حالت آزمایشی
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۶
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۷:۰۱
خرید
0.3
1.37891
1.37706
سود
‪-0.56 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519951714
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37891
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۷:۰۱
حجم معامله
0.3
خروج
1.37706
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.56 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۱۳
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۷:۰۱
خرید
0.3
1.37443
1.37706
سود
‪0.79 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519968359
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37443
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۷:۰۱
حجم معامله
0.3
خروج
1.37706
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۹
خرید
0.3
1.37852
1.37865
سود
‪0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519947485
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37852
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۹
حجم معامله
0.3
خروج
1.37865
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۳۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۰۰
خرید
0.3
1.37888
1.37964
سود
‪0.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519944983
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37888
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۰۰
حجم معامله
0.3
خروج
1.37964
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۴۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۰۰
خرید
0.3
1.38027
1.37964
سود
‪-0.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519942996
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38027
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۰۰
حجم معامله
0.3
خروج
1.37964
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.19 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۸
فروش
0.3
1.38084
1.38009
سود
‪0.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519940238
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38084
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۸
حجم معامله
0.3
خروج
1.38009
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۱۸
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۵
خرید
0.3
1.37781
1.37848
سود
‪0.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519937898
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۵
حجم معامله
0.3
خروج
1.37848
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۳۲
فروش
0.3
1.37761
1.37757
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519937182
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37761
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۳۲
حجم معامله
0.3
خروج
1.37757
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۳۰
فروش
0.3
1.37911
1.37876
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519917741
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37911
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۳۰
حجم معامله
0.3
خروج
1.37876
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۳۰
فروش
0.3
1.37926
1.37876
سود
‪0.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519933478
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37926
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۳۰
حجم معامله
0.3
خروج
1.37876
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۳۰
فروش
0.3
1.3786
1.37876
سود
‪-0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519916745
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3786
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۳۰
حجم معامله
0.3
خروج
1.37876
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۳۰
فروش
0.3
1.38008
1.37876
سود
‪0.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519925742
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38008
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۳۰
حجم معامله
0.3
خروج
1.37876
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۳۰
فروش
0.3
1.37802
1.37876
سود
‪-0.22 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519913472
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37802
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۳۰
حجم معامله
0.3
خروج
1.37876
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.22 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۲۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۴۳
خرید
0.3
1.37921
1.37982
سود
‪0.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519930445
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37921
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۴۳
حجم معامله
0.3
خروج
1.37982
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۳۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۴۳
خرید
0.3
1.38029
1.37982
سود
‪-0.14 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519925926
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38029
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۴۳
حجم معامله
0.3
خروج
1.37982
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۱۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۰۶
خرید
0.3
1.38133
1.38044
سود
‪-0.27 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519908258
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38133
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۰۶
حجم معامله
0.3
خروج
1.38044
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.27 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۲۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۰۶
خرید
0.3
1.37839
1.38044
سود
‪0.62 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519914152
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37839
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۰۶
حجم معامله
0.3
خروج
1.38044
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۵۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۰۶
خرید
0.3
1.37937
1.38044
سود
‪0.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519911097
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37937
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۰۶
حجم معامله
0.3
خروج
1.38044
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۵۷
فروش
0.3
1.37973
1.37933
سود
‪0.12 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519910177
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37973
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۵۷
حجم معامله
0.3
خروج
1.37933
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۴:۰۳
فروش
0.3
1.38091
1.38058
سود
‪0.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519908092
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38091
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۴:۰۳
حجم معامله
0.3
خروج
1.38058
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۵۰
فروش
0.3
1.38196
1.38113
سود
‪0.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519905920
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38196
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۵۰
حجم معامله
0.3
خروج
1.38113
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۵۰
فروش
0.3
1.38195
1.38113
سود
‪0.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519905824
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38195
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۵۰
حجم معامله
0.3
خروج
1.38113
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۵
خرید
0.3
1.38172
1.38187
سود
‪0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519886117
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38172
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۵
حجم معامله
0.3
خروج
1.38187
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۶
فروش
0.3
1.38151
1.38146
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519903456
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38151
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۶
حجم معامله
0.3
خروج
1.38146
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۹
خرید
0.3
1.38099
1.38149
سود
‪0.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519898829
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38099
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۹
حجم معامله
0.3
خروج
1.38149
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۴۰
فروش
0.3
1.38105
1.38067
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519894928
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38105
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۴۰
حجم معامله
0.3
خروج
1.38067
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۰۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۵۲
خرید
0.3
1.38068
1.38115
سود
‪0.14 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519888902
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۵۲
حجم معامله
0.3
خروج
1.38115
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۲۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۱۴
فروش
0.3
1.38137
1.38062
سود
‪0.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519886397
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38137
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۱۴
حجم معامله
0.3
خروج
1.38062
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۳
فروش
0.3
1.37416
1.37959
سود
‪-1.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519835848
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37416
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۳
حجم معامله
0.3
خروج
1.37959
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.63 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۳
فروش
0.3
1.38135
1.37959
سود
‪0.53 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519850837
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38135
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۳
حجم معامله
0.3
خروج
1.37959
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۳
فروش
0.3
1.38193
1.37959
سود
‪0.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519853104
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38193
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۳
حجم معامله
0.3
خروج
1.37959
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۳
فروش
0.3
1.38285
1.37959
سود
‪0.98 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519856011
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38285
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۳
حجم معامله
0.3
خروج
1.37959
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۳
فروش
0.3
1.37807
1.37959
سود
‪-0.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519841047
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37807
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۳
حجم معامله
0.3
خروج
1.37959
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.46 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۳۹
فروش
0.3
1.38035
1.38
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519882541
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38035
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۳۹
حجم معامله
0.3
خروج
1.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۲۱
فروش
0.3
1.38068
1.3805
سود
‪0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519879409
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۲۱
حجم معامله
0.3
خروج
1.3805
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۵۶
فروش
0.3
1.38134
1.38101
سود
‪0.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519851014
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38134
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۵۶
حجم معامله
0.3
خروج
1.38101
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۵۶
فروش
0.3
1.38193
1.38101
سود
‪0.28 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519853169
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38193
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۵۶
حجم معامله
0.3
خروج
1.38101
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۵۶
فروش
0.3
1.38287
1.38101
سود
‪0.56 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519856085
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38287
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۵۶
حجم معامله
0.3
خروج
1.38101
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.56 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۵۶
فروش
0.3
1.37836
1.38101
سود
‪-0.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519845605
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37836
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۵۶
حجم معامله
0.3
خروج
1.38101
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.80 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۱۶
فروش
0.3
1.37799
1.3779
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519841247
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۱۶
حجم معامله
0.3
خروج
1.3779
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۳۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۷
خرید
0.3
1.37819
1.37748
سود
‪-0.21 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519828104
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37819
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۷
حجم معامله
0.3
خروج
1.37748
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.21 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۶
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۷
خرید
0.3
1.37642
1.37748
سود
‪0.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519830728
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37642
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۷
حجم معامله
0.3
خروج
1.37748
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۲۵
فروش
0.3
1.37604
1.37555
سود
‪0.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519832903
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37604
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۲۵
حجم معامله
0.3
خروج
1.37555
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۳
فروش
0.3
1.37253
1.37559
سود
‪-0.92 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519709136
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37253
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۳
حجم معامله
0.3
خروج
1.37559
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.92 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۳
فروش
0.3
1.37786
1.37559
سود
‪0.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519751155
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37786
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۳
حجم معامله
0.3
خروج
1.37559
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۳
فروش
0.3
1.38235
1.37559
سود
‪2.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519764082
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38235
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۳
حجم معامله
0.3
خروج
1.37559
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.03 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۳
فروش
0.3
1.37623
1.37559
سود
‪0.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519732848
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37623
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۳
حجم معامله
0.3
خروج
1.37559
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۳
فروش
0.3
1.37682
1.37559
سود
‪0.37 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519738593
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37682
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۳
حجم معامله
0.3
خروج
1.37559
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۳۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۳
فروش
0.3
1.37114
1.37559
سود
‪-1.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519707272
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37114
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۳
حجم معامله
0.3
خروج
1.37559
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.34 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۳
فروش
0.3
1.37723
1.37559
سود
‪0.49 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519741208
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۳
حجم معامله
0.3
خروج
1.37559
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬