حالت آزمایشی
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۵:۳۲
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۵۵
فروش
0.01
0.61084
0.61061
سود
‪0.13 USD‬
AUDUSD
معامله
#130086294
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۵:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.61084
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.61061
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۲۳
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۵:۲۶
فروش
0.01
0.61134
0.61089
سود
‪0.35 USD‬
AUDUSD
معامله
#130086233
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.61134
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۵:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.61089
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۰۸
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۶
فروش
0.01
1.43945
1.44038
سود
‪-0.75 USD‬
USDCAD
معامله
#129744568
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.43945
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.44038
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.75 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۳:۲۱
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۷:۰۴
خرید
0.01
1.07981
1.08235
سود
‪2.44 USD‬
EURUSD
معامله
#129735131
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۳:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07981
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۷:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.08235
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.44 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۱۳:۰۸
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۳:۰۷
خرید
0.01
1.07813
1.07999
سود
‪1.76 USD‬
EURUSD
معامله
#129733678
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۱۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07813
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۳:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.07999
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.76 USD‬
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۱۸
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۴۲
فروش
0.01
0.98041
0.97951
سود
‪0.82 USD‬
USDCHF
معامله
#129545505
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98041
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.97951
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۲۹
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۶
خرید
0.01
0.95675
0.92699
سود
‪-32.20 USD‬
USDCHF
معامله
#128055989
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95675
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-32.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.92699
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-32.20 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۴۹
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۶
خرید
0.01
0.93119
0.92699
سود
‪-4.63 USD‬
USDCHF
معامله
#128310613
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93119
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.92699
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.63 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۰۴
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۶
فروش
0.01
0.92704
0.92701
سود
‪-0.07 USD‬
USDCHF
معامله
#128316718
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.92701
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۱۹
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۲۳
فروش
0.01
0.92691
0.93041
سود
‪-3.86 USD‬
USDCHF
معامله
#128316765
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92691
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.93041
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.86 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۴۸
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۴۰
فروش
0.01
0.92972
0.92657
سود
‪3.30 USD‬
USDCHF
معامله
#128327192
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92972
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.92657
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.30 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۲۹
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۳۳
خرید
0.01
0.95958
0.92647
سود
‪-35.84 USD‬
USDCHF
معامله
#127764526
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95958
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-35.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.92647
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-35.84 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۰۹
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۲۲
خرید
0.01
0.96262
0.92647
سود
‪-39.12 USD‬
USDCHF
معامله
#127678124
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.96262
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-39.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.92647
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-39.12 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۳۹
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۱۰
فروش
0.01
0.92974
0.92736
سود
‪2.47 USD‬
USDCHF
معامله
#128327184
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92974
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.92736
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.47 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۲:۲۵
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۸:۱۰
فروش
0.01
0.92703
0.931
سود
‪-4.36 USD‬
USDCHF
معامله
#128316271
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۲:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92703
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۸:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.931
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.36 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۲:۱۸
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۵۰
فروش
0.01
0.9269
0.93107
سود
‪-4.58 USD‬
USDCHF
معامله
#128316215
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۲:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9269
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.93107
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.58 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۱
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۱:۱۴
خرید
0.01
0.96518
0.92759
سود
‪-40.62 USD‬
USDCHF
معامله
#127669634
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.96518
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-40.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۱:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.92759
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-40.62 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۴۵
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۶:۱۹
فروش
0.01
0.93614
0.93122
سود
‪5.18 USD‬
USDCHF
معامله
#128227738
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93614
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۶:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.93122
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪5.18 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۰۳
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۶:۱۶
فروش
0.01
0.93633
0.93125
سود
‪5.36 USD‬
USDCHF
معامله
#128227764
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۶:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.93125
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪5.36 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۰۱
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۶:۱۳
فروش
0.01
0.93594
0.93125
سود
‪4.94 USD‬
USDCHF
معامله
#128232632
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۶:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.93125
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.94 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۰۴
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۴۸:۴۴
خرید
0.01
0.95368
0.92746
سود
‪-28.37 USD‬
USDCHF
معامله
#128075012
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95368
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-28.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۴۸:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.92746
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-28.37 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۶
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۳۰
فروش
0.01
0.93717
0.93643
سود
‪0.69 USD‬
USDCHF
معامله
#128208776
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93717
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.93643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۰۸
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۲۵
فروش
0.01
0.93709
0.93646
سود
‪0.57 USD‬
USDCHF
معامله
#128208811
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93709
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.93646
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۲
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۲۲
فروش
0.01
0.93718
0.93645
سود
‪0.68 USD‬
USDCHF
معامله
#128208756
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93718
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.93645
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۴۴
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۰۵
فروش
0.01
0.93708
0.93575
سود
‪1.32 USD‬
USDCHF
معامله
#128208680
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.93575
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.32 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۲:۲۲
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۱
خرید
0.01
0.66817
0.66477
سود
‪-3.50 USD‬
AUDUSD
معامله
#126760805
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۲:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.66477
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.50 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۳۳
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۷
خرید
0.01
0.67278
0.66471
سود
‪-8.17 USD‬
AUDUSD
معامله
#126449864
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67278
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.66471
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-8.17 USD‬
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۲
خرید
0.01
0.67745
0.66477
سود
‪-12.78 USD‬
AUDUSD
معامله
#125056397
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67745
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.66477
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-12.78 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۱۸
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۳۶
فروش
0.01
0.9359
0.9359
سود
‪-0.10 USD‬
USDCHF
معامله
#128216243
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9359
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.9359
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۵:۳۱
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۰۱
خرید
0.01
0.9454
0.93502
سود
‪-11.20 USD‬
USDCHF
معامله
#128177981
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۵:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9454
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.93502
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-11.20 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۲۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۹:۲۷
فروش
0.01
0.93646
0.93759
سود
‪-1.31 USD‬
USDCHF
معامله
#128209835
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93646
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۹:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.93759
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.31 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۱۱
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۱۰
فروش
0.01
1.29374
1.29435
سود
‪-0.71 USD‬
GBPUSD
معامله
#128108040
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29374
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.29435
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.71 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۴۱
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۰۶
فروش
0.01
1.29063
1.29432
سود
‪-3.79 USD‬
GBPUSD
معامله
#128095850
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29063
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.29432
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.79 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۰۴
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۰۸
فروش
0.01
1.291
1.29065
سود
‪0.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#128095691
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.291
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.29065
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۳۶
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۲۵
خرید
0.01
0.95651
0.95672
سود
‪0.12 USD‬
USDCHF
معامله
#127990041
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95651
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.95672
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۲۷
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۵۳:۲۷
خرید
0.01
0.95634
0.95658
سود
‪0.15 USD‬
USDCHF
معامله
#127982978
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95634
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۵۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.95658
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۵۶
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۲۷
فروش
0.01
1.11176
1.11148
سود
‪0.18 USD‬
EURUSD
معامله
#127854235
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.11148
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۱۵
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۵۱
خرید
0.01
0.95648
0.95673
سود
‪0.16 USD‬
USDCHF
معامله
#127968010
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95648
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.95673
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۶
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۵۲
فروش
0.01
1.11434
1.11393
سود
‪0.31 USD‬
EURUSD
معامله
#127885598
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11434
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.11393
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۵۱
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۷
خرید
0.01
0.95574
0.95645
سود
‪0.64 USD‬
USDCHF
معامله
#127965549
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95574
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.95645
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۱۳
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۴۸
خرید
0.01
0.95551
0.95572
سود
‪0.12 USD‬
USDCHF
معامله
#127965173
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95551
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.95572
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۱۳
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۵۰
خرید
0.01
0.95385
0.95548
سود
‪1.61 USD‬
USDCHF
معامله
#127962067
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.95548
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.61 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۱۶
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۵۰
فروش
0.01
1.11503
1.11469
سود
‪0.24 USD‬
EURUSD
معامله
#127885289
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11503
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.11469
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۳۶
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۳۴
فروش
0.01
1.11738
1.11483
سود
‪2.45 USD‬
EURUSD
معامله
#127866320
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.11483
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.45 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۳۱
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۹
خرید
0.01
0.95333
0.95691
سود
‪3.64 USD‬
USDCHF
معامله
#127872906
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95333
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.95691
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.64 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۵۸
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۴
خرید
0.01
0.95307
0.95315
سود
‪-0.02 USD‬
USDCHF
معامله
#127869204
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95307
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.95315
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۰
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۴۰
خرید
0.01
0.95268
0.95297
سود
‪0.20 USD‬
USDCHF
معامله
#127868927
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95268
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.95297
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۵۸
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۲۷
خرید
0.01
0.65884
0.66227
سود
‪3.33 USD‬
AUDUSD
معامله
#127481812
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65884
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.66227
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.33 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۳۶
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۹
فروش
0.01
1.11205
1.11173
سود
‪0.22 USD‬
EURUSD
معامله
#127852654
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11205
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.11173
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۰۹:۴۹
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۰۶
خرید
0.01
0.95815
0.95942
سود
‪1.22 USD‬
USDCHF
معامله
#127752891
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۰۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.95942
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.22 USD‬