حالت آزمایشی
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۲۲
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۳۶
خرید
0.1
1.22219
1.21978
سود
‪-24.10 USD‬
EURUSD.
معامله
#74059925
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22219
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-24.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.21978
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-24.10 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۵۵
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
فروش
1
1.20621
1.20825
سود
‪-204.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73508642
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20621
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-204.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
حجم معامله
1
خروج
1.20825
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-204.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۲۸:۱۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
فروش
2
1.19987
1.20825
سود
‪-1 676.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73432723
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۲۸:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19987
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 676.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
حجم معامله
2
خروج
1.20825
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 676.00 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۱۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
فروش
1
1.2056
1.20825
سود
‪-265.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73507677
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-265.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
حجم معامله
1
خروج
1.20825
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-265.00 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۷
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
فروش
1
1.20586
1.20825
سود
‪-239.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73508468
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20586
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-239.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
حجم معامله
1
خروج
1.20825
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-239.00 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۵۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
فروش
1
1.2056
1.20825
سود
‪-265.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73507578
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-265.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
حجم معامله
1
خروج
1.20825
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-265.00 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۲۲
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
فروش
1
1.20579
1.20825
سود
‪-246.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73507821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-246.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
حجم معامله
1
خروج
1.20825
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-246.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۵۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۶
فروش
1
1.20056
1.20656
سود
‪-600.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73436048
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-600.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۶
حجم معامله
1
خروج
1.20656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-600.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۲۸
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۵۵
فروش
2
1.20027
1.20597
سود
‪-1 140.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73434968
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20027
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 140.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۵۵
حجم معامله
2
خروج
1.20597
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 140.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۲۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۰۳
خرید
5
1.20251
1.20446
سود
‪975.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73445214
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20251
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪975.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۰۳
حجم معامله
5
خروج
1.20446
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪975.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۲۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۲
فروش
2
1.20045
1.19964
سود
‪162.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73426222
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪162.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۲
حجم معامله
2
خروج
1.19964
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪162.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۴۴
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۰
فروش
2
1.20026
1.19964
سود
‪124.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73426016
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20026
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪124.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۰
حجم معامله
2
خروج
1.19964
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪124.00 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۲۰
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۳
فروش
1
1734.89
1741.56
سود
‪-667.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#72277615
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1734.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-667.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۳
حجم معامله
1
خروج
1741.56
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-667.00 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۰۴
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۶
فروش
2
1.18744
1.18809
سود
‪-130.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#72277602
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18744
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-130.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۶
حجم معامله
2
خروج
1.18809
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-130.00 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۵۳
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۲
فروش
1
1.18768
1.1881
سود
‪-42.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#72270704
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18768
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-42.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۲
حجم معامله
1
خروج
1.1881
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-42.00 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۳۴
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۹
فروش
2
1.18749
1.18817
سود
‪-136.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#72270213
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18749
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-136.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۹
حجم معامله
2
خروج
1.18817
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-136.00 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۱۴
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۷
خرید
1
1.18965
1.18805
سود
‪-160.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#72245489
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18965
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-160.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۷
حجم معامله
1
خروج
1.18805
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-160.00 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۱۸
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۶
خرید
2
1.19067
1.18808
سود
‪-518.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#72239151
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19067
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-518.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۶
حجم معامله
2
خروج
1.18808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-518.00 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۲۳
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۴
خرید
3
1.19117
1.18813
سود
‪-912.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#72236853
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19117
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-912.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۴
حجم معامله
3
خروج
1.18813
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-912.00 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۶
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۰۳
فروش
0.1
0.70345
0.70673
سود
‪-32.80 USD‬
NZDUSD.
معامله
#65942624
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70345
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-32.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۰۳
حجم معامله
0.1
خروج
0.70673
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-32.80 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۴۰
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۳۸
فروش
0.1
1.19723
1.19866
سود
‪-14.30 USD‬
EURUSD.
معامله
#65869330
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.19866
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-14.30 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۴۵
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۳۸
فروش
0.1
1.19723
1.19866
سود
‪-14.30 USD‬
EURUSD.
معامله
#65869335
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.19866
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-14.30 USD‬
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۷
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۲۷
خرید
0.1
1814.63
1809.99
سود
‪-46.40 USD‬
XAUUSD.
معامله
#65740521
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1814.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-46.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۲۷
حجم معامله
0.1
خروج
1809.99
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-46.40 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۵۴
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۴۳
فروش
0.1
1.1906
1.19141
سود
‪-8.10 USD‬
EURUSD.
معامله
#65670260
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1906
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۴۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.19141
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.10 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۰۵
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۸
خرید
1
1.29261
1.29353
سود
‪92.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#64505785
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29261
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪92.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۸
حجم معامله
1
خروج
1.29353
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪92.00 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۳:۲۵
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۶
خرید
1
1.29253
1.29347
سود
‪94.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#64505905
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۳:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29253
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪94.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۶
حجم معامله
1
خروج
1.29347
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪94.00 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۳۳
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۵
خرید
1
1.2923
1.29347
سود
‪117.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#64506479
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2923
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪117.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۵
حجم معامله
1
خروج
1.29347
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪117.00 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۱:۵۱
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۷
خرید
0.5
1.29176
1.29292
سود
‪58.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#64504405
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۱:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪58.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۷
حجم معامله
0.5
خروج
1.29292
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪58.00 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۳۲
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۱۳
خرید
0.5
1.29011
1.29262
سود
‪125.50 USD‬
GBPUSD.
معامله
#64501606
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29011
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪125.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۱۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.29262
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪125.50 USD‬
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۴
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۱۸
فروش
0.5
1.29265
1.2902
سود
‪122.50 USD‬
GBPUSD.
معامله
#64465940
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29265
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪122.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۱۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.2902
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪122.50 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۳۸
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۸
فروش
1
1.17809
1.18101
سود
‪-292.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#63978252
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17809
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-292.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۸
حجم معامله
1
خروج
1.18101
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-292.00 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۵۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۶
فروش
0.5
1.29761
1.30241
سود
‪-240.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#63983164
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29761
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-240.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.30241
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-240.00 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۲۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۳
فروش
1
1.17925
1.18108
سود
‪-183.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#63983135
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17925
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-183.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۳
حجم معامله
1
خروج
1.18108
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-183.00 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۲۲:۴۴
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۰
فروش
0.5
1.18449
1.18109
سود
‪170.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#64034799
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۲۲:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18449
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪170.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.18109
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪170.00 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۲۲
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۷
فروش
0.5
1.18083
1.18108
سود
‪-12.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#63995519
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18083
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۷
حجم معامله
0.5
خروج
1.18108
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.50 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۲۴
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۵
فروش
0.5
1.30463
1.30248
سود
‪107.50 USD‬
GBPUSD.
معامله
#64046584
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30463
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪107.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.30248
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪107.50 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۳۵
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۲
خرید
1
1.31267
1.30234
سود
‪-1 033.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#64098952
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31267
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 033.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۲
حجم معامله
1
خروج
1.30234
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 033.00 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۱۵
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۰
خرید
1
1.18421
1.18084
سود
‪-337.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#64098946
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18421
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-337.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۰
حجم معامله
1
خروج
1.18084
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-337.00 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۲۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۷
خرید
1
1.18422
1.18085
سود
‪-337.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#64098948
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18422
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-337.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۷
حجم معامله
1
خروج
1.18085
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-337.00 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۵
خرید
1
1.18549
1.18085
سود
‪-464.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#64110088
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18549
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-464.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۵
حجم معامله
1
خروج
1.18085
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-464.00 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۰۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۰
فروش
4
1.18195
1.18184
سود
‪44.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#64289196
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18195
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪44.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۰
حجم معامله
4
خروج
1.18184
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪44.00 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۴:۱۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۵
فروش
4
1.18196
1.18181
سود
‪60.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#64289260
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۴:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18196
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪60.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۵
حجم معامله
4
خروج
1.18181
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪60.00 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۰۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۳
فروش
4
1.18206
1.18186
سود
‪80.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#64289445
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18206
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪80.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۳
حجم معامله
4
خروج
1.18186
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪80.00 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۳۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۰
فروش
2
1.18233
1.18186
سود
‪94.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#64289528
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18233
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪94.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۰
حجم معامله
2
خروج
1.18186
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪94.00 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۸:۴۵
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۱۲
فروش
4
1.18329
1.18346
سود
‪-68.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#64216344
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۸:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18329
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-68.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۱۲
حجم معامله
4
خروج
1.18346
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-68.00 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۴۷
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۴
فروش
0.5
1.18277
1.18354
سود
‪-38.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#64166202
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18277
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-38.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
1.18354
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-38.50 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۰۵
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۱۱
فروش
0.5
1907.95
1907.81
سود
‪7.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64165384
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1907.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۱۱
حجم معامله
0.5
خروج
1907.81
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.00 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۲۹
فروش
1
1.30775
1.30634
سود
‪141.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#64163217
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30775
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪141.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۲۹
حجم معامله
1
خروج
1.30634
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪141.00 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۵۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۴
فروش
1
1.30904
1.30688
سود
‪216.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#64165438
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30904
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪216.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۴
حجم معامله
1
خروج
1.30688
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪216.00 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۱
فروش
0.5
1.30948
1.30688
سود
‪130.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#64165527
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30948
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪130.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۱
حجم معامله
0.5
خروج
1.30688
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪130.00 USD‬