حالت آزمایشی
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۳۴
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
خرید
0.1
1.2798
1.20859
سود
-814.10 USD
GBPUSD
معامله
#47920510
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2798
بهره
-102.00 USD
مجموع
-712.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.20859
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-814.10 USD
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۴۸
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
خرید
0.1
138.165
127.384
سود
-1 016.33 USD
GBPJPY
معامله
#48150172
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
138.165
بهره
6.61 USD
مجموع
-1 022.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
127.384
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1 016.33 USD
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۲۰
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
خرید
0.1
139.38
127.384
سود
-1 129.44 USD
GBPJPY
معامله
#48007949
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.38
بهره
8.80 USD
مجموع
-1 138.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
127.384
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1 129.44 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۸:۵۲
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
فروش
1
128.631
127.437
سود
1 084.40 USD
GBPJPY
معامله
#48807927
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۸:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.631
بهره
-48.25 USD
مجموع
1 132.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
حجم معامله
1
خروج
127.437
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1 084.40 USD
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۰۰
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
خرید
1
133.196
127.384
سود
-5 500.10 USD
GBPJPY
معامله
#48654857
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.196
بهره
14.55 USD
مجموع
-5 514.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
حجم معامله
1
خروج
127.384
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-5 500.10 USD
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۵۱
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
خرید
0.1
137.972
127.384
سود
-998.02 USD
GBPJPY
معامله
#48150670
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
137.972
بهره
6.61 USD
مجموع
-1 004.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
127.384
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-998.02 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۰۱:۵۲
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
فروش
4
106.317
105.416
سود
3 113.87 USD
USDJPY
معامله
#48807923
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۰۱:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.317
بهره
-304.97 USD
مجموع
3 418.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
حجم معامله
4
خروج
105.416
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3 113.87 USD
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۱:۵۰
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
خرید
1
1.22573
1.20859
سود
-1 870.00 USD
GBPUSD
معامله
#48654847
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۱:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22573
بهره
-156.00 USD
مجموع
-1 714.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
حجم معامله
1
خروج
1.20859
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1 870.00 USD
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۵۰
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
خرید
0.5
111.1
105.391
سود
-2 532.43 USD
USDJPY
معامله
#47811206
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
111.1
بهره
176.06 USD
مجموع
-2 708.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
حجم معامله
0.5
خروج
105.391
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2 532.43 USD
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۳۳
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
خرید
0.1
139.161
127.384
سود
-1 108.64 USD
GBPJPY
معامله
#48008639
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.161
بهره
8.80 USD
مجموع
-1 117.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
127.384
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1 108.64 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۴۰:۰۶
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
فروش
1
1.21489
1.2089
سود
611.00 USD
GBPUSD
معامله
#48802027
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۴۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21489
بهره
12.00 USD
مجموع
599.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
حجم معامله
1
خروج
1.2089
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
611.00 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۵۰
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
خرید
5
107.591
105.391
سود
-10 290.74 USD
USDJPY
معامله
#48706539
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.591
بهره
146.58 USD
مجموع
-10 437.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲
حجم معامله
5
خروج
105.391
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-10 290.74 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۸:۵۲
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۵۷
فروش
0.4
128.631
127.668
سود
344.94 USD
GBPJPY
معامله
#48731103
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۸:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.631
بهره
-19.30 USD
مجموع
364.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۵۷
حجم معامله
0.4
خروج
127.668
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
344.94 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۰۱:۵۲
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۳۴
فروش
1
106.317
105.756
سود
454.23 USD
USDJPY
معامله
#48800144
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۰۱:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.317
بهره
-76.24 USD
مجموع
530.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۳۴
حجم معامله
1
خروج
105.756
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
454.23 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۴۰:۰۶
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۲۲:۳۸
فروش
0.1
1.21489
1.21441
سود
6.00 USD
GBPUSD
معامله
#48731120
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۴۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21489
بهره
1.20 USD
مجموع
4.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۲۲:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.21441
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.00 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۰۱:۵۲
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۴۸:۴۱
فروش
0.3
106.317
105.935
سود
85.31 USD
USDJPY
معامله
#48776497
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۰۱:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.317
بهره
-22.87 USD
مجموع
108.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۴۸:۴۱
حجم معامله
0.3
خروج
105.935
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
85.31 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۰۱:۵۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۲۵
فروش
0.7
106.317
105.696
سود
393.48 USD
USDJPY
معامله
#48727742
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۰۱:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.317
بهره
-17.79 USD
مجموع
411.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۲۵
حجم معامله
0.7
خروج
105.696
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
393.48 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۳:۴۹
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۴:۴۲
فروش
0.5
1437.65
1433.08
سود
230.50 USD
XAUUSD
معامله
#48707480
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۳:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1437.65
بهره
2.00 USD
مجموع
228.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۴:۴۲
حجم معامله
0.5
خروج
1433.08
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
230.50 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۵۷:۴۳
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۵۵
فروش
3
109.228
109.119
سود
299.67 USD
USDJPY
معامله
#48692885
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۵۷:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.228
بهره
0.00 USD
مجموع
299.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۵۵
حجم معامله
3
خروج
109.119
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
299.67 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۵۸:۰۶
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۲۳:۰۲
خرید
1
1.21669
1.21812
سود
143.00 USD
GBPUSD
معامله
#48661215
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۵۸:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21669
بهره
0.00 USD
مجموع
143.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۲۳:۰۲
حجم معامله
1
خروج
1.21812
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
143.00 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۵۸:۲۱
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۲۲:۵۶
خرید
1
132.358
132.501
سود
131.47 USD
GBPJPY
معامله
#48661222
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۵۸:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.358
بهره
0.00 USD
مجموع
131.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۲۲:۵۶
حجم معامله
1
خروج
132.501
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
131.47 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۲۶
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۴۵
خرید
1
132.421
132.316
سود
-96.53 USD
GBPJPY
معامله
#48661194
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.421
بهره
0.00 USD
مجموع
-96.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۴۵
حجم معامله
1
خروج
132.316
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-96.53 USD
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۵۸
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۲۴
فروش
1
108.542
108.45
سود
59.99 USD
USDJPY
معامله
#48623792
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.542
بهره
-24.84 USD
مجموع
84.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۲۴
حجم معامله
1
خروج
108.45
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
59.99 USD
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۱۰
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۲۴
فروش
2
108.483
108.45
سود
11.18 USD
USDJPY
معامله
#48623648
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.483
بهره
-49.68 USD
مجموع
60.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۲۴
حجم معامله
2
خروج
108.45
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.18 USD
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۰۴
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۳۲
فروش
1
108.665
108.599
سود
48.35 USD
USDJPY
معامله
#48625304
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.665
بهره
-12.42 USD
مجموع
60.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۳۲
حجم معامله
1
خروج
108.599
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
48.35 USD
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۰۴
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۲۰
فروش
2
121.108
121.05
سود
106.69 USD
EURJPY
معامله
#48624014
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.108
بهره
0.00 USD
مجموع
106.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۲۰
حجم معامله
2
خروج
121.05
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
106.69 USD
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۳۱
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۱۶
فروش
5
121.132
121.108
سود
110.64 USD
EURJPY
معامله
#48621183
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.132
بهره
0.00 USD
مجموع
110.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۱۶
حجم معامله
5
خروج
121.108
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
110.64 USD
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۴
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۰۷
فروش
3
121.188
121.115
سود
201.90 USD
EURJPY
معامله
#48621773
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.188
بهره
0.00 USD
مجموع
201.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۰۷
حجم معامله
3
خروج
121.115
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
201.90 USD
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۱۱
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۰۱
فروش
2
121.327
121.114
سود
392.75 USD
EURJPY
معامله
#48622258
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.327
بهره
0.00 USD
مجموع
392.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۰۱
حجم معامله
2
خروج
121.114
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
392.75 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۱۹
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۱۲
فروش
3
1.25107
1.25082
سود
75.00 USD
GBPUSD
معامله
#48602862
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25107
بهره
0.00 USD
مجموع
75.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۱۲
حجم معامله
3
خروج
1.25082
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
75.00 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۲۳
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۴۲:۳۹
خرید
1
107.35
107.477
سود
121.79 USD
USDJPY
معامله
#48387029
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.35
بهره
3.63 USD
مجموع
118.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۴۲:۳۹
حجم معامله
1
خروج
107.477
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
121.79 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۵۹:۵۲
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۱۶
خرید
1
107.719
107.768
سود
45.47 USD
USDJPY
معامله
#48528687
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۵۹:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.719
بهره
0.00 USD
مجموع
45.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۱۶
حجم معامله
1
خروج
107.768
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
45.47 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۴۷
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۲۰
خرید
1
133.986
134.2
سود
198.69 USD
GBPJPY
معامله
#48528705
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.986
بهره
0.00 USD
مجموع
198.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۲۰
حجم معامله
1
خروج
134.2
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
198.69 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۱۰:۲۷
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۱۴:۴۱
فروش
1
1426.25
1425.61
سود
64.00 USD
XAUUSD
معامله
#48525936
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۱۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1426.25
بهره
0.00 USD
مجموع
64.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۱۴:۴۱
حجم معامله
1
خروج
1425.61
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
64.00 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۱۳:۳۱
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۱۴:۳۵
فروش
1
1426.26
1425.56
سود
70.00 USD
XAUUSD
معامله
#48525952
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۱۳:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1426.26
بهره
0.00 USD
مجموع
70.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۱۴:۳۵
حجم معامله
1
خروج
1425.56
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
70.00 USD
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۴۴
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۰۳
خرید
1
1.2445
1.2452
سود
70.00 USD
GBPUSD
معامله
#48421100
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2445
بهره
0.00 USD
مجموع
70.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۰۳
حجم معامله
1
خروج
1.2452
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
70.00 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۸
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۳۸
فروش
0.1
1413.72
1414.67
سود
-8.30 USD
XAUUSD
معامله
#48368252
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1413.72
بهره
1.20 USD
مجموع
-9.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1414.67
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-8.30 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۰۹
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۰۸
فروش
0.1
1418.76
1417.43
سود
13.30 USD
XAUUSD
معامله
#48368446
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1418.76
بهره
0.00 USD
مجموع
13.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
1417.43
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
13.30 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۱
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۲۷
فروش
0.1
1414.53
1413.42
سود
11.10 USD
XAUUSD
معامله
#48368062
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1414.53
بهره
0.00 USD
مجموع
11.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۲۷
حجم معامله
0.1
خروج
1413.42
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.10 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۳۵
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۲۵
فروش
0.1
1417.53
1413.82
سود
37.10 USD
XAUUSD
معامله
#48367507
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1417.53
بهره
0.00 USD
مجموع
37.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۲۵
حجم معامله
0.1
خروج
1413.82
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
37.10 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۱۴
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۲۹
فروش
0.1
1420.54
1418.68
سود
18.60 USD
XAUUSD
معامله
#48366676
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1420.54
بهره
0.00 USD
مجموع
18.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
1418.68
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
18.60 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۱۲:۲۵
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۲۲
فروش
0.3
1423.39
1419.38
سود
120.30 USD
XAUUSD
معامله
#48359883
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۱۲:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1423.39
بهره
0.00 USD
مجموع
120.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۲۲
حجم معامله
0.3
خروج
1419.38
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
120.30 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۱۷:۱۵
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۲۵
فروش
0.1
1427.03
1425.28
سود
17.50 USD
XAUUSD
معامله
#48360422
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۱۷:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1427.03
بهره
0.00 USD
مجموع
17.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۲۵
حجم معامله
0.1
خروج
1425.28
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
17.50 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۴۹
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۵۳:۰۴
فروش
0.3
1431.07
1422.49
سود
257.40 USD
XAUUSD
معامله
#48358340
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1431.07
بهره
0.00 USD
مجموع
257.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۵۳:۰۴
حجم معامله
0.3
خروج
1422.49
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
257.40 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۳۴
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۵۲:۵۹
فروش
0.1
1434.67
1422.29
سود
123.80 USD
XAUUSD
معامله
#48358546
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1434.67
بهره
0.00 USD
مجموع
123.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۵۲:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
1422.29
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
123.80 USD
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۳:۰۱
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۲۶:۲۱
خرید
0.1
137.65
137.586
سود
-3.81 USD
GBPJPY
معامله
#48151635
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
137.65
بهره
2.09 USD
مجموع
-5.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۲۶:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
137.586
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.81 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۳:۰۸
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۴۳
خرید
0.2
108.14
107.129
سود
-185.85 USD
USDJPY
معامله
#48218384
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.14
بهره
2.89 USD
مجموع
-188.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۴۳
حجم معامله
0.2
خروج
107.129
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-185.85 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۸:۱۱
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۴۸
فروش
0.1
1402.74
1408.34
سود
-56.00 USD
XAUUSD
معامله
#48237703
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۸:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1402.74
بهره
0.00 USD
مجموع
-56.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۴۸
حجم معامله
0.1
خروج
1408.34
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-56.00 USD
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۱۳
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۵۷
فروش
0.1
1325.48
1400.65
سود
-746.90 USD
XAUUSD
معامله
#48141576
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1325.48
بهره
4.80 USD
مجموع
-751.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۵۷
حجم معامله
0.1
خروج
1400.65
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-746.90 USD
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۱۲
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۵۱
فروش
0.1
1331.93
1400.79
سود
-684.20 USD
XAUUSD
معامله
#48150093
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1331.93
بهره
4.40 USD
مجموع
-688.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۵۱
حجم معامله
0.1
خروج
1400.79
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-684.20 USD