حالت آزمایشی
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۲۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۵۹
خرید
0.03
104.999
105.175
سود
‪4.72 USD‬
USDJPY
معامله
#147500147
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
104.999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
105.175
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪4.72 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۴۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۵۶
خرید
0.03
105.127
105.175
سود
‪1.07 USD‬
USDJPY
معامله
#147493557
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.127
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
105.175
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.07 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۳:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۱۳
فروش
0.03
1.167
1.17306
سود
‪-18.48 USD‬
EURUSD
معامله
#141799565
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.167
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۱۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.17306
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-18.48 USD‬
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۴۷
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۱۰
فروش
0.03
1.16352
1.1729
سود
‪-28.44 USD‬
EURUSD
معامله
#141797727
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16352
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-28.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.1729
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-28.44 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۴۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۸
خرید
0.03
1.17698
1.17287
سود
‪-12.63 USD‬
EURUSD
معامله
#147352342
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17698
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.17287
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-12.63 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۴۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۵
خرید
0.03
1.17698
1.17285
سود
‪-12.69 USD‬
EURUSD
معامله
#147352380
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17698
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.17285
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-12.69 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۴۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۳
خرید
0.03
1.17698
1.1729
سود
‪-12.54 USD‬
EURUSD
معامله
#147352417
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17698
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.1729
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-12.54 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۰۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۰
فروش
0.03
1.17395
1.17319
سود
‪1.98 USD‬
EURUSD
معامله
#141857085
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17395
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.17319
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.98 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۱۷
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۴۱:۵۷
خرید
0.03
1.17392
1.17685
سود
‪8.49 USD‬
EURUSD
معامله
#147333383
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۴۱:۵۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.17685
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪8.49 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۱۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۴۱:۵۲
خرید
0.03
1.17394
1.17678
سود
‪8.22 USD‬
EURUSD
معامله
#147333351
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17394
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۴۱:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.17678
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪8.22 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۱۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۴۱:۴۳
خرید
0.03
1.17395
1.17667
سود
‪7.86 USD‬
EURUSD
معامله
#147333318
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17395
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۴۱:۴۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.17667
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪7.86 USD‬
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۶
خرید
0.03
1.18561
1.1865
سود
‪2.37 USD‬
EURUSD
معامله
#147182441
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18561
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.1865
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.37 USD‬
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۳
خرید
0.03
1.18562
1.18652
سود
‪2.40 USD‬
EURUSD
معامله
#147182475
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18562
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.18652
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.40 USD‬
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۰
خرید
0.03
1.18563
1.18652
سود
‪2.37 USD‬
EURUSD
معامله
#147182409
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.18652
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.37 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۶
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۶
خرید
0.03
1.18563
1.18876
سود
‪9.09 USD‬
EURUSD
معامله
#145980878
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.18876
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪9.09 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۳
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۵
خرید
0.03
1.18565
1.18871
سود
‪8.88 USD‬
EURUSD
معامله
#145980841
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18565
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.18871
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪8.88 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۱
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۳
خرید
0.03
1.18565
1.18884
سود
‪9.27 USD‬
EURUSD
معامله
#145980803
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18565
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.18884
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪9.27 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۹
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۲۷
خرید
0.03
1.18935
1.19463
سود
‪15.54 USD‬
EURUSD
معامله
#143187694
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18935
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.19463
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪15.54 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۴
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۲۴
خرید
0.03
1.18937
1.19459
سود
‪15.36 USD‬
EURUSD
معامله
#143187648
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18937
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.19459
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪15.36 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۰
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۲۰
خرید
0.03
1.18936
1.19457
سود
‪15.33 USD‬
EURUSD
معامله
#143187602
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18936
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۲۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.19457
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪15.33 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۷
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۴۴
فروش
0.03
1.18959
1.1883
سود
‪3.57 USD‬
EURUSD
معامله
#143099398
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۴۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.1883
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.57 USD‬
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۴۲
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۲۳
فروش
0.03
1.16094
1.15994
سود
‪2.70 USD‬
EURUSD
معامله
#141741702
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16094
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.15994
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.70 USD‬
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۵۹
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۵۸
فروش
0.03
1.16149
1.15998
سود
‪4.23 USD‬
EURUSD
معامله
#141693404
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16149
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.15998
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪4.23 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۲۶
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۳۲
فروش
0.03
0.66859
0.66752
سود
‪2.91 USD‬
NZDUSD
معامله
#141526568
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66859
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.66752
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.91 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۲۰
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۳۰
فروش
0.03
0.6686
0.66747
سود
‪3.09 USD‬
NZDUSD
معامله
#141506566
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6686
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۳۰
حجم معامله
0.03
خروج
0.66747
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.09 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۵۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۰۸
فروش
0.03
0.66881
0.66796
سود
‪2.25 USD‬
NZDUSD
معامله
#141362896
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66881
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۰۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.66796
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.25 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۵۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۰۳
فروش
0.03
0.66807
0.66791
سود
‪0.18 USD‬
NZDUSD
معامله
#141361296
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66807
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.66791
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۳۸
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۱۹
فروش
0.03
1.15714
1.15674
سود
‪0.90 USD‬
EURUSD
معامله
#141353236
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۱۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.15674
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۳۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۳۷
فروش
0.03
0.6673
0.66558
سود
‪4.86 USD‬
NZDUSD
معامله
#141323495
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6673
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.66558
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪4.86 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۴۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۳۲
فروش
0.03
0.66592
0.66558
سود
‪0.72 USD‬
NZDUSD
معامله
#141323436
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66592
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.66558
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۲۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۵۵
فروش
0.03
1.15463
1.15325
سود
‪3.84 USD‬
EURUSD
معامله
#141298298
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15463
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۵۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.15325
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.84 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۳۴
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۷
فروش
0.03
136.355
135.841
سود
‪13.80 USD‬
GBPJPY
معامله
#141090999
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.355
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۷
حجم معامله
0.03
خروج
135.841
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪13.80 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۷:۵۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۴
فروش
0.05
135.85
135.822
سود
‪0.31 USD‬
GBPJPY
معامله
#141079736
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۷:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
135.822
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۱۱
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۰
فروش
0.03
135.65
135.822
سود
‪-5.42 USD‬
GBPJPY
معامله
#141078953
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.65
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۰
حجم معامله
0.03
خروج
135.822
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-5.42 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۷
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۹
فروش
0.03
1.26487
1.2643
سود
‪1.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#141072211
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26487
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.2643
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.41 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۱:۵۴
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۰۳
فروش
0.03
1.14658
1.1454
سود
‪3.24 USD‬
EURUSD
معامله
#140971106
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۱:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.14658
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.1454
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.24 USD‬
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۴۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۴۷
خرید
0.03
1.79435
1.79707
سود
‪5.10 USD‬
GBPAUD
معامله
#140916273
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79435
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۴۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.79707
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪5.10 USD‬
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۲۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۴۲
خرید
0.03
1.79632
1.79715
سود
‪1.13 USD‬
GBPAUD
معامله
#140852432
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79632
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.79715
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪1.13 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۵۴
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۳۸
خرید
0.03
1.35104
1.35253
سود
‪3.00 USD‬
USDCAD
معامله
#140631037
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35104
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.35253
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۳
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۳۳
خرید
0.03
1.3521
1.35252
سود
‪0.63 USD‬
USDCAD
معامله
#140620109
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3521
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.35252
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۱۵
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۵۹
فروش
0.03
1.144
1.14262
سود
‪3.84 USD‬
EURUSD
معامله
#140586422
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.144
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.14262
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.84 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۱۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۵
خرید
0.03
1.26098
1.26086
سود
‪-0.66 USD‬
GBPUSD
معامله
#140572311
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26098
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.26086
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-0.66 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۲:۰۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۱
خرید
0.03
1.26044
1.26086
سود
‪0.96 USD‬
GBPUSD
معامله
#140572602
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26044
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.26086
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.96 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۵۶
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۰
فروش
0.03
1.63671
1.63599
سود
‪0.90 USD‬
EURAUD
معامله
#140415011
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63671
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.63599
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۵۹:۱۹
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۳
خرید
0.03
134.533
134.621
سود
‪1.86 USD‬
GBPJPY
معامله
#140383653
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۵۹:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.533
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
134.621
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪1.86 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۲۲
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۵۹
خرید
0.03
134.569
134.621
سود
‪0.85 USD‬
GBPJPY
معامله
#140382325
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.569
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
134.621
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪0.85 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۴۲
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۲۵
فروش
0.03
134.389
134.339
سود
‪0.80 USD‬
GBPJPY
معامله
#140386609
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.389
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
134.339
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۳۸
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۲۲
فروش
0.03
134.383
134.35
سود
‪0.32 USD‬
GBPJPY
معامله
#140386607
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
134.35
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۴۴
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۲۳
خرید
0.03
134.348
134.403
سود
‪0.94 USD‬
GBPJPY
معامله
#140385158
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.348
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
134.403
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۱۳
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۶:۴۹
فروش
0.03
121.779
121.696
سود
‪1.72 USD‬
EURJPY
معامله
#140300701
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.779
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۶:۴۹
حجم معامله
0.03
خروج
121.696
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪1.72 USD‬