حالت آزمایشی
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۶:۱۰
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
فروش
0.1
1.79197
1.92063
سود
‪-735.80 USD‬
EURNZD
معامله
#128667457
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۶:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.79197
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-733.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.92063
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-735.80 USD‬
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۸:۳۶
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
فروش
0.1
1.9415
2.01551
سود
‪-428.92 USD‬
GBPAUD
معامله
#126364349
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۸:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.9415
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-426.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
2.01551
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-428.92 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۰۶
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
فروش
0.1
1.95009
2.01551
سود
‪-379.37 USD‬
GBPAUD
معامله
#128080531
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.95009
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-377.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
2.01551
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-379.37 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۳:۰۵
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
فروش
0.1
1.92286
2.01551
سود
‪-536.44 USD‬
GBPAUD
معامله
#126083364
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۳:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.92286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-534.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
2.01551
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-536.44 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۲۲
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
فروش
0.1
1.38322
1.44821
سود
‪-449.76 USD‬
USDCAD
معامله
#128823353
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38322
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-448.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.44821
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-449.76 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۳۵:۱۸
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
فروش
0.1
1.96354
2.01551
سود
‪-301.78 USD‬
GBPAUD
معامله
#128167938
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۳۵:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.96354
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-299.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
2.01551
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-301.78 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۰۹
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
فروش
0.2
1.98799
2.01551
سود
‪-321.48 USD‬
GBPAUD
معامله
#128434824
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.98799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-317.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
حجم معامله
0.2
خروج
2.01551
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪-321.48 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۹:۵۴
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
فروش
0.1
1.81179
1.92063
سود
‪-622.76 USD‬
EURNZD
معامله
#128821662
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81179
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-620.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.92063
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-622.76 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۱۳:۵۲
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
فروش
0.1
1.8368
1.92063
سود
‪-480.11 USD‬
EURNZD
معامله
#128990150
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۱۳:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.8368
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-478.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.92063
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-480.11 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۱۰
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
فروش
0.1
1.77452
1.92063
سود
‪-835.32 USD‬
EURNZD
معامله
#128083976
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.77452
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-833.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.92063
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-835.32 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۶:۳۷
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
فروش
0.1
1.85217
1.92063
سود
‪-392.45 USD‬
EURNZD
معامله
#129272186
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۶:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85217
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-390.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.92063
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-392.45 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۱:۱۵
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۲۶
فروش
0.1
2.00407
1.9879
سود
‪91.83 USD‬
GBPAUD
معامله
#129124032
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۱:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.00407
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪93.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۲۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.9879
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪91.83 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۲۱
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۰:۲۹
فروش
0.1
2.01837
2.00737
سود
‪63.18 USD‬
GBPAUD
معامله
#129272032
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.01837
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪65.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۰:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
2.00737
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪63.18 USD‬
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۲۸
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۰۵
فروش
0.1
1.36498
1.42698
سود
‪-435.48 USD‬
USDCAD
معامله
#128509394
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36498
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-434.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.42698
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-435.48 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۵۳
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۰۰
فروش
0.1
1.34429
1.4267400000000001
سود
‪-578.96 USD‬
USDCAD
معامله
#127545267
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34429
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-577.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.4267400000000001
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-578.96 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۰۳
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۵۵
فروش
0.1
1.32906
1.4267400000000001
سود
‪-685.57 USD‬
USDCAD
معامله
#125977555
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32906
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-684.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۵۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.4267400000000001
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-685.57 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۸
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۱:۱۴
فروش
0.1
2.02108
2.00408
سود
‪100.31 USD‬
GBPAUD
معامله
#129201570
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.02108
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪102.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۱:۱۴
حجم معامله
0.1
خروج
2.00408
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪100.31 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۴:۰۷
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۴۰
فروش
0.2
1.22222
1.20474
سود
‪347.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#129122624
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۴:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪349.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۴۰
حجم معامله
0.2
خروج
1.20474
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪347.60 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۴
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۱
فروش
0.1
2.01416
2.0042
سود
‪58.10 USD‬
GBPAUD
معامله
#129137290
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.01416
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪60.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۱
حجم معامله
0.1
خروج
2.0042
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪58.10 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۰۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۴۷
فروش
0.1
2.00707
1.99668
سود
‪63.54 USD‬
GBPAUD
معامله
#128910697
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.00707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪65.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۴۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.99668
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪63.54 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۴:۱۸
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۰۷
فروش
0.3
1.99393
1.96896
سود
‪493.14 USD‬
GBPAUD
معامله
#128346039
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۴:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.99393
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪499.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۰۷
حجم معامله
0.3
خروج
1.96896
هزینه های کمیسیون
‪-6.00 USD‬
سود
‪493.14 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۵۱
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۷
فروش
0.3
2.01344
1.99587
سود
‪341.07 USD‬
GBPAUD
معامله
#128354946
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.01344
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪347.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۷
حجم معامله
0.3
خروج
1.99587
هزینه های کمیسیون
‪-6.00 USD‬
سود
‪341.07 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۱۷
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۱۲
خرید
0.1
1.34324
1.34783
سود
‪33.05 USD‬
USDCAD
معامله
#128083752
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.34324
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪34.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.34783
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪33.05 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۲۹
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۳۷
خرید
0.1
1.48996
1.49984
سود
‪71.64 USD‬
EURCAD
معامله
#127950365
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.48996
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪73.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.49984
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪71.64 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۳۹:۳۵
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۱۱
فروش
0.1
1.95366
1.94156
سود
‪77.67 USD‬
GBPAUD
معامله
#126890409
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۳۹:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.95366
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪79.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۱۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.94156
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪77.67 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۶:۲۷
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۲۶
فروش
0.1
1.97561
1.95871
سود
‪108.58 USD‬
GBPAUD
معامله
#127527929
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۶:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.97561
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪110.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۲۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.95871
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪108.58 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۴۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۲۷
فروش
0.1
110.414
108.732
سود
‪153.69 USD‬
USDJPY
معامله
#127160952
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.414
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪154.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۲۷
حجم معامله
0.1
خروج
108.732
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪153.69 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۲۸
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۵۴
فروش
0.1
1.97332
1.95793
سود
‪99.19 USD‬
GBPAUD
معامله
#127293846
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.97332
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪101.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.95793
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪99.19 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۴
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۴۰
خرید
0.1
0.97473
0.98169
سود
‪69.90 USD‬
USDCHF
معامله
#125813212
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97473
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪70.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۴۰
حجم معامله
0.1
خروج
0.98169
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪69.90 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۴۷
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
فروش
0.1
1.9428
1.97205
سود
‪-197.74 USD‬
GBPAUD
معامله
#125350469
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.9428
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-195.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.97205
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-197.74 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۲۲
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
فروش
0.1
1.90781
1.97205
سود
‪-431.90 USD‬
GBPAUD
معامله
#124749004
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.90781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-429.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.97205
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-431.90 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۱۵
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
خرید
0.1
17.494
18.024
سود
‪263.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#125216741
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.494
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪265.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
18.024
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪263.00 USD‬
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۲۵
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
فروش
0.1
1.92641
1.97205
سود
‪-307.43 USD‬
GBPAUD
معامله
#125041497
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.92641
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-305.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.97205
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-307.43 USD‬
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۱۵
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
فروش
0.1
1.29998
1.31974
سود
‪-198.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#123972443
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29998
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-197.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.31974
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-198.60 USD‬
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۰۰
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
فروش
0.1
1.89507
1.97205
سود
‪-517.16 USD‬
GBPAUD
معامله
#124474877
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.89507
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-515.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.97205
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-517.16 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۰۵
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
خرید
0.1
18.106
18.024
سود
‪-43.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#124656324
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
18.106
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-41.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
18.024
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-43.00 USD‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۵۵
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
فروش
0.1
109.516
108.433
سود
‪98.88 USD‬
USDJPY
معامله
#124839873
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.516
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪99.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
108.433
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪98.88 USD‬
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۰۱
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
فروش
0.1
1.88002
1.97205
سود
‪-617.88 USD‬
GBPAUD
معامله
#123966306
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.88002
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-615.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.97205
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-617.88 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۵۷
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
خرید
0.1
1566.42
1582.85
سود
‪162.30 USD‬
XAUUSD
معامله
#124656318
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1566.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪164.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
1582.85
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪162.30 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۰۷
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۵۲
فروش
0.1
1.31403
1.30072
سود
‪132.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#124760590
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31403
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪133.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.30072
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪132.10 USD‬
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۵۹
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۲۷
فروش
0.1
17.891
17.682
سود
‪102.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#124360299
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.891
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪104.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۲۷
حجم معامله
0.1
خروج
17.682
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪102.50 USD‬
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۰۵
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۱۹
فروش
0.1
1543.32
1555.45
سود
‪-123.30 USD‬
XAUUSD
معامله
#124141834
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1543.32
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-121.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۱۹
حجم معامله
0.1
خروج
1555.45
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-123.30 USD‬
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۴۰
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۲
فروش
0.5
1.11117
1.11007
سود
‪50.00 USD‬
EURUSD
معامله
#123810491
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11117
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪55.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.11007
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪50.00 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۷:۰۹
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۰۶
فروش
0.5
0.67718
0.67445
سود
‪129.40 USD‬
AUDCHF
معامله
#122235773
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۷:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67718
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪139.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۰۶
حجم معامله
0.5
خروج
0.67445
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪129.40 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۴۹
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۹
فروش
0.54
0.68746
0.68717
سود
‪10.26 USD‬
AUDUSD
معامله
#122227375
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68746
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۹
حجم معامله
0.54
خروج
0.68717
هزینه های کمیسیون
‪-5.40 USD‬
سود
‪10.26 USD‬
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۳۳
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۱۲
خرید
0.04
1.11393
1.11434
سود
‪1.24 USD‬
EURUSD
معامله
#121994199
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11393
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۱۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.11434
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۵۹
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۰۸
فروش
0.5
0.67578
0.67622
سود
‪-32.38 USD‬
AUDCHF
معامله
#122222857
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67578
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-22.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۰۸
حجم معامله
0.5
خروج
0.67622
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-32.38 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۳۴
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۱۶
فروش
0.04
0.68224
0.68737
سود
‪-20.92 USD‬
AUDUSD
معامله
#121712887
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68224
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۱۶
حجم معامله
0.04
خروج
0.68737
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-20.92 USD‬
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۵۴
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۰۳
خرید
0.04
0.68931
0.68743
سود
‪-7.92 USD‬
AUDUSD
معامله
#122044751
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68931
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۰۳
حجم معامله
0.04
خروج
0.68743
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-7.92 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۰۵
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۵۹
فروش
0.5
0.67586
0.67587
سود
‪-10.51 USD‬
AUDCHF
معامله
#122222722
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67586
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۵۹
حجم معامله
0.5
خروج
0.67587
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-10.51 USD‬