حالت آزمایشی
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۳۰
فروش
0.01
1.25712
1.25854
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1513457256
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25712
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.25854
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۵۱
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۳۰
فروش
0.02
1.26014
1.25854
سود
‪0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#1513554272
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26014
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.25854
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۴۶
خرید
0.01
1.25808
1.2601
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1513443155
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25808
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2601
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۴
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۲۴
خرید
0.02
129.847
130.092
سود
‪0.04 USD‬
EURJPY
معامله
#1513502993
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.847
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
130.092
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۹
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۴
خرید
0.02
129.9
129.818
سود
‪-0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1513453558
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
129.818
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۳۹
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۴
خرید
0.04
129.588
129.818
سود
‪0.08 USD‬
EURJPY
معامله
#1513467490
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۴
حجم معامله
0.04
خروج
129.818
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۴
خرید
0.01
130.2
129.818
سود
‪-0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1513443198
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
129.818
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۲۴
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۲۵:۱۲
خرید
0.02
0.73706
0.73866
سود
‪0.03 USD‬
AUDUSD
معامله
#1513490564
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73706
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۲۵:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.73866
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۰
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۲۵:۱۲
خرید
0.01
0.74021
0.73866
سود
‪-0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1513490243
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.74021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۲۵:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.73866
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۱:۲۴
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۵۷
خرید
0.01
0.73769
0.73969
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1513478204
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۱:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73769
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.73969
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۵۸
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۱:۲۳
خرید
0.01
0.73895
0.73745
سود
‪-0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1513429384
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73895
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۱:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.73745
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۹
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۱:۲۳
خرید
0.02
0.73595
0.73745
سود
‪0.03 USD‬
AUDUSD
معامله
#1513467160
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73595
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۱:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.73745
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۲۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۲۳
فروش
0.01
1.17828
1.17628
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1513447806
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17828
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.17628
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۸
فروش
0.01
129.859
129.659
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1513457245
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.859
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
129.659
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۲۰
فروش
0.01
129.746
129.892
سود
‪-0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1513418734
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.746
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
129.892
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۱۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۲۰
فروش
0.02
130.052
129.892
سود
‪0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1513430000
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.052
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
129.892
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۹
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۰
فروش
0.04
1.25934
1.25704
سود
‪0.07 USD‬
USDCAD
معامله
#1513449082
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25934
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.25704
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۰
فروش
0.02
1.25631
1.25704
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1513436637
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25631
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.25704
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۰
فروش
0.01
1.25327
1.25704
سود
‪-0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#1513434642
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25327
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.25704
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۲۰
فروش
0.01
1.18056
1.17856
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1513445763
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.17856
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۳۷
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۵۹
فروش
0.02
1.18235
1.18075
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1513431678
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18235
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.18075
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۵۹
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۵۹
فروش
0.01
1.1792
1.18075
سود
‪-0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1513414209
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18075
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۲۷
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۱۷
خرید
0.01
1.25575
1.25774
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1513436201
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25575
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.25774
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۵۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۲۶
خرید
0.02
1.25386
1.25546
سود
‪0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#1513432545
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25386
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.25546
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۳۷
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۲۶
خرید
0.01
1.25688
1.25546
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1513423350
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25688
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.25546
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۴۳
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۶
فروش
0.01
1.25551
1.25352
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1513400184
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25551
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.25352
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۱
خرید
0.01
129.95
130.142
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1513428055
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
130.142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۵۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۵۸
خرید
0.01
0.73672
0.73872
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1513376414
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73672
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.73872
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۳۹
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۴۹
خرید
0.01
1.17934
1.18133
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1513321966
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17934
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18133
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۳۷
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
خرید
0.01
130.063
129.913
سود
‪-0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1513383290
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.063
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
129.913
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
خرید
0.02
129.763
129.913
سود
‪0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1513418803
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.763
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
129.913
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۳۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۳۷
خرید
0.01
1.25799
1.25658
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1513359127
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.25658
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۴۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۳۷
خرید
0.02
1.25498
1.25658
سود
‪0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#1513407058
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25498
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.25658
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۲
فروش
0.01
129.163
129.776
سود
‪-0.06 USD‬
EURJPY
معامله
#1513266789
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.163
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
129.776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۱۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۲
فروش
0.04
129.763
129.776
سود
‪0.00 USD‬
EURJPY
معامله
#1513308291
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.763
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۲
حجم معامله
0.04
خروج
129.776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۱۵
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۲
فروش
0.02
129.46
129.776
سود
‪-0.06 USD‬
EURJPY
معامله
#1513276318
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
129.776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۴۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۲
فروش
0.07
130.066
129.776
سود
‪0.18 USD‬
EURJPY
معامله
#1513321981
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.066
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۲
حجم معامله
0.07
خروج
129.776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۲۵
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۵۸
فروش
0.02
1.18101
1.17941
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1513412622
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18101
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.17941
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۱۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۵۸
فروش
0.01
1.178
1.17941
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1513391640
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.178
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.17941
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۲۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۴۲
فروش
0.02
1.25724
1.25574
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1513357136
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.25574
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۳۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۴۲
فروش
0.01
1.25426
1.25574
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1513334255
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25426
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.25574
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۵۳
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۱۵
فروش
0.02
1.17973
1.17823
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1513331078
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17973
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.17823
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۱۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۱۵
فروش
0.01
1.17674
1.17823
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1513185480
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17674
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.17823
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۳:۰۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۳۷
خرید
0.01
130.18
130.037
سود
‪-0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1513345240
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
130.037
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۵۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۳۷
خرید
0.02
129.877
130.037
سود
‪0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1513360306
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.877
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
130.037
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۲۹
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۵۲
خرید
0.01
0.73447
0.73647
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1513325418
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73447
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.73647
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۵
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۳۵
خرید
0.04
1.26589
1.25778
سود
‪-0.26 USD‬
USDCAD
معامله
#1513309774
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26589
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۳۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.25778
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.26 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۴۹
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۳۵
خرید
0.01
1.2719
1.25778
سود
‪-0.11 USD‬
USDCAD
معامله
#1513262701
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.25778
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.11 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۴۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۳۵
خرید
0.07
1.26289
1.25778
سود
‪-0.28 USD‬
USDCAD
معامله
#1513319981
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26289
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۳۵
حجم معامله
0.07
خروج
1.25778
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.28 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۳۵
خرید
0.13
1.25989
1.25778
سود
‪-0.22 USD‬
USDCAD
معامله
#1513324262
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25989
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۳۵
حجم معامله
0.13
خروج
1.25778
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.22 USD‬