حالت آزمایشی
۰۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۴۰
۰۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۳۵
کپی
‪0%‬
‪0%‬
سود
‪0.00 USD‬
PENDEKAR_MELAKA
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۴۰
نقطه ورود
‪0%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۳۵
خروج
‪0%‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۰۵
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۴
کپی
‪0%‬
‪5.12%‬
سود
‪-9.61 USD‬
SerdangMining
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۰۵
نقطه ورود
‪0%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۴
خروج
‪5.12%‬
سود
‪-9.61 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۲۷
۲۶.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۴۰
کپی
‪55.93%‬
‪57.44%‬
سود
‪0.00 USD‬
PencuriHati
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۲۷
نقطه ورود
‪55.93%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۴۰
خروج
‪57.44%‬
سود
‪0.00 USD‬