
فروش
0.11
71.149
71.066
سود
7.55 USD
NZDJPY.
معامله
#51548312
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۹:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.149
بهره
-0.86 USD
مجموع
8.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۴۸
حجم معامله
0.11
خروج
71.066
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.55 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۰
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۱۲
خرید
0.11
1463.01
1464.29
سود
12.65 USD
XAUUSD.
معامله
#51556483
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1463.01
بهره
-1.43 USD
مجموع
14.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۱۲
حجم معامله
0.11
خروج
1464.29
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
12.65 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۸:۵۷
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۰۶
فروش
0.11
71.299
71.135
سود
16.61 USD
NZDJPY.
معامله
#51565848
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۸:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.299
بهره
0.00 USD
مجموع
16.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۰۶
حجم معامله
0.11
خروج
71.135
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
16.61 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۹:۰۲
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۰۲
فروش
0.11
71.299
71.133
سود
16.82 USD
NZDJPY.
معامله
#51565913
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.299
بهره
0.00 USD
مجموع
16.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۰۲
حجم معامله
0.11
خروج
71.133
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
16.82 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۹:۰۷
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۵۹
فروش
0.11
71.3
71.13
سود
17.23 USD
NZDJPY.
معامله
#51565979
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۹:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.3
بهره
0.00 USD
مجموع
17.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۵۹
حجم معامله
0.11
خروج
71.13
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
17.23 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۱۵:۰۱
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۵۹:۵۹
خرید
0.11
1461.16
1461.29
سود
1.43 USD
XAUUSD.
معامله
#51563825
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1461.16
بهره
0.00 USD
مجموع
1.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۵۹:۵۹
حجم معامله
0.11
خروج
1461.29
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.43 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۴۰:۱۰
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۵۹:۵۱
خرید
0.11
1460.39
1461.27
سود
9.68 USD
XAUUSD.
معامله
#51566804
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۴۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1460.39
بهره
0.00 USD
مجموع
9.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۵۹:۵۱
حجم معامله
0.11
خروج
1461.27
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.68 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۴۰:۱۵
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۵۹:۴۷
خرید
0.11
1460.46
1461.25
سود
8.69 USD
XAUUSD.
معامله
#51566865
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۴۰:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1460.46
بهره
0.00 USD
مجموع
8.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۵۹:۴۷
حجم معامله
0.11
خروج
1461.25
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
8.69 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۴۰:۱۸
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۵۹:۴۲
خرید
0.11
1460.46
1461.24
سود
8.58 USD
XAUUSD.
معامله
#51566924
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۴۰:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1460.46
بهره
0.00 USD
مجموع
8.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۵۹:۴۲
حجم معامله
0.11
خروج
1461.24
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
8.58 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۵۴
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۰۳
فروش
0.11
1.74501
1.743
سود
16.69 USD
GBPCAD.
معامله
#51549136
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.74501
بهره
0.00 USD
مجموع
16.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۰۳
حجم معامله
0.11
خروج
1.743
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
16.69 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۱۶:۳۴
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۳۱
فروش
0.11
71.148
71.086
سود
6.28 USD
NZDJPY.
معامله
#51538138
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۱۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.148
بهره
0.00 USD
مجموع
6.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۳۱
حجم معامله
0.11
خروج
71.086
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.28 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۳:۱۹
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۲۷
فروش
0.11
0.68296
0.68249
سود
5.17 USD
AUDUSD.
معامله
#51538713
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68296
بهره
0.00 USD
مجموع
5.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۲۷
حجم معامله
0.11
خروج
0.68249
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.17 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۲۵
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۲۳
فروش
0.11
71.137
71.085
سود
5.27 USD
NZDJPY.
معامله
#51538806
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.137
بهره
0.00 USD
مجموع
5.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۲۳
حجم معامله
0.11
خروج
71.085
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.27 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۲۹
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۲۰
فروش
0.11
71.137
71.085
سود
5.27 USD
NZDJPY.
معامله
#51538871
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.137
بهره
0.00 USD
مجموع
5.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۲۰
حجم معامله
0.11
خروج
71.085
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.27 USD