حالت آزمایشی
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۳۸
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۴۹
خرید
0.02
0.84508
0.8459
سود
‪2.25 USD‬
EURGBP
معامله
#3286347
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84508
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.8459
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.25 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۳۲
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۲
خرید
0.02
0.84397
0.84451
سود
‪1.49 USD‬
EURGBP
معامله
#3266399
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84397
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.84451
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.49 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۱۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۱۶
خرید
0.01
0.84584
0.84613
سود
‪0.40 USD‬
EURGBP
معامله
#3251959
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84584
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.84613
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۸
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۶
خرید
0.03
0.85021
0.85033
سود
‪0.49 USD‬
EURGBP
معامله
#3213556
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.85033
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۴
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۳۳
خرید
0.01
0.84884
0.84917
سود
‪0.45 USD‬
EURGBP
معامله
#3187774
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84884
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.84917
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۲۷
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۴۶
خرید
0.02
0.85105
0.85144
سود
‪1.07 USD‬
EURGBP
معامله
#3145872
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85105
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.85144
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.07 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۱۲
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۳۳
خرید
0.01
0.85355
0.85488
سود
‪1.81 USD‬
EURGBP
معامله
#3132235
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85355
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.85488
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.81 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۵۷
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۲۸
خرید
0.01
0.85349
0.85486
سود
‪1.87 USD‬
EURGBP
معامله
#3132241
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85349
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.85486
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.87 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۴۰
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۲۴
خرید
0.01
0.85346
0.8549
سود
‪1.96 USD‬
EURGBP
معامله
#3132240
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85346
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.8549
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.96 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۱۱
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۵
خرید
0.01
0.85624
0.85697
سود
‪0.98 USD‬
EURGBP
معامله
#3126187
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85624
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.85697
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۸:۴۴
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۰
خرید
0.01
0.85659
0.85702
سود
‪0.58 USD‬
EURGBP
معامله
#3123571
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۸:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85659
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.85702
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۱۶
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۵
خرید
0.02
0.85643
0.85698
سود
‪1.49 USD‬
EURGBP
معامله
#3125042
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85643
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.85698
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.49 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۰۶
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۱
خرید
0.02
0.85639
0.85698
سود
‪1.60 USD‬
EURGBP
معامله
#3125037
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85639
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.85698
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.60 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۰۹
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۵۶
خرید
0.02
0.85639
0.85696
سود
‪1.54 USD‬
EURGBP
معامله
#3125038
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85639
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.85696
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.54 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۱۶
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۰۲
خرید
0.02
128.849
128.918
سود
‪1.24 USD‬
EURJPY
معامله
#3125767
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.849
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
128.918
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۷
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۸:۳۶
خرید
0.01
0.85583
0.85619
سود
‪0.49 USD‬
EURGBP
معامله
#3114540
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85583
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۸:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.85619
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۳۷
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۱۴
خرید
0.01
0.85538
0.85636
سود
‪1.33 USD‬
EURGBP
معامله
#3114225
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85538
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.85636
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.33 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۹
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۳۹
خرید
0.02
149.528
149.835
سود
‪5.53 USD‬
GBPJPY
معامله
#3110171
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
149.528
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
149.835
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.53 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۱۱
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۴
خرید
0.01
149.357
149.452
سود
‪0.86 USD‬
GBPJPY
معامله
#3110119
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
149.357
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
149.452
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۰۰
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۳۶
فروش
0.01
0.85894
0.85882
سود
‪0.16 USD‬
EURGBP
معامله
#3070337
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85894
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.85882
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۷
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۱
فروش
0.01
0.85958
0.85898
سود
‪0.81 USD‬
EURGBP
معامله
#3070461
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85958
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.85898
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۵۳
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۶
فروش
0.01
0.85971
0.85908
سود
‪0.85 USD‬
EURGBP
معامله
#3070614
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85971
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.85908
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.85 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۲۰
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۲
فروش
0.01
0.86035
0.86004
سود
‪0.41 USD‬
EURGBP
معامله
#3071081
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86035
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.86004
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۵
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۳
فروش
0.01
0.86247
0.86165
سود
‪1.10 USD‬
EURGBP
معامله
#3071487
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86247
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.86165
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.10 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۴۴
فروش
0.01
0.86379
0.86354
سود
‪0.34 USD‬
EURGBP
معامله
#3090089
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86379
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.86354
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۴۳
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۴۶
فروش
0.01
0.8649
0.86416
سود
‪1.00 USD‬
EURGBP
معامله
#3089977
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8649
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.86416
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۰۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۴۱
فروش
0.01
0.8653
0.86415
سود
‪1.55 USD‬
EURGBP
معامله
#3089385
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8653
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.86415
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۱۵
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۳۵
فروش
0.01
151.908
151.881
سود
‪0.24 USD‬
GBPJPY
معامله
#3049864
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.908
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
151.881
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۲۲
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۳۱
فروش
0.01
151.926
151.885
سود
‪0.37 USD‬
GBPJPY
معامله
#3049875
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.926
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
151.885
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۱۹
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۶
فروش
0.01
152.023
151.952
سود
‪0.63 USD‬
GBPJPY
معامله
#3056948
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.023
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
151.952
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۵۸
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۵۲
فروش
0.01
152.087
152.028
سود
‪0.52 USD‬
GBPJPY
معامله
#3066917
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
152.028
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۲۷
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۰۸
فروش
0.01
151.974
151.931
سود
‪0.38 USD‬
GBPJPY
معامله
#3050149
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.974
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
151.931
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۴۳
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۰۲
فروش
0.01
152.014
151.932
سود
‪0.74 USD‬
GBPJPY
معامله
#3050088
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.014
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
151.932
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۴۸
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۱۱
خرید
0.01
151.977
151.908
سود
‪-0.62 USD‬
GBPJPY
معامله
#2907747
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.977
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
151.908
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.62 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۴۵
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۰۳
خرید
0.01
151.9
151.904
سود
‪0.04 USD‬
GBPJPY
معامله
#2907827
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
151.904
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۴۱
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۹
خرید
0.01
151.878
151.906
سود
‪0.25 USD‬
GBPJPY
معامله
#2908520
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.878
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
151.906
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۲۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۱۵
خرید
0.01
150.922
151.126
سود
‪1.86 USD‬
GBPJPY
معامله
#2966950
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
150.922
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
151.126
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.86 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۴۹
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۳۶
خرید
0.02
150.19
150.268
سود
‪1.41 USD‬
GBPJPY
معامله
#2971698
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
150.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
150.268
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.41 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۰۷
خرید
0.01
151.247
151.312
سود
‪0.59 USD‬
GBPJPY
معامله
#2957442
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.247
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
151.312
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۱۸
خرید
0.01
151.732
151.812
سود
‪0.73 USD‬
GBPJPY
معامله
#2910171
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
151.812
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۲۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۱۱
خرید
0.01
151.597
151.684
سود
‪0.79 USD‬
GBPJPY
معامله
#2953767
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.597
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
151.684
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۵۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۰۷
خرید
0.01
151.455
151.574
سود
‪1.08 USD‬
GBPJPY
معامله
#2911262
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
151.574
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.08 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۱
خرید
0.03
151.283
151.429
سود
‪4.00 USD‬
GBPJPY
معامله
#2935088
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.283
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۱
حجم معامله
0.03
خروج
151.429
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۴۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۷
خرید
0.01
151.155
151.222
سود
‪0.62 USD‬
GBPJPY
معامله
#2934234
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.155
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
151.222
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۵۲
خرید
0.01
151.294
151.389
سود
‪0.86 USD‬
GBPJPY
معامله
#2924476
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.294
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
151.389
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۵۶
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۸
فروش
0.01
129.786
129.744
سود
‪0.38 USD‬
EURJPY
معامله
#2890841
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.786
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
129.744
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۳۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۴
فروش
0.01
130.005
129.808
سود
‪1.80 USD‬
EURJPY
معامله
#2899177
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.005
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
129.808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۳۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۳۹
فروش
0.01
129.858
129.81
سود
‪0.43 USD‬
EURJPY
معامله
#2892516
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.858
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
129.81
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۵۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۳۵
فروش
0.01
129.809
129.805
سود
‪0.04 USD‬
EURJPY
معامله
#2890901
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.809
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
129.805
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۲۹
فروش
0.01
130.116
129.795
سود
‪2.93 USD‬
EURJPY
معامله
#2905542
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.116
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
129.795
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.93 USD‬