حالت آزمایشی
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۵۶:۴۶
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۴۴
فروش
0.01
1.11432
1.11823
سود
‪-0.04 USD‬
EURUSD
معامله
#1468420900
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۵۶:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11432
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.11823
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۱
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۴۴
خرید
0.01
109.507
109.412
سود
‪-0.01 USD‬
USDJPY
معامله
#1468420293
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.507
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
109.412
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۴۲
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۴۴
خرید
0.01
122.111
122.409
سود
‪0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1468420404
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.111
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
122.409
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۰۶
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۳۷
خرید
0.01
1.11324
1.11427
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1468419651
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11324
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.11427
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۰۶
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۴۲
خرید
0.01
121.974
122.087
سود
‪0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1468419653
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.974
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
122.087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۳۷
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۰۶
خرید
0.01
109.499
109.464
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#1468418263
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
109.464
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۶
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۰۶
خرید
0.01
122.033
121.952
سود
‪-0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1468418136
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.033
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
121.952
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۶
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۰۶
خرید
0.01
1.11356
1.11303
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1468418135
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.11303
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۸
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۵
خرید
0.01
109.648
109.475
سود
‪-0.02 USD‬
USDJPY
معامله
#1468412416
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.648
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.475
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۰۵
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۵
خرید
0.01
121.956
122.008
سود
‪0.00 USD‬
EURJPY
معامله
#1468417534
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.956
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
122.008
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۷
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۵
فروش
0.01
1.10996
1.11357
سود
‪-0.04 USD‬
EURUSD
معامله
#1468412413
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10996
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.11357
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۴۴:۰۳
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۵
فروش
0.01
121.811
122.032
سود
‪-0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1468414999
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۴۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.811
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
122.032
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۵:۱۵
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۵
خرید
0.01
109.518
109.475
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#1468413517
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۵:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.518
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.475
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۲
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۵
فروش
0.01
121.689
122.032
سود
‪-0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1468412407
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.689
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
122.032
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۲۵:۵۲
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۵
فروش
0.01
1.11124
1.11357
سود
‪-0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1468414840
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۲۵:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11124
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.11357
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۲۵:۵۳
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۵:۱۵
خرید
0.01
1.11144
1.11254
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1468414843
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۲۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11144
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۵:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.11254
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۴۴:۰۵
خرید
0.01
121.716
121.829
سود
‪0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1468412404
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.716
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۴۴:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
121.829
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۷
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۲۵:۴۶
خرید
0.01
1.11016
1.11118
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1468412410
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11016
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۲۵:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.11118
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۹
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۵:۱۹
فروش
0.01
109.625
109.516
سود
‪0.01 USD‬
USDJPY
معامله
#1468412419
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.625
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۵:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
109.516
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۲۲
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
فروش
0.01
121.54
121.716
سود
‪-0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1468405942
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.54
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
121.716
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۱۷
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
فروش
0.01
121.674
121.716
سود
‪0.00 USD‬
EURJPY
معامله
#1468410417
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.674
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
121.716
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۵۲
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
خرید
0.02
1.66954
1.66333
سود
‪-0.08 USD‬
EURNZD
معامله
#1468400127
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.66954
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.66333
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۲۴
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
خرید
0.01
1.1176
1.10994
سود
‪-0.08 USD‬
EURUSD
معامله
#1468271913
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10994
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۴۶
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
خرید
0.02
1.66787
1.66333
سود
‪-0.06 USD‬
EURNZD
معامله
#1468408701
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.66787
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.66333
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۱:۵۵
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
خرید
0.01
1.68267
1.66333
سود
‪-0.13 USD‬
EURNZD
معامله
#1468359503
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.68267
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.66333
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.13 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۰۸
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
خرید
0.01
1.111
1.10994
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1468412113
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.111
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10994
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۴:۲۷
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
فروش
0.01
109.473
109.648
سود
‪-0.02 USD‬
USDJPY
معامله
#1468402844
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۴:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.473
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.648
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۲۸
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
فروش
0.01
109.601
109.648
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#1468408271
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.601
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.648
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۰۷
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
خرید
0.01
1.69729
1.66333
سود
‪-0.23 USD‬
EURNZD
معامله
#1468329315
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.69729
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.66333
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۲:۳۵
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
خرید
0.02
1.67333
1.66333
سود
‪-0.13 USD‬
EURNZD
معامله
#1468381195
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۲:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.67333
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.66333
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.13 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۲۱
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
خرید
0.01
1.10971
1.10994
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1468405961
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10971
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10994
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۱۴
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
خرید
0.01
1.11859
1.10994
سود
‪-0.09 USD‬
EURUSD
معامله
#1468270186
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11859
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10994
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.09 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۸
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
خرید
0.01
109.627
109.626
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#1468408293
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.627
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.626
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۳:۱۶
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
فروش
0.01
109.343
109.648
سود
‪-0.03 USD‬
USDJPY
معامله
#1468377734
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.343
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.648
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۰۳
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
خرید
0.03
1.66585
1.66333
سود
‪-0.05 USD‬
EURNZD
معامله
#1468411364
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.66585
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.66333
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۲۲
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
فروش
0.01
1.10816
1.11015
سود
‪-0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1468397040
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10816
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.11015
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۲۱
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
فروش
0.01
1.10948
1.11015
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1468405958
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10948
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.11015
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۱۴:۴۲
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
خرید
0.01
1.68895
1.66333
سود
‪-0.17 USD‬
EURNZD
معامله
#1468341157
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۱۴:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.68895
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.66333
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.17 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۰
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
خرید
0.01
109.628
109.626
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#1468408281
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.628
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.626
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۱۷
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
خرید
0.01
121.698
121.69
سود
‪0.00 USD‬
EURJPY
معامله
#1468410427
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.698
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
121.69
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۶
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
فروش
0.01
1.10687
1.11015
سود
‪-0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1468396209
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10687
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.11015
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۰۹
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
خرید
0.01
1.11099
1.10994
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1468412116
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11099
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10994
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۵۵
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۴۰
خرید
0.01
121.434
121.555
سود
‪0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1468406894
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.434
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
121.555
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۲۲
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۳۹
خرید
0.01
121.565
121.556
سود
‪0.00 USD‬
EURJPY
معامله
#1468405939
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.565
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
121.556
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۰۰
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۲۲
خرید
0.01
121.173
121.541
سود
‪0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1468374422
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.173
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
121.541
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۰۰
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۲۲
فروش
0.01
121.16
121.565
سود
‪-0.04 USD‬
EURJPY
معامله
#1468374458
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
121.565
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۲۳
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۲۱
خرید
0.01
121.303
121.541
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1468366271
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.303
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
121.541
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۰:۱۴
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۲۱
خرید
0.01
121.702
121.541
سود
‪-0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1468358585
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.702
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
121.541
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۱۳
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۲۱
خرید
0.01
121.438
121.541
سود
‪0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1468364640
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.438
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
121.541
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۱۸:۵۶
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۲۱
خرید
0.01
121.571
121.541
سود
‪0.00 USD‬
EURJPY
معامله
#1468360324
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۱۸:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.571
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
121.541
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬