حالت آزمایشی
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۱۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۰۱
خرید
2
1785.84
1806.26
سود
‪4 084.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80335502
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1785.84
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4 084.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۰۱
حجم معامله
2
خروج
1806.26
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4 084.00 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۵۹
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۱۰
خرید
5
1772.33
1792.96
سود
‪9 998.56 USD‬
XAUUSDm
معامله
#78469568
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1772.33
بهره
‪-316.44 USD‬
مجموع
‪10 315.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۱۰
حجم معامله
5
خروج
1792.96
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9 998.56 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۴۰
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۰۰
خرید
5
1806.87
1809.2
سود
‪1 165.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#77269626
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1806.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 165.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۰۰
حجم معامله
5
خروج
1809.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 165.00 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۰۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۳۵
فروش
1
33927.62
32719.51
سود
‪797.56 USD‬
BTCUSD
معامله
#75690684
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
33927.62
بهره
‪-410.55 USD‬
مجموع
‪1 208.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۳۵
حجم معامله
1
خروج
32719.51
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪797.56 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۱۶
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۴۷:۰۸
خرید
1
1784.25
1784.45
سود
‪12.97 USD‬
XAUUSDm
معامله
#75568384
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1784.25
بهره
‪-7.03 USD‬
مجموع
‪20.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۴۷:۰۸
حجم معامله
1
خروج
1784.45
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.97 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۸:۰۷
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۳:۱۹
خرید
5
1771.9
1781
سود
‪4 550.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#75436929
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۸:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1771.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4 550.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۳:۱۹
حجم معامله
5
خروج
1781
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4 550.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۳۵
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۷
خرید
1
1877.3
1899.05
سود
‪2 153.91 USD‬
XAUUSDm
معامله
#74817173
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1877.3
بهره
‪-21.09 USD‬
مجموع
‪2 175.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۷
حجم معامله
1
خروج
1899.05
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 153.91 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۳۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۸
خرید
4
1877.3
1878.01
سود
‪255.87 USD‬
XAUUSDm
معامله
#74764205
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1877.3
بهره
‪-28.13 USD‬
مجموع
‪284.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۸
حجم معامله
4
خروج
1878.01
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪255.87 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۵۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۲۷
خرید
5
1874.82
1876.63
سود
‪869.84 USD‬
XAUUSDm
معامله
#74765573
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1874.82
بهره
‪-35.16 USD‬
مجموع
‪905.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۲۷
حجم معامله
5
خروج
1876.63
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪869.84 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۱۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۸
خرید
5
1869.9
1876.39
سود
‪3 209.84 USD‬
XAUUSDm
معامله
#74765972
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1869.9
بهره
‪-35.16 USD‬
مجموع
‪3 245.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۸
حجم معامله
5
خروج
1876.39
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3 209.84 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۲۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۳
خرید
5
1868.49
1876.21
سود
‪3 824.84 USD‬
XAUUSDm
معامله
#74768233
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1868.49
بهره
‪-35.16 USD‬
مجموع
‪3 860.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۳
حجم معامله
5
خروج
1876.21
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3 824.84 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۱۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۰۸
خرید
5
1862.11
1876.69
سود
‪7 290.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#74790514
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1862.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7 290.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۰۸
حجم معامله
5
خروج
1876.69
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7 290.00 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۰۹
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۸
فروش
2
1.3726
1.41102
سود
‪-7 884.67 USD‬
GBPUSDm
معامله
#72265860
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3726
بهره
‪-200.67 USD‬
مجموع
‪-7 684.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۸
حجم معامله
2
خروج
1.41102
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7 884.67 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۷
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۹
فروش
2
1.38208
1.411
سود
‪-5 959.13 USD‬
GBPUSDm
معامله
#72608252
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38208
بهره
‪-175.13 USD‬
مجموع
‪-5 784.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۹
حجم معامله
2
خروج
1.411
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5 959.13 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۱۶
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۰۹
فروش
2
1.41441
1.41182
سود
‪455.98 USD‬
GBPUSDm
معامله
#74059819
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41441
بهره
‪-62.02 USD‬
مجموع
‪518.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۰۹
حجم معامله
2
خروج
1.41182
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪455.98 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۲۰
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۰۲
فروش
2
1.37382
1.36857
سود
‪1 050.00 USD‬
GBPUSDm
معامله
#72239378
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 050.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۰۲
حجم معامله
2
خروج
1.36857
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 050.00 USD‬