حالت آزمایشی
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۵۹
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
فروش
0.01
107.789
109.142
سود
-12.50 USD
USDJPY
معامله
#116415652
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.789
بهره
0.00 USD
مجموع
-12.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.142
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-12.50 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۵
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
فروش
0.01
1.29237
1.33404
سود
-41.77 USD
GBPUSD
معامله
#121316937
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29237
بهره
0.00 USD
مجموع
-41.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.33404
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-41.77 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۲۴:۱۲
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
فروش
0.01
1.3072
1.33404
سود
-26.94 USD
GBPUSD
معامله
#122090984
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۲۴:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3072
بهره
0.00 USD
مجموع
-26.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.33404
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-26.94 USD
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۴
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
فروش
0.01
108.012
109.142
سود
-10.45 USD
USDJPY
معامله
#118984366
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.012
بهره
0.00 USD
مجموع
-10.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.142
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-10.45 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۰۶
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
فروش
0.01
1.28697
1.33404
سود
-47.17 USD
GBPUSD
معامله
#121002275
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28697
بهره
0.00 USD
مجموع
-47.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.33404
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-47.17 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۷
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
فروش
0.01
1.26403
1.33404
سود
-70.11 USD
GBPUSD
معامله
#116881468
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26403
بهره
0.00 USD
مجموع
-70.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.33404
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-70.11 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۶:۵۸
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
فروش
0.01
1.26066
1.33404
سود
-73.48 USD
GBPUSD
معامله
#116766938
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26066
بهره
0.00 USD
مجموع
-73.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.33404
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-73.48 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۵۷
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
فروش
0.01
108.886
109.142
سود
-2.45 USD
USDJPY
معامله
#122053610
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.886
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.142
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-2.45 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۲:۰۱
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
فروش
0.01
1.29793
1.33404
سود
-36.21 USD
GBPUSD
معامله
#121406201
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29793
بهره
0.00 USD
مجموع
-36.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.33404
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-36.21 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۱:۵۰
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
فروش
0.01
1.31205
1.33404
سود
-22.09 USD
GBPUSD
معامله
#122092489
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۱:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31205
بهره
0.00 USD
مجموع
-21.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.33404
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-22.09 USD
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۱۲
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
فروش
0.01
108.214
109.142
سود
-8.60 USD
USDJPY
معامله
#119012038
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.214
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.142
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-8.60 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۴۹
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
فروش
0.01
109.079
109.142
سود
-0.68 USD
USDJPY
معامله
#122063955
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.079
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.142
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.68 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۵۳:۵۲
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
فروش
0.01
1.27921
1.33404
سود
-54.93 USD
GBPUSD
معامله
#119559456
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۵۳:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27921
بهره
0.00 USD
مجموع
-54.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.33404
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-54.93 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۵۲
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
فروش
0.01
1.28353
1.33404
سود
-50.61 USD
GBPUSD
معامله
#120955309
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28353
بهره
0.00 USD
مجموع
-50.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.33404
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-50.61 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۳۱
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
فروش
0.01
107.83
109.142
سود
-12.12 USD
USDJPY
معامله
#116470033
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.83
بهره
0.00 USD
مجموع
-12.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.142
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-12.12 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۵۶
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۲۳:۳۸
فروش
0.01
1.30713
1.30689
سود
0.14 USD
GBPUSD
معامله
#122090695
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30713
بهره
0.00 USD
مجموع
0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۲۳:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.30689
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.14 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۰۲
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۲۵
فروش
0.01
1.30803
1.30776
سود
0.17 USD
GBPUSD
معامله
#122090644
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30803
بهره
0.00 USD
مجموع
0.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.30776
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.17 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۳۷
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۵۷
فروش
0.01
1.30851
1.30828
سود
0.13 USD
GBPUSD
معامله
#122090631
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30851
بهره
0.00 USD
مجموع
0.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.30828
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.13 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۱۲
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۳۳
فروش
0.01
1.30878
1.30851
سود
0.17 USD
GBPUSD
معامله
#122090624
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30878
بهره
0.00 USD
مجموع
0.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.30851
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.17 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۵
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۶:۱۸
فروش
0.01
1.3114
1.30877
سود
2.53 USD
GBPUSD
معامله
#121912977
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3114
بهره
0.00 USD
مجموع
2.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.30877
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.53 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۳۰
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۰۹
فروش
0.01
109.113
109.081
سود
0.19 USD
USDJPY
معامله
#122060418
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.113
بهره
0.00 USD
مجموع
0.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
109.081
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.19 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۲۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۴۲
فروش
0.01
1.3149
1.31455
سود
0.25 USD
GBPUSD
معامله
#122041318
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3149
بهره
0.00 USD
مجموع
0.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.31455
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.25 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۸:۳۷
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۳۹
فروش
0.01
108.623
108.599
سود
0.12 USD
USDJPY
معامله
#122039609
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۸:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.623
بهره
0.00 USD
مجموع
0.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
108.599
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.12 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۲
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۱۲
فروش
0.01
1.31474
1.31453
سود
0.11 USD
GBPUSD
معامله
#121925358
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31474
بهره
0.00 USD
مجموع
0.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.31453
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.11 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۱۷
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۲۴
فروش
0.01
1.31711
1.31648
سود
0.53 USD
GBPUSD
معامله
#122019642
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31711
بهره
0.00 USD
مجموع
0.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.31648
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.53 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۰۷
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۵۴
فروش
0.01
1.31714
1.31683
سود
0.21 USD
GBPUSD
معامله
#122019483
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31714
بهره
0.00 USD
مجموع
0.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.31683
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.21 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۳۲
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۳۰
فروش
0.01
108.722
108.698
سود
0.12 USD
USDJPY
معامله
#121912948
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.722
بهره
0.00 USD
مجموع
0.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
108.698
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.12 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۲۵
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۱۸
فروش
0.01
108.749
108.726
سود
0.11 USD
USDJPY
معامله
#121883614
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.749
بهره
0.00 USD
مجموع
0.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
108.726
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.11 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۵۶
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۱۴
فروش
0.01
1.31194
1.31158
سود
0.26 USD
GBPUSD
معامله
#121880078
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31194
بهره
0.00 USD
مجموع
0.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.31158
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.26 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۴۰
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۸:۵۵
فروش
0.01
1.31355
1.31281
سود
0.64 USD
GBPUSD
معامله
#121689010
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31355
بهره
0.00 USD
مجموع
0.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۸:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.31281
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.64 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۳۶
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۸:۴۸
فروش
0.01
1.31582
1.31261
سود
3.11 USD
GBPUSD
معامله
#121827216
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31582
بهره
0.00 USD
مجموع
3.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۸:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.31261
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.11 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۱۲
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۲۴
فروش
0.01
108.481
108.465
سود
0.05 USD
USDJPY
معامله
#120373361
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.481
بهره
0.00 USD
مجموع
0.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
108.465
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.05 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۱۴
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۱۵
فروش
0.01
108.58
108.556
سود
0.12 USD
USDJPY
معامله
#120557523
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.58
بهره
0.00 USD
مجموع
0.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.556
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.12 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۵۱:۰۸
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۵۹
فروش
0.01
108.745
108.652
سود
0.76 USD
USDJPY
معامله
#120600963
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۵۱:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.745
بهره
0.00 USD
مجموع
0.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
108.652
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.76 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۵۵
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۲۶
فروش
0.01
108.902
108.839
سود
0.48 USD
USDJPY
معامله
#120835844
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.902
بهره
0.00 USD
مجموع
0.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
108.839
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.48 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۳:۰۱
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۳۹
فروش
0.01
109.125
109.093
سود
0.19 USD
USDJPY
معامله
#121387066
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.125
بهره
0.00 USD
مجموع
0.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
109.093
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.19 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۵۱
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۵۳
فروش
0.01
109.141
109.125
سود
0.05 USD
USDJPY
معامله
#121386568
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.141
بهره
0.00 USD
مجموع
0.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
109.125
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.05 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۲۸
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۵
فروش
0.01
109.164
109.143
سود
0.09 USD
USDJPY
معامله
#121382644
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.164
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.143
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.09 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۵۶
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۵۵
فروش
0.01
109.039
109.011
سود
0.16 USD
USDJPY
معامله
#120909429
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.039
بهره
0.00 USD
مجموع
0.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.011
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.16 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۰۰
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۸
فروش
0.01
1.2925
1.29236
سود
0.04 USD
GBPUSD
معامله
#121315865
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2925
بهره
0.00 USD
مجموع
0.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.29236
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.04 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۲۶
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۳۴
فروش
0.01
1.29295
1.29251
سود
0.34 USD
GBPUSD
معامله
#121315041
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29295
بهره
0.00 USD
مجموع
0.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.29251
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.34 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۱۸
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۲۷
فروش
0.01
1.29308
1.29253
سود
0.45 USD
GBPUSD
معامله
#121296932
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29308
بهره
0.00 USD
مجموع
0.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.29253
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.45 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۱:۱۶
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۰۰
فروش
0.01
109.552
109.533
سود
0.07 USD
USDJPY
معامله
#121280506
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۱:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.552
بهره
0.00 USD
مجموع
0.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
109.533
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.07 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۵۰
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۰۶
فروش
0.01
109.555
109.53
سود
0.13 USD
USDJPY
معامله
#121280157
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.555
بهره
0.00 USD
مجموع
0.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
109.53
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.13 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۵۱:۳۷
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۰۶
فروش
0.01
109.633
109.552
سود
0.64 USD
USDJPY
معامله
#121236916
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۵۱:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.633
بهره
0.00 USD
مجموع
0.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
109.552
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.64 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۲۰:۳۲
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۵۱:۲۸
فروش
0.01
109.662
109.63
سود
0.19 USD
USDJPY
معامله
#121230081
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۲۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.662
بهره
0.00 USD
مجموع
0.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۵۱:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.63
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.19 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۳۴
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۱۴:۲۷
فروش
0.01
1.29309
1.29147
سود
1.52 USD
GBPUSD
معامله
#121211573
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29309
بهره
0.00 USD
مجموع
1.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۱۴:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.29147
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.52 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۴:۴۳
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۲۰
فروش
0.01
1.29335
1.29314
سود
0.11 USD
GBPUSD
معامله
#121211182
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۴:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29335
بهره
0.00 USD
مجموع
0.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.29314
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.11 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۷:۱۶
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۴۵
فروش
0.01
1.29347
1.2932
سود
0.17 USD
GBPUSD
معامله
#121211015
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۷:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29347
بهره
0.00 USD
مجموع
0.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2932
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.17 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۵۳
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۲۱
فروش
0.01
109.478
109.431
سود
0.33 USD
USDJPY
معامله
#121132751
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.478
بهره
0.00 USD
مجموع
0.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.431
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.33 USD