حالت آزمایشی
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۸
خرید
0.01
1.3792
1.38015
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#47023379
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38015
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۰۵
خرید
0.01
1.37711
1.37806
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#47007663
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37711
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37806
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۴:۳۴
خرید
0.01
1.37536
1.37631
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46991124
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37536
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۴:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37631
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۵۰
خرید
0.01
1.37342
1.37437
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46961059
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37342
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37437
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۵
خرید
0.01
1.37448
1.37426
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#46922889
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37448
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37426
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۵
خرید
0.03
1.3721
1.37426
سود
‪0.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#46945606
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3721
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.37426
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۱
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۵
خرید
0.01
1.37603
1.37426
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#46897927
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37603
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37426
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۵
خرید
0.02
1.37319
1.37426
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#46932651
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37319
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.37426
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۴۷
خرید
0.01
1.37354
1.37449
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46882896
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37354
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37449
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۲۷
خرید
0.01
1.37225
1.3732
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46862607
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37225
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.3732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۵۷
خرید
0.01
1.36873
1.36968
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46843442
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.36968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۴۲
خرید
0.01
1.36784
1.36879
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46833264
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36784
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.36879
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۲۸
فروش
0.01
1.36406
1.36758
سود
‪-0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#46740639
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36406
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۲۸
فروش
0.03
1.36662
1.36758
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#46761760
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۲۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.36758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۲۸
فروش
0.05
1.37148
1.36758
سود
‪0.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#46805137
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37148
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.36758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۲۸
فروش
0.01
1.35943
1.36758
سود
‪-0.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#46714929
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35943
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۳۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۲۸
فروش
0.02
1.3656
1.36758
سود
‪-0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#46753582
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3656
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.36758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۲۸
فروش
0.04
1.37113
1.36758
سود
‪0.14 USD‬
GBPUSD
معامله
#46789445
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۲۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.36758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۴
فروش
0.01
1.35958
1.36043
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46673846
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35958
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.36043
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۲
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۴
فروش
0.03
1.3627
1.36043
سود
‪0.07 USD‬
GBPUSD
معامله
#46695575
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3627
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.36043
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۴
فروش
0.01
1.35858
1.36043
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#46659017
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35858
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.36043
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۴
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۴
فروش
0.02
1.3617
1.36043
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#46683466
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3617
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.36043
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۳۰
خرید
0.01
1.36087
1.36182
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46637693
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36182
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۳۸
خرید
0.01
1.36012
1.36107
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46615377
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36107
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۳۷
فروش
0.01
1.35954
1.35802
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#46599633
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35954
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.35802
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۳۶
فروش
0.01
1.35839
1.35802
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#46590839
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35839
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.35802
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۱
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۴۴
فروش
0.01
1.36091
1.35996
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46574545
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36091
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.35996
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۱
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۵
خرید
0.01
1.36484
1.36448
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#46534719
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36484
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36448
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۵
خرید
0.01
1.36221
1.36448
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#46553937
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36221
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36448
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۴۳
خرید
0.01
1.36415
1.36505
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46513743
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36415
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.36505
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۲:۳۴
خرید
0.01
1.36401
1.36491
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46497704
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36401
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۲:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.36491
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۱
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۱۵
خرید
0.01
1.36181
1.36395
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#46471995
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36181
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36395
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۸
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۱۵
خرید
0.01
1.36429
1.36395
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#46446661
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36429
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36395
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۲
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۴۷
خرید
0.01
1.36036
1.36222
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#46412051
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36036
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.36222
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۴۷
خرید
0.01
1.36228
1.36222
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#46386414
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.36222
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۳
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۱۵
خرید
0.01
1.3596
1.3605
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46366256
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3596
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.3605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۵
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۵۱
خرید
0.01
1.36425
1.36145
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#46211985
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.36145
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۱
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۵۰
خرید
0.01
1.36385
1.36145
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#46218556
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36145
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۰
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۴۹
خرید
0.03
1.3607
1.36145
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#46238193
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3607
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۴۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.36145
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۴۰:۰۹
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۴۹
خرید
0.02
1.36277
1.36145
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#46221950
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۴۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36277
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.36145
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۴
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۴۸
خرید
0.04
1.3553
1.36145
سود
‪0.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#46266105
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۴۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.36145
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۳
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۵۲
خرید
0.01
1.36233
1.36323
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46186904
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36233
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.36323
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۳
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۴۹
خرید
0.01
1.3621
1.363
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46171318
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3621
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.363
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۷
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۱
خرید
0.01
1.35945
1.36058
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46143713
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35945
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.36058
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۱۰:۱۸
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۱
خرید
0.01
1.36132
1.36058
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46127995
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۱۰:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36132
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.36058
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۳
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۱
خرید
0.02
1.35897
1.36058
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#46155993
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35897
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.36058
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۴
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۵۵
خرید
0.01
1.36079
1.36169
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46101132
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36079
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36169
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۷
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۳۱
خرید
0.01
1.35585
1.35675
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46076594
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35585
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.35675
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۵
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۷
خرید
0.01
1.35594
1.35635
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#46050179
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.35635
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۳
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۷
خرید
0.01
1.35495
1.35635
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#46060267
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35495
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.35635
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬