حالت آزمایشی
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۳۵
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۸
خرید
0.03
1.18215
1.18931
سود
‪21.18 USD‬
EURUSD
معامله
#150008694
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.18931
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪21.18 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۲۵
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۵
خرید
0.03
1.1763
1.18929
سود
‪38.67 USD‬
EURUSD
معامله
#150159242
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1763
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪38.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.18929
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪38.67 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۴۷
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۱
خرید
0.03
1.18348
1.18929
سود
‪17.13 USD‬
EURUSD
معامله
#150005230
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18348
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.18929
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪17.13 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۲
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۳
فروش
0.03
1.16577
1.16526
سود
‪1.23 USD‬
EURUSD
معامله
#150565395
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16577
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.16526
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.23 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۹
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۲۷
فروش
0.03
1.16578
1.1653499999999999
سود
‪0.99 USD‬
EURUSD
معامله
#150565347
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16578
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.1653499999999999
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.99 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۶
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۲۳
فروش
0.03
1.16582
1.16534
سود
‪1.14 USD‬
EURUSD
معامله
#150565301
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16582
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.16534
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.14 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۰۰
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۶
فروش
0.03
1.16787
1.16744
سود
‪0.99 USD‬
EURUSD
معامله
#150463914
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16787
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.16744
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.99 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۰۴
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۴
فروش
0.03
1.16788
1.16747
سود
‪0.93 USD‬
EURUSD
معامله
#150463958
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16788
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.16747
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۵۶
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۱
فروش
0.03
1.16783
1.16745
سود
‪0.84 USD‬
EURUSD
معامله
#150463871
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.16745
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۵۴
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۳
فروش
0.03
1.16926
1.16822
سود
‪2.82 USD‬
EURUSD
معامله
#150375040
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16926
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.16822
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.82 USD‬
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۲۷
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۰
فروش
0.03
1.1695
1.16822
سود
‪3.54 USD‬
EURUSD
معامله
#150375204
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1695
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.16822
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.54 USD‬
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۴
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۳۷
فروش
0.03
1.16907
1.16827
سود
‪2.10 USD‬
EURUSD
معامله
#150374892
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16907
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.16827
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.10 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۲۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۵
فروش
0.03
1.17788
1.1776
سود
‪0.54 USD‬
EURUSD
معامله
#150131725
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17788
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.1776
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۱۶
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۲
فروش
0.03
1.17787
1.17761
سود
‪0.48 USD‬
EURUSD
معامله
#150131692
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17787
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.17761
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۱۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۸
خرید
0.03
0.90462
0.90747
سود
‪9.12 USD‬
USDCHF
معامله
#149694298
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90462
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.90747
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪9.12 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۴
خرید
0.03
0.9067
0.90746
سود
‪2.21 USD‬
USDCHF
معامله
#149626395
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9067
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
0.90746
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.21 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۱
خرید
0.03
0.90585
0.90746
سود
‪5.02 USD‬
USDCHF
معامله
#149626025
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90585
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۱
حجم معامله
0.03
خروج
0.90746
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪5.02 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۴۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۲۷
خرید
0.03
0.90779
0.90743
سود
‪-1.49 USD‬
USDCHF
معامله
#149625962
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90779
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.90743
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-1.49 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۲۵
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۰۵
خرید
0.03
1.17701
1.17738
سود
‪0.81 USD‬
EURUSD
معامله
#149536576
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.17738
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۵
فروش
0.03
1.17786
1.17661
سود
‪3.45 USD‬
EURUSD
معامله
#149481187
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17786
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.17661
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.45 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۳۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۲
فروش
0.03
1.17661
1.17661
سود
‪-0.30 USD‬
EURUSD
معامله
#149480737
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17661
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.17661
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۸
فروش
0.03
1.30018
1.29935
سود
‪2.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#149473138
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30018
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.29935
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.19 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۱۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۵۲
خرید
0.03
0.70781
0.70836
سود
‪1.35 USD‬
AUDUSD
معامله
#149243309
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.70836
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.35 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۱۸
خرید
0.03
1.17686
1.17572
سود
‪-3.72 USD‬
EURUSD
معامله
#149156772
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17686
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.17572
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-3.72 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۳۶
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۲۴
فروش
0.03
1.17602
1.17518
سود
‪2.22 USD‬
EURUSD
معامله
#149163346
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17602
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.17518
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۱۵
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۴
خرید
0.03
1.17338
1.17372
سود
‪0.72 USD‬
EURUSD
معامله
#149068258
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17338
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.17372
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۱۳
خرید
0.03
1.30377
1.3031
سود
‪-2.31 USD‬
GBPUSD
معامله
#149044444
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30377
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۱۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.3031
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-2.31 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۶
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۰۷
خرید
0.03
1.30377
1.30309
سود
‪-2.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#149044477
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30377
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.30309
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-2.34 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۴۰
خرید
0.03
1.30506
1.30318
سود
‪-5.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#149031024
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30506
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.30318
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-5.94 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۲۷
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۶
خرید
0.03
1.30606
1.30316
سود
‪-9.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#149029177
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30606
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.30316
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-9.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۲۵
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۱۸
فروش
0.03
1.30242
1.30342
سود
‪-3.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#149043343
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30242
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.30342
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-3.30 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۲۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۱۵
فروش
0.03
1.30245
1.3034
سود
‪-3.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#149043305
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30245
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.3034
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-3.15 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۴۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۴۰
خرید
0.03
1.30394
1.3065
سود
‪7.38 USD‬
GBPUSD
معامله
#148954442
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30394
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.3065
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪7.38 USD‬
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۲۴
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۴:۴۱
فروش
0.03
1.3033
1.30289
سود
‪0.93 USD‬
GBPUSD
معامله
#148886936
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3033
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۴:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.30289
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۲۶
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۰۱
فروش
0.03
1.30269
1.30208
سود
‪1.53 USD‬
GBPUSD
معامله
#148886036
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30269
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۰۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.30208
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.53 USD‬
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۱
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۱۵
خرید
0.03
1.31171
1.31218
سود
‪0.77 USD‬
USDCAD
معامله
#148884334
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31171
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.31218
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۱۴
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۱۸
فروش
0.03
1.30132
1.30091
سود
‪0.93 USD‬
GBPUSD
معامله
#148883851
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30132
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.30091
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۵۵
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۰۳
خرید
0.03
1.31426
1.31556
سود
‪2.66 USD‬
USDCAD
معامله
#148874871
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31426
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.31556
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.66 USD‬
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۱۲
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۰۰
خرید
0.03
1.31532
1.31561
سود
‪0.36 USD‬
USDCAD
معامله
#148874559
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31532
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.31561
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۳۶
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۶
خرید
0.03
1.31715
1.3176
سود
‪0.72 USD‬
USDCAD
معامله
#148841327
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31715
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.3176
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۵۴
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۴۶
خرید
0.03
1.17725
1.1777
سود
‪1.05 USD‬
EURUSD
معامله
#148749119
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.1777
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۱:۱۵
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۴۳
خرید
0.03
1.17758
1.1777
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#148746836
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۱:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17758
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۴۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.1777
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۹
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۴۶
فروش
0.03
1.17587
1.17442
سود
‪4.05 USD‬
EURUSD
معامله
#148752065
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17587
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.17442
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪4.05 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۵
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۴۲
فروش
0.03
1.17587
1.17442
سود
‪4.05 USD‬
EURUSD
معامله
#148752035
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17587
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.17442
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪4.05 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۱۵
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۶
فروش
0.03
1.17689
1.17653
سود
‪0.78 USD‬
EURUSD
معامله
#148750396
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17689
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.17653
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۰۸
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۳
فروش
0.03
1.17686
1.17656
سود
‪0.60 USD‬
EURUSD
معامله
#148750354
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17686
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.17656
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۱۴
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۰۹
خرید
0.03
1.29056
1.29073
سود
‪0.21 USD‬
GBPUSD
معامله
#148709244
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۰۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.29073
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۰۴
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۰۶
خرید
0.03
1.28996
1.29075
سود
‪2.07 USD‬
GBPUSD
معامله
#148709416
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28996
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.29075
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.07 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۳۳
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۲۰
خرید
0.03
105.598
105.731
سود
‪3.47 USD‬
USDJPY
معامله
#148582920
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۲۰
حجم معامله
0.03
خروج
105.731
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.47 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۲۱
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۱۵
خرید
0.03
105.654
105.732
سود
‪1.91 USD‬
USDJPY
معامله
#148576654
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.654
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
105.732
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.91 USD‬