حالت آزمایشی
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۶:۲۹
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۲۱
خرید
0.01
25.89
25.929
سود
‪1.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#19708581
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
25.929
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.75 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۰۱
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۸
خرید
0.01
25.889
25.926
سود
‪1.65 USD‬
XAGUSD
معامله
#19716797
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.889
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
25.926
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.65 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۸:۴۳
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۵۷
خرید
0.01
25.881
25.919
سود
‪1.70 USD‬
XAGUSD
معامله
#19708232
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۸:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.881
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
25.919
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.70 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۶:۰۱
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۴۹
خرید
0.01
25.835
25.877
سود
‪1.84 USD‬
XAGUSD
معامله
#19530847
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.835
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
25.877
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.84 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۶:۰۰
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۲۰
خرید
0.01
25.812
25.851
سود
‪1.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#19530174
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.812
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
25.851
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.75 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۲۴:۰۰
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۱۱
خرید
0.01
25.81
25.85
سود
‪1.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#19526408
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۲۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
25.85
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۲:۰۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۵۸
خرید
0.01
26.026
26.07
سود
‪1.94 USD‬
XAGUSD
معامله
#19180855
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
26.026
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪2.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
26.07
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.94 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۰۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۵۰
خرید
0.1
26.018
26.065
سود
‪20.93 USD‬
XAGUSD
معامله
#19180812
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
26.018
بهره
‪-0.57 USD‬
مجموع
‪23.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
26.065
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪20.93 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۴:۰۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۴۴
خرید
0.01
26.009
26.054
سود
‪1.99 USD‬
XAGUSD
معامله
#19178216
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۴:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
26.009
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪2.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
26.054
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.99 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۰۶:۰۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۳۰
خرید
0.01
25.995
26.043
سود
‪2.20 USD‬
XAGUSD
معامله
#19186528
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۰۶:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.995
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
26.043
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.20 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۰۵:۰۳
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۴۴
خرید
0.01
25.98
26.02
سود
‪1.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#19186495
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۰۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
26.02
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۱۹:۰۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۴۲
خرید
0.01
25.973
26.012
سود
‪1.69 USD‬
XAGUSD
معامله
#19183669
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۱۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.973
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
26.012
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.69 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۱۸:۰۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۴:۳۹
خرید
0.1
25.963
26.006
سود
‪18.93 USD‬
XAGUSD
معامله
#19183647
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۱۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.963
بهره
‪-0.57 USD‬
مجموع
‪21.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۴:۳۹
حجم معامله
0.1
خروج
26.006
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪18.93 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۳۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۱۲
خرید
0.01
25.902
26.002
سود
‪4.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#19176474
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.902
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
26.002
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.80 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۳۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۱۰
خرید
0.01
25.901
26.001
سود
‪4.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#19176477
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.901
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
26.001
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.80 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۴۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۰۸
خرید
0.01
25.899
26.001
سود
‪4.90 USD‬
XAGUSD
معامله
#19176485
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.899
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
26.001
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.90 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۴۵
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۰۶
خرید
0.01
25.9
26.001
سود
‪4.85 USD‬
XAGUSD
معامله
#19176486
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
26.001
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.85 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۱:۳۰
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۵۹
فروش
0.01
27.816
27.639
سود
‪8.64 USD‬
XAGUSD
معامله
#18135632
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۱:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.816
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪8.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
27.639
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪8.64 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۱:۲۸
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۵۸
فروش
0.01
27.816
27.642
سود
‪8.49 USD‬
XAGUSD
معامله
#18135620
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.816
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪8.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
27.642
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪8.49 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۱:۳۲
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۵۷
فروش
0.01
27.816
27.642
سود
‪8.49 USD‬
XAGUSD
معامله
#18135634
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۱:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.816
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪8.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
27.642
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪8.49 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۱:۳۴
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۰۱
فروش
0.01
27.817
27.624
سود
‪9.44 USD‬
XAGUSD
معامله
#18135636
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۱:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.817
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪9.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
27.624
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪9.44 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۵۹
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۳۶:۴۵
فروش
0.01
27.878
27.858
سود
‪0.78 USD‬
XAGUSD
معامله
#17863751
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.878
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۳۶:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
27.858
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۳:۰۳
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۵۸
خرید
0.02
27.683
27.723
سود
‪3.49 USD‬
XAGUSD
معامله
#17437304
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۳:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.683
بهره
‪-0.11 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
27.723
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.49 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۰۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۵۸
خرید
0.02
27.683
27.723
سود
‪3.49 USD‬
XAGUSD
معامله
#17437359
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.683
بهره
‪-0.11 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
27.723
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.49 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۱۵
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۵۳
خرید
0.02
27.679
27.717
سود
‪3.29 USD‬
XAGUSD
معامله
#17437711
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.679
بهره
‪-0.11 USD‬
مجموع
‪3.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
27.717
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.29 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۹
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۳
فروش
0.01
27.829
27.814
سود
‪0.55 USD‬
XAGUSD
معامله
#17290570
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.829
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
27.814
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۵
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۱
فروش
0.01
27.833
27.814
سود
‪0.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#17290564
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
27.814
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۳
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۰
فروش
0.01
27.834
27.815
سود
‪0.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#17290555
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
27.815
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۳۶
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۸:۵۲
فروش
0.01
27.832
27.811
سود
‪0.85 USD‬
XAGUSD
معامله
#17290589
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۸:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
27.811
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.85 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۳۲
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۱۳
فروش
0.01
27.835
27.825
سود
‪0.30 USD‬
XAGUSD
معامله
#17290584
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
27.825
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۹
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۴:۴۸
فروش
0.01
27.834
27.828
سود
‪0.10 USD‬
XAGUSD
معامله
#17290552
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۴:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
27.828
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۵
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۳۶
فروش
0.01
27.845
27.82
سود
‪1.05 USD‬
XAGUSD
معامله
#17290546
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.845
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
27.82
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۴۰
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۳۱
فروش
0.01
27.843
27.819
سود
‪1.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#17290590
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.843
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
27.819
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۰
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۲۵
فروش
0.01
27.855
27.819
سود
‪1.60 USD‬
XAGUSD
معامله
#17290526
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.855
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
27.819
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.60 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۰۷
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۲۱
فروش
0.01
27.857
27.817
سود
‪1.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#17290525
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.857
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
27.817
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۰۶
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۲۴
فروش
0.01
27.86
27.842
سود
‪0.70 USD‬
XAGUSD
معامله
#17290524
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
27.842
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۰۰
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۱۷
خرید
0.03
27.449
27.475
سود
‪3.30 USD‬
XAGUSD
معامله
#16906173
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.449
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
27.475
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪3.30 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۰۰
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۰۳
خرید
0.03
27.449
27.461
سود
‪1.20 USD‬
XAGUSD
معامله
#16906170
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.449
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
27.461
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪1.20 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۳:۰۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۲۵
خرید
0.03
27.377
27.415
سود
‪5.10 USD‬
XAGUSD
معامله
#16903895
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.377
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
27.415
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪5.10 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۳۶
فروش
0.01
27.837
27.378
سود
‪22.72 USD‬
XAGUSD
معامله
#16629755
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.837
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪22.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
27.378
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪22.72 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۳۴
فروش
0.01
27.673
27.377
سود
‪14.54 USD‬
XAGUSD
معامله
#16186234
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.673
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪14.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
27.377
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪14.54 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۳۲
فروش
0.01
27.83
27.375
سود
‪22.52 USD‬
XAGUSD
معامله
#16629769
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.83
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪22.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
27.375
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪22.52 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۴۳
فروش
0.01
27.673
27.073
سود
‪29.74 USD‬
XAGUSD
معامله
#16186239
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.673
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪30.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
27.073
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪29.74 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۴۹
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۴
فروش
0.01
27.669
27.109
سود
‪27.74 USD‬
XAGUSD
معامله
#16186246
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.669
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪28.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
27.109
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪27.74 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۵۰
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۴
فروش
0.01
27.669
27.109
سود
‪27.74 USD‬
XAGUSD
معامله
#16186247
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.669
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪28.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
27.109
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪27.74 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۱۰
فروش
0.01
27.673
27.113
سود
‪27.74 USD‬
XAGUSD
معامله
#16186235
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.673
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪28.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
27.113
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪27.74 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۵۲
فروش
0.01
27.673
27.133
سود
‪26.74 USD‬
XAGUSD
معامله
#16186238
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.673
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪27.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
27.133
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪26.74 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۳
فروش
0.01
27.673
27.193
سود
‪23.74 USD‬
XAGUSD
معامله
#16186236
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.673
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪24.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
27.193
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪23.74 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۲۲
فروش
0.01
27.673
27.253
سود
‪20.74 USD‬
XAGUSD
معامله
#16186237
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.673
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪21.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
27.253
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪20.74 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۱۳:۰۶
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۱۲
خرید
0.01
27.729
27.672
سود
‪-3.05 USD‬
XAGUSD
معامله
#16185986
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۱۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.729
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۳۹:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
27.672
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.05 USD‬