حالت آزمایشی
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۰۶
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۰۹
خرید
0.01
132.598
132.448
سود
‪-0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1519591770
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
132.448
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۲۴
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۰۹
خرید
0.02
132.298
132.448
سود
‪0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1519664491
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.298
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
132.448
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۳۹
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۱۰
خرید
0.02
1.2368
1.2384
سود
‪0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#1519642244
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2368
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.2384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۴۵
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۱۰
خرید
0.01
1.23982
1.2384
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1519636224
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23982
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۸:۰۵
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۴۰
فروش
0.01
1.23708
1.23504
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1519642171
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۸:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.23504
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۳۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۸:۰۳
فروش
0.01
1.23357
1.23729
سود
‪-0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#1519589983
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23357
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۸:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.23729
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۴۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۸:۰۳
فروش
0.04
1.23959
1.23729
سود
‪0.07 USD‬
USDCAD
معامله
#1519636221
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۸:۰۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.23729
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۸:۰۳
فروش
0.02
1.23659
1.23729
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1519618568
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23659
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۸:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.23729
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۴۴
خرید
0.01
1.23767
1.23959
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1519619671
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23767
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.23959
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۳
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۸
خرید
0.02
0.74063
0.74223
سود
‪0.03 USD‬
AUDUSD
معامله
#1519622128
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.74063
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.74223
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۸
خرید
0.01
0.74364
0.74223
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1519588226
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.74364
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.74223
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۲
خرید
0.02
1.24301
1.23727
سود
‪-0.09 USD‬
USDCAD
معامله
#1519493189
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24301
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.23727
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.09 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۲
خرید
0.04
1.23991
1.23727
سود
‪-0.09 USD‬
USDCAD
معامله
#1519511781
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23991
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.23727
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.09 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۲
خرید
0.13
1.23387
1.23727
سود
‪0.36 USD‬
USDCAD
معامله
#1519589968
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۲
حجم معامله
0.13
خروج
1.23727
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۸
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۲
خرید
0.01
1.24601
1.23727
سود
‪-0.07 USD‬
USDCAD
معامله
#1519446108
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24601
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.23727
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۲
خرید
0.07
1.2369
1.23727
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1519544792
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2369
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۲
حجم معامله
0.07
خروج
1.23727
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۰۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۰۶
خرید
0.01
132.376
132.569
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1519580704
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
132.569
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۱۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۹
فروش
0.01
1.23585
1.23386
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1519545674
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23585
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.23386
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۴۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۹
خرید
0.01
0.74141
0.74341
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1519519006
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.74141
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.74341
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۲:۳۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۰۴
خرید
0.01
132.141
132.341
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1519570664
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۲:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.141
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
132.341
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۴۸
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
خرید
0.02
1.15939
1.16089
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1519544619
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15939
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.16089
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۰۸
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
خرید
0.01
1.16239
1.16089
سود
‪-0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1519525831
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16239
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.16089
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۱۳
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۲:۳۷
خرید
0.01
131.913
132.113
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1519563678
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.913
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۲:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
132.113
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۶:۰۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۱۳
خرید
0.01
131.677
131.878
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1519502607
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۶:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.677
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
131.878
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۲:۳۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۱۴
فروش
0.01
1.23805
1.23607
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1519525342
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۲:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23805
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.23607
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۱۹
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۰۸
خرید
0.01
1.1602
1.16212
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1519491826
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1602
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.16212
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۰۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۲:۳۱
فروش
0.01
1.24031
1.23831
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1519509171
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24031
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۲:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.23831
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۲۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۳۹
خرید
0.01
0.7392
0.7412
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1519491868
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.7412
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۰۳
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۰۶
فروش
0.01
1.24254
1.24054
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1519493258
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24254
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.24054
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۵:۰۳
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۶:۰۲
خرید
0.01
131.449
131.649
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1519478330
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.449
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۶:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
131.649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۵۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۰۲
فروش
0.01
1.24481
1.24283
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1519456543
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24481
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.24283
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۳۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۲۶
خرید
0.01
0.737
0.739
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1519463766
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.737
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.739
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۴۲
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۱۸
خرید
0.01
1.15791
1.15989
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1519468710
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15791
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.15989
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۵:۰۳
خرید
0.01
131.221
131.42
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1519467396
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.221
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۵:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
131.42
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۲۱:۵۶
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۴۱
خرید
0.01
1.15568
1.15768
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1519414470
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۲۱:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15568
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.15768
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۰۹
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۰
خرید
0.01
131.329
131.188
سود
‪-0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1519435096
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.329
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
131.188
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۳۵
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۰
خرید
0.02
131.028
131.188
سود
‪0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1519466731
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.028
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
131.188
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۸
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۳۴
خرید
0.01
0.73482
0.73679
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1519453696
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73482
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.73679
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۴۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۵۵
فروش
0.01
1.24362
1.24504
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1519430639
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24362
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.24504
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۱۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۵۵
فروش
0.02
1.24664
1.24504
سود
‪0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#1519448774
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.24504
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۱۲
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۸
خرید
0.02
0.73304
0.73454
سود
‪0.03 USD‬
AUDUSD
معامله
#1519449483
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73304
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.73454
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۴۴
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۸
خرید
0.01
0.73603
0.73454
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1519429311
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73603
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.73454
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۱۲
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۲۱
فروش
0.01
0.73493
0.73292
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1519380735
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73493
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.73292
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۲۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۷
خرید
0.02
1.24417
1.24577
سود
‪0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#1519427900
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24417
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.24577
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۰۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۷
خرید
0.01
1.24736
1.24577
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1519394382
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24736
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.24577
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۴۷
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۲
فروش
0.02
1.15638
1.15488
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1519436636
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15638
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.15488
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۱۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۲
فروش
0.01
1.15338
1.15488
سود
‪-0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1519368188
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15338
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.15488
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۴:۴۲
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۰۹
خرید
0.01
131.099
131.299
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1519415022
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۴:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.099
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
131.299
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۴۰
فروش
0.01
1.2459
1.2439
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1519395433
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2459
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2439
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۲۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۴۴
خرید
0.02
0.73431
0.73581
سود
‪0.03 USD‬
AUDUSD
معامله
#1519404411
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73431
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.73581
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬