حالت آزمایشی
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۰۶
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
فروش
0.11
1.24663
1.2619
سود
-169.07 USD
GBPUSD
معامله
#116551116
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24663
بهره
0.00 USD
مجموع
-167.97 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.11
خروج
1.2619
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
-169.07 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۵۸
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
خرید
0.11
0.69739
0.68004
سود
-191.95 USD
AUDUSD
معامله
#106437102
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69739
بهره
0.00 USD
مجموع
-190.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.11
خروج
0.68004
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
-191.95 USD
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۴۵:۲۴
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
خرید
0.11
0.69432
0.68004
سود
-158.18 USD
AUDUSD
معامله
#106721838
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۴۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69432
بهره
0.00 USD
مجموع
-157.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.11
خروج
0.68004
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
-158.18 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۳۳
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
فروش
0.11
1.24838
1.2619
سود
-149.82 USD
GBPUSD
معامله
#116557983
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24838
بهره
0.00 USD
مجموع
-148.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.11
خروج
1.2619
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
-149.82 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۵۶
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
فروش
0.11
1.24591
1.2619
سود
-176.99 USD
GBPUSD
معامله
#116546622
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24591
بهره
0.00 USD
مجموع
-175.89 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.11
خروج
1.2619
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
-176.99 USD
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۰۶:۴۲
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
خرید
0.11
0.69732
0.68004
سود
-191.18 USD
AUDUSD
معامله
#106470543
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۰۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69732
بهره
0.00 USD
مجموع
-190.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.11
خروج
0.68004
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
-191.18 USD
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۵۹
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
خرید
0.11
0.69537
0.68004
سود
-169.73 USD
AUDUSD
معامله
#106644435
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69537
بهره
0.00 USD
مجموع
-168.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.11
خروج
0.68004
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
-169.73 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۳۵
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
فروش
0.11
1.24751
1.2619
سود
-159.39 USD
GBPUSD
معامله
#116557095
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24751
بهره
0.00 USD
مجموع
-158.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.11
خروج
1.2619
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
-159.39 USD
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۰۵
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
خرید
0.11
0.6964
0.68004
سود
-181.06 USD
AUDUSD
معامله
#106591467
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6964
بهره
0.00 USD
مجموع
-179.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.11
خروج
0.68004
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
-181.06 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۴۱
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
فروش
0.11
134.56
136.748
سود
-224.30 USD
GBPJPY
معامله
#116546594
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.56
بهره
0.00 USD
مجموع
-222.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.11
خروج
136.748
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
-224.30 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۷:۳۴
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
فروش
0.11
1.89939
1.99024
سود
-635.83 USD
GBPNZD
معامله
#110272791
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۷:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.89939
بهره
0.00 USD
مجموع
-633.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.11
خروج
1.99024
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
-635.83 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۱۴
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
فروش
0.11
1.2497
1.2619
سود
-135.30 USD
GBPUSD
معامله
#116558609
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2497
بهره
0.00 USD
مجموع
-134.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.11
خروج
1.2619
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
-135.30 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۴:۲۲
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۴۴:۳۰
فروش
0.01
1.24342
1.24252
سود
0.80 USD
GBPUSD
معامله
#116473747
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۴:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24342
بهره
0.00 USD
مجموع
0.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۴۴:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.24252
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.80 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۴۷
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۱۰
فروش
0.11
0.89189
0.89082
سود
12.36 USD
EURGBP
معامله
#115774307
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89189
بهره
0.00 USD
مجموع
14.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۱۰
حجم معامله
0.11
خروج
0.89082
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
12.36 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۴:۱۵
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۶
فروش
0.11
0.89132
0.89095
سود
2.83 USD
EURGBP
معامله
#115767445
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۴:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89132
بهره
0.00 USD
مجموع
5.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۶
حجم معامله
0.11
خروج
0.89095
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
2.83 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۶:۰۹
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۲
فروش
0.11
0.89148
0.89093
سود
5.28 USD
EURGBP
معامله
#115726841
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89148
بهره
0.00 USD
مجموع
7.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۲
حجم معامله
0.11
خروج
0.89093
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
5.28 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۰۶
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۴۵
خرید
0.11
1.63436
1.63475
سود
1.03 USD
GBPCAD
معامله
#115972367
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.63436
بهره
0.00 USD
مجموع
3.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۴۵
حجم معامله
0.11
خروج
1.63475
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
1.03 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۴۱
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۱۲
خرید
0.01
1.2294
1.23004
سود
0.54 USD
GBPUSD
معامله
#115764292
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2294
بهره
0.00 USD
مجموع
0.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.23004
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.54 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۰۹
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۰۲
فروش
0.11
1.10178
1.10075
سود
10.23 USD
EURUSD
معامله
#116363460
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10178
بهره
0.00 USD
مجموع
11.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۰۲
حجم معامله
0.11
خروج
1.10075
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
10.23 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۱۸:۴۶
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۴۶
فروش
0.11
117.902
117.689
سود
19.66 USD
EURJPY
معامله
#115972299
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۱۸:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
117.902
بهره
0.00 USD
مجموع
21.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۴۶
حجم معامله
0.11
خروج
117.689
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
19.66 USD
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۰۷
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۴:۴۴
فروش
0.01
1.33294
1.32919
سود
2.72 USD
USDCAD
معامله
#115767207
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33294
بهره
0.00 USD
مجموع
2.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۴:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.32919
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.72 USD
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۰۷
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۲۵
فروش
0.1
1.33294
1.33075
سود
15.46 USD
USDCAD
معامله
#115549245
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33294
بهره
0.00 USD
مجموع
16.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۲۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.33075
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
15.46 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۵۹
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۳۱
خرید
0.11
131.644
131.756
سود
9.33 USD
GBPJPY
معامله
#115726824
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.644
بهره
0.00 USD
مجموع
11.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۳۱
حجم معامله
0.11
خروج
131.756
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
9.33 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۴۱
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۰۹
خرید
0.1
1.2294
1.23287
سود
33.70 USD
GBPUSD
معامله
#115736817
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2294
بهره
0.00 USD
مجموع
34.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.23287
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
33.70 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۵۰
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۰۴
خرید
0.11
1.23164
1.23285
سود
12.21 USD
GBPUSD
معامله
#115726811
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23164
بهره
0.00 USD
مجموع
13.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۰۴
حجم معامله
0.11
خروج
1.23285
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
12.21 USD
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۴۱
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۴۳
فروش
0.11
1.33235
1.33063
سود
13.12 USD
USDCAD
معامله
#115543984
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33235
بهره
0.00 USD
مجموع
14.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۴۳
حجم معامله
0.11
خروج
1.33063
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
13.12 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۵۷
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۳۸
خرید
0.01
1.82883
1.83254
سود
2.30 USD
GBPAUD
معامله
#115417849
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82883
بهره
0.00 USD
مجموع
2.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.83254
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.30 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۵۷
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۷
خرید
0.1
1.82883
1.83178
سود
17.83 USD
GBPAUD
معامله
#115403974
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82883
بهره
0.00 USD
مجموع
19.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.83178
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
17.83 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۲۲
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۲۷
خرید
0.11
1.83002
1.83244
سود
15.69 USD
GBPAUD
معامله
#115385192
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.83002
بهره
0.00 USD
مجموع
17.89 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۲۷
حجم معامله
0.11
خروج
1.83244
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
15.69 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۳۹
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۵۳
خرید
0.11
1.82989
1.83298
سود
20.62 USD
GBPAUD
معامله
#115367864
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82989
بهره
0.00 USD
مجموع
22.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۵۳
حجم معامله
0.11
خروج
1.83298
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
20.62 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۵۶
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۳۸
فروش
0.11
1.00055
0.99848
سود
21.70 USD
USDCHF
معامله
#115276900
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00055
بهره
0.00 USD
مجموع
22.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۳۸
حجم معامله
0.11
خروج
0.99848
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
21.70 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۱۷
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۵۵
خرید
0.11
132.087
132.16
سود
5.26 USD
GBPJPY
معامله
#115255952
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.087
بهره
0.00 USD
مجموع
7.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۵۵
حجم معامله
0.11
خروج
132.16
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
5.26 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۳۳:۴۲
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۵۵:۳۱
خرید
0.11
1.82067
1.82578
سود
35.62 USD
GBPAUD
معامله
#115109544
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۳۳:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82067
بهره
0.00 USD
مجموع
37.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۵۵:۳۱
حجم معامله
0.11
خروج
1.82578
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
35.62 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۱۰:۴۱
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۳:۲۴
خرید
0.11
0.67516
0.67604
سود
8.58 USD
AUDUSD
معامله
#114614661
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۱۰:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67516
بهره
0.00 USD
مجموع
9.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۳:۲۴
حجم معامله
0.11
خروج
0.67604
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
8.58 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۴۶
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۵۹
فروش
0.11
1.96072
1.95674
سود
25.39 USD
GBPNZD
معامله
#113439503
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.96072
بهره
0.00 USD
مجموع
27.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۵۹
حجم معامله
0.11
خروج
1.95674
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
25.39 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۳۵:۴۱
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۱۶
فروش
0.01
1.95454
1.94743
سود
4.34 USD
GBPNZD
معامله
#113186255
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۳۵:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.95454
بهره
0.00 USD
مجموع
4.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.94743
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.34 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۴۸:۵۹
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۰۶
فروش
0.01
1.94924
1.94746
سود
0.94 USD
GBPNZD
معامله
#113138227
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۴۸:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.94924
بهره
0.00 USD
مجموع
1.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.94746
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.94 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۳۵:۴۱
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۳۷
فروش
0.1
1.95454
1.9499
سود
27.63 USD
GBPNZD
معامله
#113148988
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۳۵:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.95454
بهره
0.00 USD
مجموع
29.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.9499
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
27.63 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۱۲:۲۲
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۲۹
فروش
0.11
1.95185
1.95025
سود
9.04 USD
GBPNZD
معامله
#113148334
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۱۲:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.95185
بهره
0.00 USD
مجموع
11.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۲۹
حجم معامله
0.11
خروج
1.95025
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
9.04 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۴۸:۵۹
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۴۴
فروش
0.1
1.94924
1.94701
سود
12.27 USD
GBPNZD
معامله
#113114167
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۴۸:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.94924
بهره
0.00 USD
مجموع
14.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.94701
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
12.27 USD
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۵۱:۴۵
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۲۳:۳۷
خرید
0.11
1.24472
1.24614
سود
14.52 USD
GBPUSD
معامله
#106730337
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۵۱:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24472
بهره
0.00 USD
مجموع
15.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۲۳:۳۷
حجم معامله
0.11
خروج
1.24614
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
14.52 USD
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۴۴
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۶:۱۰
خرید
0.11
1.23894
1.24093
سود
20.79 USD
GBPUSD
معامله
#106845505
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23894
بهره
0.00 USD
مجموع
21.89 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۶:۱۰
حجم معامله
0.11
خروج
1.24093
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
20.79 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۳۵
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۲۹
خرید
0.01
1.60018
1.60282
سود
1.61 USD
EURAUD
معامله
#112918046
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.60018
بهره
0.00 USD
مجموع
1.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.60282
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.61 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۳۵
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۵۶
خرید
0.1
1.60018
1.60148
سود
6.95 USD
EURAUD
معامله
#112908363
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.60018
بهره
0.00 USD
مجموع
8.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۵۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.60148
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
6.95 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۵۳
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۴۷
خرید
0.11
1.60083
1.60137
سود
1.89 USD
EURAUD
معامله
#112889261
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.60083
بهره
0.00 USD
مجموع
4.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۴۷
حجم معامله
0.11
خروج
1.60137
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
1.89 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۷:۵۷
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۳۱
فروش
0.11
1.79155
1.78849
سود
20.41 USD
GBPAUD
معامله
#110272927
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.79155
بهره
0.00 USD
مجموع
22.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۳۱
حجم معامله
0.11
خروج
1.78849
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
20.41 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۵۷
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۴:۵۰
فروش
0.01
1.05971
1.05774
سود
1.06 USD
AUDNZD
معامله
#110233876
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05971
بهره
0.00 USD
مجموع
1.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۴:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.05774
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.06 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۵۷
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۴:۰۷
فروش
0.1
1.05971
1.05833
سود
6.84 USD
AUDNZD
معامله
#110128937
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05971
بهره
0.00 USD
مجموع
8.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۴:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.05833
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
6.84 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۲۰
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۰۹
فروش
0.11
1.73308
1.73203
سود
5.20 USD
EURNZD
معامله
#110090658
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.73308
بهره
0.00 USD
مجموع
7.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۰۹
حجم معامله
0.11
خروج
1.73203
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
5.20 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۳:۲۳
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۴۲
فروش
0.11
1.33083
1.33016
سود
4.44 USD
USDCAD
معامله
#110084349
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۳:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33083
بهره
0.00 USD
مجموع
5.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۴۲
حجم معامله
0.11
خروج
1.33016
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
4.44 USD