حالت آزمایشی
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۱۵
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۳
فروش
0.03
1.423
1.41514
سود
‪23.28 USD‬
GBPUSD
معامله
#157087926
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.41514
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪23.28 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۲۳:۲۵
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۲۲
فروش
0.01
153.327
152.596
سود
‪6.43 USD‬
GBPJPY
معامله
#158718300
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۲۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
153.327
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
152.596
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.43 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۴۷
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۰۷
فروش
0.01
1.38576
1.3823
سود
‪3.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#158683527
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38576
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.3823
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.36 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۴۵
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۴۷
فروش
0.03
1.40233
1.40143
سود
‪2.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#157029901
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40233
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۴۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.40143
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.40 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۰۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۴۳
فروش
0.03
1.39556
1.40132
سود
‪-17.58 USD‬
GBPUSD
معامله
#156957595
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39556
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۴۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.40132
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-17.58 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۰۲
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۳۷
فروش
0.03
1.40003
1.40132
سود
‪-4.17 USD‬
GBPUSD
معامله
#156975691
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40003
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.40132
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-4.17 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۷
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۳۲
فروش
0.03
1.40246
1.4015099999999998
سود
‪2.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#157034537
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40246
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.4015099999999998
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.55 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۳:۴۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۲۷
فروش
0.03
1.40323
1.4014799999999998
سود
‪4.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#157009880
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۳:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40323
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.4014799999999998
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪4.95 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۳۷
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۷
فروش
0.03
1.41373
1.4015199999999999
سود
‪36.33 USD‬
GBPUSD
معامله
#157142370
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41373
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪36.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.4015199999999999
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪36.33 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۴۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۴
فروش
0.03
1.41625
1.40132
سود
‪44.49 USD‬
GBPUSD
معامله
#157164148
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41625
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪44.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.40132
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪44.49 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۵۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۳۳
فروش
0.03
1.41113
1.41148
سود
‪-1.35 USD‬
GBPUSD
معامله
#157077750
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.41148
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-1.35 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۳
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۴۹
فروش
0.03
1.40868
1.415
سود
‪-19.26 USD‬
GBPUSD
معامله
#157071788
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40868
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۴۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.415
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-19.26 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۱۷
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۱۰
فروش
0.03
1.40795
1.41102
سود
‪-9.51 USD‬
GBPUSD
معامله
#157054342
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40795
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.41102
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-9.51 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۳۲
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
فروش
0.03
1.398
1.39333
سود
‪13.71 USD‬
GBPUSD
معامله
#156942054
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.398
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.39333
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪13.71 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۳
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۳
فروش
0.03
1.39608
1.39318
سود
‪8.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#156940754
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39608
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.39318
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪8.40 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۰
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۴۹
فروش
0.03
1.3941
1.39322
سود
‪2.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#156938981
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3941
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۴۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.39322
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.34 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۳۲
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۵۸
خرید
0.03
117.807
117.934
سود
‪3.01 USD‬
CHFJPY
معامله
#156936345
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.807
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
117.934
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪3.01 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۰۱
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۰۳
فروش
0.03
1.3935
1.39658
سود
‪-9.54 USD‬
GBPUSD
معامله
#156936042
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3935
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.39658
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-9.54 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۴۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۴۰
فروش
0.03
1.39223
1.38628
سود
‪17.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#156835644
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39223
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.38628
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪17.55 USD‬
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۰۸
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۱۲
خرید
0.03
1.2662
1.26498
سود
‪-3.19 USD‬
USDCAD
معامله
#156823838
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.26498
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-3.19 USD‬
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۴۳
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۵۳
خرید
0.05
0.87987
0.87983
سود
‪-0.73 USD‬
USDCHF
معامله
#154971477
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87987
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.87983
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-0.73 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۸:۱۸
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۱۳
فروش
0.03
1.33044
1.33472
سود
‪-9.92 USD‬
USDCAD
معامله
#147474640
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۸:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33044
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۱۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.33472
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-9.92 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۳۵
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۰۷
فروش
0.03
1.33099
1.33479
سود
‪-8.84 USD‬
USDCAD
معامله
#147473801
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33099
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.33479
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-8.84 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۳۲
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۰۲
فروش
0.03
1.33284
1.33479
سود
‪-4.68 USD‬
USDCAD
معامله
#147482787
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33284
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۰۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.33479
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-4.68 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۲۵
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۵۳
فروش
0.03
1.33415
1.33479
سود
‪-1.74 USD‬
USDCAD
معامله
#147532141
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33415
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۵۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.33479
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-1.74 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۶
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۵۱
فروش
0.03
1.33462
1.33479
سود
‪-0.68 USD‬
USDCAD
معامله
#147538304
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33462
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۵۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.33479
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-0.68 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۳۴
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۴۵
فروش
0.03
1.33985
1.33479
سود
‪11.07 USD‬
USDCAD
معامله
#147633494
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33985
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۴۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.33479
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪11.07 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۵
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۴۱
فروش
0.05
1.33993
1.33479
سود
‪18.75 USD‬
USDCAD
معامله
#147660211
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33993
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.33479
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪18.75 USD‬
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۵۴
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۳۴
فروش
0.05
1.70921
1.70527
سود
‪13.95 USD‬
GBPCAD
معامله
#147202015
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.70921
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.70527
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪13.95 USD‬
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۳۵
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۳۰
فروش
0.05
1.70728
1.70532
سود
‪6.44 USD‬
GBPCAD
معامله
#147189325
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.70728
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.70532
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪6.44 USD‬
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۰۷
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۲۷
فروش
0.05
1.70521
1.70518
سود
‪-0.89 USD‬
GBPCAD
معامله
#147177491
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.70521
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۲۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.70518
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-0.89 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۲۴
فروش
0.05
1.56445
1.56233
سود
‪7.06 USD‬
EURCAD
معامله
#146888676
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56445
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.56233
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪7.06 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۲۱
فروش
0.05
1.56441
1.56227
سود
‪7.13 USD‬
EURCAD
معامله
#146888648
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56441
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.56227
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪7.13 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۳:۳۸
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۰۳
فروش
0.05
1.32421
1.3147
سود
‪35.67 USD‬
USDCAD
معامله
#146356424
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۳:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32421
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪36.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.3147
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪35.67 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۱۳
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۵۶:۵۸
فروش
0.05
1.31792
1.3147
سود
‪11.75 USD‬
USDCAD
معامله
#146282443
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۵۶:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.3147
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪11.75 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۲۶:۴۲
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۵۰
خرید
0.03
1.1778
1.1757
سود
‪-6.60 USD‬
EURUSD
معامله
#146382402
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۲۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1778
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۵۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.1757
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-6.60 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۱۳
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۳۲:۵۸
فروش
0.05
1.31652
1.32159
سود
‪-19.68 USD‬
USDCAD
معامله
#146261004
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31652
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۳۲:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.32159
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-19.68 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۱۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۹
فروش
0.05
125.932
125.67
سود
‪11.33 USD‬
EURJPY
معامله
#145919772
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
125.932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
125.67
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪11.33 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۳۹:۰۷
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۴۶
فروش
0.05
1.5603
1.55809
سود
‪7.47 USD‬
EURCAD
معامله
#145559868
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۳۹:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.5603
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۴۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.55809
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪7.47 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۳۳
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۴۲
فروش
0.05
1.5589
1.55807
سود
‪2.19 USD‬
EURCAD
معامله
#145549682
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.5589
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.55807
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.19 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۱۵
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۲۳
فروش
0.05
1.34717
1.34211
سود
‪24.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#145619030
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34717
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۲۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.34211
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪24.80 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۳۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۳۶
خرید
0.05
0.90168
0.90358
سود
‪10.01 USD‬
USDCHF
معامله
#145502712
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90168
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.90358
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪10.01 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۳۸
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۳۲
خرید
0.05
0.90358
0.90358
سود
‪-0.50 USD‬
USDCHF
معامله
#145470458
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90358
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.90358
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-0.50 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۲۰
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۲۸
خرید
0.05
0.90357
0.90358
سود
‪-0.44 USD‬
USDCHF
معامله
#145464772
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90357
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.90358
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-0.44 USD‬