حالت آزمایشی
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۵۹
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۱
خرید
0.01
130.822
129.433
سود
‪-13.15 USD‬
EURJPY
معامله
#22404752
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.822
بهره
‪-0.30 USD‬
مجموع
‪-12.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
129.433
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-13.15 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۵۳
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۱
خرید
0.01
130.825
129.433
سود
‪-13.18 USD‬
EURJPY
معامله
#22404741
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.825
بهره
‪-0.30 USD‬
مجموع
‪-12.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
129.433
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-13.18 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۴۰
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۳۹
خرید
0.01
0.74824
0.74825
سود
‪-0.14 USD‬
AUDUSD
معامله
#22432277
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.74824
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.74825
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۳۱
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۷
خرید
0.01
0.69687
0.69897
سود
‪2.00 USD‬
NZDUSD
معامله
#22262095
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69687
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.69897
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.00 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۳۹
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۳
خرید
0.01
0.69682
0.69899
سود
‪2.07 USD‬
NZDUSD
معامله
#22262151
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69682
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.69899
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.07 USD‬