حالت آزمایشی
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۳۰
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۷
خرید
0.11
1.49689
1.48034
سود
‪-143.39 USD‬
EURCAD
معامله
#108497884
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49689
بهره
‪-4.53 USD‬
مجموع
‪-137.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۷
حجم معامله
0.11
خروج
1.48034
هزینه های کمیسیون
‪-1.32 USD‬
سود
‪-143.39 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۰۵
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
خرید
0.1
1.49702
1.48033
سود
‪-131.40 USD‬
EURCAD
معامله
#108484703
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49702
بهره
‪-4.11 USD‬
مجموع
‪-126.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.48033
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-131.40 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۰۰
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
خرید
0.05
1.49934
1.48036
سود
‪-74.35 USD‬
EURCAD
معامله
#108487441
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49934
بهره
‪-2.05 USD‬
مجموع
‪-71.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.48036
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-74.35 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۴
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
خرید
0.05
1.49706
1.48034
سود
‪-65.81 USD‬
EURCAD
معامله
#108484891
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49706
بهره
‪-2.05 USD‬
مجموع
‪-63.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.48034
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-65.81 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۳۹
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۰
خرید
0.1
1.49606
1.48028
سود
‪-124.52 USD‬
EURCAD
معامله
#108482912
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49606
بهره
‪-4.11 USD‬
مجموع
‪-119.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.48028
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-124.52 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۳۸
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۰
خرید
0.1
1.49662
1.48028
سود
‪-128.76 USD‬
EURCAD
معامله
#108484491
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49662
بهره
‪-4.11 USD‬
مجموع
‪-123.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.48028
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-128.76 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۲۶
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۶
خرید
0.1
1.4965
1.48028
سود
‪-127.85 USD‬
EURCAD
معامله
#108484328
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4965
بهره
‪-4.11 USD‬
مجموع
‪-122.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.48028
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-127.85 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۳۱
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۵
فروش
0.03
1.46996
1.48042
سود
‪-23.30 USD‬
EURCAD
معامله
#107957879
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46996
بهره
‪0.77 USD‬
مجموع
‪-23.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.48042
هزینه های کمیسیون
‪-0.36 USD‬
سود
‪-23.30 USD‬
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۶
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۴
فروش
0.08
1.46026
1.48041
سود
‪-120.13 USD‬
EURCAD
معامله
#108426895
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46026
بهره
‪2.60 USD‬
مجموع
‪-121.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۴
حجم معامله
0.08
خروج
1.48041
هزینه های کمیسیون
‪-0.96 USD‬
سود
‪-120.13 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۱۳
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۳
خرید
0.1
1.49582
1.48028
سود
‪-122.71 USD‬
EURCAD
معامله
#108479356
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49582
بهره
‪-4.11 USD‬
مجموع
‪-117.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.48028
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-122.71 USD‬
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۱۵
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۲
فروش
0.1
1.4584
1.48041
سود
‪-164.23 USD‬
EURCAD
معامله
#107579844
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4584
بهره
‪3.24 USD‬
مجموع
‪-166.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.48041
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-164.23 USD‬
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۵۹
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۱
فروش
0.1
1.45816
1.48041
سود
‪-166.05 USD‬
EURCAD
معامله
#107687571
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45816
بهره
‪3.24 USD‬
مجموع
‪-168.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.48041
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-166.05 USD‬
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۴۵
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۷
فروش
0.1
1.45857
1.4804
سود
‪-162.87 USD‬
EURCAD
معامله
#107680299
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45857
بهره
‪3.24 USD‬
مجموع
‪-164.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.4804
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-162.87 USD‬
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۴۱
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۶
فروش
0.1
1.45942
1.4804
سود
‪-156.45 USD‬
EURCAD
معامله
#107656912
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45942
بهره
‪3.24 USD‬
مجموع
‪-158.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.4804
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-156.45 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۵۶:۵۵
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۵
فروش
0.1
1.46089
1.4804
سود
‪-144.25 USD‬
EURCAD
معامله
#107564271
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۵۶:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46089
بهره
‪4.33 USD‬
مجموع
‪-147.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.4804
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-144.25 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۱۰
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۳
فروش
0.1
1.46085
1.4804
سود
‪-144.56 USD‬
EURCAD
معامله
#107550704
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46085
بهره
‪4.33 USD‬
مجموع
‪-147.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.4804
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-144.56 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۵:۲۳
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۷:۵۸
فروش
0.01
1.48807
1.4915
سود
‪-2.70 USD‬
EURCAD
معامله
#108534793
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.48807
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۷:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.4915
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪-2.70 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۰۷:۴۶
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۴۹:۲۰
فروش
0.01
1.48985
1.49134
سود
‪-1.13 USD‬
EURCAD
معامله
#108503872
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۰۷:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.48985
بهره
‪0.11 USD‬
مجموع
‪-1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۴۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.49134
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪-1.13 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۴۶:۳۴
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۴۹:۱۷
فروش
0.01
1.49309
1.49135
سود
‪1.30 USD‬
EURCAD
معامله
#108502654
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۴۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49309
بهره
‪0.11 USD‬
مجموع
‪1.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۴۹:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.49135
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪1.30 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۳۵
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۲۹
خرید
0.1
1.49628
1.49634
سود
‪-0.75 USD‬
EURCAD
معامله
#108483961
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49628
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.49634
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-0.75 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۴
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۷:۰۱
خرید
0.06
1.49783
1.49808
سود
‪0.41 USD‬
EURCAD
معامله
#108444449
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۷:۰۱
حجم معامله
0.06
خروج
1.49808
هزینه های کمیسیون
‪-0.72 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۵۱
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۰۴
خرید
0.1
1.49621
1.49688
سود
‪3.83 USD‬
EURCAD
معامله
#108446196
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49621
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۰۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.49688
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪3.83 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۰۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۳۲
خرید
0.1
1.49583
1.49585
سود
‪-1.05 USD‬
EURCAD
معامله
#108476651
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49583
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۳۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.49585
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-1.05 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۸
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۰۴
خرید
0.1
1.49524
1.49544
سود
‪0.30 USD‬
EURCAD
معامله
#108475551
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49524
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۰۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.49544
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۳۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۹:۵۶
خرید
0.1
1.49429
1.49351
سود
‪-7.06 USD‬
EURCAD
معامله
#108468020
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49429
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۹:۵۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.49351
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-7.06 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۳۳
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۵۸
فروش
0.1
1.49253
1.49238
سود
‪-0.08 USD‬
EURCAD
معامله
#108459676
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49253
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.49238
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۹
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۶
فروش
0.1
1.49457
1.49436
سود
‪0.37 USD‬
EURCAD
معامله
#108448149
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.49436
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۲۸
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۴۶
خرید
0.1
1.49585
1.4963
سود
‪2.18 USD‬
EURCAD
معامله
#108451224
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49585
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.4963
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪2.18 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۴۸
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۱
خرید
0.1
1.49543
1.49594
سود
‪2.63 USD‬
EURCAD
معامله
#108452745
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49543
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.49594
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪2.63 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۲۶
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۱
خرید
0.1
1.49573
1.49594
سود
‪0.37 USD‬
EURCAD
معامله
#108447344
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49573
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.49594
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۴۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۲۲
خرید
0.1
1.49719
1.49487
سود
‪-18.63 USD‬
EURCAD
معامله
#108441191
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۲۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.49487
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-18.63 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۶
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۱۰
خرید
0.1
1.49731
1.49488
سود
‪-19.45 USD‬
EURCAD
معامله
#108441450
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49731
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.49488
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-19.45 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۴۵
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۱۰
خرید
0.1
1.4951
1.4953
سود
‪0.30 USD‬
EURCAD
معامله
#108450893
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4951
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.4953
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۰۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۰
خرید
0.05
1.49883
1.49467
سود
‪-16.22 USD‬
EURCAD
معامله
#108440715
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.49467
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-16.22 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۲۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۴۶
خرید
0.1
1.49483
1.49533
سود
‪2.56 USD‬
EURCAD
معامله
#108428819
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49483
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.49533
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪2.56 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۱
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۵۰
خرید
0.1
1.49434
1.49571
سود
‪9.08 USD‬
EURCAD
معامله
#108428554
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49434
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.49571
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪9.08 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۲۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۷
خرید
0.1
1.49613
1.49624
سود
‪-0.37 USD‬
EURCAD
معامله
#108440048
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49613
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.49624
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-0.37 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۵۶
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۷
خرید
0.1
1.49627
1.49631
سود
‪-0.90 USD‬
EURCAD
معامله
#108439064
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49627
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.49631
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-0.90 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۰۳
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۲۵
خرید
0.1
1.49647
1.49659
سود
‪-0.30 USD‬
EURCAD
معامله
#108439232
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49647
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۲۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.49659
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۵۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۰
خرید
0.05
1.49674
1.49697
سود
‪0.26 USD‬
EURCAD
معامله
#108433900
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49674
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.49697
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۳۴
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۰
خرید
0.1
1.49682
1.49697
سود
‪-0.07 USD‬
EURCAD
معامله
#108440396
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49682
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.49697
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۵۳
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۱
خرید
0.06
1.4974
1.49754
سود
‪-0.09 USD‬
EURCAD
معامله
#108438591
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4974
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۱
حجم معامله
0.06
خروج
1.49754
هزینه های کمیسیون
‪-0.72 USD‬
سود
‪-0.09 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۳۷
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۱۳
خرید
0.1
1.49579
1.49566
سود
‪-2.18 USD‬
EURCAD
معامله
#108437954
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.49566
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-2.18 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۳۳
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۳۸
خرید
0.1
1.49583
1.49609
سود
‪0.75 USD‬
EURCAD
معامله
#108437043
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49583
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.49609
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۵۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۲۴
خرید
0.1
1.49598
1.49616
سود
‪0.15 USD‬
EURCAD
معامله
#108431702
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۲۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.49616
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۳۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۲۱
خرید
0.1
1.49624
1.49636
سود
‪-0.30 USD‬
EURCAD
معامله
#108438182
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49624
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.49636
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۳۳
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۴۷
خرید
0.21
1.49489
1.49508
سود
‪0.47 USD‬
EURCAD
معامله
#108429025
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49489
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۴۷
حجم معامله
0.21
خروج
1.49508
هزینه های کمیسیون
‪-2.52 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۱۱
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۱۳
خرید
0.1
1.49523
1.49536
سود
‪-0.22 USD‬
EURCAD
معامله
#108430298
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49523
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.49536
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-0.22 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۴۱
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۵۲
خرید
0.1
1.4956
1.49567
سود
‪-0.68 USD‬
EURCAD
معامله
#108430603
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4956
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.49567
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-0.68 USD‬
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۶
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۴۴
فروش
0.02
1.46026
1.49392
سود
‪-50.43 USD‬
EURCAD
معامله
#107789419
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46026
بهره
‪0.29 USD‬
مجموع
‪-50.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.49392
هزینه های کمیسیون
‪-0.24 USD‬
سود
‪-50.43 USD‬