حالت آزمایشی
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۴
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۱:۲۴
خرید
0.2
1.11313
1.11362
سود
0.10 USD
EURUSD_S
معامله
#1466634241
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11313
بهره
0.00 USD
مجموع
0.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۱:۲۴
حجم معامله
0.2
خروج
1.11362
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.10 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۲۰
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خرید
4.86
1.11833
1.11294
سود
-26.44 USD
EURUSD_S
معامله
#1466624691
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11833
بهره
-0.24 USD
مجموع
-26.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
حجم معامله
4.86
خروج
1.11294
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-26.44 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۳۶
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خرید
0.99
1.11983
1.11294
سود
-6.87 USD
EURUSD_S
معامله
#1466621413
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11983
بهره
-0.05 USD
مجموع
-6.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
حجم معامله
0.99
خروج
1.11294
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-6.87 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۴
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خرید
0.2
1.12135
1.11294
سود
-1.70 USD
EURUSD_S
معامله
#1466619239
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12135
بهره
-0.02 USD
مجموع
-1.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
حجم معامله
0.2
خروج
1.11294
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.70 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۲۸
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خرید
40.58
1.11578
1.11294
سود
-117.28 USD
EURUSD_S
معامله
#1466628870
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11578
بهره
-2.03 USD
مجموع
-115.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
حجم معامله
40.58
خروج
1.11294
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-117.28 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۲۹
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خرید
14.04
1.11725
1.11294
سود
-61.21 USD
EURUSD_S
معامله
#1466626933
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11725
بهره
-0.70 USD
مجموع
-60.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
حجم معامله
14.04
خروج
1.11294
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-61.21 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۷:۳۸
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خرید
2.86
1.11882
1.11294
سود
-16.96 USD
EURUSD_S
معامله
#1466623538
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۷:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11882
بهره
-0.14 USD
مجموع
-16.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
حجم معامله
2.86
خروج
1.11294
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-16.96 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۶:۲۵
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خرید
0.58
1.12034
1.11294
سود
-4.32 USD
EURUSD_S
معامله
#1466621261
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۶:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12034
بهره
-0.03 USD
مجموع
-4.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
حجم معامله
0.58
خروج
1.11294
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.32 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۱۵
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خرید
8.26
1.11773
1.11294
سود
-39.98 USD
EURUSD_S
معامله
#1466625224
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11773
بهره
-0.41 USD
مجموع
-39.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
حجم معامله
8.26
خروج
1.11294
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-39.98 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۴۴:۱۴
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خرید
1.68
1.11937
1.11294
سود
-10.89 USD
EURUSD_S
معامله
#1466622369
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۴۴:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11937
بهره
-0.08 USD
مجموع
-10.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
حجم معامله
1.68
خروج
1.11294
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-10.89 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۳۹:۴۱
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خرید
0.34
1.12085
1.11294
سود
-2.72 USD
EURUSD_S
معامله
#1466620172
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۳۹:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12085
بهره
-0.03 USD
مجموع
-2.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
حجم معامله
0.34
خروج
1.11294
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.72 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۰۱
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خرید
68.99
1.11458
1.11294
سود
-113.14 USD
EURUSD_S
معامله
#1466633956
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11458
بهره
0.00 USD
مجموع
-113.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
حجم معامله
68.99
خروج
1.11294
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-113.14 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۲۱
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خرید
23.87
1.11674
1.11294
سود
-91.90 USD
EURUSD_S
معامله
#1466627635
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11674
بهره
-1.19 USD
مجموع
-90.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
حجم معامله
23.87
خروج
1.11294
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-91.90 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۷:۲۱
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۲۱
خرید
68.99
1.11478
1.11493
سود
10.35 USD
EURUSD_S
معامله
#1466632054
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۷:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11478
بهره
0.00 USD
مجموع
10.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۲۱
حجم معامله
68.99
خروج
1.11493
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10.35 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۰۳:۰۹
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۱:۳۵
خرید
68.99
1.11481
1.11503
سود
15.18 USD
EURUSD_S
معامله
#1466631457
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۰۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11481
بهره
0.00 USD
مجموع
15.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۱:۳۵
حجم معامله
68.99
خروج
1.11503
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
15.18 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۵۸:۳۲
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۳۶:۲۰
خرید
68.99
1.11478
1.11488
سود
6.90 USD
EURUSD_S
معامله
#1466630594
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۵۸:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11478
بهره
0.00 USD
مجموع
6.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۳۶:۲۰
حجم معامله
68.99
خروج
1.11488
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.90 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۴۷
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۶
خرید
40.58
1.11571
1.116
سود
11.77 USD
EURUSD_S
معامله
#1466628256
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11571
بهره
0.00 USD
مجموع
11.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۶
حجم معامله
40.58
خروج
1.116
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.77 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۲۳
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۳
خرید
0.2
1.12137
1.1212
سود
-0.03 USD
EURUSD_S
معامله
#1466619189
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12137
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۳
حجم معامله
0.2
خروج
1.1212
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.03 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۳
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۲
فروش
0.15
1.12105
1.12135
سود
-0.05 USD
EURUSD_S
معامله
#1466616987
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12105
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.12135
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.05 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۰
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۱
فروش
0.26
1.12159
1.12135
سود
0.06 USD
EURUSD_S
معامله
#1466617366
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12159
بهره
0.00 USD
مجموع
0.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۱
حجم معامله
0.26
خروج
1.12135
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.06 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۲۶
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۰
فروش
0.44
1.1221
1.12135
سود
0.33 USD
EURUSD_S
معامله
#1466617914
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1221
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۰
حجم معامله
0.44
خروج
1.12135
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.33 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۳
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۳
فروش
0.15
1.12166
1.12119
سود
0.07 USD
EURUSD_S
معامله
#1466614470
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12166
بهره
0.00 USD
مجموع
0.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.12119
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.07 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۰۶
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۱
فروش
0.26
1.12216
1.12116
سود
0.26 USD
EURUSD_S
معامله
#1466615203
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12216
بهره
0.00 USD
مجموع
0.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۱
حجم معامله
0.26
خروج
1.12116
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.26 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۱۶
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۱۱
فروش
0.15
1.12148
1.12052
سود
0.14 USD
EURUSD_S
معامله
#1466610259
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12148
بهره
0.00 USD
مجموع
0.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۱۱
حجم معامله
0.15
خروج
1.12052
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.14 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۲۷
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۰۷
فروش
0.26
1.12199
1.12099
سود
0.26 USD
EURUSD_S
معامله
#1466610432
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12199
بهره
0.00 USD
مجموع
0.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۰۷
حجم معامله
0.26
خروج
1.12099
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.26 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۵۸
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۰۹:۵۶
فروش
0.44
1.12251
1.12151
سود
0.44 USD
EURUSD_S
معامله
#1466610862
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12251
بهره
0.00 USD
مجموع
0.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۰۹:۵۶
حجم معامله
0.44
خروج
1.12151
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.44 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۷
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۱۴
فروش
0.15
1.12258
1.12164
سود
0.14 USD
EURUSD_S
معامله
#1466609683
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12258
بهره
0.00 USD
مجموع
0.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۱۴
حجم معامله
0.15
خروج
1.12164
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.14 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۵
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۷
فروش
0.15
1.12264
1.12278
سود
-0.02 USD
EURUSD_S
معامله
#1466609640
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12264
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.12278
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.02 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۷
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۶
خرید
0.15
1.12308
1.12264
سود
-0.07 USD
EURUSD_S
معامله
#1466609114
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12308
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.12264
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.07 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۲۸
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۴
فروش
0.15
1.12378
1.12278
سود
0.15 USD
EURUSD_S
معامله
#1466609391
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12378
بهره
0.00 USD
مجموع
0.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۴
حجم معامله
0.15
خروج
1.12278
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.15 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۰
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۶
خرید
0.15
1.12604
1.12294
سود
-0.47 USD
EURUSD_S
معامله
#1466603802
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12604
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.12294
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.47 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۳۳
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۵
خرید
0.26
1.12555
1.12293
سود
-0.68 USD
EURUSD_S
معامله
#1466605523
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12555
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۵
حجم معامله
0.26
خروج
1.12293
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.68 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۲۱
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۴
خرید
0.75
1.1244
1.12294
سود
-1.10 USD
EURUSD_S
معامله
#1466606035
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1244
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۴
حجم معامله
0.75
خروج
1.12294
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.10 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۲۵
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۴
خرید
0.44
1.12495
1.12294
سود
-0.88 USD
EURUSD_S
معامله
#1466605792
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12495
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۴
حجم معامله
0.44
خروج
1.12294
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.88 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۳۵
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۳
خرید
1.28
1.12389
1.12295
سود
-1.20 USD
EURUSD_S
معامله
#1466606362
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12389
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۳
حجم معامله
1.28
خروج
1.12295
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.20 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۵۹
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۲
خرید
2.18
1.12328
1.12295
سود
-0.72 USD
EURUSD_S
معامله
#1466607064
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12328
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۲
حجم معامله
2.18
خروج
1.12295
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.72 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۵۲
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۱
خرید
3.71
1.12275
1.12295
سود
0.74 USD
EURUSD_S
معامله
#1466607908
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12275
بهره
0.00 USD
مجموع
0.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۱
حجم معامله
3.71
خروج
1.12295
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.74 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۳۲
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۰
خرید
6.31
1.12225
1.12295
سود
4.42 USD
EURUSD_S
معامله
#1466608123
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12225
بهره
0.00 USD
مجموع
4.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۰
حجم معامله
6.31
خروج
1.12295
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.42 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۵۶
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۰۸
خرید
0.15
1.12248
1.12348
سود
0.15 USD
EURUSD_S
معامله
#1466596937
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12248
بهره
0.00 USD
مجموع
0.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۰۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.12348
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.15 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۸
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۵۵
خرید
0.15
1.12185
1.12234
سود
0.07 USD
EURUSD_S
معامله
#1466594672
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12185
بهره
0.00 USD
مجموع
0.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۵۵
حجم معامله
0.15
خروج
1.12234
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.07 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۱۲
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۵۳
خرید
0.26
1.12135
1.12235
سود
0.26 USD
EURUSD_S
معامله
#1466595640
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12135
بهره
0.00 USD
مجموع
0.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۵۳
حجم معامله
0.26
خروج
1.12235
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.26 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۶
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۷
خرید
0.15
1.12374
1.12172
سود
-0.30 USD
EURUSD_S
معامله
#1466589252
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12374
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.12172
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.30 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۴۳
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۶
خرید
0.26
1.12324
1.12172
سود
-0.40 USD
EURUSD_S
معامله
#1466592366
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12324
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۶
حجم معامله
0.26
خروج
1.12172
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.40 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۴۴
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۵
خرید
0.75
1.12122
1.12172
سود
0.38 USD
EURUSD_S
معامله
#1466593082
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12122
بهره
0.00 USD
مجموع
0.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۵
حجم معامله
0.75
خروج
1.12172
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.38 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۴۵
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۵
خرید
0.44
1.12274
1.12172
سود
-0.45 USD
EURUSD_S
معامله
#1466592927
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12274
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۵
حجم معامله
0.44
خروج
1.12172
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.45 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۱۴
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۴۸
خرید
1.28
1.12073
1.12167
سود
1.20 USD
EURUSD_S
معامله
#1466593440
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12073
بهره
0.00 USD
مجموع
1.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۴۸
حجم معامله
1.28
خروج
1.12167
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.20 USD
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۸
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۳۴
خرید
0.15
1.12231
1.12332
سود
0.13 USD
EURUSD_S
معامله
#1466584743
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12231
بهره
-0.02 USD
مجموع
0.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۳۴
حجم معامله
0.15
خروج
1.12332
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.13 USD
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۱۷
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۶
خرید
18.24
1.12233
1.12212
سود
-3.83 USD
EURUSD_S
معامله
#1466584692
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12233
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۶
حجم معامله
18.24
خروج
1.12212
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.83 USD
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۰:۵۴
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۵
خرید
0.15
1.12842
1.12212
سود
-0.96 USD
EURUSD_S
معامله
#1466559317
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۰:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12842
بهره
-0.02 USD
مجموع
-0.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۵
حجم معامله
0.15
خروج
1.12212
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.96 USD
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۲۲
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۴
خرید
0.26
1.12793
1.12212
سود
-1.54 USD
EURUSD_S
معامله
#1466559576
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12793
بهره
-0.03 USD
مجموع
-1.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۴
حجم معامله
0.26
خروج
1.12212
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.54 USD