حالت آزمایشی
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۴۹
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۴۰
خرید
0.1
0.98668
0.99092
سود
43.11 USD
USDCHF
معامله
#118906476
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98668
بهره
1.32 USD
مجموع
42.79 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۴۰
حجم معامله
0.1
خروج
0.99092
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
43.11 USD
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۲:۴۰
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۶
خرید
0.01
1.13065
1.10417
سود
-25.54 USD
EURCHF
معامله
#99300188
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۲:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13065
بهره
1.28 USD
مجموع
-26.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10417
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-25.54 USD
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۴۰
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۳
خرید
0.01
1.13768
1.10418
سود
-32.59 USD
EURCHF
معامله
#99047390
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13768
بهره
1.28 USD
مجموع
-33.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10418
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-32.59 USD
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۲۹:۴۸
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۲
خرید
0.01
1.12199
1.10418
سود
-16.85 USD
EURCHF
معامله
#100315028
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۲۹:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12199
بهره
1.25 USD
مجموع
-17.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10418
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-16.85 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۹
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۰
خرید
0.01
1.109
1.10418
سود
-4.14 USD
EURCHF
معامله
#105368766
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.109
بهره
0.91 USD
مجموع
-4.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10418
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-4.14 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۲۵
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۲۸
فروش
0.01
1439.16
1492.17
سود
-49.77 USD
XAUUSD
معامله
#107805315
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1439.16
بهره
3.44 USD
مجموع
-53.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1492.17
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-49.77 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۱۶
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۲۶
فروش
0.02
1474.61
1492.19
سود
-34.36 USD
XAUUSD
معامله
#116610145
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1474.61
بهره
1.20 USD
مجموع
-35.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1492.19
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-34.36 USD
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۴۱
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۲۳
فروش
0.1
6.3814
6.3794
سود
0.48 USD
EURTRY
معامله
#118421020
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
6.3814
بهره
0.00 USD
مجموع
3.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۲۳
حجم معامله
0.1
خروج
6.3794
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
0.48 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۱۲
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۴۵:۱۵
خرید
0.05
0.98585
0.98999
سود
21.07 USD
USDCHF
معامله
#117688432
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98585
بهره
0.66 USD
مجموع
20.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۴۵:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.98999
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
21.07 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۵۱
فروش
0.05
5.84141
5.79888
سود
37.16 USD
USDTRY
معامله
#117688422
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
5.84141
بهره
1.99 USD
مجموع
36.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
5.79888
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
37.16 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۴۵
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۰۱
فروش
0.02
1488.24
1483.99
سود
14.10 USD
XAUUSD
معامله
#108394551
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1488.24
بهره
6.00 USD
مجموع
8.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1483.99
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
14.10 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۲۶:۲۵
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۱:۱۴
فروش
0.05
5.82412
5.78455
سود
56.50 USD
USDTRY
معامله
#115900372
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۲۶:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
5.82412
بهره
23.80 USD
مجموع
34.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۱:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
5.78455
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
56.50 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۴۷
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۳۱
خرید
0.05
1.08594
1.09098
سود
24.20 USD
EURCHF
معامله
#115215703
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08594
بهره
0.00 USD
مجموع
25.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.09098
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
24.20 USD
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۵۲
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۵۷:۲۱
فروش
0.05
1521.1
1509.86
سود
55.40 USD
XAUUSD
معامله
#114106549
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1521.1
بهره
0.20 USD
مجموع
56.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۵۷:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
1509.86
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
55.40 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۲۸
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۴۴
خرید
0.01
1.0992
1.09947
سود
0.46 USD
EURCHF
معامله
#107756855
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0992
بهره
0.39 USD
مجموع
0.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.09947
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.46 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۲۱:۴۱
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۸
خرید
0.05
0.98987
0.99119
سود
9.13 USD
USDCHF
معامله
#111641489
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۲۱:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98987
بهره
2.97 USD
مجموع
6.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.99119
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
9.13 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۱۰
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۰۵
فروش
0.02
1545.63
1536.04
سود
19.02 USD
XAUUSD
معامله
#111976818
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1545.63
بهره
0.24 USD
مجموع
19.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
1536.04
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
19.02 USD
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۹
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۰۲
خرید
0.01
0.98288
0.98879
سود
5.95 USD
USDCHF
معامله
#111372985
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98288
بهره
0.07 USD
مجموع
5.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.98879
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
5.95 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۴۲
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۵۵
خرید
0.01
1.08494
1.08888
سود
3.95 USD
EURCHF
معامله
#109358615
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08494
بهره
0.14 USD
مجموع
4.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.08888
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.95 USD
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۰:۱۸
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۲:۳۸
خرید
0.01
1.22203
1.22511
سود
-0.14 USD
GBPUSD
معامله
#107227749
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۰:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22203
بهره
-3.12 USD
مجموع
3.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۲:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.22511
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.14 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۰۸
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۵:۳۳
فروش
0.02
1506.05
1492.97
سود
26.00 USD
XAUUSD
معامله
#108480806
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1506.05
بهره
0.24 USD
مجموع
26.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۵:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
1492.97
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
26.00 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۰:۲۷
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۴
خرید
0.01
1.08932
1.09439
سود
5.00 USD
EURCHF
معامله
#107963735
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۰:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08932
بهره
0.01 USD
مجموع
5.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.09439
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.00 USD
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۴۷
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۴۷
فروش
0.01
1420.92
1406.88
سود
14.04 USD
XAUUSD
معامله
#107118082
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1420.92
بهره
0.20 USD
مجموع
14.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1406.88
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
14.04 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۳۶
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۵۴
خرید
0.01
1.10082
1.10469
سود
3.76 USD
EURCHF
معامله
#106143636
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10082
بهره
0.04 USD
مجموع
3.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10469
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.76 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۱۴
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۵۰
فروش
0.01
1445.69
1434.93
سود
10.60 USD
XAUUSD
معامله
#105972752
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1445.69
بهره
0.04 USD
مجموع
10.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1434.93
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
10.60 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۰:۴۷
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۶
فروش
0.01
1426.88
1417.56
سود
9.12 USD
XAUUSD
معامله
#105885904
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1426.88
بهره
0.00 USD
مجموع
9.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1417.56
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
9.12 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۱۸:۰۵
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۴۵
خرید
0.05
0.97677
0.98197
سود
28.63 USD
USDCHF
معامله
#102835062
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۱۸:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97677
بهره
2.65 USD
مجموع
26.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.98197
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
28.63 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۵۳
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۰۱
خرید
0.01
1.10726
1.11051
سود
3.12 USD
EURCHF
معامله
#102673069
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10726
بهره
0.01 USD
مجموع
3.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.11051
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.12 USD
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۵۷:۴۱
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۲
خرید
0.01
1.1221
1.12701
سود
4.67 USD
EURCHF
معامله
#99952276
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۵۷:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1221
بهره
0.00 USD
مجموع
4.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.12701
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.67 USD
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۱۳
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۳
خرید
0.01
1.13657
1.13968
سود
2.85 USD
EURCHF
معامله
#98613215
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13657
بهره
0.00 USD
مجموع
3.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.13968
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.85 USD
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۴۱:۰۰
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۲۰
خرید
0.01
14.632
14.927
سود
14.47 USD
XAGUSD
معامله
#98521710
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۴۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
14.632
بهره
-0.08 USD
مجموع
14.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
14.927
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
14.47 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۴۴:۴۳
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۵۹
خرید
0.01
1.1388
1.14368
سود
4.59 USD
EURCHF
معامله
#98052700
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۴۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1388
بهره
0.01 USD
مجموع
4.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.14368
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.59 USD
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۱۸
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۵۲
خرید
0.2
1.01917
1.01972
سود
8.79 USD
USDCHF
معامله
#97943178
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.01917
بهره
0.00 USD
مجموع
10.79 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۵۲
حجم معامله
0.2
خروج
1.01972
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
8.79 USD
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۳۶
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۴۱:۵۹
فروش
1
26510
26500.5
سود
0.40 USD
YM
معامله
#97901618
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
26510
بهره
-0.05 USD
مجموع
0.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۴۱:۵۹
حجم معامله
1
خروج
26500.5
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.40 USD
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۱۹:۲۷
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۱۰:۴۱
خرید
0.01
1.13256
1.13479
سود
2.18 USD
EURCHF
معامله
#96134055
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۱۹:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13256
بهره
0.16 USD
مجموع
2.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۱۰:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.13479
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.18 USD
۲۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۴۶:۵۳
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۳۸:۵۱
خرید
0.01
1.12278
1.12607
سود
3.21 USD
EURCHF
معامله
#96305796
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۴۶:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12278
بهره
0.12 USD
مجموع
3.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۳۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.12607
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.21 USD
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۳۱:۵۶
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۸:۱۷:۳۳
خرید
0.01
1.12834
1.1298
سود
1.27 USD
EURCHF
معامله
#96192696
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۳۱:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12834
بهره
0.00 USD
مجموع
1.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۸:۱۷:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.1298
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.27 USD
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۳۱:۵۷
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۱۹:۰۳
فروش
1
25855
25678.5
سود
17.14 USD
YM
معامله
#96068339
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۳۱:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25855
بهره
-0.01 USD
مجموع
17.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۱۹:۰۳
حجم معامله
1
خروج
25678.5
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
17.14 USD
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۵۴
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۴۷:۰۷
خرید
0.01
1.1314
1.13757
سود
5.91 USD
EURCHF
معامله
#95629452
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1314
بهره
0.00 USD
مجموع
6.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۴۷:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.13757
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.91 USD
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۳۴
۰۴.۰۳.۲۰۱۹ ۲۲:۳۶:۴۳
فروش
0.01
1310.94
1286.91
سود
25.15 USD
XAUUSD
معامله
#94114840
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1310.94
بهره
1.32 USD
مجموع
24.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۱۹ ۲۲:۳۶:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1286.91
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
25.15 USD
۱۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۲۰
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۷:۳۰
فروش
0.01
1.28835
1.281
سود
7.82 USD
GBPUSD
معامله
#93087986
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28835
بهره
0.57 USD
مجموع
7.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۷:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.281
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
7.82 USD
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۲:۵۴
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۴۱
فروش
0.01
1.30702
1.30082
سود
6.37 USD
GBPUSD
معامله
#93606718
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۲:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30702
بهره
0.27 USD
مجموع
6.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.30082
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
6.37 USD
۲۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۳۴
۲۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۰۲
خرید
0.01
1.12645
1.13156
سود
4.95 USD
EURCHF
معامله
#93712705
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12645
بهره
0.01 USD
مجموع
5.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.13156
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.95 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۸ ۲۲:۵۱:۲۲
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۲۲:۲۲:۰۴
خرید
1
11199.5
11234.6
سود
2.99 USD
FDAX
معامله
#89969493
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۸ ۲۲:۵۱:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
11199.5
بهره
-0.50 USD
مجموع
3.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۲۲:۲۲:۰۴
حجم معامله
1
خروج
11234.6
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
2.99 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۸:۳۲:۲۰
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۱۱
خرید
1
11033
11143.4
سود
11.57 USD
FDAX
معامله
#89990959
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۸:۳۲:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
11033
بهره
-0.49 USD
مجموع
12.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۱۱
حجم معامله
1
خروج
11143.4
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
11.57 USD
۱۷.۰۱.۲۰۱۹ ۲۲:۰۰:۱۲
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۳:۱۹
فروش
0.01
1.29899
1.29
سود
8.91 USD
GBPUSD
معامله
#93178755
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۱۹ ۲۲:۰۰:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29899
بهره
0.02 USD
مجموع
8.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۳:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.29
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
8.91 USD
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۲۲:۴۳:۵۹
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۲۴
فروش
0.05
1288.22
1284.82
سود
18.60 USD
XAUUSD
معامله
#92444680
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۲۲:۴۳:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1288.22
بهره
2.60 USD
مجموع
17.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
1284.82
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
18.60 USD
۱۸.۱۲.۲۰۱۸ ۲۰:۰۸:۱۱
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۵۰
خرید
0.1
47.41
47.9
سود
3.48 USD
USCrude
معامله
#91252654
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۸ ۲۰:۰۸:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
47.41
بهره
-0.92 USD
مجموع
4.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
47.9
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.48 USD
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۲:۴۹
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۲۰:۱۴:۵۷
خرید
0.01
1.12059
1.12671
سود
5.99 USD
EURCHF
معامله
#92238077
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۲:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12059
بهره
0.00 USD
مجموع
6.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۲۰:۱۴:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.12671
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.99 USD
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۳۹:۱۴
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۵۹:۰۰
خرید
0.05
1.12281
1.12496
سود
9.92 USD
EURCHF
معامله
#91992938
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۳۹:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12281
بهره
0.00 USD
مجموع
10.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۵۹:۰۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.12496
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
9.92 USD