حالت آزمایشی
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۵
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۱
خرید
1
1.21936
1.21947
سود
‪0.09 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510114365
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21936
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۱
حجم معامله
1
خروج
1.21947
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۳۷
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۵۶
خرید
4
1.21934
1.21935
سود
‪0.03 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510114468
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21934
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۵۶
حجم معامله
4
خروج
1.21935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۰
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۴۵
خرید
1
1.41124
1.41153
سود
‪0.29 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1510030382
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41124
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۴۵
حجم معامله
1
خروج
1.41153
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۳۵
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۲۴
خرید
1
1.41093
1.41151
سود
‪0.58 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1510027080
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41093
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۲۴
حجم معامله
1
خروج
1.41151
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۴۴
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۳
خرید
1
1863.23
1862.49
سود
‪-0.74 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1510003095
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1863.23
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۳
حجم معامله
1
خروج
1862.49
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.74 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۵۸
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۳
خرید
1
1862.39
1862.47
سود
‪0.08 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1510003471
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1862.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۳
حجم معامله
1
خروج
1862.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۶
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
خرید
1
1861.3
1862.47
سود
‪1.17 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1510003757
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1861.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
حجم معامله
1
خروج
1862.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.17 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۰۸
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
خرید
1
1859.3
1862.47
سود
‪3.17 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1510003774
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1859.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
حجم معامله
1
خروج
1862.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.17 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۲۴
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
خرید
1
1860.3
1862.47
سود
‪2.17 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1510003772
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1860.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۱۲
حجم معامله
1
خروج
1862.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.17 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۱۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۲
خرید
0.1
1864.68
1867.83
سود
‪0.32 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896389
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1864.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
1867.83
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۱۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۱
خرید
0.1
1858.68
1868.01
سود
‪0.93 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896465
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1858.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
1868.01
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۲۹
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۱
خرید
0.1
1860.68
1867.91
سود
‪0.72 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896427
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1860.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
1867.91
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۴۴
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۰
خرید
0.1
1856.68
1868
سود
‪1.13 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896484
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1856.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
1868
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.13 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۰۲
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
خرید
0.1
1854.68
1868.03
سود
‪1.34 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896532
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1854.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
1868.03
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۱
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
خرید
0.1
1850.68
1868
سود
‪1.73 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896546
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1850.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
1868
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.73 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۰
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
خرید
0.1
1852.68
1868.02
سود
‪1.53 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896541
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1852.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
1868.02
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.53 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۲۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۳
خرید
0.1
1848.68
1867.04
سود
‪1.84 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896547
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1848.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۳
حجم معامله
0.1
خروج
1867.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.84 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۱۱
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۲
خرید
0.2
1846.68
1867.04
سود
‪4.07 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509946179
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1846.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۲
حجم معامله
0.2
خروج
1867.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.07 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۲۸
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
خرید
0.1
1866.68
1866.86
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896322
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1866.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
حجم معامله
0.1
خروج
1866.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۱۶
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
خرید
0.1
1862.68
1867.06
سود
‪0.44 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509896425
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1862.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
حجم معامله
0.1
خروج
1867.06
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۰۴
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۹
خرید
5
1.40954
1.40953
سود
‪-0.05 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1509919425
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40954
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۹
حجم معامله
5
خروج
1.40953
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۳۶
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۹
خرید
10
1.40745
1.40953
سود
‪20.80 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1509928991
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40745
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۹
حجم معامله
10
خروج
1.40953
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.80 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۲۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۵۸
خرید
10
1888.51
1890.88
سود
‪23.70 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509800946
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1888.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۵۸
حجم معامله
10
خروج
1890.88
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪23.70 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۴۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۲۰
خرید
10
1892.08
1892.65
سود
‪5.70 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509785029
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1892.08
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۲۰
حجم معامله
10
خروج
1892.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.70 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۰۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۹
خرید
10
1890.82
1892.65
سود
‪18.30 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509785212
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1890.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۹
حجم معامله
10
خروج
1892.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪18.30 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۲
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۹
خرید
0.1
1892.3
1890.21
سود
‪-0.21 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509039507
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1892.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۹
حجم معامله
0.1
خروج
1890.21
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.21 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۳۴
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۴
خرید
0.1
1891
1890.26
سود
‪-0.07 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509041032
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1891
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
1890.26
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۴۵
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۹
خرید
0.1
1890
1890.28
سود
‪0.03 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509039627
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1890
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۹
حجم معامله
0.1
خروج
1890.28
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۵
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۵
خرید
0.1
1886
1890.28
سود
‪0.43 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509040153
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1886
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
1890.28
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۱
خرید
0.1
1885
1890.28
سود
‪0.53 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509040194
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1885
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۱
حجم معامله
0.1
خروج
1890.28
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۰
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۲۶
خرید
0.1
1882
1890.25
سود
‪0.83 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509041205
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1882
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۲۶
حجم معامله
0.1
خروج
1890.25
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۶
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۲۲
خرید
0.1
1880
1890.23
سود
‪1.02 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509041441
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1880
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۲۲
حجم معامله
0.1
خروج
1890.23
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.02 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۴۲
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۱۸
خرید
0.1
1878
1890.12
سود
‪1.21 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509041886
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1878
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۱۸
حجم معامله
0.1
خروج
1890.12
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.21 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۴
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۱۳
خرید
0.1
1877
1890.16
سود
‪1.32 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509041914
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1877
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1890.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.32 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۲۹
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۰۹
خرید
0.1
1879
1890.09
سود
‪1.11 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509041927
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1879
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
1890.09
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۳۸
۰۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۲
خرید
0.1
1875
1890.77
سود
‪1.58 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509042122
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1875
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
1890.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.58 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۵
۰۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۲
خرید
1
1887
1890.77
سود
‪3.77 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509048598
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1887
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۲
حجم معامله
1
خروج
1890.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.77 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۸
خرید
0.1
1887
1890.77
سود
‪0.38 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509040106
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1887
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
1890.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۸
خرید
0.1
1888
1890.77
سود
‪0.28 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509039857
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1888
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
1890.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۳
خرید
1
1884
1890.77
سود
‪6.77 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509051533
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1884
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۳
حجم معامله
1
خروج
1890.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.77 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۴۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۳
خرید
1
1888.58
1890.77
سود
‪2.19 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509048280
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1888.58
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۳
حجم معامله
1
خروج
1890.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.19 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۱
خرید
1
1889.09
1890.77
سود
‪1.68 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509048187
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1889.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۱
حجم معامله
1
خروج
1890.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.68 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۴۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۰
فروش
1.9
1871.79
1891.67
سود
‪-37.77 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509090585
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1871.79
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-37.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۰
حجم معامله
1.9
خروج
1891.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-37.77 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۴۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۴۶
خرید
1
1883
1890.77
سود
‪7.77 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509051536
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۴۶
حجم معامله
1
خروج
1890.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.77 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۴۵
خرید
1
1880
1890.77
سود
‪10.77 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509051548
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1880
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۴۵
حجم معامله
1
خروج
1890.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.77 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۱۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۴۳
فروش
10
1871.76
1891.67
سود
‪-199.10 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509090504
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1871.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-199.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۴۳
حجم معامله
10
خروج
1891.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-199.10 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۱۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۴۲
فروش
5
1.40828
1.41621
سود
‪-39.65 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1509143240
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40828
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-39.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۴۲
حجم معامله
5
خروج
1.41621
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-39.65 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۳۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۷
خرید
0.1
1889
1890.77
سود
‪0.18 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509040772
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1889
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
1890.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۷
خرید
0.1
1884
1890.77
سود
‪0.68 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509041144
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1884
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
1890.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۴۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۵
خرید
0.1
1883
1890.77
سود
‪0.78 USD‬
XAUUSD_S
معامله
#1509041174
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
1890.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬