حالت آزمایشی
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۱:۱۷
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۳۸
خرید
0.02
0.66905
0.67857
سود
19.04 USD
AUDUSD
معامله
#48767348
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66905
بهره
0.00 USD
مجموع
19.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.67857
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
19.04 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۰۲
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۰
خرید
0.05
1.11536
1.11796
سود
13.00 USD
EURUSD
معامله
#48590514
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11536
بهره
0.00 USD
مجموع
13.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.11796
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
13.00 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۶:۵۵
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۰
خرید
0.02
1.12022
1.11796
سود
-4.52 USD
EURUSD
معامله
#48577905
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۶:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12022
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.11796
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.52 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۳۴
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۰
خرید
0.04
1.11706
1.11796
سود
3.60 USD
EURUSD
معامله
#48587349
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11706
بهره
0.00 USD
مجموع
3.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.11796
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.60 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۰۵
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۰
خرید
0.03
1.11866
1.11796
سود
-2.10 USD
EURUSD
معامله
#48581386
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11866
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.11796
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.10 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۱۰
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۴۲
فروش
0.02
1.31365
1.31349
سود
0.24 USD
USDCAD
معامله
#48579873
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31365
بهره
0.00 USD
مجموع
0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.31349
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.24 USD
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۲۴
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۲
فروش
0.02
0.67295
0.67546
سود
-5.02 USD
NZDUSD
معامله
#48522267
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67295
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.67546
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-5.02 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۳۳:۵۳
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۲
فروش
0.05
0.67836
0.67546
سود
14.50 USD
NZDUSD
معامله
#48541537
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۳۳:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67836
بهره
0.00 USD
مجموع
14.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.67546
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.50 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۴
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۲
فروش
0.04
0.67649
0.67546
سود
4.12 USD
NZDUSD
معامله
#48539825
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67649
بهره
0.00 USD
مجموع
4.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۲
حجم معامله
0.04
خروج
0.67546
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.12 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۳۹
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۲
فروش
0.03
0.67469
0.67546
سود
-2.31 USD
NZDUSD
معامله
#48537167
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67469
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.67546
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.31 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۴:۳۵
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۳۹
فروش
0.02
1.25102
1.25046
سود
1.12 USD
GBPUSD
معامله
#48540039
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۴:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25102
بهره
0.00 USD
مجموع
1.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.25046
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.12 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۱۹
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۳۵
فروش
0.03
1.25399
1.25047
سود
10.56 USD
GBPUSD
معامله
#48540787
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25399
بهره
0.00 USD
مجموع
10.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.25047
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10.56 USD
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۱۷
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۴۲
خرید
0.03
1.2389
1.2429
سود
12.00 USD
GBPUSD
معامله
#48516346
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2389
بهره
0.00 USD
مجموع
12.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.2429
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
12.00 USD
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۱۹:۰۷
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۴۲
خرید
0.02
1.24178
1.2429
سود
2.24 USD
GBPUSD
معامله
#48515480
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۱۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24178
بهره
0.00 USD
مجموع
2.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.2429
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.24 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۲۴
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۷:۱۱
فروش
0.02
0.69999
0.7008
سود
-1.62 USD
AUDUSD
معامله
#48461873
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69999
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۷:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.7008
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.62 USD
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۵۸:۳۱
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۷:۱۱
فروش
0.04
0.7032
0.7008
سود
9.60 USD
AUDUSD
معامله
#48484212
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۵۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7032
بهره
0.00 USD
مجموع
9.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۷:۱۱
حجم معامله
0.04
خروج
0.7008
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.60 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۶:۰۶
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۷:۱۱
فروش
0.03
0.70159
0.7008
سود
2.37 USD
AUDUSD
معامله
#48470950
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70159
بهره
0.00 USD
مجموع
2.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۷:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
0.7008
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.37 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۴۳
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۵۵
خرید
0.03
1.10779
1.10999
سود
6.70 USD
EURCHF
معامله
#48468762
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10779
بهره
0.00 USD
مجموع
6.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۵۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.10999
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.70 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۷:۰۲
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۵۵
خرید
0.02
1.10922
1.10999
سود
1.56 USD
EURCHF
معامله
#48466671
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۷:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10922
بهره
0.00 USD
مجموع
1.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.10999
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.56 USD
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۳:۰۵
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۵۷
خرید
0.02
108.126
108.409
سود
5.22 USD
USDJPY
معامله
#48447454
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۳:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.126
بهره
0.00 USD
مجموع
5.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
108.409
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.22 USD
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۰۲
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۳۵
خرید
0.02
1.30557
1.30846
سود
4.42 USD
USDCAD
معامله
#48447441
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30557
بهره
0.00 USD
مجموع
4.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.30846
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.42 USD
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۵۷
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۵۴:۳۴
فروش
0.02
0.99391
0.99127
سود
5.33 USD
USDCHF
معامله
#48419391
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99391
بهره
0.00 USD
مجموع
5.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۵۴:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.99127
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.33 USD
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۳۱
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۵۲:۲۶
خرید
0.02
1.24677
1.24789
سود
2.24 USD
GBPUSD
معامله
#48419379
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24677
بهره
0.00 USD
مجموع
2.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۵۲:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.24789
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.24 USD
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۳۴
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۵۲:۲۶
خرید
0.03
1.24469
1.24789
سود
9.60 USD
GBPUSD
معامله
#48422047
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24469
بهره
0.00 USD
مجموع
9.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۵۲:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.24789
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.60 USD
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۲۶
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۵۷
فروش
0.05
0.69658
0.69418
سود
12.00 USD
AUDUSD
معامله
#48267520
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69658
بهره
0.00 USD
مجموع
12.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
0.69418
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
12.00 USD
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۳۷
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۵۷
فروش
0.04
0.69496
0.69418
سود
3.12 USD
AUDUSD
معامله
#48259333
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69496
بهره
0.00 USD
مجموع
3.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۵۷
حجم معامله
0.04
خروج
0.69418
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.12 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۱:۱۸
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۵۷
فروش
0.02
0.70346
0.69418
سود
18.56 USD
AUDUSD
معامله
#48371287
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۱:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70346
بهره
0.00 USD
مجموع
18.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.69418
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
18.56 USD
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۴۹
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۵۷
فروش
0.03
0.69339
0.69418
سود
-2.37 USD
AUDUSD
معامله
#48258619
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69339
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۵۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.69418
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.37 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۵۶:۳۴
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۵۶
فروش
0.02
0.69194
0.69418
سود
-4.48 USD
AUDUSD
معامله
#48246190
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۵۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69194
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.69418
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.48 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۳:۴۶
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۰۱
فروش
0.03
1.26532
1.26658
سود
-3.78 USD
GBPUSD
معامله
#48220534
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۳:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26532
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۰۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.26658
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.78 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۲۸
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۰۱
فروش
0.06
1.27068
1.26658
سود
24.60 USD
GBPUSD
معامله
#48227306
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27068
بهره
0.00 USD
مجموع
24.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۰۱
حجم معامله
0.06
خروج
1.26658
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
24.60 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۴۵
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۰۱
فروش
0.02
1.26262
1.26658
سود
-7.92 USD
GBPUSD
معامله
#48218710
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26262
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.26658
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-7.92 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۱۰:۳۲
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۰۱
فروش
0.04
1.26796
1.26658
سود
5.52 USD
GBPUSD
معامله
#48225066
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۱۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26796
بهره
0.00 USD
مجموع
5.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۰۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.26658
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.52 USD
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۲:۱۸
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۵:۱۹
خرید
0.05
0.65373
0.65593
سود
11.00 USD
NZDUSD
معامله
#48163344
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۲:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65373
بهره
0.00 USD
مجموع
11.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۵:۱۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.65593
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.00 USD
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۵۳
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۵:۱۹
خرید
0.02
0.65812
0.65593
سود
-4.38 USD
NZDUSD
معامله
#48141850
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65812
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۵:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.65593
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.38 USD
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۲:۰۴
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۵:۱۹
خرید
0.04
0.65522
0.65593
سود
2.84 USD
NZDUSD
معامله
#48163038
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65522
بهره
0.00 USD
مجموع
2.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۵:۱۹
حجم معامله
0.04
خروج
0.65593
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.84 USD
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۲۹
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۵:۱۹
خرید
0.03
0.65662
0.65593
سود
-2.07 USD
NZDUSD
معامله
#48158262
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65662
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۵:۱۹
حجم معامله
0.03
خروج
0.65593
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.07 USD
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۰۸
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۰۹:۲۱
خرید
0.02
1.25405
1.25499
سود
1.88 USD
GBPUSD
معامله
#48199875
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25405
بهره
0.00 USD
مجموع
1.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۰۹:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.25499
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.88 USD
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۵:۴۷
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۰۹:۱۶
خرید
0.03
1.25174
1.25499
سود
9.75 USD
GBPUSD
معامله
#48200567
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25174
بهره
0.00 USD
مجموع
9.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۰۹:۱۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.25499
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.75 USD
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۲۶:۳۴
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۴۴:۱۳
فروش
0.02
1.13219
1.1293
سود
5.78 USD
EURUSD
معامله
#48141861
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۲۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13219
بهره
0.00 USD
مجموع
5.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۴۴:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.1293
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.78 USD
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۲۶:۳۹
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۳۱
فروش
0.02
122.858
122.568
سود
5.34 USD
EURJPY
معامله
#48141862
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۲۶:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
122.858
بهره
0.00 USD
مجموع
5.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
122.568
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.34 USD
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۵
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۵:۲۸
خرید
0.02
1.33129
1.33014
سود
-1.73 USD
USDCAD
معامله
#48115635
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.33129
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۵:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.33014
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.73 USD
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۶
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۵:۲۸
خرید
0.04
1.32644
1.33014
سود
11.13 USD
USDCAD
معامله
#48120677
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32644
بهره
0.00 USD
مجموع
11.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۵:۲۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.33014
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.13 USD
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۳:۲۴
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۵:۲۸
خرید
0.03
1.32891
1.33014
سود
2.77 USD
USDCAD
معامله
#48118046
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۳:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32891
بهره
0.00 USD
مجموع
2.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۵:۲۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.33014
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.77 USD
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۳۸
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۳:۰۸
خرید
0.03
0.98836
0.99196
سود
10.89 USD
USDCHF
معامله
#48109473
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98836
بهره
0.00 USD
مجموع
10.89 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۳:۰۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.99196
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10.89 USD
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۱۴
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۳:۰۸
خرید
0.02
0.99073
0.99196
سود
2.48 USD
USDCHF
معامله
#48106810
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99073
بهره
0.00 USD
مجموع
2.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۳:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.99196
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.48 USD
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۵۰
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۵۴
فروش
0.02
1.12878
1.12594
سود
5.68 USD
EURUSD
معامله
#48106767
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12878
بهره
0.00 USD
مجموع
5.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.12594
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.68 USD
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۴۸:۲۴
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۱۱
خرید
0.02
121.504
121.794
سود
5.36 USD
EURJPY
معامله
#48102869
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۴۸:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.504
بهره
0.00 USD
مجموع
5.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
121.794
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.36 USD
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۳۱
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۵۸
فروش
0.02
1.2698
1.26718
سود
5.24 USD
GBPUSD
معامله
#48100030
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2698
بهره
0.00 USD
مجموع
5.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.26718
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.24 USD
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۳۸
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۴۰
خرید
0.02
1.34235
1.34141
سود
-1.40 USD
USDCAD
معامله
#48088474
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.34235
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.34141
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.40 USD