حالت آزمایشی
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۱۴:۴۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۱۶
خرید
0.02
0.97157
0.9443
سود
‪-57.34 USD‬
USDCHF
معامله
#134704769
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۱۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97157
بهره
‪0.62 USD‬
مجموع
‪-57.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.9443
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-57.34 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۴۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۱۵
فروش
0.05
0.94255
0.94431
سود
‪-12.25 USD‬
USDCHF
معامله
#140084657
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94255
بهره
‪-2.43 USD‬
مجموع
‪-9.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.94431
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-12.25 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۸
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۱۴
خرید
0.08
0.94194
0.94432
سود
‪19.70 USD‬
USDCHF
معامله
#140084681
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94194
بهره
‪0.34 USD‬
مجموع
‪20.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۱۴
حجم معامله
0.08
خروج
0.94432
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪19.70 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۳۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۱۲
خرید
0.12
0.93944
0.94432
سود
‪61.30 USD‬
USDCHF
معامله
#140178382
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93944
بهره
‪0.49 USD‬
مجموع
‪62.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۱۲
حجم معامله
0.12
خروج
0.94432
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪61.30 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۴۰
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۳
فروش
0.05
0.94255
0.94194
سود
‪1.37 USD‬
USDCHF
معامله
#139722071
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94255
بهره
‪-1.37 USD‬
مجموع
‪3.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.94194
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.37 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۵۹
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۳
خرید
0.04
0.96545
0.94193
سود
‪-99.62 USD‬
USDCHF
معامله
#135832318
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.96545
بهره
‪0.66 USD‬
مجموع
‪-99.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۳
حجم معامله
0.04
خروج
0.94193
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-99.62 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۴۰
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۲
خرید
0.08
0.94258
0.94193
سود
‪-6.13 USD‬
USDCHF
معامله
#139722084
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94258
بهره
‪0.19 USD‬
مجموع
‪-5.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۲
حجم معامله
0.08
خروج
0.94193
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-6.13 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۰۳
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۲
خرید
0.12
0.9401
0.94193
سود
‪22.32 USD‬
USDCHF
معامله
#139894452
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9401
بهره
‪0.21 USD‬
مجموع
‪23.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۲
حجم معامله
0.12
خروج
0.94193
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪22.32 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۲۰
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۱
خرید
0.18
0.93693
0.94193
سود
‪93.83 USD‬
USDCHF
معامله
#139966481
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93693
بهره
‪0.08 USD‬
مجموع
‪95.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۱
حجم معامله
0.18
خروج
0.94193
هزینه های کمیسیون
‪-1.80 USD‬
سود
‪93.83 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۸
فروش
0.04
1.11736
1.13114
سود
‪-55.62 USD‬
EURUSD
معامله
#138114400
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11736
بهره
‪-0.10 USD‬
مجموع
‪-55.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.13114
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-55.62 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۵۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۶
خرید
0.04
1.12909
1.1311
سود
‪6.83 USD‬
EURUSD
معامله
#139721830
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12909
بهره
‪-0.81 USD‬
مجموع
‪8.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.1311
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪6.83 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۵۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۵
فروش
0.08
1.12908
1.13108
سود
‪-16.84 USD‬
EURUSD
معامله
#139721837
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12908
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪-16.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۵
حجم معامله
0.08
خروج
1.13108
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-16.84 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۴۹
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۴
فروش
0.12
1.13158
1.13114
سود
‪4.04 USD‬
EURUSD
معامله
#139895746
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13158
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪5.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۴
حجم معامله
0.12
خروج
1.13114
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪4.04 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۸:۱۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۳
فروش
0.18
1.13476
1.13105
سود
‪64.92 USD‬
EURUSD
معامله
#139919175
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13476
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪66.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۳
حجم معامله
0.18
خروج
1.13105
هزینه های کمیسیون
‪-1.80 USD‬
سود
‪64.92 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۳۶
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۰:۵۹
فروش
0.04
1.24434
1.25468
سود
‪-42.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#139362269
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24434
بهره
‪-0.34 USD‬
مجموع
‪-41.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۰:۵۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.25468
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-42.10 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۱۳
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۰:۵۸
خرید
0.04
1.25247
1.25465
سود
‪8.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#139721919
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25247
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۰:۵۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.25465
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪8.32 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۱۴
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۰:۵۸
فروش
0.08
1.25244
1.25468
سود
‪-18.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#139721931
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25244
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۰:۵۸
حجم معامله
0.08
خروج
1.25468
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-18.72 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۶
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۰:۵۷
فروش
0.12
1.25492
1.25467
سود
‪1.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#139736324
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25492
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۰:۵۷
حجم معامله
0.12
خروج
1.25467
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۲۱
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۰:۵۶
فروش
0.18
1.25811
1.25466
سود
‪60.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#139757895
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25811
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪62.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۰:۵۶
حجم معامله
0.18
خروج
1.25466
هزینه های کمیسیون
‪-1.80 USD‬
سود
‪60.30 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۵۶
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۰۸
فروش
0.04
133.761
135.007
سود
‪-47.62 USD‬
GBPJPY
معامله
#139362338
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.761
بهره
‪-0.48 USD‬
مجموع
‪-46.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۰۸
حجم معامله
0.04
خروج
135.007
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-47.62 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۸
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۰۷
خرید
0.04
134.846
135.002
سود
‪5.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#139722001
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۰۷
حجم معامله
0.04
خروج
135.002
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪5.01 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۸
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۰۶
فروش
0.08
134.84
135.011
سود
‪-14.32 USD‬
GBPJPY
معامله
#139722015
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.84
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۰۶
حجم معامله
0.08
خروج
135.011
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪-14.32 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۳۸
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۰۵
فروش
0.12
135.092
135.011
سود
‪6.64 USD‬
GBPJPY
معامله
#139736294
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.092
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۰۵
حجم معامله
0.12
خروج
135.011
هزینه های کمیسیون
‪-2.40 USD‬
سود
‪6.64 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۱۴
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۰۴
فروش
0.18
135.396
135.009
سود
‪61.17 USD‬
GBPJPY
معامله
#139759945
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.396
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪64.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۰۴
حجم معامله
0.18
خروج
135.009
هزینه های کمیسیون
‪-3.60 USD‬
سود
‪61.17 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۴۰
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۲۸
فروش
0.02
1688.35
1758.53
سود
‪-142.38 USD‬
XAUUSD
معامله
#136980339
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1688.35
بهره
‪-1.62 USD‬
مجموع
‪-140.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1758.53
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-142.38 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۳۸
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۲۷
خرید
0.02
1764.44
1758.17
سود
‪-14.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#138510737
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1764.44
بهره
‪-1.49 USD‬
مجموع
‪-12.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1758.17
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-14.43 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۳۵
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۲۶
فروش
0.08
1763.29
1758.6
سود
‪35.46 USD‬
XAUUSD
معامله
#139167325
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1763.29
بهره
‪-0.46 USD‬
مجموع
‪37.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۲۶
حجم معامله
0.08
خروج
1758.6
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪35.46 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۴۰
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۲۵
فروش
0.12
1769.66
1758.53
سود
‪130.47 USD‬
XAUUSD
معامله
#139180216
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1769.66
بهره
‪-0.69 USD‬
مجموع
‪133.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.12
خروج
1758.53
هزینه های کمیسیون
‪-2.40 USD‬
سود
‪130.47 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۴:۵۶
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۰۶
خرید
0.02
134.43
134.485
سود
‪0.62 USD‬
GBPJPY
معامله
#139270818
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۴:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
134.485
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۴:۵۶
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۵۴
خرید
0.02
134.43
134.63
سود
‪3.32 USD‬
GBPJPY
معامله
#139243250
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۴:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
134.63
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.32 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۱۷
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۳۴
فروش
0.03
1690.56
1763.28
سود
‪-221.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#139157971
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1690.56
بهره
‪-2.28 USD‬
مجموع
‪-218.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
1763.28
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-221.04 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۲۳
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۳۴
خرید
0.03
1761.11
1763
سود
‪3.15 USD‬
XAUUSD
معامله
#139157980
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1761.11
بهره
‪-1.92 USD‬
مجموع
‪5.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
1763
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪3.15 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۲۶
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۳۳
فروش
0.18
1763.57
1763.43
سود
‪-1.73 USD‬
XAUUSD
معامله
#138805449
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1763.57
بهره
‪-0.65 USD‬
مجموع
‪2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۳۳
حجم معامله
0.18
خروج
1763.43
هزینه های کمیسیون
‪-3.60 USD‬
سود
‪-1.73 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۲۱
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۳۳
فروش
0.12
1755.65
1763.34
سود
‪-95.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#138799550
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1755.65
بهره
‪-0.43 USD‬
مجموع
‪-92.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۳۳
حجم معامله
0.12
خروج
1763.34
هزینه های کمیسیون
‪-2.40 USD‬
سود
‪-95.11 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۴
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۳۲
فروش
0.27
1775.43
1763.4
سود
‪319.41 USD‬
XAUUSD
معامله
#138824918
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1775.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪324.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۳۲
حجم معامله
0.27
خروج
1763.4
هزینه های کمیسیون
‪-5.40 USD‬
سود
‪319.41 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۲۳
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۰
خرید
0.03
1761.11
1773.12
سود
‪33.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#138789918
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1761.11
بهره
‪-1.93 USD‬
مجموع
‪36.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
1773.12
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪33.50 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۱۷
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۳۷
فروش
0.05
1690.56
1773.19
سود
‪-417.96 USD‬
XAUUSD
معامله
#136975181
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1690.56
بهره
‪-3.81 USD‬
مجموع
‪-413.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
1773.19
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-417.96 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۳۷
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۳۶
خرید
0.02
1749.95
1772.93
سود
‪45.03 USD‬
XAUUSD
معامله
#138789941
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1749.95
بهره
‪-0.53 USD‬
مجموع
‪45.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1772.93
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪45.03 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۵۷
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۳۶
فروش
0.41
1787.7
1773.16
سود
‪587.94 USD‬
XAUUSD
معامله
#139103563
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1787.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪596.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۳۶
حجم معامله
0.41
خروج
1773.16
هزینه های کمیسیون
‪-8.20 USD‬
سود
‪587.94 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۳۶
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۳۵
فروش
0.08
1749.68
1773.19
سود
‪-189.97 USD‬
XAUUSD
معامله
#138789932
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1749.68
بهره
‪-0.29 USD‬
مجموع
‪-188.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۳۵
حجم معامله
0.08
خروج
1773.19
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪-189.97 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۵
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۵۹
فروش
0.04
1.23888
1.23366
سود
‪20.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#138773200
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23888
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۵۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.23366
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪20.48 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۱:۲۰
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۳۵
فروش
0.03
1709.14
1749.97
سود
‪-125.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#138556929
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1709.14
بهره
‪-1.96 USD‬
مجموع
‪-122.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
1749.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-125.05 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۲:۱۶
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۳۳
فروش
0.08
1753.75
1749.85
سود
‪29.31 USD‬
XAUUSD
معامله
#138556938
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1753.75
بهره
‪-0.29 USD‬
مجموع
‪31.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۳۳
حجم معامله
0.08
خروج
1749.85
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪29.31 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۲۳
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۳۳
خرید
0.05
1761.11
1749.66
سود
‪-60.15 USD‬
XAUUSD
معامله
#138556924
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1761.11
بهره
‪-1.90 USD‬
مجموع
‪-57.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۳۳
حجم معامله
0.05
خروج
1749.66
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-60.15 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۰
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۳۲
فروش
0.12
1764.13
1749.85
سود
‪168.53 USD‬
XAUUSD
معامله
#138558971
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1764.13
بهره
‪-0.43 USD‬
مجموع
‪171.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۳۲
حجم معامله
0.12
خروج
1749.85
هزینه های کمیسیون
‪-2.40 USD‬
سود
‪168.53 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۲۷
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۵۹
فروش
0.04
1.17466
1.17284
سود
‪6.88 USD‬
GBPCHF
معامله
#138744523
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17466
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۵۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.17284
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪6.88 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۱۳
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۴۹
فروش
0.04
1.23891
1.23862
سود
‪0.58 USD‬
GBPUSD
معامله
#138647415
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23891
بهره
‪-0.18 USD‬
مجموع
‪1.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۴۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.23862
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۱۸
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۲۸
خرید
0.08
1.36172
1.36251
سود
‪3.26 USD‬
USDCAD
معامله
#138530650
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36172
بهره
‪-0.58 USD‬
مجموع
‪4.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۲۸
حجم معامله
0.08
خروج
1.36251
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪3.26 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۱:۲۰
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۲:۱۵
فروش
0.05
1709.14
1760.01
سود
‪-258.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#137304567
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1709.14
بهره
‪-3.08 USD‬
مجموع
‪-254.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۲:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
1760.01
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-258.43 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۲۳
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۲:۱۴
خرید
0.05
1761.11
1759.08
سود
‪-12.74 USD‬
XAUUSD
معامله
#138510726
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1761.11
بهره
‪-1.59 USD‬
مجموع
‪-10.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۲:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
1759.08
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-12.74 USD‬