حالت آزمایشی
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۳۱
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۸
فروش
0.02
0.69698
0.73968
سود
‪-85.40 USD‬
NZDUSD
معامله
#65567777
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69698
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-85.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.73968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-85.40 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۹:۲۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
فروش
0.02
0.67698
0.73968
سود
‪-125.40 USD‬
NZDUSD
معامله
#64783023
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۹:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67698
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-125.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.73968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-125.40 USD‬
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۴۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
فروش
0.02
0.68163
0.73968
سود
‪-116.10 USD‬
NZDUSD
معامله
#64873521
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68163
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-116.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.73968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-116.10 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۴
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
فروش
0.02
0.6896
0.73968
سود
‪-100.16 USD‬
NZDUSD
معامله
#65226377
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6896
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-100.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.73968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-100.16 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
فروش
0.02
0.67587
0.73968
سود
‪-127.62 USD‬
NZDUSD
معامله
#64764297
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67587
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-127.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.73968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-127.62 USD‬
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۸:۴۲
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
فروش
0.02
0.67832
0.73968
سود
‪-122.72 USD‬
NZDUSD
معامله
#64792423
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۸:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-122.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.73968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-122.72 USD‬
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۲۴
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
فروش
0.02
0.68678
0.73968
سود
‪-105.80 USD‬
NZDUSD
معامله
#64990152
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68678
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-105.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.73968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-105.80 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۴۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
فروش
0.02
0.69121
0.73968
سود
‪-96.94 USD‬
NZDUSD
معامله
#65316713
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69121
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-96.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.73968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-96.94 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۲۸
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۶
فروش
0.02
0.67483
0.73968
سود
‪-129.70 USD‬
NZDUSD
معامله
#64760109
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67483
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-129.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.73968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-129.70 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۷:۱۲
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۶
فروش
0.02
0.67354
0.73968
سود
‪-132.28 USD‬
NZDUSD
معامله
#64757434
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۷:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67354
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-132.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.73968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-132.28 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۲۹
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۶
فروش
0.02
0.67229
0.73968
سود
‪-134.78 USD‬
NZDUSD
معامله
#64742908
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67229
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-134.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.73968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-134.78 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۲۲
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۱۸
فروش
0.02
0.66992
0.71326
سود
‪-86.68 USD‬
NZDUSD
معامله
#64730262
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66992
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-86.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.71326
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-86.68 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۰۳
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۴۲
فروش
0.02
0.67068
0.71308
سود
‪-84.80 USD‬
NZDUSD
معامله
#64741346
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-84.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.71308
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-84.80 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۳۰
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۳۶
فروش
0.02
0.67141
0.71308
سود
‪-83.34 USD‬
NZDUSD
معامله
#64741772
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67141
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-83.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.71308
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-83.34 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۲۳
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۳۳
فروش
0.02
0.66885
0.71308
سود
‪-88.46 USD‬
NZDUSD
معامله
#64727972
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66885
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-88.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.71308
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-88.46 USD‬
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۰۶
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۲۷
فروش
0.02
0.69424
0.69039
سود
‪7.70 USD‬
NZDUSD
معامله
#65460025
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69424
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.69039
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.70 USD‬
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۵۷
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۳۲
فروش
0.01
0.67377
0.66579
سود
‪7.98 USD‬
NZDUSD
معامله
#64673674
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67377
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.66579
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.98 USD‬
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۵۷
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۳۹:۱۲
فروش
0.01
0.67377
0.66623
سود
‪7.54 USD‬
NZDUSD
معامله
#64650565
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67377
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۳۹:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.66623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.54 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۵۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۴۲
فروش
0.02
0.6708
0.6674
سود
‪6.80 USD‬
NZDUSD
معامله
#64353366
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.6674
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.80 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۱۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۴۰
فروش
0.02
0.67133
0.66868
سود
‪5.30 USD‬
NZDUSD
معامله
#64326328
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67133
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.66868
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.30 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۳۸
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۱
فروش
0.02
0.67174
0.66863
سود
‪6.22 USD‬
NZDUSD
معامله
#64356667
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67174
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.66863
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.22 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۲۳
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۵:۳۸
فروش
0.02
0.67166
0.67
سود
‪3.32 USD‬
NZDUSD
معامله
#64327977
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67166
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۵:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.32 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۳۸
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۵۴
فروش
0.02
0.67221
0.67006
سود
‪4.30 USD‬
NZDUSD
معامله
#64328774
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67221
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.67006
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.30 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۰۸
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۱
خرید
0.02
0.90888
0.90914
سود
‪0.57 USD‬
USDCHF
معامله
#63983455
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90888
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.90914
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۰
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۱۵
خرید
0.02
0.90862
0.90926
سود
‪1.41 USD‬
USDCHF
معامله
#63984284
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90862
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.90926
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.41 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۵۴
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۰۹
خرید
0.02
0.90824
0.90925
سود
‪2.22 USD‬
USDCHF
معامله
#63985294
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90824
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.90925
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۲۷
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۰۴
خرید
0.02
0.90792
0.90926
سود
‪2.95 USD‬
USDCHF
معامله
#63987350
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.90926
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.95 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۵
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۱۲
خرید
0.02
0.90723
0.90788
سود
‪1.43 USD‬
USDCHF
معامله
#64003975
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.90788
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۹
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۴۹
خرید
0.02
0.9067
0.90745
سود
‪1.65 USD‬
USDCHF
معامله
#64005216
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9067
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.90745
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.65 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۳۷
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۵۸
خرید
0.02
0.90575
0.90706
سود
‪2.89 USD‬
USDCHF
معامله
#64167081
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90575
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.90706
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.89 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۸
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۵۶
خرید
0.02
0.90451
0.90635
سود
‪4.06 USD‬
USDCHF
معامله
#64199814
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90451
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.90635
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.06 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۸
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۲۷
خرید
0.02
0.90499
0.90665
سود
‪3.66 USD‬
USDCHF
معامله
#64168349
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.90665
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.66 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۰۶
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۲۳
خرید
0.02
0.90429
0.90664
سود
‪5.18 USD‬
USDCHF
معامله
#64172853
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90429
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.90664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.18 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۱۸
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۱۲
خرید
0.02
0.90585
0.90695
سود
‪2.43 USD‬
USDCHF
معامله
#64006302
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90585
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.90695
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.43 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۱۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۴۴
خرید
0.02
0.90542
0.90688
سود
‪3.22 USD‬
USDCHF
معامله
#64038995
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90542
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.90688
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.22 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۵۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۱۴
خرید
0.02
0.90464
0.906
سود
‪3.00 USD‬
USDCHF
معامله
#64039886
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.906
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۰۸
خرید
0.02
0.90362
0.906
سود
‪5.25 USD‬
USDCHF
معامله
#64047624
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90362
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.906
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.25 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۲۸
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۰۴
خرید
0.02
0.90729
0.90803
سود
‪1.63 USD‬
USDCHF
معامله
#63988827
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90729
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.90803
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.63 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۴۶
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۶
خرید
0.02
1.3186
1.31865
سود
‪0.08 USD‬
USDCAD
معامله
#63880070
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3186
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.31865
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۵۱
خرید
0.02
1.31762
1.31889
سود
‪1.93 USD‬
USDCAD
معامله
#63901712
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31762
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.31889
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.93 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۳:۳۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۴۹
خرید
0.02
1.31629
1.31889
سود
‪3.94 USD‬
USDCAD
معامله
#63944785
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۳:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31629
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.31889
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.94 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۴۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۵۸
خرید
0.02
1.31303
1.31638
سود
‪5.09 USD‬
USDCAD
معامله
#63704529
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31303
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.31638
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.09 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۲۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۵۷
خرید
0.02
1.31219
1.31523
سود
‪4.62 USD‬
USDCAD
معامله
#63706075
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31219
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.31523
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.62 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۸:۳۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۱۲
خرید
0.02
1.31335
1.31344
سود
‪0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#63560528
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۸:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31335
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.31344
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۱۴
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۴۶
خرید
0.02
1.31232
1.31394
سود
‪2.47 USD‬
USDCAD
معامله
#63563992
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31232
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.31394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.47 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۵۹
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۳۴
خرید
0.02
1.31163
1.31395
سود
‪3.53 USD‬
USDCAD
معامله
#63622958
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31163
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.31395
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.53 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۵۰
خرید
0.02
1.31023
1.31263
سود
‪3.66 USD‬
USDCAD
معامله
#63639760
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31023
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.31263
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.66 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۳:۲۷
خرید
0.02
1.31168
1.3138
سود
‪3.23 USD‬
USDCAD
معامله
#63594077
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31168
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۳:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.3138
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.23 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۵۹
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۴۹
خرید
0.02
1.31049
1.31382
سود
‪5.07 USD‬
USDCAD
معامله
#63598126
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31049
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.31382
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.07 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۱۴
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۲۵
فروش
0.02
0.66433
0.65996
سود
‪8.74 USD‬
NZDUSD
معامله
#63059448
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66433
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.65996
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.74 USD‬