حالت آزمایشی
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۲
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۱۲
خرید
0.01
25.175
25.314
سود
‪6.58 USD‬
XAGUSD
معامله
#12235863
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.175
بهره
‪-0.17 USD‬
مجموع
‪6.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
25.314
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.58 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۳
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۱۱
خرید
0.01
25.175
25.314
سود
‪6.58 USD‬
XAGUSD
معامله
#12235864
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.175
بهره
‪-0.17 USD‬
مجموع
‪6.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
25.314
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.58 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۴
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۱۰
خرید
0.01
25.175
25.313
سود
‪6.53 USD‬
XAGUSD
معامله
#12235867
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.175
بهره
‪-0.17 USD‬
مجموع
‪6.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
25.313
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.53 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۴
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۰۹
خرید
0.01
25.175
25.316
سود
‪6.68 USD‬
XAGUSD
معامله
#12235865
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.175
بهره
‪-0.17 USD‬
مجموع
‪7.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
25.316
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.68 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۵
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۰۸
خرید
0.01
25.175
25.321
سود
‪6.93 USD‬
XAGUSD
معامله
#12235868
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.175
بهره
‪-0.17 USD‬
مجموع
‪7.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
25.321
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.93 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۰۲
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۹:۱۰
خرید
0.01
25.112
25.149
سود
‪1.65 USD‬
XAGUSD
معامله
#12351451
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.112
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۹:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
25.149
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.65 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۰۱
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۴۴
خرید
0.01
25.104
25.142
سود
‪1.70 USD‬
XAGUSD
معامله
#12350868
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.104
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
25.142
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.70 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۳۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۳۷
خرید
0.01
25.176
25.207
سود
‪1.35 USD‬
XAGUSD
معامله
#12235871
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
25.207
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.35 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۳۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۳۰
خرید
0.01
25.176
25.2
سود
‪1.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#12235872
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
25.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۳۴
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۲۹
خرید
0.01
25.176
25.201
سود
‪1.05 USD‬
XAGUSD
معامله
#12235874
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
25.201
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۴۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۲۸
خرید
0.01
25.176
25.201
سود
‪1.05 USD‬
XAGUSD
معامله
#12235890
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
25.201
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۴۸
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۲۶
خرید
0.01
25.176
25.201
سود
‪1.05 USD‬
XAGUSD
معامله
#12235891
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
25.201
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۱:۰۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۴۴
خرید
0.01
25.176
25.217
سود
‪1.85 USD‬
XAGUSD
معامله
#12235929
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
25.217
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.85 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۹
خرید
0.01
25.136
25.173
سود
‪1.65 USD‬
XAGUSD
معامله
#12255774
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.136
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
25.173
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.65 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۲۶
خرید
0.01
25.126
25.165
سود
‪1.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#12255637
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.126
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
25.165
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.75 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۰۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۲۴
خرید
0.01
25.128
25.169
سود
‪1.85 USD‬
XAGUSD
معامله
#12255645
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
25.169
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.85 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۰
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۹
خرید
0.01
25.099
25.14
سود
‪1.85 USD‬
XAGUSD
معامله
#12265700
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.099
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
25.14
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.85 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۴
خرید
0.01
25.099
25.139
سود
‪1.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#12265704
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.099
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
25.139
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۲
خرید
0.01
25.088
25.129
سود
‪1.85 USD‬
XAGUSD
معامله
#12265969
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.088
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
25.129
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.85 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۲:۰۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۹
خرید
0.01
25.121
25.158
سود
‪1.65 USD‬
XAGUSD
معامله
#12247087
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.121
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
25.158
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.65 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۰۳
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۵
خرید
0.01
25.12
25.159
سود
‪1.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#12247114
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
25.159
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.75 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۴۴:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۰۳
خرید
0.01
25.113
25.133
سود
‪0.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#12246784
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۴۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
25.133
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۶
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۴۸
فروش
0.01
24.932
24.918
سود
‪0.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#11949003
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
24.918
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۶
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۰۵
فروش
0.01
24.932
24.916
سود
‪0.60 USD‬
XAGUSD
معامله
#11949004
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
24.916
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۷
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۵۱
فروش
0.01
24.932
24.916
سود
‪0.60 USD‬
XAGUSD
معامله
#11949006
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
24.916
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۷
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۴۵
فروش
0.01
24.932
24.924
سود
‪0.20 USD‬
XAGUSD
معامله
#11949008
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
24.924
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۸
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۲۲
فروش
0.01
24.932
24.922
سود
‪0.30 USD‬
XAGUSD
معامله
#11949009
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
24.922
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۸
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۱۷
فروش
0.01
24.932
24.921
سود
‪0.35 USD‬
XAGUSD
معامله
#11949010
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
24.921
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۳۴
فروش
0.01
24.933
24.916
سود
‪0.65 USD‬
XAGUSD
معامله
#11949012
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.933
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
24.916
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۳۰
فروش
0.01
24.933
24.921
سود
‪0.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#11949013
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.933
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
24.921
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۲۷
فروش
0.01
24.933
24.921
سود
‪0.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#11949014
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.933
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
24.921
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۴
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۲۶
فروش
0.01
24.933
24.921
سود
‪0.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#11949016
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.933
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
24.921
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۴
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۲۱
فروش
0.01
24.933
24.921
سود
‪0.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#11949017
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.933
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
24.921
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۵۴
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۵:۰۶
خرید
0.01
25.243
24.989
سود
‪-13.37 USD‬
XAGUSD
معامله
#11330734
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.243
بهره
‪-0.47 USD‬
مجموع
‪-12.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۵:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
24.989
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-13.37 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۲۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۱۵
خرید
0.01
24.061
24.283
سود
‪10.73 USD‬
XAGUSD
معامله
#11696116
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.061
بهره
‪-0.17 USD‬
مجموع
‪11.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
24.283
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪10.73 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۲۴
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۱۲
خرید
0.01
24.063
24.283
سود
‪10.63 USD‬
XAGUSD
معامله
#11696118
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.063
بهره
‪-0.17 USD‬
مجموع
‪11.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
24.283
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪10.63 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۲۸
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۱۰
خرید
0.01
24.063
24.284
سود
‪10.68 USD‬
XAGUSD
معامله
#11696122
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.063
بهره
‪-0.17 USD‬
مجموع
‪11.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
24.284
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪10.68 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۲۶
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۰۹
خرید
0.01
24.063
24.282
سود
‪10.58 USD‬
XAGUSD
معامله
#11696119
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.063
بهره
‪-0.17 USD‬
مجموع
‪10.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
24.282
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪10.58 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۳۰
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۰۸
خرید
0.01
24.062
24.282
سود
‪10.63 USD‬
XAGUSD
معامله
#11696125
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.062
بهره
‪-0.17 USD‬
مجموع
‪11.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
24.282
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪10.63 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۳۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۰۶
خرید
0.01
24.062
24.282
سود
‪10.63 USD‬
XAGUSD
معامله
#11696128
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.062
بهره
‪-0.17 USD‬
مجموع
‪11.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
24.282
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪10.63 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۰۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۲
خرید
0.01
24.126
24.175
سود
‪2.25 USD‬
XAGUSD
معامله
#11754663
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.126
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
24.175
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.25 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۰۱
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
خرید
0.01
24.114
24.157
سود
‪1.95 USD‬
XAGUSD
معامله
#11751935
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.114
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
24.157
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.95 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
خرید
0.01
24.122
24.16
سود
‪1.70 USD‬
XAGUSD
معامله
#11751304
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.122
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
24.16
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.70 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
خرید
0.01
24.114
24.157
سود
‪1.95 USD‬
XAGUSD
معامله
#11754563
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.114
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
24.157
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.95 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۰۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۶
خرید
0.01
24.1
24.142
سود
‪1.90 USD‬
XAGUSD
معامله
#11750992
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
24.142
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۱
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۵
خرید
0.01
24.1
24.142
سود
‪1.90 USD‬
XAGUSD
معامله
#11754870
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
24.142
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۰۲
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۲
خرید
0.01
24.096
24.136
سود
‪1.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#11740899
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.096
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
24.136
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۲:۰۴
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۳:۵۴
خرید
0.01
25.061
25.076
سود
‪0.55 USD‬
XAGUSD
معامله
#11291123
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.061
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۳:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
25.076
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۵۳
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۰۷
خرید
0.01
25.058
25.085
سود
‪1.15 USD‬
XAGUSD
معامله
#11291100
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.058
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
25.085
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.15 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۵۴
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۰۳
خرید
0.01
25.058
25.084
سود
‪1.10 USD‬
XAGUSD
معامله
#11291101
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.058
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
25.084
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.10 USD‬