حالت آزمایشی
۳۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۱۷
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۳۳
خرید
0.01
62.35
62.5
سود
‪0.05 USD‬
LTCUSD
معامله
#145444651
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
62.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
62.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۰۳:۲۵
۳۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۳:۲۳:۵۵
خرید
0.63
407.47
420.58
سود
‪1.19 USD‬
ETHUSD
معامله
#144898851
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۰۳:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
407.47
بهره
‪-0.77 USD‬
مجموع
‪8.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۳:۲۳:۵۵
حجم معامله
0.63
خروج
420.58
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪1.19 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۰۳:۵۰
۳۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۳:۲۳:۵۴
خرید
0.63
407.94
420.6
سود
‪0.91 USD‬
ETHUSD
معامله
#144898924
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۰۳:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
407.94
بهره
‪-0.77 USD‬
مجموع
‪7.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۳:۲۳:۵۴
حجم معامله
0.63
خروج
420.6
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪0.91 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۵
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۵
خرید
0.05
27.295
27.338
سود
‪9.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#145273659
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.295
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
27.338
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪9.75 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۰۶
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۲۷
خرید
0.05
27.414
27.447
سود
‪7.25 USD‬
XAGUSD
معامله
#145180242
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.414
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۲۷
حجم معامله
0.05
خروج
27.447
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪7.25 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۱۷:۲۵
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۲۱
خرید
0.01
27.388
27.419
سود
‪1.35 USD‬
XAGUSD
معامله
#145183356
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۱۷:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.388
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
27.419
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.35 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۱۰
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۱۴:۳۱
خرید
0.07
27.379
27.383
سود
‪0.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#145180691
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.379
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۱۴:۳۱
حجم معامله
0.07
خروج
27.383
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۳۸
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۴۱
خرید
0.01
375.78
387.08
سود
‪0.01 USD‬
ETHUSD
معامله
#145007625
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
375.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
387.08
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۲۰
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۴۰
خرید
0.01
376.47
387.08
سود
‪0.01 USD‬
ETHUSD
معامله
#145007574
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
376.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
387.08
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۱۷
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۳۷
خرید
0.01
376.37
387.08
سود
‪0.01 USD‬
ETHUSD
معامله
#145007564
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
376.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
387.08
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۱۹
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۳۴
خرید
0.01
376.46
387.04
سود
‪0.01 USD‬
ETHUSD
معامله
#145007571
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
376.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
387.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۳۵
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۳۳
خرید
0.01
375.78
387.04
سود
‪0.01 USD‬
ETHUSD
معامله
#145007614
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
375.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
387.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۳۹
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۳۲
خرید
0.01
376.21
387.04
سود
‪0.01 USD‬
ETHUSD
معامله
#145007630
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
376.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
387.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۵۶
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۱
خرید
0.01
376.44
387.03
سود
‪0.01 USD‬
ETHUSD
معامله
#145007669
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
376.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
387.03
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۰۰
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۲۶
خرید
0.03
1.31092
1.3111
سود
‪0.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#144951427
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31092
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.3111
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۰۰
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۳۵:۰۳
فروش
0.05
26.555
26.542
سود
‪2.25 USD‬
XAGUSD
معامله
#144776517
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
26.555
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۳۵:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
26.542
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.25 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۳
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۲۴
فروش
0.05
25.125
25.488
سود
‪-91.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#143824373
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.125
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-90.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
25.488
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-91.75 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۱۴:۳۹
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۱۵:۱۰
فروش
0.01
23.864
23.872
سود
‪-0.60 USD‬
XAGUSD
معامله
#143791965
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۱۴:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
23.864
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۱۵:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
23.872
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.60 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۰۱:۵۱
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۷
فروش
0.01
28.095
24.766
سود
‪166.23 USD‬
XAGUSD
معامله
#143426264
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۰۱:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
28.095
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪166.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
24.766
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪166.23 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۲۴
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۵
فروش
0.01
28.092
24.766
سود
‪166.08 USD‬
XAGUSD
معامله
#143426276
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
28.092
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪166.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
24.766
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪166.08 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۰۲
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۳۶:۲۶
خرید
0.03
1.30814
1.30829
سود
‪-0.09 USD‬
GBPUSD
معامله
#143564512
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30814
بهره
‪-0.24 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۳۶:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.30829
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-0.09 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۳۸
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۵۹
خرید
0.01
1.30744
1.30786
سود
‪0.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#143575925
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30744
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.30786
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۴۶
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۵۵
خرید
0.01
1.30744
1.30786
سود
‪0.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#143575943
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30744
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.30786
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۴۰
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۵۱
خرید
0.01
1.30744
1.30786
سود
‪0.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#143575929
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30744
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.30786
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۴۳
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۴۹
خرید
0.01
1.30744
1.30786
سود
‪0.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#143575934
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30744
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.30786
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۴۹
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۴۹
خرید
0.01
1.30744
1.30786
سود
‪0.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#143575949
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30744
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.30786
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۲۶
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۲۸
فروش
0.01
28.092
28.072
سود
‪0.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#143426277
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
28.092
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
28.072
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۴۲
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۱۱
فروش
0.01
27.796
27.776
سود
‪0.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#143386464
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.796
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
27.776
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۴۵
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۲:۲۳
فروش
0.01
27.708
27.688
سود
‪0.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#143386597
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۲:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
27.688
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۴۸
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۰۳
فروش
0.01
27.691
27.671
سود
‪0.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#143386599
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.691
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
27.671
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۵۱
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۳:۱۳
فروش
0.01
27.843
27.831
سود
‪0.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#143386203
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.843
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۳:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
27.831
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۰۷
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۴۵
کپی
‪-72.15%‬
‪-72.15%‬
سود
‪0.00 USD‬
SG
saragaspar
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۰۷
نقطه ورود
‪-72.15%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۴۵
خروج
‪-72.15%‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۱۰
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۲۲
کپی
‪157.25%‬
‪157.25%‬
سود
‪0.00 USD‬
Markus
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۱۰
نقطه ورود
‪157.25%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۲۲
خروج
‪157.25%‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۴:۳۷
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۹:۲۷
کپی
‪1107.75%‬
‪1187.37%‬
سود
‪-69.09 USD‬
TradeElementsV1
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۴:۳۷
نقطه ورود
‪1107.75%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۹:۲۷
خروج
‪1187.37%‬
سود
‪-69.09 USD‬
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۲۸
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۵۵:۳۹
کپی
‪203.17%‬
‪202.34%‬
سود
‪-56.08 USD‬
SpartanScalper
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۲۸
نقطه ورود
‪203.17%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۵۵:۳۹
خروج
‪202.34%‬
سود
‪-56.08 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۳۱:۳۷
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۲۴
کپی
‪1107.75%‬
‪1107.75%‬
سود
‪0.00 USD‬
TradeElementsV1
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۳۱:۳۷
نقطه ورود
‪1107.75%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۲۴
خروج
‪1107.75%‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۳۵:۴۶
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۲۷
کپی
‪204.83%‬
‪203.44%‬
سود
‪-57.20 USD‬
SpartanScalper
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۳۵:۴۶
نقطه ورود
‪204.83%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۲۷
خروج
‪203.44%‬
سود
‪-57.20 USD‬