حالت آزمایشی
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۳۶
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۰۹
خرید
0.01
0.67305
0.6746
سود
1.45 USD
NZDUSD
معامله
#97137037
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67305
بهره
0.00 USD
مجموع
1.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.6746
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.45 USD
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۲۷
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۲۰
فروش
0.02
1402.98
1416.91
سود
-28.26 USD
XAUUSD
معامله
#105042620
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1402.98
بهره
0.00 USD
مجموع
-27.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1416.91
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-28.26 USD
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۷:۵۱
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۲۶
خرید
0.02
1419.9
1402.98
سود
-34.24 USD
XAUUSD
معامله
#105042357
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۷:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1419.9
بهره
0.00 USD
مجموع
-33.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1402.98
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-34.24 USD
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۱۰:۰۶
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۰۰
فروش
0.02
1397.06
1397.52
سود
-1.32 USD
XAUUSD
معامله
#104390569
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۱۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1397.06
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1397.52
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-1.32 USD
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۱۹
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۳۳
خرید
0.02
1400.77
1397.4
سود
-7.14 USD
XAUUSD
معامله
#104390448
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1400.77
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
1397.4
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-7.14 USD
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۲۳
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۴:۴۸
فروش
0.02
1417.6
1415.38
سود
4.04 USD
XAUUSD
معامله
#104234936
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1417.6
بهره
0.00 USD
مجموع
4.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۴:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1415.38
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
4.04 USD
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۱۶:۳۵
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۱۸
فروش
0.02
1419.58
1412
سود
14.76 USD
XAUUSD
معامله
#104159682
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۱۶:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1419.58
بهره
0.00 USD
مجموع
15.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
1412
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
14.76 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۳
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۳۶:۰۳
خرید
0.02
1398.45
1420.49
سود
43.68 USD
XAUUSD
معامله
#103702394
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1398.45
بهره
0.00 USD
مجموع
44.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۳۶:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1420.49
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
43.68 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۴:۴۸
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۴
فروش
0.02
1384.98
1398.49
سود
-27.42 USD
XAUUSD
معامله
#103702255
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۴:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1384.98
بهره
0.00 USD
مجموع
-27.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1398.49
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-27.42 USD
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۸
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۰۴
فروش
0.01
1392.96
1391.56
سود
1.20 USD
XAUUSD
معامله
#103385696
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1392.96
بهره
0.00 USD
مجموع
1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1391.56
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.20 USD
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۳۵
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۱۱
خرید
0.01
1409.49
1392.96
سود
-16.73 USD
XAUUSD
معامله
#103385676
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1409.49
بهره
0.00 USD
مجموع
-16.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1392.96
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-16.73 USD
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۲۵
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۵۳
فروش
0.01
1408.52
1402.8
سود
5.52 USD
XAUUSD
معامله
#103300061
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1408.52
بهره
0.00 USD
مجموع
5.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1402.8
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.52 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۴۷
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۳۰
فروش
0.01
1411.47
1405.37
سود
5.90 USD
XAUUSD
معامله
#103153733
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1411.47
بهره
0.00 USD
مجموع
6.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1405.37
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.90 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۳۱
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۴۷
خرید
0.01
1420.14
1411.47
سود
-8.87 USD
XAUUSD
معامله
#103153709
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1420.14
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1411.47
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-8.87 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۱۰:۴۰
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۳۲
خرید
0.01
1419.07
1422.57
سود
3.30 USD
XAUUSD
معامله
#102923843
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۱۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1419.07
بهره
0.00 USD
مجموع
3.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1422.57
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.30 USD
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۴۲
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۴:۱۷
خرید
0.01
1405.48
1405.92
سود
0.24 USD
XAUUSD
معامله
#102844979
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1405.48
بهره
0.00 USD
مجموع
0.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۴:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1405.92
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.24 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۴۵:۱۷
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۲۲
فروش
0.01
1.94348
1.93203
سود
7.30 USD
GBPNZD
معامله
#97527832
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۴۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.94348
بهره
0.00 USD
مجموع
7.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.93203
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
7.30 USD
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۱۳
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۲۱:۰۲
فروش
0.01
111.636
111.062
سود
5.07 USD
USDJPY
معامله
#96916487
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
111.636
بهره
0.00 USD
مجموع
5.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۲۱:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
111.062
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
5.07 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۱۵
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۲۰
خرید
0.05
0.89841
0.891
سود
-28.76 USD
NZDCAD
معامله
#97701501
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89841
بهره
0.00 USD
مجموع
-27.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
0.891
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-28.76 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۵۰
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۸
فروش
0.05
1.01174
1.01292
سود
-6.32 USD
USDCHF
معامله
#97782978
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01174
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.01292
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-6.32 USD
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۰۴
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۹
فروش
0.01
1.33922
1.33122
سود
5.91 USD
USDCAD
معامله
#97579917
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33922
بهره
0.00 USD
مجموع
6.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.33122
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
5.91 USD
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۳۹
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۳۲:۵۶
فروش
0.01
1.33775
1.33595
سود
1.25 USD
USDCAD
معامله
#97555745
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33775
بهره
0.00 USD
مجموع
1.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۳۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.33595
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.25 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۷:۱۲
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۴۹
فروش
0.01
1.33765
1.32985
سود
5.77 USD
USDCAD
معامله
#97357000
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۷:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33765
بهره
0.00 USD
مجموع
5.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.32985
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
5.77 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۵۵
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۰۰
فروش
0.01
1.94306
1.93398
سود
5.96 USD
GBPNZD
معامله
#97356810
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.94306
بهره
0.00 USD
مجموع
6.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.93398
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.96 USD
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۰۴
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۱۱:۴۱
فروش
0.01
1.94306
1.93496
سود
5.29 USD
GBPNZD
معامله
#96969358
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.94306
بهره
0.00 USD
مجموع
5.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۱۱:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.93496
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.29 USD
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۳۵
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۵۴
فروش
0.01
1.93934
1.9356
سود
2.32 USD
GBPNZD
معامله
#96559506
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.93934
بهره
0.00 USD
مجموع
2.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.9356
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.32 USD
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۸:۱۰:۱۹
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۴۶
فروش
0.01
1.93793
1.93563
سود
1.35 USD
GBPNZD
معامله
#96535032
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۸:۱۰:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.93793
بهره
0.00 USD
مجموع
1.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.93563
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.35 USD
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۱۴
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۱۹:۰۹
فروش
0.01
1.8617
1.83625
سود
17.90 USD
GBPAUD
معامله
#96137703
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.8617
بهره
0.00 USD
مجموع
18.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۱۹:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.83625
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
17.90 USD
۲۶.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۰۹
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۲۸:۴۹
خرید
0.01
0.85489
0.85824
سود
4.18 USD
EURGBP
معامله
#96408832
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85489
بهره
0.00 USD
مجموع
4.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۲۸:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.85824
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.18 USD
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۵:۱۱:۱۲
۲۹.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۱۸:۲۲
خرید
0.01
0.9108
0.91124
سود
0.13 USD
NZDCAD
معامله
#96493076
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۵:۱۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9108
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۱۸:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.91124
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.13 USD
۲۶.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۳۸
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۴:۴۶
خرید
0.01
0.85676
0.85759
سود
0.88 USD
EURGBP
معامله
#96372154
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85676
بهره
0.00 USD
مجموع
1.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.85759
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.88 USD
۲۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۱۸
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۱۹:۳۹
فروش
0.01
1321.54
1316.08
سود
5.26 USD
XAUUSD
معامله
#96149456
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1321.54
بهره
0.00 USD
مجموع
5.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۱۹:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1316.08
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.26 USD
۲۶.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۰۲
۲۶.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۱۹
خرید
0.01
1.12245
1.12332
سود
0.67 USD
EURCHF
معامله
#96400296
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12245
بهره
0.00 USD
مجموع
0.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.12332
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.67 USD
۲۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۲۱
۲۶.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۱۴
خرید
0.01
81.928
82.418
سود
4.24 USD
CADJPY
معامله
#96349696
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
81.928
بهره
0.00 USD
مجموع
4.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
82.418
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.24 USD
۲۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۱:۱۷:۲۳
۲۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۶:۵۲
خرید
0.01
81.98
81.748
سود
-2.32 USD
CADJPY
معامله
#96306770
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۱:۱۷:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
81.98
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۶:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
81.748
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.32 USD
۱۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۵۴
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۵۱
فروش
0.01
1.13544
1.13336
سود
1.98 USD
EURUSD
معامله
#95962525
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13544
بهره
0.00 USD
مجموع
2.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.13336
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.98 USD
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۲۸
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۵۱
فروش
0.01
1.13178
1.13336
سود
-1.68 USD
EURUSD
معامله
#95951026
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13178
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.13336
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.68 USD
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۲۲
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۴۲
فروش
0.01
1319.03
1318.87
سود
-0.04 USD
XAUUSD
معامله
#96149344
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1319.03
بهره
0.00 USD
مجموع
0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1318.87
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.04 USD
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۴۸
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۷:۳۵:۲۵
فروش
0.01
1.51853
1.5184
سود
-0.10 USD
EURCAD
معامله
#96025747
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.51853
بهره
0.00 USD
مجموع
0.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۷:۳۵:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.5184
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.10 USD
۱۸.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۱۴:۲۵
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۰۵
فروش
0.01
1.87453
1.8542
سود
14.23 USD
GBPAUD
معامله
#95978514
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۱۴:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.87453
بهره
0.00 USD
مجموع
14.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.8542
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
14.23 USD
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۰۸:۵۸:۳۹
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۲۹
فروش
0.01
1.85741
1.85554
سود
1.13 USD
GBPAUD
معامله
#95771898
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۰۸:۵۸:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85741
بهره
0.00 USD
مجموع
1.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.85554
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.13 USD
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۰۸
۱۹.۰۳.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۰۶
خرید
0.01
1.03229
1.03722
سود
3.18 USD
AUDNZD
معامله
#95785311
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03229
بهره
0.00 USD
مجموع
3.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.03722
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.18 USD
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۰۴
۱۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۵۲
فروش
0.01
1.00928
1.0004
سود
8.78 USD
USDCHF
معامله
#95661975
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00928
بهره
0.00 USD
مجموع
8.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.0004
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
8.78 USD
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۵۱
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۴۶:۲۱
فروش
0.01
1.86725
1.86295
سود
2.85 USD
GBPAUD
معامله
#95771908
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.86725
بهره
0.00 USD
مجموع
3.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۴۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.86295
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.85 USD
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۵:۰۸:۵۳
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۳۶:۴۹
فروش
0.1
1.8695
1.86773
سود
10.55 USD
GBPAUD
معامله
#95938939
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۵:۰۸:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.8695
بهره
0.00 USD
مجموع
12.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۳۶:۴۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.86773
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
10.55 USD
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۳۴
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۱۰
فروش
0.1
1.86908
1.8696
سود
-5.69 USD
GBPAUD
معامله
#95938431
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.86908
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.8696
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-5.69 USD
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۵۷:۲۹
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۲۱:۱۱:۴۶
فروش
0.1
1.87309
1.87237
سود
3.08 USD
GBPAUD
معامله
#95929702
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۵۷:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.87309
بهره
0.00 USD
مجموع
5.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۲۱:۱۱:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.87237
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
3.08 USD
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۲۳
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۲۳:۱۸
فروش
0.1
1.87886
1.87918
سود
-4.26 USD
GBPAUD
معامله
#95928977
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.87886
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۲۳:۱۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.87918
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-4.26 USD
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۱۵:۵۸
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۱۰
فروش
0.1
1.87958
1.87955
سود
-1.79 USD
GBPAUD
معامله
#95928062
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۱۵:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.87958
بهره
0.00 USD
مجموع
0.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.87955
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-1.79 USD
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۱۰
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۲۲
فروش
0.1
111.792
111.78
سود
0.07 USD
USDJPY
معامله
#95927196
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
111.792
بهره
0.00 USD
مجموع
1.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۲۲
حجم معامله
0.1
خروج
111.78
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
0.07 USD