حالت آزمایشی
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۴۳
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۳۹
خرید
0.01
1855.78
1840.27
سود
‪-15.65 USD‬
XAUUSD.
معامله
#75192265
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.78
بهره
‪-0.14 USD‬
مجموع
‪-15.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1840.27
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-15.65 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۴۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۲
فروش
0.5
1811.02
1910.67
سود
‪-4 997.56 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73796729
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1811.02
بهره
‪-15.06 USD‬
مجموع
‪-4 982.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۲
حجم معامله
0.5
خروج
1910.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4 997.56 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۴:۰۶
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۲
فروش
0.5
1834.14
1910.67
سود
‪-3 840.19 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73856674
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۴:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1834.14
بهره
‪-13.69 USD‬
مجموع
‪-3 826.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۲
حجم معامله
0.5
خروج
1910.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 840.19 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۳:۳۶
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۲۶
فروش
0.5
1870.31
1859.99
سود
‪514.63 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73958751
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۳:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1870.31
بهره
‪-1.37 USD‬
مجموع
‪516.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۲۶
حجم معامله
0.5
خروج
1859.99
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪514.63 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۵۱
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۱۰
فروش
0.5
1849.79
1846.97
سود
‪141.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73917981
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1849.79
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪141.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۱۰
حجم معامله
0.5
خروج
1846.97
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪141.00 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۹
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۱۱
فروش
0.5
1852.73
1850.61
سود
‪106.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73916533
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1852.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪106.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۱۱
حجم معامله
0.5
خروج
1850.61
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪106.00 USD‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۳۴
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۰۴
خرید
0.5
1840.41
1849.41
سود
‪428.89 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73662704
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1840.41
بهره
‪-21.11 USD‬
مجموع
‪450.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۰۴
حجم معامله
0.5
خروج
1849.41
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪428.89 USD‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۰۸
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۶:۲۷
خرید
0.5
1841.29
1845.47
سود
‪191.41 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73660557
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1841.29
بهره
‪-17.59 USD‬
مجموع
‪209.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۶:۲۷
حجم معامله
0.5
خروج
1845.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪191.41 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۴۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۳۶
فروش
0.5
1822.5
1820.88
سود
‪81.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73835238
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1822.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪81.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۳۶
حجم معامله
0.5
خروج
1820.88
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪81.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۵۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۰۷
فروش
0.5
1813.21
1811
سود
‪100.92 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73481738
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1813.21
بهره
‪-9.58 USD‬
مجموع
‪110.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۰۷
حجم معامله
0.5
خروج
1811
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪100.92 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۳۴
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۱۱:۲۷
فروش
0.5
1820.85
1816.8
سود
‪198.39 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73501290
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1820.85
بهره
‪-4.11 USD‬
مجموع
‪202.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۱۱:۲۷
حجم معامله
0.5
خروج
1816.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪198.39 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۵۳
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۹
فروش
0.5
1833.66
1830.15
سود
‪175.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73720986
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1833.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪175.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۹
حجم معامله
0.5
خروج
1830.15
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪175.50 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۳۸
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۱
فروش
0.5
1830.27
1828.4
سود
‪92.13 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73574780
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1830.27
بهره
‪-1.37 USD‬
مجموع
‪93.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۱
حجم معامله
0.5
خروج
1828.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪92.13 USD‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۵۷
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۳۰
خرید
1
1836.89
1838.81
سود
‪192.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73639204
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1836.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪192.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۳۰
حجم معامله
1
خروج
1838.81
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪192.00 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۱
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۳۶
خرید
0.5
1835.72
1837.65
سود
‪96.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73586492
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1835.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪96.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۳۶
حجم معامله
0.5
خروج
1837.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪96.50 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۰
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۱۶
فروش
0.5
1832.48
1830.46
سود
‪101.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73574493
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1832.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪101.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۱۶
حجم معامله
0.5
خروج
1830.46
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪101.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۴۷
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۱۰
خرید
0.5
1793.64
1795
سود
‪68.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73451861
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1793.64
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪68.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۱۰
حجم معامله
0.5
خروج
1795
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪68.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۰۹
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۱۵
خرید
0.5
1792.52
1794.74
سود
‪111.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73445613
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1792.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪111.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۱۵
حجم معامله
0.5
خروج
1794.74
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪111.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۱۸
خرید
0.5
1792.3
1793.75
سود
‪72.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73446021
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1792.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪72.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۱۸
حجم معامله
0.5
خروج
1793.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪72.50 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۰۸
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۰۶
فروش
0.5
1794.19
1792.29
سود
‪95.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73440266
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1794.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪95.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۰۶
حجم معامله
0.5
خروج
1792.29
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪95.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۱۱:۳۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۱۹
خرید
0.5
1788.34
1791.9
سود
‪178.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73434104
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۱۱:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1788.34
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪178.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۱۹
حجم معامله
0.5
خروج
1791.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪178.00 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۱۳
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۸
خرید
0.5
1783.04
1784.56
سود
‪76.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73372538
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1783.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪76.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۸
حجم معامله
0.5
خروج
1784.56
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪76.00 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۹
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۲۳
خرید
0.5
1779.62
1781.8
سود
‪109.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73391340
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1779.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪109.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۲۳
حجم معامله
0.5
خروج
1781.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪109.00 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۶
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۲
فروش
0.5
1775.91
1774.31
سود
‪80.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73386540
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1775.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪80.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۲
حجم معامله
0.5
خروج
1774.31
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪80.00 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۲۸
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۰۶
فروش
0.5
1782.47
1781.12
سود
‪67.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73373311
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1782.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪67.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۰۶
حجم معامله
0.5
خروج
1781.12
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪67.50 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۳۷
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۰
خرید
0.5
1788.44
1790.76
سود
‪116.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73313439
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1788.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪116.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۰
حجم معامله
0.5
خروج
1790.76
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪116.00 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۲۹
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۱۱
فروش
0.5
1783.76
1781.41
سود
‪117.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73325004
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1783.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪117.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۱۱
حجم معامله
0.5
خروج
1781.41
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪117.50 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۱
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۲۶
فروش
0.5
1786.59
1784.71
سود
‪94.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73312424
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1786.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪94.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۲۶
حجم معامله
0.5
خروج
1784.71
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪94.00 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۵۳
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۲۹
فروش
0.5
1790.58
1788.47
سود
‪105.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73298070
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1790.58
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪105.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۲۹
حجم معامله
0.5
خروج
1788.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪105.50 USD‬