حالت آزمایشی
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۲۹
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۵
فروش
1
1.41265
1.40519
سود
‪7.46 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1510184935
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41265
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۵
حجم معامله
1
خروج
1.40519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.46 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۵۷
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۱
خرید
1
1.21752
1.22198
سود
‪3.65 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510185174
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21752
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۱
حجم معامله
1
خروج
1.22198
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.65 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۲۴
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۵۷
فروش
10
1.41154
1.40516
سود
‪63.80 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1510198422
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41154
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪63.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۵۷
حجم معامله
10
خروج
1.40516
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪63.80 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۵۲
خرید
10
1.2184
1.22232
سود
‪32.07 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510198485
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2184
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪32.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۵۲
حجم معامله
10
خروج
1.22232
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪32.07 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۴۸
خرید
10
1.21664
1.22194
سود
‪43.37 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510208739
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪43.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۴۸
حجم معامله
10
خروج
1.22194
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪43.37 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۳۹
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۵۲
فروش
1
1.21204
1.21259
سود
‪-0.55 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510133133
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21204
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۵۲
حجم معامله
1
خروج
1.21259
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.55 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۱۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۵۱
خرید
1
1.21825
1.21813
سود
‪-0.10 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510131661
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21825
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۵۱
حجم معامله
1
خروج
1.21813
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۲۳
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۳
فروش
1
1.40763
1.41015
سود
‪-2.52 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1510133067
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40763
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۳
حجم معامله
1
خروج
1.41015
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.52 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۴۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۳
فروش
2
1.40906
1.41015
سود
‪-2.18 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1510142293
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40906
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۳
حجم معامله
2
خروج
1.41015
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.18 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۴
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۲
فروش
3
1.41002
1.41014
سود
‪-0.36 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1510150534
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41002
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۲
حجم معامله
3
خروج
1.41014
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.36 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۲۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۲
فروش
4
1.40981
1.41015
سود
‪-1.36 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1510144400
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40981
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۲
حجم معامله
4
خروج
1.41015
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.36 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۲۶
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۱
فروش
10
1.41113
1.41015
سود
‪9.80 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1510153506
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۱
حجم معامله
10
خروج
1.41015
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.80 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۰۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۹
فروش
1
155
155.198
سود
‪-1.80 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#1510132989
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
155
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۹
حجم معامله
1
خروج
155.198
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.80 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۷
فروش
2
155.132
155.192
سود
‪-1.09 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#1510143125
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
155.132
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۷
حجم معامله
2
خروج
155.192
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.09 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۳
فروش
4
155.192
155.193
سود
‪-0.04 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#1510144545
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
155.192
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۳
حجم معامله
4
خروج
155.193
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۴۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۱
فروش
3
155.224
155.189
سود
‪0.96 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#1510150625
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
155.224
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۱
حجم معامله
3
خروج
155.189
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.96 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۲۵
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۰
فروش
10
155.323
155.189
سود
‪12.19 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#1510153445
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
155.323
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۰
حجم معامله
10
خروج
155.189
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.19 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۷:۳۵
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۲
خرید
1
1.4769
1.47722
سود
‪0.26 USD‬
EURCAD_S
معامله
#1510137777
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۷:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4769
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۲
حجم معامله
1
خروج
1.47722
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۴۶
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۱
خرید
1
1.57656
1.57666
سود
‪0.08 USD‬
EURAUD_S
معامله
#1510137880
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.57656
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۱
حجم معامله
1
خروج
1.57666
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۵
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۱
خرید
1
1.21936
1.21947
سود
‪0.09 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510114365
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21936
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۱
حجم معامله
1
خروج
1.21947
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۳۷
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۵۶
خرید
4
1.21934
1.21935
سود
‪0.03 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510114468
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21934
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۵۶
حجم معامله
4
خروج
1.21935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۰
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۴۵
خرید
1
1.41124
1.41153
سود
‪0.29 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1510030382
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41124
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۴۵
حجم معامله
1
خروج
1.41153
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۳۵
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۲۴
خرید
1
1.41093
1.41151
سود
‪0.58 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1510027080
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41093
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۲۴
حجم معامله
1
خروج
1.41151
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۵۸
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۳
خرید
1
1862.39
1862.47
سود
‪0.08 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1510003471
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1862.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۳
حجم معامله
1
خروج
1862.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۴۴
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۳
خرید
1
1863.23
1862.49
سود
‪-0.74 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1510003095
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1863.23
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۳
حجم معامله
1
خروج
1862.49
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.74 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۲۴
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
خرید
1
1860.3
1862.47
سود
‪2.17 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1510003772
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1860.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
حجم معامله
1
خروج
1862.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.17 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۶
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
خرید
1
1861.3
1862.47
سود
‪1.17 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1510003757
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1861.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
حجم معامله
1
خروج
1862.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.17 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۰۸
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
خرید
1
1859.3
1862.47
سود
‪3.17 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1510003774
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1859.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
حجم معامله
1
خروج
1862.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.17 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۱۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۲
خرید
0.1
1864.68
1867.83
سود
‪0.32 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896389
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1864.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
1867.83
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۱۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۱
خرید
0.1
1858.68
1868.01
سود
‪0.93 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896465
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1858.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
1868.01
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۲۹
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۱
خرید
0.1
1860.68
1867.91
سود
‪0.72 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896427
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1860.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
1867.91
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۴۴
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۰
خرید
0.1
1856.68
1868
سود
‪1.13 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896484
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1856.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
1868
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.13 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۰
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
خرید
0.1
1852.68
1868.02
سود
‪1.53 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896541
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1852.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
1868.02
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.53 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۰۲
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
خرید
0.1
1854.68
1868.03
سود
‪1.34 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896532
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1854.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
1868.03
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۱
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
خرید
0.1
1850.68
1868
سود
‪1.73 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896546
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1850.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
1868
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.73 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۲۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۳
خرید
0.1
1848.68
1867.04
سود
‪1.84 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896547
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1848.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۳
حجم معامله
0.1
خروج
1867.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.84 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۱۱
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۲
خرید
0.2
1846.68
1867.04
سود
‪4.07 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509946179
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1846.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۲
حجم معامله
0.2
خروج
1867.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.07 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۲۸
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
خرید
0.1
1866.68
1866.86
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896322
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1866.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
حجم معامله
0.1
خروج
1866.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۱۶
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
خرید
0.1
1862.68
1867.06
سود
‪0.44 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896425
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1862.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
حجم معامله
0.1
خروج
1867.06
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۳۶
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۹
خرید
10
1.40745
1.40953
سود
‪20.80 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1509928991
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40745
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۹
حجم معامله
10
خروج
1.40953
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.80 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۰۴
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۹
خرید
5
1.40954
1.40953
سود
‪-0.05 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1509919425
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40954
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۹
حجم معامله
5
خروج
1.40953
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۲۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۵۸
خرید
10
1888.51
1890.88
سود
‪23.70 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509800946
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1888.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۵۸
حجم معامله
10
خروج
1890.88
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪23.70 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۴۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۲۰
خرید
10
1892.08
1892.65
سود
‪5.70 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509785029
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1892.08
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۲۰
حجم معامله
10
خروج
1892.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.70 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۰۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۹
خرید
10
1890.82
1892.65
سود
‪18.30 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509785212
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1890.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۹
حجم معامله
10
خروج
1892.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪18.30 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۲
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۹
خرید
0.1
1892.3
1890.21
سود
‪-0.21 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509039507
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1892.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۹
حجم معامله
0.1
خروج
1890.21
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.21 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۳۴
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۴
خرید
0.1
1891
1890.26
سود
‪-0.07 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509041032
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1891
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
1890.26
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۴۵
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۹
خرید
0.1
1890
1890.28
سود
‪0.03 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509039627
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1890
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۹
حجم معامله
0.1
خروج
1890.28
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۵
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۵
خرید
0.1
1886
1890.28
سود
‪0.43 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509040153
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1886
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
1890.28
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۱
خرید
0.1
1885
1890.28
سود
‪0.53 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509040194
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1885
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۱
حجم معامله
0.1
خروج
1890.28
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۰
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۲۶
خرید
0.1
1882
1890.25
سود
‪0.83 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509041205
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1882
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۲۶
حجم معامله
0.1
خروج
1890.25
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬