حالت آزمایشی
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۵
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۸
خرید
0.01
1.21906
1.21765
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1507007892
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21906
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.21765
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۰۲:۲۴
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۸
خرید
0.02
1.21605
1.21765
سود
‪0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#1507014537
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۰۲:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21605
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.21765
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۴۳
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۵۶
فروش
0.02
1.21513
1.21585
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1506986319
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21513
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.21585
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۵۶
فروش
0.01
1.21213
1.21585
سود
‪-0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#1506949771
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21213
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21585
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۱۳:۰۹
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۵۶
فروش
0.04
1.21815
1.21585
سود
‪0.08 USD‬
USDCAD
معامله
#1506999854
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۱۳:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۵۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.21585
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۳۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۴۹
خرید
0.02
0.77103
0.77253
سود
‪0.03 USD‬
AUDUSD
معامله
#1507006202
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77103
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.77253
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۴۹
خرید
0.01
0.77402
0.77253
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1506967385
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77402
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.77253
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۱۰:۲۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۴۹
خرید
0.01
1.21793
1.21993
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1506999468
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۱۰:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21793
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21993
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۳۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۱۰:۲۷
خرید
0.01
1.21567
1.21767
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1506995734
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21567
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۱۰:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.21767
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۵
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۳۴
خرید
0.01
1.21343
1.21543
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1506970997
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21343
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.21543
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۵۹
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۶
فروش
0.01
0.77081
0.77232
سود
‪-0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1506878717
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77081
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.77232
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۵۲
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۶
فروش
0.02
0.77392
0.77232
سود
‪0.03 USD‬
AUDUSD
معامله
#1506967650
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.77232
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۰۳
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۴
فروش
0.01
1.20593
1.20735
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1506913784
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20593
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20735
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۵۹
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۴
فروش
0.02
1.20885
1.20735
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1506946242
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20885
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.20735
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۴۲
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۷
فروش
0.01
132.169
132.319
سود
‪-0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1506912305
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.169
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
132.319
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۴۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۷
فروش
0.02
132.469
132.319
سود
‪0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1506959612
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.469
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
132.319
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۱۳
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۴
خرید
0.02
1.21167
1.21317
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1506967922
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21167
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.21317
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۵۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۴
خرید
0.01
1.21465
1.21317
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1506901699
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.21317
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۳۲
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۷
خرید
0.01
0.77991
0.77375
سود
‪-0.06 USD‬
AUDUSD
معامله
#1506744923
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77991
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.77375
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۲۵
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۷
خرید
0.02
0.7769
0.77375
سود
‪-0.06 USD‬
AUDUSD
معامله
#1506780058
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7769
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.77375
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۵
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۷
خرید
0.04
0.7739
0.77375
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1506806226
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7739
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۷
حجم معامله
0.04
خروج
0.77375
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۲
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۷
خرید
0.07
0.77085
0.77375
سود
‪0.20 USD‬
AUDUSD
معامله
#1506878949
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77085
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۷
حجم معامله
0.07
خروج
0.77375
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۵۲
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۲
فروش
0.04
1.21211
1.21226
سود
‪0.00 USD‬
USDCAD
معامله
#1506819840
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21211
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.21226
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۵۲
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۲
فروش
0.07
1.21516
1.21226
سود
‪0.17 USD‬
USDCAD
معامله
#1506914432
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21516
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۲
حجم معامله
0.07
خروج
1.21226
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۴۶
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۲
فروش
0.01
1.20605
1.21226
سود
‪-0.05 USD‬
USDCAD
معامله
#1506773157
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20605
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.21226
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۳
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۲
فروش
0.02
1.20911
1.21226
سود
‪-0.05 USD‬
USDCAD
معامله
#1506794116
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20911
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.21226
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۹
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۸
خرید
0.01
1.21005
1.20864
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1506891568
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21005
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.20864
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۲۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۸
خرید
0.02
1.20704
1.20864
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1506912633
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.20864
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۴۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۰۴
خرید
0.02
132.388
132.317
سود
‪-0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1506908884
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.388
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
132.317
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۲۱
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۰۴
خرید
0.04
132.087
132.317
سود
‪0.08 USD‬
EURJPY
معامله
#1506915176
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۰۴
حجم معامله
0.04
خروج
132.317
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۰۴
خرید
0.01
132.688
132.317
سود
‪-0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1506894505
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.688
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
132.317
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۴۵
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۵۹
فروش
0.01
1.20816
1.20616
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1506907262
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20816
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.20616
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۱۵
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۴۲
فروش
0.01
132.395
132.195
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1506908779
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.395
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
132.195
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۱۳
فروش
0.07
132.708
132.418
سود
‪0.19 USD‬
EURJPY
معامله
#1506896162
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۱۳
حجم معامله
0.07
خروج
132.418
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۱۳
فروش
0.02
132.106
132.418
سود
‪-0.06 USD‬
EURJPY
معامله
#1506741077
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.106
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
132.418
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۵۲:۵۵
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۱۳
فروش
0.04
132.406
132.418
سود
‪0.00 USD‬
EURJPY
معامله
#1506841245
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۵۲:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.406
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۱۳
حجم معامله
0.04
خروج
132.418
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۳۳
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۱۳
فروش
0.01
131.806
132.418
سود
‪-0.06 USD‬
EURJPY
معامله
#1506723959
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.806
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
132.418
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۲۶
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۴۴
فروش
0.01
1.20686
1.20836
سود
‪-0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1506795391
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20686
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20836
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۶
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۴۴
فروش
0.02
1.20986
1.20836
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1506891536
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20986
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.20836
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۲۲:۰۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۵۳
خرید
0.01
1.21237
1.21437
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1506848883
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۲۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21237
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.21437
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۵۶:۲۶
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۲
خرید
0.01
132.46
132.661
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1506841387
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۵۶:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
132.661
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۵
خرید
0.04
1.20754
1.20984
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD
معامله
#1506794062
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20754
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.20984
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۰۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۵
خرید
0.01
1.21356
1.20984
سود
‪-0.04 USD‬
EURUSD
معامله
#1506748896
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.20984
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۲۵
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۵
خرید
0.02
1.21054
1.20984
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1506764965
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21054
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.20984
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۲۲
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۵۷
فروش
0.01
0.77304
0.77104
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1506816464
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77304
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.77104
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۶:۲۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۲۱:۴۹
خرید
0.07
1.21332
1.21213
سود
‪-0.07 USD‬
USDCAD
معامله
#1506840503
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۶:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21332
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۲۱:۴۹
حجم معامله
0.07
خروج
1.21213
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۵
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۵۶:۲۵
خرید
0.01
132.229
132.429
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1506753327
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.229
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۵۶:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
132.429
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۱۷
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۶:۲۷
خرید
0.74
1.21374
1.21301
سود
‪-0.45 USD‬
USDCAD
معامله
#1506325547
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21374
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۶:۲۷
حجم معامله
0.74
خروج
1.21301
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.45 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۰
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۶:۲۷
خرید
0.13
1.22277
1.21301
سود
‪-1.05 USD‬
USDCAD
معامله
#1506155046
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22277
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۶:۲۷
حجم معامله
0.13
خروج
1.21301
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.05 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۱۵
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۶:۲۷
خرید
0.41
1.21677
1.21301
سود
‪-1.27 USD‬
USDCAD
معامله
#1506205014
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21677
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۶:۲۷
حجم معامله
0.41
خروج
1.21301
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.27 USD‬