حالت آزمایشی
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۲۴
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۸:۱۷
فروش
0.51
1452.35
1452.96
سود
-29.07 USD
XAUUSD.
معامله
#50761612
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1452.35
بهره
2.04 USD
مجموع
-31.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۸:۱۷
حجم معامله
0.51
خروج
1452.96
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-29.07 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۴۷
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۸:۱۲
فروش
0.51
1453.54
1452.87
سود
36.21 USD
XAUUSD.
معامله
#50761877
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1453.54
بهره
2.04 USD
مجموع
34.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۸:۱۲
حجم معامله
0.51
خروج
1452.87
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
36.21 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۱۴
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۰:۳۶
فروش
0.51
1455.35
1454.13
سود
64.26 USD
XAUUSD.
معامله
#50762146
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1455.35
بهره
2.04 USD
مجموع
62.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۰:۳۶
حجم معامله
0.51
خروج
1454.13
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
64.26 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۰:۱۸
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۰:۳۰
فروش
0.51
1456.37
1454.13
سود
116.28 USD
XAUUSD.
معامله
#50764659
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1456.37
بهره
2.04 USD
مجموع
114.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۰:۳۰
حجم معامله
0.51
خروج
1454.13
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
116.28 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۴۰
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۰۷
فروش
0.51
1450.97
1448.66
سود
117.81 USD
XAUUSD.
معامله
#50755165
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1450.97
بهره
0.00 USD
مجموع
117.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۰۷
حجم معامله
0.51
خروج
1448.66
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
117.81 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۳۱
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۰۲
فروش
0.51
1451.37
1448.84
سود
129.03 USD
XAUUSD.
معامله
#50755155
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1451.37
بهره
0.00 USD
مجموع
129.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۰۲
حجم معامله
0.51
خروج
1448.84
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
129.03 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۵۳
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۵۷
فروش
0.51
1451.93
1448.91
سود
154.02 USD
XAUUSD.
معامله
#50755383
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1451.93
بهره
0.00 USD
مجموع
154.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۵۷
حجم معامله
0.51
خروج
1448.91
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
154.02 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۲۳
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۴۴
خرید
0.51
8769.93
8714.59
سود
-28.22 USD
BTCUSD
معامله
#50751901
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8769.93
بهره
0.00 USD
مجموع
-28.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۴۴
حجم معامله
0.51
خروج
8714.59
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-28.22 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۳:۱۹
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۱۷
فروش
0.21
1454.47
1452.5
سود
41.37 USD
XAUUSD.
معامله
#50753877
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1454.47
بهره
0.00 USD
مجموع
41.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۱۷
حجم معامله
0.21
خروج
1452.5
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
41.37 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۱۸
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۰۲
فروش
0.01
1452.54
1454.34
سود
-1.80 USD
XAUUSD.
معامله
#50753514
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1452.54
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1454.34
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.80 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۴۳
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۲۷
فروش
0.21
1458.55
1454.89
سود
76.86 USD
XAUUSD.
معامله
#50752770
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1458.55
بهره
0.00 USD
مجموع
76.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۲۷
حجم معامله
0.21
خروج
1454.89
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
76.86 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۷
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۲۲
فروش
0.51
1459.16
1454.99
سود
212.67 USD
XAUUSD.
معامله
#50752518
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1459.16
بهره
0.00 USD
مجموع
212.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۲۲
حجم معامله
0.51
خروج
1454.99
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
212.67 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۵۹
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۲۱
فروش
0.51
1461.97
1461.6
سود
18.87 USD
XAUUSD.
معامله
#50752106
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1461.97
بهره
0.00 USD
مجموع
18.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۲۱
حجم معامله
0.51
خروج
1461.6
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
18.87 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۵۱
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۵:۳۵
فروش
0.2
1459.79
1462.08
سود
-45.80 USD
XAUUSD.
معامله
#50751749
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1459.79
بهره
0.00 USD
مجموع
-45.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۵:۳۵
حجم معامله
0.2
خروج
1462.08
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-45.80 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۵۳
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۴۲
خرید
0.2
1461.51
1459.72
سود
-35.80 USD
XAUUSD.
معامله
#50751224
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1461.51
بهره
0.00 USD
مجموع
-35.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۴۲
حجم معامله
0.2
خروج
1459.72
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-35.80 USD
۱۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۴۲:۳۰
۱۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۳۱
خرید
1
8846.92
9051.82
سود
204.90 USD
BTCUSD
معامله
#50725878
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۴۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8846.92
بهره
0.00 USD
مجموع
204.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۳۱
حجم معامله
1
خروج
9051.82
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
204.90 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۶:۰۶
۰۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۵۶
خرید
1
8762.72
8846.34
سود
65.18 USD
BTCUSD
معامله
#50719201
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۶:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8762.72
بهره
-18.44 USD
مجموع
83.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۵۶
حجم معامله
1
خروج
8846.34
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
65.18 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۸:۴۷
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۴۵
فروش
0.2
1.60604
1.60454
سود
20.66 USD
EURAUD.
معامله
#50697940
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60604
بهره
0.00 USD
مجموع
20.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۴۵
حجم معامله
0.2
خروج
1.60454
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
20.66 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۸:۲۳
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۲:۱۷
فروش
0.2
1.60652
1.60594
سود
7.98 USD
EURAUD.
معامله
#50695913
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۸:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60652
بهره
0.00 USD
مجموع
7.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۲:۱۷
حجم معامله
0.2
خروج
1.60594
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.98 USD
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۲:۱۳
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۵:۳۷
فروش
0.3
139.975
140.11
سود
-37.47 USD
GBPJPY.
معامله
#50500975
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۲:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.975
بهره
0.00 USD
مجموع
-37.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۵:۳۷
حجم معامله
0.3
خروج
140.11
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-37.47 USD
۲۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۰
۲۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۲۳
خرید
0.1
9138.14
9268.98
سود
13.08 USD
BTCUSD
معامله
#50364687
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9138.14
بهره
0.00 USD
مجموع
13.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۲۳
حجم معامله
0.1
خروج
9268.98
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
13.08 USD
۲۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۴۸
۲۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۱۸
خرید
0.3
9203.01
9268.08
سود
19.52 USD
BTCUSD
معامله
#50364643
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9203.01
بهره
0.00 USD
مجموع
19.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۱۸
حجم معامله
0.3
خروج
9268.08
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
19.52 USD
۲۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۲۱
۲۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۱۲
خرید
0.3
9253.06
9268.78
سود
4.72 USD
BTCUSD
معامله
#50364584
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9253.06
بهره
0.00 USD
مجموع
4.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۱۲
حجم معامله
0.3
خروج
9268.78
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.72 USD
۲۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۲۰
۲۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۰۷
خرید
0.1
9252.26
9273.37
سود
2.11 USD
BTCUSD
معامله
#50364582
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9252.26
بهره
0.00 USD
مجموع
2.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
9273.37
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.11 USD
۰۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۲۳
۰۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۰۸:۱۲
خرید
0.01
8139.64
8142.02
سود
0.02 USD
BTCUSD
معامله
#49838547
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8139.64
بهره
0.00 USD
مجموع
0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۰۸:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
8142.02
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.02 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۴۵:۰۱
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۰۷
خرید
0.01
1478.5
1500.52
سود
21.63 USD
XAUUSD.
معامله
#49759916
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1478.5
بهره
-0.39 USD
مجموع
22.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1500.52
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
21.63 USD
۲۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۳۴
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۱۴:۴۶
فروش
0.01
0.02118
0.02116
سود
0.00 USD
ETHBTC
معامله
#49685532
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.02118
بهره
0.00 USD
مجموع
0.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۱۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.02116
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۴۷
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۵۰:۰۱
خرید
0.01
1.1013
1.10095
سود
-0.35 USD
EURUSD.
معامله
#49427202
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1013
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۵۰:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10095
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.35 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۵۳
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۵۹
خرید
0.01
1.10482
1.10487
سود
0.05 USD
EURUSD.
معامله
#49306817
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10482
بهره
0.00 USD
مجموع
0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10487
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.05 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۵۲:۰۰
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۴۴
خرید
0.01
1.10479
1.10483
سود
0.04 USD
EURUSD.
معامله
#49306820
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۵۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10479
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10483
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.04 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۰۸
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۰۳
خرید
0.01
1.11164
1.1114
سود
-0.24 USD
EURUSD.
معامله
#49018484
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11164
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.1114
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.24 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۷
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۸
خرید
0.05
1425.72
1428.61
سود
14.45 USD
XAUUSD.
معامله
#48669249
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1425.72
بهره
0.00 USD
مجموع
14.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
1428.61
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.45 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۴۳
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۲
خرید
0.05
1428.26
1428.6
سود
1.70 USD
XAUUSD.
معامله
#48668814
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1428.26
بهره
0.00 USD
مجموع
1.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
1428.6
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.70 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۱۲
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۳۵
خرید
0.01
1428.24
1429.37
سود
1.13 USD
XAUUSD.
معامله
#48666576
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1428.24
بهره
0.00 USD
مجموع
1.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1429.37
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.13 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۲
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۳۰
خرید
0.02
1427.42
1429.45
سود
4.06 USD
XAUUSD.
معامله
#48668242
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1427.42
بهره
0.00 USD
مجموع
4.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1429.45
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.06 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۰۰
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۲۵
خرید
0.05
1428.53
1429.37
سود
4.20 USD
XAUUSD.
معامله
#48665718
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1428.53
بهره
0.00 USD
مجموع
4.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1429.37
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.20 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۱۰
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۴۲
خرید
0.05
1428.19
1428.25
سود
0.30 USD
XAUUSD.
معامله
#48665707
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1428.19
بهره
0.00 USD
مجموع
0.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1428.25
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.30 USD
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۱۳
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۰۶:۲۵
فروش
0.5
9475.73
9452.96
سود
8.07 USD
BTCUSD
معامله
#48654512
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
9475.73
بهره
-3.32 USD
مجموع
11.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۰۶:۲۵
حجم معامله
0.5
خروج
9452.96
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
8.07 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۲۱
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۱۶
فروش
0.05
10224.71
10401.41
سود
-8.84 USD
BTCUSD
معامله
#48537707
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
10224.71
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
10401.41
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-8.84 USD
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۱۶:۱۹
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۲۸:۵۲
خرید
0.01
10151.13
10818.05
سود
6.60 USD
BTCUSD
معامله
#48485740
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۱۶:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
10151.13
بهره
-0.07 USD
مجموع
6.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۲۸:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
10818.05
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.60 USD