حالت آزمایشی
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۳۲
فروش
0.01
1.17465
1.17264
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1517651579
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.17264
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۰
فروش
0.01
129.169
128.969
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1517653453
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.169
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
128.969
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۲۶
فروش
0.01
0.72936
0.72736
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1517646458
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72936
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.72736
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۹
خرید
0.01
1.26897
1.27098
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1517648841
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26897
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.27098
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۱۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
فروش
0.01
128.82
129.195
سود
‪-0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1517489348
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
129.195
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۷:۳۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
فروش
0.02
129.123
129.195
سود
‪-0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1517576177
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۷:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
129.195
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۵۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
فروش
0.04
129.425
129.195
سود
‪0.08 USD‬
EURJPY
معامله
#1517607120
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
حجم معامله
0.04
خروج
129.195
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۲۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۱
فروش
0.01
1.17698
1.17498
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1517500534
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17698
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.17498
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۳۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۲۱
خرید
0.01
1.26709
1.26908
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1517639872
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26709
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.26908
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۰
فروش
0.01
0.72819
0.7296
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1517551242
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72819
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.7296
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۰
فروش
0.02
0.7312
0.7296
سود
‪0.03 USD‬
AUDUSD
معامله
#1517605524
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7312
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.7296
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۳۱
خرید
0.02
1.26526
1.26686
سود
‪0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#1517605523
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26526
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.26686
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۳۱
خرید
0.01
1.26827
1.26686
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1517553845
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26827
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.26686
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۲۳
خرید
0.02
0.73137
0.73121
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
معامله
#1517605495
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73137
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.73121
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۵۹
خرید
0.01
129.266
129.466
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1517588276
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.266
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
129.466
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۵۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۲۴
فروش
0.01
1.2667
1.26469
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1517573922
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2667
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.26469
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۴۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۳۰
خرید
0.02
1.17894
1.1782
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1517486186
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17894
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.1782
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۳۰
خرید
0.04
1.176
1.1782
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD
معامله
#1517524225
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۳۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.1782
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۳۰
خرید
0.01
1.18194
1.1782
سود
‪-0.04 USD‬
EURUSD
معامله
#1517372288
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18194
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.1782
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۵
خرید
0.04
0.72884
0.73114
سود
‪0.09 USD‬
AUDUSD
معامله
#1517545136
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72884
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۵
حجم معامله
0.04
خروج
0.73114
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۱۷
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۵
خرید
0.02
0.73185
0.73114
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1517475135
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73185
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.73114
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۵
خرید
0.01
0.73484
0.73114
سود
‪-0.04 USD‬
AUDUSD
معامله
#1517458165
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73484
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.73114
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۶:۰۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۲
خرید
0.04
129.507
129.237
سود
‪-0.10 USD‬
EURJPY
معامله
#1517318689
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.507
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۲
حجم معامله
0.04
خروج
129.237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۱۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۲
خرید
0.07
129.207
129.237
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1517391319
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.207
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۲
حجم معامله
0.07
خروج
129.237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۲
خرید
0.02
129.807
129.237
سود
‪-0.10 USD‬
EURJPY
معامله
#1517286551
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.807
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
129.237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۳۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۲
خرید
0.01
130.108
129.237
سود
‪-0.08 USD‬
EURJPY
معامله
#1517231660
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.108
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
129.237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۰۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۲
خرید
0.13
128.907
129.237
سود
‪0.39 USD‬
EURJPY
معامله
#1517489207
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.907
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۲
حجم معامله
0.13
خروج
129.237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۸
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۵۰
فروش
0.02
1.26621
1.26693
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1517544501
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26621
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.26693
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۳۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۵۰
فروش
0.04
1.26923
1.26693
سود
‪0.07 USD‬
USDCAD
معامله
#1517555700
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26923
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۵۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.26693
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۰۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۵۰
فروش
0.01
1.26319
1.26693
سود
‪-0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#1517511799
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26319
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.26693
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۹
خرید
0.01
1.26603
1.26805
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1517543669
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26603
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.26805
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۱۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۳
فروش
0.01
0.73044
0.72845
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1517532922
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73044
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.72845
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۸:۰۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۰
خرید
0.04
1.2635
1.2658
سود
‪0.07 USD‬
USDCAD
معامله
#1517438453
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۸:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2635
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.2658
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۰:۰۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۰
خرید
0.01
1.26952
1.2658
سود
‪-0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#1517325332
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26952
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2658
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۲۸
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۰
خرید
0.02
1.26654
1.2658
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1517410178
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26654
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.2658
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۴۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۱۳
فروش
0.01
0.73268
0.73067
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1517463099
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73268
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.73067
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۴۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۰۰
فروش
0.02
1.26497
1.26347
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1517497786
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26497
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.26347
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۴۰:۰۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۰۰
فروش
0.01
1.26197
1.26347
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1517450341
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۴۰:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26197
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.26347
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۲۳
فروش
0.01
1.17918
1.17718
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1517483158
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17918
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.17718
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۴۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۱۹
فروش
0.01
129.052
128.851
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1517397587
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.052
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
128.851
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۵۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۰۰
فروش
0.01
1.18139
1.17939
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1517316298
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18139
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.17939
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۴۵
فروش
0.01
0.73149
0.73292
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1517392087
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73149
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.73292
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۴۵
فروش
0.02
0.73452
0.73292
سود
‪0.03 USD‬
AUDUSD
معامله
#1517458108
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73452
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.73292
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۰
خرید
0.01
0.73589
0.73439
سود
‪-0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1517262125
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73589
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.73439
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۰
خرید
0.02
0.73289
0.73439
سود
‪0.03 USD‬
AUDUSD
معامله
#1517291878
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73289
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.73439
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۱۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۴۰:۰۸
فروش
0.01
1.26423
1.26224
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1517412589
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۴۰:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.26224
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۴۶
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۱۶
فروش
0.01
1.26652
1.26457
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1517383831
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26652
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.26457
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۱۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۷
فروش
0.01
129.274
129.074
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1517356212
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.274
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
129.074
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۴۷
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۲
فروش
0.01
0.73023
0.73173
سود
‪-0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1517343493
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73023
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.73173
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۱۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۲
فروش
0.02
0.73323
0.73173
سود
‪0.03 USD‬
AUDUSD
معامله
#1517381290
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73323
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.73173
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬