حالت آزمایشی
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۳۰
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۷
خرید
0.11
1.49689
1.48034
سود
-143.39 USD
EURCAD
معامله
#108497884
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49689
بهره
-4.53 USD
مجموع
-137.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۷
حجم معامله
0.11
خروج
1.48034
هزینه های کمیسیون
-1.32 USD
سود
-143.39 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۰۰
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
خرید
0.05
1.49934
1.48036
سود
-74.35 USD
EURCAD
معامله
#108487441
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49934
بهره
-2.05 USD
مجموع
-71.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.48036
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-74.35 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۴
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
خرید
0.05
1.49706
1.48034
سود
-65.81 USD
EURCAD
معامله
#108484891
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49706
بهره
-2.05 USD
مجموع
-63.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.48034
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-65.81 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۰۵
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
خرید
0.1
1.49702
1.48033
سود
-131.40 USD
EURCAD
معامله
#108484703
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49702
بهره
-4.11 USD
مجموع
-126.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.48033
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-131.40 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۳۸
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۰
خرید
0.1
1.49662
1.48028
سود
-128.76 USD
EURCAD
معامله
#108484491
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49662
بهره
-4.11 USD
مجموع
-123.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.48028
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-128.76 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۳۹
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۰
خرید
0.1
1.49606
1.48028
سود
-124.52 USD
EURCAD
معامله
#108482912
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49606
بهره
-4.11 USD
مجموع
-119.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.48028
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-124.52 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۲۶
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۶
خرید
0.1
1.4965
1.48028
سود
-127.85 USD
EURCAD
معامله
#108484328
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4965
بهره
-4.11 USD
مجموع
-122.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.48028
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-127.85 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۳۱
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۵
فروش
0.03
1.46996
1.48042
سود
-23.30 USD
EURCAD
معامله
#107957879
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46996
بهره
0.77 USD
مجموع
-23.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.48042
هزینه های کمیسیون
-0.36 USD
سود
-23.30 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۶
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۴
فروش
0.08
1.46026
1.48041
سود
-120.13 USD
EURCAD
معامله
#108426895
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46026
بهره
2.60 USD
مجموع
-121.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۴
حجم معامله
0.08
خروج
1.48041
هزینه های کمیسیون
-0.96 USD
سود
-120.13 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۱۳
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۳
خرید
0.1
1.49582
1.48028
سود
-122.71 USD
EURCAD
معامله
#108479356
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49582
بهره
-4.11 USD
مجموع
-117.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.48028
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-122.71 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۱۵
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۲
فروش
0.1
1.4584
1.48041
سود
-164.23 USD
EURCAD
معامله
#107579844
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4584
بهره
3.24 USD
مجموع
-166.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.48041
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-164.23 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۵۹
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۱
فروش
0.1
1.45816
1.48041
سود
-166.05 USD
EURCAD
معامله
#107687571
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45816
بهره
3.24 USD
مجموع
-168.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.48041
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-166.05 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۴۵
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۷
فروش
0.1
1.45857
1.4804
سود
-162.87 USD
EURCAD
معامله
#107680299
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45857
بهره
3.24 USD
مجموع
-164.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.4804
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-162.87 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۴۱
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۶
فروش
0.1
1.45942
1.4804
سود
-156.45 USD
EURCAD
معامله
#107656912
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45942
بهره
3.24 USD
مجموع
-158.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.4804
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-156.45 USD
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۵۶:۵۵
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۵
فروش
0.1
1.46089
1.4804
سود
-144.25 USD
EURCAD
معامله
#107564271
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۵۶:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46089
بهره
4.33 USD
مجموع
-147.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.4804
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-144.25 USD
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۱۰
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۳
فروش
0.1
1.46085
1.4804
سود
-144.56 USD
EURCAD
معامله
#107550704
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46085
بهره
4.33 USD
مجموع
-147.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.4804
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-144.56 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۵:۲۳
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۷:۵۸
فروش
0.01
1.48807
1.4915
سود
-2.70 USD
EURCAD
معامله
#108534793
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.48807
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۷:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.4915
هزینه های کمیسیون
-0.12 USD
سود
-2.70 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۰۷:۴۶
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۴۹:۲۰
فروش
0.01
1.48985
1.49134
سود
-1.13 USD
EURCAD
معامله
#108503872
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۰۷:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.48985
بهره
0.11 USD
مجموع
-1.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۴۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.49134
هزینه های کمیسیون
-0.12 USD
سود
-1.13 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۴۶:۳۴
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۴۹:۱۷
فروش
0.01
1.49309
1.49135
سود
1.30 USD
EURCAD
معامله
#108502654
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۴۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49309
بهره
0.11 USD
مجموع
1.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۴۹:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.49135
هزینه های کمیسیون
-0.12 USD
سود
1.30 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۳۵
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۲۹
خرید
0.1
1.49628
1.49634
سود
-0.75 USD
EURCAD
معامله
#108483961
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49628
بهره
0.00 USD
مجموع
0.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.49634
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-0.75 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۴
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۷:۰۱
خرید
0.06
1.49783
1.49808
سود
0.41 USD
EURCAD
معامله
#108444449
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49783
بهره
0.00 USD
مجموع
1.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۷:۰۱
حجم معامله
0.06
خروج
1.49808
هزینه های کمیسیون
-0.72 USD
سود
0.41 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۵۱
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۰۴
خرید
0.1
1.49621
1.49688
سود
3.83 USD
EURCAD
معامله
#108446196
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49621
بهره
0.00 USD
مجموع
5.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۰۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.49688
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
3.83 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۰۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۳۲
خرید
0.1
1.49583
1.49585
سود
-1.05 USD
EURCAD
معامله
#108476651
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49583
بهره
0.00 USD
مجموع
0.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۳۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.49585
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-1.05 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۸
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۰۴
خرید
0.1
1.49524
1.49544
سود
0.30 USD
EURCAD
معامله
#108475551
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49524
بهره
0.00 USD
مجموع
1.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۰۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.49544
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
0.30 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۳۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۹:۵۶
خرید
0.1
1.49429
1.49351
سود
-7.06 USD
EURCAD
معامله
#108468020
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49429
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۹:۵۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.49351
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-7.06 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۳۳
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۵۸
فروش
0.1
1.49253
1.49238
سود
-0.08 USD
EURCAD
معامله
#108459676
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49253
بهره
0.00 USD
مجموع
1.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.49238
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-0.08 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۹
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۶
فروش
0.1
1.49457
1.49436
سود
0.37 USD
EURCAD
معامله
#108448149
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49457
بهره
0.00 USD
مجموع
1.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.49436
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
0.37 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۲۸
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۴۶
خرید
0.1
1.49585
1.4963
سود
2.18 USD
EURCAD
معامله
#108451224
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49585
بهره
0.00 USD
مجموع
3.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.4963
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
2.18 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۴۸
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۱
خرید
0.1
1.49543
1.49594
سود
2.63 USD
EURCAD
معامله
#108452745
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49543
بهره
0.00 USD
مجموع
3.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.49594
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
2.63 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۲۶
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۱
خرید
0.1
1.49573
1.49594
سود
0.37 USD
EURCAD
معامله
#108447344
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49573
بهره
0.00 USD
مجموع
1.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.49594
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
0.37 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۴۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۲۲
خرید
0.1
1.49719
1.49487
سود
-18.63 USD
EURCAD
معامله
#108441191
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49719
بهره
0.00 USD
مجموع
-17.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۲۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.49487
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-18.63 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۶
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۱۰
خرید
0.1
1.49731
1.49488
سود
-19.45 USD
EURCAD
معامله
#108441450
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49731
بهره
0.00 USD
مجموع
-18.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.49488
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-19.45 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۴۵
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۱۰
خرید
0.1
1.4951
1.4953
سود
0.30 USD
EURCAD
معامله
#108450893
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4951
بهره
0.00 USD
مجموع
1.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.4953
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
0.30 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۰۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۰
خرید
0.05
1.49883
1.49467
سود
-16.22 USD
EURCAD
معامله
#108440715
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49883
بهره
0.00 USD
مجموع
-15.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.49467
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-16.22 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۲۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۴۶
خرید
0.1
1.49483
1.49533
سود
2.56 USD
EURCAD
معامله
#108428819
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49483
بهره
0.00 USD
مجموع
3.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.49533
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
2.56 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۱
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۵۰
خرید
0.1
1.49434
1.49571
سود
9.08 USD
EURCAD
معامله
#108428554
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49434
بهره
0.00 USD
مجموع
10.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.49571
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
9.08 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۵۶
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۷
خرید
0.1
1.49627
1.49631
سود
-0.90 USD
EURCAD
معامله
#108439064
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49627
بهره
0.00 USD
مجموع
0.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.49631
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-0.90 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۲۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۷
خرید
0.1
1.49613
1.49624
سود
-0.37 USD
EURCAD
معامله
#108440048
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49613
بهره
0.00 USD
مجموع
0.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.49624
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-0.37 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۰۳
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۲۵
خرید
0.1
1.49647
1.49659
سود
-0.30 USD
EURCAD
معامله
#108439232
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49647
بهره
0.00 USD
مجموع
0.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۲۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.49659
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-0.30 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۳۴
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۰
خرید
0.1
1.49682
1.49697
سود
-0.07 USD
EURCAD
معامله
#108440396
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49682
بهره
0.00 USD
مجموع
1.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.49697
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-0.07 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۵۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۰
خرید
0.05
1.49674
1.49697
سود
0.26 USD
EURCAD
معامله
#108433900
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49674
بهره
0.00 USD
مجموع
0.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.49697
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
0.26 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۵۳
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۱
خرید
0.06
1.4974
1.49754
سود
-0.09 USD
EURCAD
معامله
#108438591
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4974
بهره
0.00 USD
مجموع
0.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۱
حجم معامله
0.06
خروج
1.49754
هزینه های کمیسیون
-0.72 USD
سود
-0.09 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۳۷
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۱۳
خرید
0.1
1.49579
1.49566
سود
-2.18 USD
EURCAD
معامله
#108437954
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49579
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.49566
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-2.18 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۳۳
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۳۸
خرید
0.1
1.49583
1.49609
سود
0.75 USD
EURCAD
معامله
#108437043
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49583
بهره
0.00 USD
مجموع
1.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.49609
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
0.75 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۵۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۲۴
خرید
0.1
1.49598
1.49616
سود
0.15 USD
EURCAD
معامله
#108431702
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49598
بهره
0.00 USD
مجموع
1.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۲۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.49616
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
0.15 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۳۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۲۱
خرید
0.1
1.49624
1.49636
سود
-0.30 USD
EURCAD
معامله
#108438182
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49624
بهره
0.00 USD
مجموع
0.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.49636
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-0.30 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۳۳
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۴۷
خرید
0.21
1.49489
1.49508
سود
0.47 USD
EURCAD
معامله
#108429025
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49489
بهره
0.00 USD
مجموع
2.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۴۷
حجم معامله
0.21
خروج
1.49508
هزینه های کمیسیون
-2.52 USD
سود
0.47 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۱۱
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۱۳
خرید
0.1
1.49523
1.49536
سود
-0.22 USD
EURCAD
معامله
#108430298
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49523
بهره
0.00 USD
مجموع
0.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.49536
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-0.22 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۴۱
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۵۲
خرید
0.1
1.4956
1.49567
سود
-0.68 USD
EURCAD
معامله
#108430603
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4956
بهره
0.00 USD
مجموع
0.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.49567
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-0.68 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۶
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۴۴
فروش
0.02
1.46026
1.49392
سود
-50.43 USD
EURCAD
معامله
#107789419
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46026
بهره
0.29 USD
مجموع
-50.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.49392
هزینه های کمیسیون
-0.24 USD
سود
-50.43 USD