حالت آزمایشی
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۱
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۳۶
خرید
0.5
1835.72
1837.65
سود
‪96.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73586492
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1835.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪96.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۳۶
حجم معامله
0.5
خروج
1837.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪96.50 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۰
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۱۶
فروش
0.5
1832.48
1830.46
سود
‪101.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73574493
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1832.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪101.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۱۶
حجم معامله
0.5
خروج
1830.46
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪101.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۴۷
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۱۰
خرید
0.5
1793.64
1795
سود
‪68.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73451861
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1793.64
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪68.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۱۰
حجم معامله
0.5
خروج
1795
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪68.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۰۹
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۱۵
خرید
0.5
1792.52
1794.74
سود
‪111.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73445613
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1792.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪111.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۱۵
حجم معامله
0.5
خروج
1794.74
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪111.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۱۸
خرید
0.5
1792.3
1793.75
سود
‪72.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73446021
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1792.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪72.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۱۸
حجم معامله
0.5
خروج
1793.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪72.50 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۰۸
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۰۶
فروش
0.5
1794.19
1792.29
سود
‪95.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73440266
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1794.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪95.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۰۶
حجم معامله
0.5
خروج
1792.29
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪95.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۱۱:۳۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۱۹
خرید
0.5
1788.34
1791.9
سود
‪178.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73434104
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۱۱:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1788.34
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪178.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۱۹
حجم معامله
0.5
خروج
1791.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪178.00 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۱۳
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۸
خرید
0.5
1783.04
1784.56
سود
‪76.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73372538
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1783.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪76.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۸
حجم معامله
0.5
خروج
1784.56
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪76.00 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۹
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۲۳
خرید
0.5
1779.62
1781.8
سود
‪109.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73391340
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1779.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪109.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۲۳
حجم معامله
0.5
خروج
1781.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪109.00 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۶
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۲
فروش
0.5
1775.91
1774.31
سود
‪80.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73386540
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1775.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪80.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۲
حجم معامله
0.5
خروج
1774.31
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪80.00 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۲۸
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۰۶
فروش
0.5
1782.47
1781.12
سود
‪67.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73373311
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1782.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪67.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۰۶
حجم معامله
0.5
خروج
1781.12
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪67.50 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۳۷
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۰
خرید
0.5
1788.44
1790.76
سود
‪116.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73313439
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1788.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪116.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۰
حجم معامله
0.5
خروج
1790.76
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪116.00 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۲۹
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۱۱
فروش
0.5
1783.76
1781.41
سود
‪117.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73325004
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1783.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪117.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۱۱
حجم معامله
0.5
خروج
1781.41
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪117.50 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۱
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۲۶
فروش
0.5
1786.59
1784.71
سود
‪94.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73312424
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1786.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪94.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۲۶
حجم معامله
0.5
خروج
1784.71
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪94.00 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۵۳
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۲۹
فروش
0.5
1790.58
1788.47
سود
‪105.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73298070
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1790.58
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪105.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۲۹
حجم معامله
0.5
خروج
1788.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪105.50 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۱۲
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۸
خرید
0.5
1789.11
1789.77
سود
‪25.96 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73119480
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1789.11
بهره
‪-7.04 USD‬
مجموع
‪33.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.5
خروج
1789.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪25.96 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۰۵
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۲۲
فروش
0.5
1773.69
1772.44
سود
‪62.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73146170
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1773.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪62.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۲۲
حجم معامله
0.5
خروج
1772.44
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪62.50 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۹
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۴۵
فروش
0.5
1776.63
1774.93
سود
‪85.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73148267
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1776.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪85.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۴۵
حجم معامله
0.5
خروج
1774.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪85.00 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۱۶
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۰۳
فروش
0.5
1773.73
1772.82
سود
‪45.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73145718
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1773.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪45.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۰۳
حجم معامله
0.5
خروج
1772.82
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪45.50 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۳۲
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۵۰
فروش
0.5
1777.09
1775.69
سود
‪70.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73138011
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1777.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪70.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۵۰
حجم معامله
0.5
خروج
1775.69
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪70.00 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۲۶
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۵۸
فروش
0.5
1780.86
1779.64
سود
‪61.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73135854
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1780.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪61.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1779.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪61.00 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۵۴
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۳۳
فروش
0.5
1788.96
1788.11
سود
‪42.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73119466
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1788.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪42.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۳۳
حجم معامله
0.5
خروج
1788.11
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪42.50 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۰۴
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۲۷
خرید
0.5
1770.85
1772.24
سود
‪69.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73086636
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1770.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪69.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۲۷
حجم معامله
0.5
خروج
1772.24
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪69.50 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۲۷
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۱۲
فروش
0.5
1766.09
1765.02
سود
‪53.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73080037
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1766.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪53.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.5
خروج
1765.02
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪53.50 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۲۱
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۱۵
خرید
0.5
1766.77
1767.76
سود
‪49.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73080272
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1766.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪49.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۱۵
حجم معامله
0.5
خروج
1767.76
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪49.50 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۴۱
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۲۱
فروش
0.5
1766.32
1765.17
سود
‪57.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73077363
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1766.32
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪57.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۲۱
حجم معامله
0.5
خروج
1765.17
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪57.50 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۵۳
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۴۵
خرید
0.5
1764.52
1765.74
سود
‪61.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73076488
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1764.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪61.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۴۵
حجم معامله
0.5
خروج
1765.74
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪61.00 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۵۱
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۳۵
فروش
0.5
1771.97
1769.86
سود
‪105.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73060454
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1771.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪105.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۳۵
حجم معامله
0.5
خروج
1769.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪105.50 USD‬
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۳۹
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۱
فروش
0.5
1782.72
1781.38
سود
‪67.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73037851
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1782.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪67.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۱
حجم معامله
0.5
خروج
1781.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪67.00 USD‬
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۲۴
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۴۸
فروش
0.5
1781.6
1780.06
سود
‪77.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73022012
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1781.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪77.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۴۸
حجم معامله
0.5
خروج
1780.06
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪77.00 USD‬
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۲۶
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۱۶
فروش
0.5
1778.63
1777.29
سود
‪67.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73005289
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1778.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪67.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۱۶
حجم معامله
0.5
خروج
1777.29
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪67.00 USD‬
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۲۳:۳۹
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۴۸
خرید
0.5
1780.39
1781.6
سود
‪60.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73006520
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۲۳:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1780.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪60.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۴۸
حجم معامله
0.5
خروج
1781.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪60.50 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۶
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۹
فروش
0.5
1776.6
1773.99
سود
‪130.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72976463
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1776.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪130.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۹
حجم معامله
0.5
خروج
1773.99
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪130.50 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۰۹
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۳۹
فروش
0.5
1776.07
1774.73
سود
‪67.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72952925
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1776.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪67.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۳۹
حجم معامله
0.5
خروج
1774.73
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪67.00 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۴۰
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۵۰
فروش
0.5
1778.68
1776.31
سود
‪118.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72951541
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1778.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪118.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۵۰
حجم معامله
0.5
خروج
1776.31
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪118.50 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۲:۱۲
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۳۴
فروش
0.5
1780.76
1779.64
سود
‪56.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72949281
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۲:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1780.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪56.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۳۴
حجم معامله
0.5
خروج
1779.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪56.00 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۶:۵۳
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۴۹
خرید
0.5
1780.98
1782.51
سود
‪76.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72945118
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۶:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1780.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪76.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۴۹
حجم معامله
0.5
خروج
1782.51
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪76.50 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۲۳
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۴
خرید
0.5
1787.57
1788.47
سود
‪45.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72883168
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1787.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪45.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۴
حجم معامله
0.5
خروج
1788.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪45.00 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۱۸
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۴
فروش
0.5
1785.09
1782.85
سود
‪112.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72884070
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1785.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪112.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۴
حجم معامله
0.5
خروج
1782.85
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪112.00 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۱۶
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۲:۲۵
فروش
0.5
1785.41
1783.55
سود
‪93.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72883996
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1785.41
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪93.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۲:۲۵
حجم معامله
0.5
خروج
1783.55
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪93.00 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۰۵
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۰۴
فروش
0.3
1766.04
1772.77
سود
‪-201.90 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72581458
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1766.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-201.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۰۴
حجم معامله
0.3
خروج
1772.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-201.90 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۲۶
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۵۲
خرید
0.3
1766.47
1770.31
سود
‪115.20 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72581426
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1766.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪115.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۵۲
حجم معامله
0.3
خروج
1770.31
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪115.20 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۱۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
خرید
0.3
1.37911
1.37274
سود
‪-200.85 USD‬
GBPUSD.
معامله
#72457234
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37911
بهره
‪-9.75 USD‬
مجموع
‪-191.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
حجم معامله
0.3
خروج
1.37274
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-200.85 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۱۱
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۱۰
فروش
0.3
1744.4
1741.99
سود
‪72.30 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72441908
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1744.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪72.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۱۰
حجم معامله
0.3
خروج
1741.99
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪72.30 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۱۸
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۲۳
فروش
0.5
1744.31
1742.73
سود
‪79.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72441707
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1744.31
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪79.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۲۳
حجم معامله
0.5
خروج
1742.73
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪79.00 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۳۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۷
خرید
0.3
1746.44
1748.91
سود
‪69.88 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72258363
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1746.44
بهره
‪-4.22 USD‬
مجموع
‪74.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۷
حجم معامله
0.3
خروج
1748.91
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪69.88 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۵۹
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۰۳
فروش
0.3
1737.74
1735.57
سود
‪65.10 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72310479
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1737.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪65.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۰۳
حجم معامله
0.3
خروج
1735.57
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪65.10 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۱۹
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۸
خرید
0.05
1733.55
1737.86
سود
‪21.55 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72276150
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1733.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
1737.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪21.55 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۵۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۸
فروش
0.3
1745.19
1744.8
سود
‪11.70 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72263915
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1745.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۸
حجم معامله
0.3
خروج
1744.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.70 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۳۷
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۲۱
خرید
0.3
1745.83
1747.65
سود
‪54.60 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72263902
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1745.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪54.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۲۱
حجم معامله
0.3
خروج
1747.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪54.60 USD‬