حالت آزمایشی
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۰۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۴۳
خرید
1
48950.78
49105.91
سود
‪1.40 USD‬
BTCUSD
معامله
#1506997385
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
48950.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۴۳
حجم معامله
1
خروج
49105.91
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۳۹
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۳۸
خرید
1
48054.8
49126.89
سود
‪10.57 USD‬
BTCUSD
معامله
#1507003068
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
48054.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۳۸
حجم معامله
1
خروج
49126.89
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪10.57 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۳:۲۱
خرید
1
1.40366
1.40374
سود
‪0.08 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506984389
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40366
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۳:۲۱
حجم معامله
1
خروج
1.40374
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۶
خرید
1
1.40341
1.4055
سود
‪2.09 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506959050
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40341
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۶
حجم معامله
1
خروج
1.4055
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.09 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۰۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۱۱
خرید
1
49481.37
50200.7
سود
‪7.04 USD‬
BTCUSD
معامله
#1506937359
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
49481.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۱۱
حجم معامله
1
خروج
50200.7
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪7.04 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۲۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۱۹
خرید
1
1.40145
1.40307
سود
‪1.62 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506928249
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40145
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۱۹
حجم معامله
1
خروج
1.40307
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.62 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۰۵
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۴۵
خرید
2
1.4048
1.40594
سود
‪2.28 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506900903
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4048
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۴۵
حجم معامله
2
خروج
1.40594
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.28 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۴۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۴۵
خرید
1
1.40672
1.40594
سود
‪-0.78 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506893957
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40672
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۴۵
حجم معامله
1
خروج
1.40594
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.78 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۴۲
خرید
1
1.40711
1.40683
سود
‪-0.28 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506814804
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40711
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۴۲
حجم معامله
1
خروج
1.40683
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.28 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۳۸
خرید
1
1.40816
1.40682
سود
‪-1.34 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506814823
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40816
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۳۸
حجم معامله
1
خروج
1.40682
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.34 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۴۲
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۳۴
خرید
1
1.4061
1.40682
سود
‪0.72 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506814814
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4061
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۳۴
حجم معامله
1
خروج
1.40682
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۶:۰۵
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۳۰
خرید
1
1.4051
1.40682
سود
‪1.72 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506817835
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4051
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۳۰
حجم معامله
1
خروج
1.40682
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.72 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۸
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۳۱
خرید
1
1.40953
1.40961
سود
‪0.08 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506792227
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40953
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1.40961
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۱۴
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۹
فروش
1
1.40921
1.40933
سود
‪-0.12 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506442245
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40921
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۹
حجم معامله
1
خروج
1.40933
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.12 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۵۱
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۳
فروش
1
1.41
1.40909
سود
‪0.91 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506442706
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۳
حجم معامله
1
خروج
1.40909
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.91 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۴۳
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۱۷
فروش
1
1.4105
1.40915
سود
‪1.35 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506442775
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4105
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۱۷
حجم معامله
1
خروج
1.40915
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.35 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۵۲
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۸
فروش
1
1.411
1.40921
سود
‪1.79 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506443352
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.411
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۸
حجم معامله
1
خروج
1.40921
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.79 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۳۰
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۹
فروش
1
1.4115
1.40932
سود
‪2.18 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506443416
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4115
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۹
حجم معامله
1
خروج
1.40932
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.18 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۴۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۴۹
فروش
1
1.412
1.40907
سود
‪2.93 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506443432
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.412
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۴۹
حجم معامله
1
خروج
1.40907
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.93 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۵
فروش
1
1.4125
1.40918
سود
‪3.32 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506443474
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4125
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۵
حجم معامله
1
خروج
1.40918
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.32 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۲
فروش
1
1.413
1.40935
سود
‪3.65 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506443500
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۲
حجم معامله
1
خروج
1.40935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.65 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۸
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۶
فروش
1
1.4135
1.40952
سود
‪3.98 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506443560
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4135
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۶
حجم معامله
1
خروج
1.40952
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.98 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۱۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۴
فروش
10
1.40932
1.40938
سود
‪-0.60 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506444185
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۴
حجم معامله
10
خروج
1.40938
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.60 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۱۶
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۳
فروش
10
1.41081
1.40983
سود
‪9.80 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506446155
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41081
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۳
حجم معامله
10
خروج
1.40983
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.80 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۸
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۵
فروش
10
1.414
1.40967
سود
‪43.30 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506443587
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.414
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪43.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۵
حجم معامله
10
خروج
1.40967
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪43.30 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۵۴
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۱
خرید
1
1.21877
1.21423
سود
‪-3.74 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506282746
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21877
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1.21423
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.74 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۳
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۱
خرید
2
1.21596
1.21423
سود
‪-2.85 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506283196
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21596
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۱
حجم معامله
2
خروج
1.21423
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.85 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۳
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۰
خرید
4
1.21299
1.21423
سود
‪4.08 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506327178
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21299
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۰
حجم معامله
4
خروج
1.21423
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.08 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۰
خرید
4
1.21344
1.21423
سود
‪2.60 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506326398
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21344
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۰
حجم معامله
4
خروج
1.21423
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.60 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۲
خرید
8
1.39344
1.39331
سود
‪-1.04 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506274039
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39344
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۲
حجم معامله
8
خروج
1.39331
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.04 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۱۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۸
خرید
16
1.39244
1.39326
سود
‪13.12 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506285184
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39244
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۸
حجم معامله
16
خروج
1.39326
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.12 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۰۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۷
خرید
1
1.39644
1.39664
سود
‪0.20 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506280557
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39644
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۷
حجم معامله
1
خروج
1.39664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۵۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۵
خرید
2
1.39544
1.39649
سود
‪2.10 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506274024
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39544
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۵
حجم معامله
2
خروج
1.39649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.10 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۰۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۴
خرید
4
1.39444
1.39649
سود
‪8.20 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506274033
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39444
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۴
حجم معامله
4
خروج
1.39649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.20 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۱۸
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۱
خرید
1
1.39002
1.39235
سود
‪2.33 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506274019
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39002
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۱
حجم معامله
1
خروج
1.39235
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.33 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۵۸
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۸
خرید
1
1.39277
1.39217
سود
‪-0.60 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506246728
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39277
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۸
حجم معامله
1
خروج
1.39217
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.60 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۲۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۳
خرید
2
1.39179
1.39218
سود
‪0.78 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506260188
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39179
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۳
حجم معامله
2
خروج
1.39218
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۵۵
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۴۵
خرید
1
1.20815
1.20845
سود
‪0.30 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1506246704
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۴۵
حجم معامله
1
خروج
1.20845
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۴۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۲۳
خرید
1
1.39175
1.39248
سود
‪0.73 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506248605
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39175
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۲۳
حجم معامله
1
خروج
1.39248
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۲۲
خرید
1
1.20723
1.20755
سود
‪0.32 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1506249471
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۲۲
حجم معامله
1
خروج
1.20755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۷
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۳۷
خرید
1
1820.09
1820.54
سود
‪0.45 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1506243024
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1820.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۳۷
حجم معامله
1
خروج
1820.54
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۹
خرید
1
1.39143
1.39261
سود
‪1.18 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506243001
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39143
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۹
حجم معامله
1
خروج
1.39261
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.18 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۴
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۹
خرید
1
1.20627
1.20776
سود
‪1.49 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1506242946
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20627
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۹
حجم معامله
1
خروج
1.20776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.49 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۰۵
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۷
خرید
1
1.20546
1.20555
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1506240498
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20546
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۷
حجم معامله
1
خروج
1.20555
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۴۸
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۶
خرید
1
1.38998
1.39025
سود
‪0.27 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506240389
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38998
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۶
حجم معامله
1
خروج
1.39025
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۵۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۶
خرید
1
1817.87
1818.48
سود
‪0.61 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1506240438
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1817.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۶
حجم معامله
1
خروج
1818.48
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۱۸
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۱:۲۳
خرید
1
1814.12
1816.19
سود
‪2.07 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1506218903
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1814.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۱:۲۳
حجم معامله
1
خروج
1816.19
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.07 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۱۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۱:۲۲
خرید
10
1.38996
1.39028
سود
‪3.20 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506222265
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38996
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۱:۲۲
حجم معامله
10
خروج
1.39028
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.20 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۰۳
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۷:۴۵
خرید
10
1.38781
1.38906
سود
‪12.50 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1506186983
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۷:۴۵
حجم معامله
10
خروج
1.38906
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.50 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۲۸
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۰۲
فروش
1
1786.51
1791.82
سود
‪-5.31 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1506069700
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1786.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۰۲
حجم معامله
1
خروج
1791.82
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.31 USD‬