حالت آزمایشی
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۸
خرید
0.05
1.17565
1.17723
سود
‪7.40 USD‬
EURUSD
معامله
#163392375
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17565
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.17723
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪7.40 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۰۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۳
خرید
0.05
1.17635
1.17723
سود
‪3.90 USD‬
EURUSD
معامله
#163392360
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17635
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.17723
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪3.90 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۰
خرید
0.05
1.17705
1.17723
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD
معامله
#163392269
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17705
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.17723
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۴۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۴۶
خرید
0.05
1.17763
1.17723
سود
‪-2.50 USD‬
EURUSD
معامله
#163392246
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17763
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۴۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.17723
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-2.50 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۵۴
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۲۲
خرید
0.05
0.74296
0.74333
سود
‪1.35 USD‬
AUDUSD
معامله
#161134532
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.74296
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.74333
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.35 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۳۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۰۴
خرید
0.05
1.18502
1.18553
سود
‪2.05 USD‬
EURUSD
معامله
#160575033
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18502
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.18553
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.05 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۱۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۳۲
خرید
0.05
1.18524
1.18626
سود
‪4.60 USD‬
EURUSD
معامله
#160550102
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18524
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.18626
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪4.60 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۳۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
خرید
0.05
1.3806
1.38115
سود
‪2.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#160549828
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3806
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.38115
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.25 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۵۹
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۲
خرید
0.05
0.6944
0.69484
سود
‪1.70 USD‬
NZDUSD
معامله
#160545188
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6944
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.69484
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.70 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۳۶
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۷
خرید
0.05
1.18622
1.18688
سود
‪2.80 USD‬
EURUSD
معامله
#160544598
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18622
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.18688
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.80 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۲۷
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۱۷
خرید
0.05
1.19021
1.19107
سود
‪3.80 USD‬
EURUSD
معامله
#160507468
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.19107
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪3.80 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۱۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۵۰
خرید
0.05
131.08
131.151
سود
‪2.22 USD‬
EURJPY
معامله
#160508243
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.08
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
131.151
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۲۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۲۹
خرید
0.05
1.19308
1.1935
سود
‪1.60 USD‬
EURUSD
معامله
#160488935
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19308
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.1935
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.60 USD‬
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۴۶
فروش
0.03
1.16375
1.19945
سود
‪-107.40 USD‬
EURUSD
معامله
#150581438
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16375
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-107.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.19945
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-107.40 USD‬
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۴۲
فروش
0.03
1.16375
1.19944
سود
‪-107.37 USD‬
EURUSD
معامله
#150581431
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16375
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-107.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.19944
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-107.37 USD‬
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۴۰
فروش
0.03
1.16375
1.19942
سود
‪-107.31 USD‬
EURUSD
معامله
#150581430
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16375
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-107.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.19942
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-107.31 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۶:۵۱
خرید
0.03
1.1959
1.19948
سود
‪10.44 USD‬
EURUSD
معامله
#151170857
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۶:۵۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.19948
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪10.44 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۶:۴۵
خرید
0.03
1.1959
1.19949
سود
‪10.47 USD‬
EURUSD
معامله
#151170837
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۶:۴۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.19949
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪10.47 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۶:۳۸
خرید
0.03
1.1959
1.1995
سود
‪10.50 USD‬
EURUSD
معامله
#151170809
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۶:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.1995
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪10.50 USD‬
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۲۶
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۳۲
خرید
0.01
1.38923
1.38954
سود
‪0.21 USD‬
GBPUSD
معامله
#159177279
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38923
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38954
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۳۵
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۸
خرید
0.03
1.18215
1.18931
سود
‪21.18 USD‬
EURUSD
معامله
#150008694
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.18931
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪21.18 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۲۵
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۵
خرید
0.03
1.1763
1.18929
سود
‪38.67 USD‬
EURUSD
معامله
#150159242
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1763
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪38.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.18929
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪38.67 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۴۷
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۱
خرید
0.03
1.18348
1.18929
سود
‪17.13 USD‬
EURUSD
معامله
#150005230
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18348
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.18929
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪17.13 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۲
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۳
فروش
0.03
1.16577
1.16526
سود
‪1.23 USD‬
EURUSD
معامله
#150565395
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16577
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.16526
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.23 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۹
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۲۷
فروش
0.03
1.16578
1.1653499999999999
سود
‪0.99 USD‬
EURUSD
معامله
#150565347
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16578
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.1653499999999999
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.99 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۶
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۲۳
فروش
0.03
1.16582
1.16534
سود
‪1.14 USD‬
EURUSD
معامله
#150565301
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16582
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.16534
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.14 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۰۰
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۶
فروش
0.03
1.16787
1.16744
سود
‪0.99 USD‬
EURUSD
معامله
#150463914
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16787
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.16744
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.99 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۰۴
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۴
فروش
0.03
1.16788
1.16747
سود
‪0.93 USD‬
EURUSD
معامله
#150463958
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16788
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.16747
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۵۶
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۱
فروش
0.03
1.16783
1.16745
سود
‪0.84 USD‬
EURUSD
معامله
#150463871
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.16745
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۵۴
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۳
فروش
0.03
1.16926
1.16822
سود
‪2.82 USD‬
EURUSD
معامله
#150375040
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16926
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.16822
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.82 USD‬
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۲۷
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۰
فروش
0.03
1.1695
1.16822
سود
‪3.54 USD‬
EURUSD
معامله
#150375204
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1695
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.16822
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.54 USD‬
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۴
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۳۷
فروش
0.03
1.16907
1.16827
سود
‪2.10 USD‬
EURUSD
معامله
#150374892
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16907
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.16827
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.10 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۲۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۵
فروش
0.03
1.17788
1.1776
سود
‪0.54 USD‬
EURUSD
معامله
#150131725
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17788
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.1776
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۱۶
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۲
فروش
0.03
1.17787
1.17761
سود
‪0.48 USD‬
EURUSD
معامله
#150131692
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17787
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.17761
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۱۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۸
خرید
0.03
0.90462
0.90747
سود
‪9.12 USD‬
USDCHF
معامله
#149694298
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90462
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.90747
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪9.12 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۴
خرید
0.03
0.9067
0.90746
سود
‪2.21 USD‬
USDCHF
معامله
#149626395
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9067
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
0.90746
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.21 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۱
خرید
0.03
0.90585
0.90746
سود
‪5.02 USD‬
USDCHF
معامله
#149626025
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90585
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۱
حجم معامله
0.03
خروج
0.90746
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪5.02 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۴۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۲۷
خرید
0.03
0.90779
0.90743
سود
‪-1.49 USD‬
USDCHF
معامله
#149625962
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90779
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.90743
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-1.49 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۲۵
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۰۵
خرید
0.03
1.17701
1.17738
سود
‪0.81 USD‬
EURUSD
معامله
#149536576
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.17738
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۵
فروش
0.03
1.17786
1.17661
سود
‪3.45 USD‬
EURUSD
معامله
#149481187
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17786
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.17661
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.45 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۳۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۲
فروش
0.03
1.17661
1.17661
سود
‪-0.30 USD‬
EURUSD
معامله
#149480737
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17661
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.17661
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۸
فروش
0.03
1.30018
1.29935
سود
‪2.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#149473138
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30018
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.29935
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.19 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۱۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۵۲
خرید
0.03
0.70781
0.70836
سود
‪1.35 USD‬
AUDUSD
معامله
#149243309
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.70836
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.35 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۱۸
خرید
0.03
1.17686
1.17572
سود
‪-3.72 USD‬
EURUSD
معامله
#149156772
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17686
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.17572
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-3.72 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۳۶
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۲۴
فروش
0.03
1.17602
1.17518
سود
‪2.22 USD‬
EURUSD
معامله
#149163346
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17602
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.17518
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۱۵
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۴
خرید
0.03
1.17338
1.17372
سود
‪0.72 USD‬
EURUSD
معامله
#149068258
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17338
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.17372
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۱۳
خرید
0.03
1.30377
1.3031
سود
‪-2.31 USD‬
GBPUSD
معامله
#149044444
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30377
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۱۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.3031
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-2.31 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۶
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۰۷
خرید
0.03
1.30377
1.30309
سود
‪-2.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#149044477
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30377
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.30309
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-2.34 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۴۰
خرید
0.03
1.30506
1.30318
سود
‪-5.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#149031024
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30506
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.30318
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-5.94 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۲۷
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۶
خرید
0.03
1.30606
1.30316
سود
‪-9.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#149029177
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30606
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.30316
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-9.00 USD‬