حالت آزمایشی
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۳
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۲۱
خرید
0.03
1.26539
1.26559
سود
‪0.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#140166160
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26539
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۲۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.26559
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۵۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۴۴
فروش
0.01
18.686
18.666
سود
‪0.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#139951353
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
18.686
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
18.666
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۵۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۴۴
فروش
0.01
18.686
18.666
سود
‪0.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#139951357
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
18.686
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
18.666
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۵۳
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۴۴
فروش
0.01
18.686
18.666
سود
‪0.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#139951356
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
18.686
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
18.666
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۵۸
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۹:۵۸
فروش
0.01
18.667
18.65
سود
‪0.65 USD‬
XAGUSD
معامله
#139952081
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
18.667
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۹:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
18.65
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۲۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۲۶
فروش
0.01
18.668
18.648
سود
‪0.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#139952062
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
18.668
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
18.648
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۸
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۲۶
فروش
0.01
18.667
18.648
سود
‪0.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#139952079
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
18.667
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
18.648
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۱
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۲۰
خرید
0.03
1.25188
1.25206
سود
‪0.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#139716970
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25188
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۲۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.25206
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۵۵
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۸:۲۹
فروش
0.01
18.241
18.227
سود
‪0.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#139654759
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
18.241
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۸:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
18.227
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۵۷
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۸:۲۱
فروش
0.01
18.241
18.224
سود
‪0.65 USD‬
XAGUSD
معامله
#139654768
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
18.241
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۸:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
18.224
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۵۸
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۸:۱۳
فروش
0.01
18.242
18.222
سود
‪0.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#139654774
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
18.242
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۸:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
18.222
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۰۳
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۵۹
فروش
0.01
18.239
18.225
سود
‪0.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#139654802
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
18.239
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
18.225
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۰۵
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۵۵
فروش
0.01
18.239
18.227
سود
‪0.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#139654807
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
18.239
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
18.227
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۰۷
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۵۳
فروش
0.01
18.238
18.225
سود
‪0.45 USD‬
XAGUSD
معامله
#139654816
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
18.238
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
18.225
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۲۵
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۵۱
فروش
0.01
18.239
18.224
سود
‪0.55 USD‬
XAGUSD
معامله
#139654882
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
18.239
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
18.224
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۰۱
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۵
فروش
0.05
17.951
18.251
سود
‪-76.09 USD‬
XAGUSD
معامله
#139332614
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.951
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪-75.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۵
حجم معامله
0.05
خروج
18.251
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-76.09 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۰۱
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۵
فروش
0.05
17.951
18.251
سود
‪-76.09 USD‬
XAGUSD
معامله
#139332616
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.951
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪-75.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۵
حجم معامله
0.05
خروج
18.251
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-76.09 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۰۱
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۵
فروش
0.05
17.951
18.251
سود
‪-76.09 USD‬
XAGUSD
معامله
#139332615
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.951
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪-75.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۵
حجم معامله
0.05
خروج
18.251
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-76.09 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۰۱
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۴۵:۴۶
خرید
0.03
1.24797
1.24821
سود
‪0.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#139436404
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24797
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۴۵:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.24821
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۱۵:۱۰
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۲۲
فروش
0.05
17.936
17.93
سود
‪0.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#139225401
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۱۵:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.936
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
17.93
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۱۵:۱۰
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۱۶
فروش
0.05
17.936
17.93
سود
‪0.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#139225402
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۱۵:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.936
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
17.93
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۱۵:۱۰
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۱۴
فروش
0.1
17.936
17.93
سود
‪1.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#139225400
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۱۵:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.936
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۱۴
حجم معامله
0.1
خروج
17.93
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۰۲
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۲۴:۰۳
خرید
0.05
17.783
17.799
سود
‪3.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#138673320
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۲۴:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
17.799
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۰۲
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۲۴:۰۳
خرید
0.05
17.783
17.799
سود
‪3.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#138673319
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۲۴:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
17.799
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۰۲
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۲۴:۰۳
خرید
0.05
17.783
17.799
سود
‪3.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#138673317
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۲۴:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
17.799
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۱
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۳۴
خرید
0.15
17.702
17.724
سود
‪13.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#138661736
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.702
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.15
خروج
17.724
هزینه های کمیسیون
‪-3.00 USD‬
سود
‪13.50 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۱
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۱۶
فروش
0.05
17.527
17.504
سود
‪4.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#138529336
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.527
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
17.504
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.75 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۱
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۱۱
فروش
0.05
17.527
17.504
سود
‪4.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#138529342
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.527
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
17.504
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.75 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۱
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۱۱
فروش
0.05
17.527
17.504
سود
‪4.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#138529340
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.527
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
17.504
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.75 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۵۴
فروش
0.03
1.24488
1.24463
سود
‪0.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#138521405
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24488
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.24463
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۰۱
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۴۴
خرید
0.07
17.701
17.723
سود
‪6.30 USD‬
XAGUSD
معامله
#138174643
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۴۴
حجم معامله
0.07
خروج
17.723
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪6.30 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۵۳
خرید
0.05
17.651
17.673
سود
‪4.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#138133760
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.651
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
17.673
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.50 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۱
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۳۵
فروش
0.05
17.39
17.384
سود
‪0.41 USD‬
XAGUSD
معامله
#138048168
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.39
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
17.384
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۱
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۳۳
فروش
0.05
17.39
17.384
سود
‪0.41 USD‬
XAGUSD
معامله
#138048170
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.39
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۳۳
حجم معامله
0.05
خروج
17.384
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۱
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۳۲
فروش
0.05
17.39
17.384
سود
‪0.41 USD‬
XAGUSD
معامله
#138048164
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.39
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
17.384
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۳۲
خرید
0.05
17.505
17.524
سود
‪3.51 USD‬
XAGUSD
معامله
#137825847
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.505
بهره
‪-0.24 USD‬
مجموع
‪4.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
17.524
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪3.51 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۳۱
خرید
0.1
17.505
17.524
سود
‪7.03 USD‬
XAGUSD
معامله
#137825860
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.505
بهره
‪-0.47 USD‬
مجموع
‪9.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۳۱
حجم معامله
0.1
خروج
17.524
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪7.03 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۳۰
خرید
0.05
17.505
17.524
سود
‪3.51 USD‬
XAGUSD
معامله
#137825848
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.505
بهره
‪-0.24 USD‬
مجموع
‪4.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
17.524
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪3.51 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۲۸
فروش
0.03
1.25668
1.25646
سود
‪0.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#137827608
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25668
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۲۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.25646
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۲
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۰۲
فروش
0.07
17.439
17.422
سود
‪4.55 USD‬
XAGUSD
معامله
#137628151
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.439
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۰۲
حجم معامله
0.07
خروج
17.422
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪4.55 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۱
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۲۵
فروش
0.05
17.638
17.596
سود
‪9.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#137551570
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.638
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
17.596
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪9.50 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۰:۴۸
خرید
0.05
18.036
17.673
سود
‪-91.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#137336930
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
18.036
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-90.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۰:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
17.673
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-91.75 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۹:۲۴
خرید
0.05
18.023
18.046
سود
‪4.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#137309566
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
18.023
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۹:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
18.046
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.75 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۴۹
خرید
0.05
17.904
17.933
سود
‪6.25 USD‬
XAGUSD
معامله
#137272976
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.904
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
17.933
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۱۶
خرید
0.05
17.902
17.931
سود
‪6.25 USD‬
XAGUSD
معامله
#137268151
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.902
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
17.931
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۰۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۶:۰۱
فروش
0.05
17.573
17.564
سود
‪1.25 USD‬
XAGUSD
معامله
#137190462
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.573
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۶:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
17.564
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.25 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۰۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۶:۰۱
فروش
0.05
17.573
17.564
سود
‪1.25 USD‬
XAGUSD
معامله
#137190459
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.573
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۶:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
17.564
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.25 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۱۳
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۳۶
خرید
0.01
17.581
17.693
سود
‪5.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#137064880
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.581
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
17.693
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.40 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۲
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۱۸
خرید
0.03
1.27419
1.27432
سود
‪0.09 USD‬
GBPUSD
معامله
#137154276
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27419
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.27432
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۶
خرید
0.05
17.737
17.763
سود
‪5.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#137018037
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.737
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
17.763
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪5.50 USD‬