حالت آزمایشی
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۳:۲۵
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
فروش
0.01
139.385
154.264
سود
‪-136.48 USD‬
GBPJPY
معامله
#151290388
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-136.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
154.264
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-136.48 USD‬
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۰۱
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
فروش
0.01
136.182
154.264
سود
‪-165.81 USD‬
GBPJPY
معامله
#151152772
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-165.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
154.264
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-165.81 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۴۸
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
فروش
0.01
141.8
154.264
سود
‪-114.36 USD‬
GBPJPY
معامله
#156153769
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-114.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
154.264
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-114.36 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۲۷
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
فروش
0.01
134.49
154.264
سود
‪-181.31 USD‬
GBPJPY
معامله
#150463409
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-181.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
154.264
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-181.31 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۱:۴۲
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
فروش
0.01
1.36882
1.41286
سود
‪-44.14 USD‬
GBPUSD
معامله
#158341249
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۱:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36882
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-44.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.41286
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-44.14 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۲۶
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
فروش
0.01
141.784
154.264
سود
‪-114.50 USD‬
GBPJPY
معامله
#156153759
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.784
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-114.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
154.264
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-114.50 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۵۸
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
فروش
0.01
141.9
154.264
سود
‪-113.44 USD‬
GBPJPY
معامله
#156153774
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-113.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
154.264
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-113.44 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۳۳
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
فروش
0.01
134.486
154.264
سود
‪-181.34 USD‬
GBPJPY
معامله
#150463440
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.486
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-181.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
154.264
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-181.34 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۷
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
فروش
0.01
137.187
154.264
سود
‪-156.61 USD‬
GBPJPY
معامله
#148564110
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.187
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-156.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
154.264
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-156.61 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۰۵
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
فروش
0.01
151.689
154.264
سود
‪-23.79 USD‬
GBPJPY
معامله
#158749450
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.689
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-23.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
154.264
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-23.79 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۳:۱۶
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۲۶
فروش
0.01
1.2893100000000002
1.26751
سود
‪23.67 USD‬
GBPCHF
معامله
#157942994
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2893100000000002
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.26751
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪23.67 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۹:۰۱
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۰۵
فروش
0.01
0.70692
0.70617
سود
‪0.62 USD‬
AUDCHF
معامله
#158810888
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70692
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.70617
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۰:۱۰
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۸
خرید
0.01
1743.4
1762.45
سود
‪18.85 USD‬
XAUUSD
معامله
#158749457
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1743.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1762.45
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪18.85 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۵۹
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۵۷
فروش
0.01
109.744
108.75
سود
‪9.04 USD‬
USDJPY
معامله
#158749455
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.744
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
108.75
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪9.04 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۲
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۸:۵۵
خرید
0.01
1.56026
1.56075
سود
‪0.17 USD‬
EURAUD
معامله
#158783042
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.56026
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۸:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.56075
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۵۶
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۰۷
فروش
0.01
83.75
83.711
سود
‪0.16 USD‬
AUDJPY
معامله
#158911183
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
83.75
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
83.711
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۱۲
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۴۱
فروش
0.01
1772.38
1787.5
سود
‪-15.32 USD‬
XAUUSD
معامله
#159019709
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1772.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1787.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-15.32 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۶:۰۴
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۴۰
خرید
0.01
0.85817
0.8625
سود
‪5.84 USD‬
EURGBP
معامله
#158075767
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.8625
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.84 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۹:۱۶
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۰۳
فروش
0.01
1.10094
1.09994
سود
‪0.89 USD‬
EURCHF
معامله
#158810892
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۹:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10094
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.09994
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۴۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۱۳
خرید
0.01
1784.13
1787.5
سود
‪3.17 USD‬
XAUUSD
معامله
#157008457
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1784.13
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1787.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.17 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۸:۱۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۴۵:۴۳
فروش
0.01
1.7917399999999999
1.79106
سود
‪0.32 USD‬
GBPAUD
معامله
#158201769
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۸:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7917399999999999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۴۵:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.79106
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۱:۰۹
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۳۲:۱۵
فروش
0.01
150.6
150.254
سود
‪2.97 USD‬
GBPJPY
معامله
#158201663
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
150.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۳۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
150.254
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.97 USD‬
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۵۰
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۲۶
خرید
0.01
1715.68
1722.03
سود
‪6.15 USD‬
XAUUSD
معامله
#157746334
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1715.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1722.03
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.15 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۱۸
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۲۱
فروش
0.01
148.96
148.75
سود
‪1.74 USD‬
GBPJPY
معامله
#157250370
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
148.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
148.75
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.74 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۵:۳۱
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۵:۰۲
فروش
0.01
1.78971
1.79519
سود
‪-4.45 USD‬
GBPAUD
معامله
#158075761
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.78971
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۵:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.79519
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.45 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۰۲:۴۰
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۴۶:۲۸
خرید
0.01
1738.69
1747.41
سود
‪8.52 USD‬
XAUUSD
معامله
#157485107
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۰۲:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1738.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۴۶:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1747.41
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪8.52 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۲۲:۱۴
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۹
فروش
0.01
71.088
79.102
سود
‪-75.74 USD‬
NZDJPY
معامله
#146182671
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۲۲:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.088
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-75.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
79.102
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-75.74 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۰۵
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۶
فروش
0.01
0.67057
0.74562
سود
‪-75.15 USD‬
NZDUSD
معامله
#145970561
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-75.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.74562
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-75.15 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۷:۳۴
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۴
فروش
0.01
0.74178
0.80036
سود
‪-58.68 USD‬
AUDUSD
معامله
#153075130
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۷:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.74178
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-58.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.80036
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-58.68 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۸:۱۶
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۱
فروش
0.01
124.156
129.784
سود
‪-53.26 USD‬
EURJPY
معامله
#152321877
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۸:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124.156
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-53.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
129.784
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-53.26 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۴۳
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۱۹
خرید
0.01
1.81407
1.7705
سود
‪-35.07 USD‬
GBPAUD
معامله
#152507389
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81407
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-34.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.7705
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-35.07 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۲۲
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۱۱
فروش
0.01
0.7722
0.8003
سود
‪-28.20 USD‬
AUDUSD
معامله
#156727034
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-28.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.8003
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-28.20 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۴۰:۵۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۱:۱۴
فروش
0.01
83.336
84.25
سود
‪-8.84 USD‬
CADJPY
معامله
#156916793
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۴۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
83.336
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۱:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
84.25
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-8.84 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۸:۴۹
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۴۶
فروش
0.01
105.659
105.208
سود
‪4.19 USD‬
USDJPY
معامله
#156954668
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۸:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.659
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
105.208
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.19 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۴۸
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۴:۱۴
خرید
0.01
1.0618
1.07744
سود
‪11.28 USD‬
AUDNZD
معامله
#156559112
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0618
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۴:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.07744
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪11.28 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۴۰:۲۰
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۱۸
فروش
0.01
82.047
82.75
سود
‪-6.87 USD‬
AUDJPY
معامله
#156916776
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۴۰:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
82.047
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
82.75
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-6.87 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۲:۰۷
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۴۹
فروش
0.01
0.7215
0.7275
سود
‪-6.10 USD‬
NZDUSD
معامله
#156726357
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۲:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.7275
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-6.10 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۴۰:۳۴
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۵
فروش
0.01
146.728
147.753
سود
‪-9.90 USD‬
GBPJPY
معامله
#156916786
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۴۰:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
146.728
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
147.753
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-9.90 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۵۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۷
فروش
0.01
0.69016
0.695
سود
‪-5.61 USD‬
AUDCHF
معامله
#156692050
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69016
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.695
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-5.61 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۰۳
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۱۸
خرید
0.01
1.20485
1.2075
سود
‪2.55 USD‬
EURUSD
معامله
#156597587
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20485
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.2075
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.55 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۲۱
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۱:۲۷
خرید
0.01
1.2701
1.26248
سود
‪-6.14 USD‬
USDCAD
معامله
#156727153
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۱:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.26248
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-6.14 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۲:۲۰
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۵۱
فروش
0.01
0.77226
0.7775
سود
‪-5.34 USD‬
AUDUSD
معامله
#156726367
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۲:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77226
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.7775
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.34 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۱۹:۱۴
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۰۹
فروش
0.01
1.38116
1.3875
سود
‪-6.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#156757279
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۱۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38116
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.3875
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-6.44 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۱۴
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۲۶
فروش
0.01
105.426
105.002
سود
‪3.94 USD‬
USDJPY
معامله
#156597598
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.426
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
105.002
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.94 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۲:۴۸
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۳۷:۲۵
فروش
0.01
0.98059
0.985
سود
‪-3.67 USD‬
AUDCAD
معامله
#156726375
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98059
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۳۷:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.985
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.67 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۲۹
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۳۸
خرید
0.01
1.2701
1.271
سود
‪0.61 USD‬
USDCAD
معامله
#156727159
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.271
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۳۶
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۳۶
فروش
0.01
0.72155
0.7205
سود
‪0.95 USD‬
NZDUSD
معامله
#156727041
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72155
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.7205
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۳۱:۱۶
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۹
خرید
0.01
1.26471
1.2675
سود
‪2.10 USD‬
USDCAD
معامله
#156070382
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۳۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.2675
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.10 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۰
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۲۶
فروش
0.01
1806.49
1840.62
سود
‪-34.33 USD‬
XAUUSD
معامله
#156571442
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1806.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-34.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1840.62
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-34.33 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۰۵
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۲۰
فروش
0.01
1793.87
1840.63
سود
‪-46.96 USD‬
XAUUSD
معامله
#156559346
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1793.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-46.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1840.63
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-46.96 USD‬