حالت آزمایشی
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۱۵
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۱۲
خرید
0.1
1475.31
1459.97
سود
-155.40 USD
XAUUSD
معامله
#119438536
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1475.31
بهره
0.00 USD
مجموع
-153.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
1459.97
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-155.40 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۵۷
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۱۲
خرید
0.02
1472
1459.97
سود
-24.46 USD
XAUUSD
معامله
#119440621
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1472
بهره
0.00 USD
مجموع
-24.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1459.97
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-24.46 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۲۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۳۵
فروش
0.1
2.01293
2.016
سود
-21.52 USD
GBPNZD
معامله
#119433213
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.01293
بهره
0.00 USD
مجموع
-19.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
2.016
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-21.52 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۴۹
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۳۵
فروش
0.1
2.0115
2.016
سود
-30.61 USD
GBPNZD
معامله
#119429661
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.0115
بهره
0.00 USD
مجموع
-28.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
2.016
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-30.61 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۶:۴۵
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۲۲
فروش
0.1
140.198
140.45
سود
-25.11 USD
GBPJPY
معامله
#119390173
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۶:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.198
بهره
0.00 USD
مجموع
-23.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۲۲
حجم معامله
0.1
خروج
140.45
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-25.11 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۴:۱۹
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۵۵
فروش
0.1
2.0225
2.01503
سود
45.70 USD
GBPNZD
معامله
#119359480
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۴:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.0225
بهره
0.00 USD
مجموع
47.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۵۵
حجم معامله
0.1
خروج
2.01503
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
45.70 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۲:۱۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۵۲
فروش
0.1
2.02104
2.0151
سود
35.93 USD
GBPNZD
معامله
#119334952
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۲:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.02104
بهره
0.00 USD
مجموع
37.93 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
2.0151
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
35.93 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۳۷:۳۲
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۴۰
فروش
0.05
2.02054
2.02107
سود
-2.69 USD
GBPNZD
معامله
#119269414
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۳۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.02054
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
2.02107
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-2.69 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۷:۴۱
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۴۰
فروش
0.05
2.022
2.02107
سود
1.97 USD
GBPNZD
معامله
#119270396
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۷:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.022
بهره
0.00 USD
مجموع
2.97 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
2.02107
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.97 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۴:۴۵
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۲:۱۲
فروش
0.05
1511.38
1505.78
سود
27.00 USD
XAUUSD
معامله
#119046069
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۴:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1511.38
بهره
0.00 USD
مجموع
28.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۲:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
1505.78
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
27.00 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۰:۲۰
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۲:۰۸
فروش
0.01
2.01217
2.0095
سود
1.51 USD
GBPNZD
معامله
#119097004
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۰:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.01217
بهره
0.00 USD
مجموع
1.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۲:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
2.0095
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.51 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۱۳
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۲:۰۴
فروش
0.01
2.01078
2.00947
سود
0.64 USD
GBPNZD
معامله
#119090251
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.01078
بهره
0.00 USD
مجموع
0.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۲:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
2.00947
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.64 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۳:۲۱
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۲:۰۱
فروش
0.01
2.01008
2.00944
سود
0.21 USD
GBPNZD
معامله
#119089036
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۳:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.01008
بهره
0.00 USD
مجموع
0.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۲:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
2.00944
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.21 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۱۷
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۵۷
فروش
0.02
140.2
140.146
سود
0.59 USD
GBPJPY
معامله
#119052610
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.2
بهره
0.00 USD
مجموع
0.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
140.146
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.59 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۳:۳۹
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۵۴
فروش
0.02
1.27712
1.27384
سود
6.24 USD
GBPCHF
معامله
#119052587
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۳:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27712
بهره
0.00 USD
مجموع
6.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.27384
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
6.24 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۵۱
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۴۵
کپی
-6.63%
-13.04%
سود
0.00 USD
BVEfx
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۵۱
نقطه ورود
-6.63%
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۴۵
خروج
-13.04%
سود
0.00 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۳۲
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۴۳
کپی
257.75%
252.58%
سود
0.00 USD
Markus
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۳۲
نقطه ورود
257.75%
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۴۳
خروج
252.58%
سود
0.00 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۴۲
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۲۴
کپی
2.52%
-6.63%
سود
0.00 USD
BVEfx
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۴۲
نقطه ورود
2.52%
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۲۴
خروج
-6.63%
سود
0.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۱۷
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۱۸
کپی
2.4%
2.52%
سود
-45.00 USD
BVEfx
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۱۷
نقطه ورود
2.4%
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۱۸
خروج
2.52%
سود
-45.00 USD