حالت آزمایشی
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۱۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۲۳
خرید
0.02
1.37476
1.37571
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#44925046
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37476
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.37571
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۵
فروش
0.01
1.37817
1.37867
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44824650
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37867
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۳
فروش
0.01
1.37833
1.37868
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#44841038
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37868
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۷:۱۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۲
فروش
0.02
1.37945
1.37867
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#44846726
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۷:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37945
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.37867
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۱
فروش
0.03
1.3799
1.37867
سود
‪0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#44866726
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.37867
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۱۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۰
فروش
0.04
1.38064
1.37867
سود
‪0.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#44869545
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38064
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.37867
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۳۲
فروش
0.03
1.38049
1.38016
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44850620
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38049
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.38016
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۳
فروش
0.01
1.38034
1.37944
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44795256
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38034
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37944
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۳
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۵۵
فروش
0.01
1.38214
1.38124
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44759776
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38214
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38124
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۷
فروش
0.01
1.38027
1.38258
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#44609267
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38027
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38258
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۶
فروش
0.01
1.3807
1.38256
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#44620141
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3807
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38256
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۲:۱۷
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۵
فروش
0.02
1.38186
1.38257
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44627067
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38186
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.38257
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۳
فروش
0.03
1.38291
1.38248
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44630767
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38291
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.38248
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۲
فروش
0.04
1.3833
1.38248
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#44647694
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.38248
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۰۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۲
فروش
0.05
1.38375
1.38248
سود
‪0.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#44691657
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38375
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.38248
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۱
فروش
0.08
1.38443
1.38249
سود
‪0.16 USD‬
GBPUSD
معامله
#44707395
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38443
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۱
حجم معامله
0.08
خروج
1.38249
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۱۸
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۰
فروش
0.11
1.38514
1.38248
سود
‪0.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#44716306
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38514
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۰
حجم معامله
0.11
خروج
1.38248
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۳۵
فروش
0.05
1.38431
1.38428
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#44685402
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38431
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.38428
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۱۳
فروش
0.04
1.38354
1.38322
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44637247
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38354
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۱۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.38322
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۲:۴۳
فروش
0.01
1.38478
1.38388
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44579850
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38478
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38388
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۱
فروش
0.01
1.38785
1.38668
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44552246
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38785
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۱
فروش
0.01
1.38382
1.38668
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#44480948
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۶
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۱۶
فروش
0.01
1.3892
1.38861
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44536686
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3892
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38861
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۴۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۱۵
فروش
0.02
1.3898
1.38863
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#44537912
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3898
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.38863
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۱۳
فروش
0.03
1.39073
1.38862
سود
‪0.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#44544450
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39073
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۱۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.38862
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۹
فروش
0.01
1.38879
1.38847
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#44529525
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38879
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38847
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۸
فروش
0.02
1.38922
1.38844
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#44530658
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38922
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.38844
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۷
فروش
0.03
1.3898
1.38846
سود
‪0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#44532222
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3898
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.38846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۲۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۹
فروش
0.01
1.38625
1.38566
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44498641
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38625
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38566
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۱۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۵
فروش
0.02
1.38731
1.38561
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#44507000
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38731
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.38561
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۶
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۱۰
فروش
0.02
1.38795
1.38713
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#44504351
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38795
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.38713
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۳۰
خرید
0.01
1.3837
1.3846
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44451811
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3837
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.3846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۳۶
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۵
فروش
0.01
1.38342
1.38152
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#44418030
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38342
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38152
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۵
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۵
فروش
0.01
1.38142
1.38152
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#44397523
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38142
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38152
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۴۲
فروش
0.01
1.38316
1.38226
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44347609
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38316
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38226
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
فروش
0.04
1.38385
1.384
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44191214
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۳
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
فروش
0.05
1.38525
1.384
سود
‪0.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#44205076
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38525
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
فروش
0.01
1.37601
1.384
سود
‪-0.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#44114526
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37601
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۳
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
فروش
0.11
1.38773
1.384
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#44275411
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38773
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
حجم معامله
0.11
خروج
1.384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۴
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
فروش
0.02
1.38087
1.384
سود
‪-0.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#44149759
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۱۰
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
فروش
0.03
1.38334
1.384
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#44167773
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38334
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۰۰
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
فروش
0.08
1.38588
1.384
سود
‪0.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#44256651
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
حجم معامله
0.08
خروج
1.384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۱۲
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
فروش
0.01
1.37796
1.384
سود
‪-0.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#44135683
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37796
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۲۴
فروش
0.05
1.3847
1.38404
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#44197587
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3847
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.38404
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۳۹
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۳۶
فروش
0.03
1.3815
1.38132
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44158465
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۳۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.38132
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۲
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۴۹:۴۳
فروش
0.01
1.37699
1.37609
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44105507
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۴۹:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37609
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۴
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۲۸
خرید
0.01
1.37725
1.3782
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44096524
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.3782
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۳
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۲۶
خرید
0.01
1.37905
1.37724
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#43992894
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37905
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37724
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۲۵
خرید
0.01
1.37807
1.37718
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44016572
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37807
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37718
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۱:۴۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۲۴
خرید
0.02
1.37764
1.37715
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44018115
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۱:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37764
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.37715
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬