حالت آزمایشی
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۵۴
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۱۹
خرید
0.01
1.12135
1.1249
سود
3.45 USD
EURUSD
معامله
#102438462
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12135
بهره
0.00 USD
مجموع
3.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.1249
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.45 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۲۵
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۱۳
خرید
0.01
1.12194
1.12481
سود
2.77 USD
EURUSD
معامله
#102441595
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12194
بهره
0.00 USD
مجموع
2.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.12481
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.77 USD
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۵۸
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۵۹
خرید
0.01
1.12154
1.12274
سود
1.10 USD
EURUSD
معامله
#102033790
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12154
بهره
0.00 USD
مجموع
1.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.12274
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.10 USD
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۳۹
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۵۴
خرید
0.01
1.1216
1.12271
سود
1.01 USD
EURUSD
معامله
#102033705
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1216
بهره
0.00 USD
مجموع
1.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.12271
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.01 USD
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۱۲
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۴۵
فروش
0.01
1.12333
1.12194
سود
1.29 USD
EURUSD
معامله
#101977449
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12333
بهره
0.00 USD
مجموع
1.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.12194
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.29 USD
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۳۱
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۲۰
فروش
0.01
1.12727
1.12417
سود
3.00 USD
EURUSD
معامله
#101894356
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12727
بهره
0.00 USD
مجموع
3.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.12417
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.00 USD
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۱۰:۲۵
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۰۵
فروش
0.01
1.12886
1.12727
سود
1.49 USD
EURUSD
معامله
#101712871
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۱۰:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12886
بهره
0.00 USD
مجموع
1.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.12727
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.49 USD
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۶
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۱۳
فروش
0.01
1.134
1.13142
سود
2.48 USD
EURUSD
معامله
#101572911
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.134
بهره
0.00 USD
مجموع
2.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.13142
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.48 USD
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۸:۱۶
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۰۹
فروش
0.01
1.13175
1.13142
سود
0.23 USD
EURUSD
معامله
#101367572
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۸:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13175
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.13142
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.23 USD
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۴۸:۴۹
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۳
فروش
0.01
1.1337
1.13336
سود
0.24 USD
EURUSD
معامله
#101440772
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۴۸:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1337
بهره
0.00 USD
مجموع
0.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.13336
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.24 USD
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۱۹
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۲۷
فروش
0.01
1.12609
1.12937
سود
-3.38 USD
EURUSD
معامله
#101216624
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12609
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.12937
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-3.38 USD
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۵۳:۰۷
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۲۳
فروش
0.01
1.13394
1.12932
سود
4.52 USD
EURUSD
معامله
#101270951
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۵۳:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13394
بهره
0.00 USD
مجموع
4.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.12932
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.52 USD
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۰:۵۲
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۱۳
فروش
0.01
1.12771
1.12609
سود
1.52 USD
EURUSD
معامله
#101177187
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12771
بهره
0.00 USD
مجموع
1.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.12609
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.52 USD
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۰۰
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۱۵:۵۸
فروش
0.01
1.13
1.12742
سود
2.48 USD
EURUSD
معامله
#100946971
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13
بهره
0.00 USD
مجموع
2.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۱۵:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.12742
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.48 USD
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۴۸:۱۲
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۴۴
فروش
0.01
1.1233
1.12206
سود
1.14 USD
EURUSD
معامله
#100956843
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۴۸:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1233
بهره
0.00 USD
مجموع
1.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.12206
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.14 USD
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۰۰
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۱۰:۲۵
خرید
0.01
1.12347
1.12177
سود
-1.80 USD
EURUSD
معامله
#99256963
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12347
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۱۰:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.12177
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.80 USD
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۵۹
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۱۰:۲۱
خرید
0.01
1.12148
1.12186
سود
0.28 USD
EURUSD
معامله
#99386661
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12148
بهره
0.00 USD
مجموع
0.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۱۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.12186
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.28 USD
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۱۱
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۱۰:۱۶
خرید
0.01
1.12146
1.12189
سود
0.33 USD
EURUSD
معامله
#99386768
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12146
بهره
0.00 USD
مجموع
0.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۱۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.12189
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.33 USD
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۷:۲۰
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۱۰:۱۲
خرید
0.01
1.117
1.1219
سود
4.80 USD
EURUSD
معامله
#99425242
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۷:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.117
بهره
0.00 USD
مجموع
4.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۱۰:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.1219
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.80 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۲۶
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۵۱
فروش
0.01
1.11861
1.118
سود
0.51 USD
EURUSD
معامله
#99343619
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11861
بهره
0.00 USD
مجموع
0.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.118
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.51 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۵۷
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۵۱
فروش
0.01
1.119
1.118
سود
0.90 USD
EURUSD
معامله
#99343780
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.119
بهره
0.00 USD
مجموع
1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.118
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.90 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۴۳
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۱۴
خرید
0.01
1.12
1.12046
سود
0.36 USD
EURUSD
معامله
#99304504
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12
بهره
0.00 USD
مجموع
0.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.12046
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.36 USD
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۱۱
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۵۸:۴۱
فروش
0.01
1.12115
1.12047
سود
0.58 USD
EURUSD
معامله
#99291387
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12115
بهره
0.00 USD
مجموع
0.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۵۸:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.12047
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.58 USD
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۱۶
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۵۸:۳۴
فروش
0.01
1.12067
1.12046
سود
0.11 USD
EURUSD
معامله
#99290959
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12067
بهره
0.00 USD
مجموع
0.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۵۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.12046
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.11 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۲۶
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۱۶
خرید
0.01
1.1249
1.12618
سود
1.18 USD
EURUSD
معامله
#99210169
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1249
بهره
0.00 USD
مجموع
1.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.12618
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.18 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۱۵
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۴۵:۵۷
خرید
0.01
1.12148
1.1229
سود
1.32 USD
EURUSD
معامله
#98785073
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12148
بهره
0.00 USD
مجموع
1.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۴۵:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.1229
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.32 USD
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۳۷
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۱۹:۲۱
خرید
0.01
1.11835
1.12013
سود
1.68 USD
EURUSD
معامله
#98575496
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11835
بهره
0.00 USD
مجموع
1.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۱۹:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.12013
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.68 USD
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۵۶
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۱۳:۴۶
خرید
0.01
0.852
0.85297
سود
1.07 USD
EURGBP
معامله
#98524823
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.852
بهره
0.00 USD
مجموع
1.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۱۳:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.85297
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.07 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۱۱:۵۵
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۲۷
خرید
0.01
1.12974
1.12188
سود
-7.96 USD
EURUSD
معامله
#97809728
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۱۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12974
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.12188
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-7.96 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۴۹:۵۵
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۱۹
خرید
0.01
1.12607
1.12187
سود
-4.30 USD
EURUSD
معامله
#97826794
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۴۹:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12607
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.12187
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-4.30 USD
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۰۰
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۰۸
خرید
0.01
1.1214
1.12188
سود
0.38 USD
EURUSD
معامله
#97868159
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1214
بهره
0.00 USD
مجموع
0.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.12188
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.38 USD
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۳۳
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۳:۵۵
خرید
0.01
1.114
1.12185
سود
7.75 USD
EURUSD
معامله
#98073301
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.114
بهره
0.00 USD
مجموع
7.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۳:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.12185
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
7.75 USD
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۳:۲۶
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۳:۴۵
خرید
0.01
1.11307
1.12183
سود
8.66 USD
EURUSD
معامله
#98115839
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۳:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11307
بهره
0.00 USD
مجموع
8.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۳:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.12183
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
8.66 USD
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۱۴
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۴۸:۵۹
فروش
0.01
1.113
1.11381
سود
-0.91 USD
EURUSD
معامله
#98099705
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.113
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۴۸:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.11381
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.91 USD
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۰۳
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۴۸:۴۸
فروش
0.01
1.113
1.11382
سود
-0.92 USD
EURUSD
معامله
#98099115
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.113
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۴۸:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.11382
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.92 USD
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۲۲
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۴۶:۱۹
فروش
0.01
1.1121
1.11373
سود
-1.73 USD
EURUSD
معامله
#98103058
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1121
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۴۶:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.11373
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.73 USD
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۱۷:۴۰
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۳۲
فروش
0.01
1.11467
1.114
سود
0.57 USD
EURUSD
معامله
#98070098
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۱۷:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11467
بهره
0.00 USD
مجموع
0.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.114
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.57 USD
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۱۶:۵۵
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۱۸:۳۶
فروش
0.01
0.86396
0.86405
سود
-0.31 USD
EURGBP
معامله
#98070003
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۱۶:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86396
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۱۸:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.86405
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.31 USD
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۰۲
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۰:۴۷
فروش
0.01
0.8621
0.86327
سود
-1.71 USD
EURGBP
معامله
#97534082
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8621
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۰:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.86327
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.71 USD
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۵۰
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۰:۴۳
فروش
0.01
0.86497
0.86326
سود
2.01 USD
EURGBP
معامله
#97567273
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86497
بهره
0.00 USD
مجموع
2.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۰:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.86326
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.01 USD
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۴۲
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۳۲:۵۴
فروش
0.01
1.11989
1.12127
سود
-1.48 USD
EURUSD
معامله
#97964699
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11989
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۳۲:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.12127
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.48 USD
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۲۳
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۳۷
فروش
0.01
1.11997
1.12095
سود
-1.08 USD
EURUSD
معامله
#97965302
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11997
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.12095
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.08 USD
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۸:۵۹
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۱۰
فروش
0.01
1.12
1.12073
سود
-0.83 USD
EURUSD
معامله
#97966111
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۸:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.12073
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.83 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۵۵
۱۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۶:۱۷
فروش
0.01
1.12423
1.1239
سود
0.23 USD
EURUSD
معامله
#97844646
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12423
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۶:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.1239
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.23 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۰۵
۱۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۶:۱۷
فروش
0.01
1.1241
1.1239
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#97844749
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1241
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۶:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.1239
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۲۵:۳۹
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۰۳
خرید
0.01
0.86614
0.86736
سود
1.39 USD
EURGBP
معامله
#97698125
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۲۵:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86614
بهره
0.00 USD
مجموع
1.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.86736
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.39 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۵۵
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۲۷:۳۱
خرید
0.01
1.12951
1.13108
سود
1.47 USD
EURUSD
معامله
#97666413
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12951
بهره
0.00 USD
مجموع
1.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۲۷:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.13108
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.47 USD
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۰۷:۲۰
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۱۸
خرید
0.01
1.13098
1.13086
سود
-0.22 USD
EURUSD
معامله
#97495806
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۰۷:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13098
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.13086
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.22 USD
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۳۴
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۱۰
خرید
0.01
1.12817
1.13082
سود
2.55 USD
EURUSD
معامله
#97567222
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12817
بهره
0.00 USD
مجموع
2.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.13082
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.55 USD
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۴۴:۴۵
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۵۷
خرید
0.01
1.30974
1.31109
سود
1.25 USD
GBPUSD
معامله
#97498383
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۴۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30974
بهره
0.00 USD
مجموع
1.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.31109
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.25 USD