حالت آزمایشی
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۴۲
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۰۷
فروش
0.02
0.65849
0.65686
سود
‪3.26 USD‬
NZDUSD
معامله
#58669698
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65849
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.65686
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.26 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۳۰
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۱۰
فروش
0.02
0.65577
0.65496
سود
‪1.62 USD‬
NZDUSD
معامله
#58533917
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65577
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.65496
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.62 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۱۷
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۰۶
فروش
0.02
0.65631
0.65496
سود
‪2.70 USD‬
NZDUSD
معامله
#58534689
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65631
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.65496
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.70 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۵۷
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۰۳
فروش
0.02
0.65669
0.65496
سود
‪3.46 USD‬
NZDUSD
معامله
#58541080
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65669
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.65496
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.46 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۰۱
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۰۱
فروش
0.02
0.65757
0.656
سود
‪3.14 USD‬
NZDUSD
معامله
#58480538
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65757
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.14 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۲۲
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۷
فروش
0.02
0.65718
0.65597
سود
‪2.42 USD‬
NZDUSD
معامله
#58546988
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65718
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.65597
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.42 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۶
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۴۸
فروش
0.02
0.65788
0.65562
سود
‪4.52 USD‬
NZDUSD
معامله
#58555360
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65788
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.65562
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.52 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۱۸:۱۹
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۴۱
فروش
0.02
0.65876
0.65561
سود
‪6.30 USD‬
NZDUSD
معامله
#58564965
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۱۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65876
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.65561
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.30 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۱۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۸
فروش
0.02
0.65821
0.65562
سود
‪5.18 USD‬
NZDUSD
معامله
#58563086
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65821
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.65562
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.18 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۱۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۳
فروش
0.02
0.65934
0.6556
سود
‪7.48 USD‬
NZDUSD
معامله
#58601235
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65934
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.6556
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.48 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۳۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۳۰
خرید
0.01
1.80654
1.80852
سود
‪1.37 USD‬
GBPAUD
معامله
#57939963
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80654
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.80852
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.37 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۱۷:۲۴
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۳۱
خرید
0.02
1.80137
1.80324
سود
‪2.59 USD‬
GBPAUD
معامله
#58292718
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۱۷:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80137
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.80324
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.59 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۶:۳۸
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۲۵
خرید
0.02
1.79975
1.80282
سود
‪4.26 USD‬
GBPAUD
معامله
#58297423
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۶:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79975
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.80282
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.26 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۲۱
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۱۳
خرید
0.02
1.79801
1.80095
سود
‪4.07 USD‬
GBPAUD
معامله
#58305865
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79801
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.80095
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.07 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۳
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۸
خرید
0.02
1.7961
1.799
سود
‪4.02 USD‬
GBPAUD
معامله
#58311359
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.7961
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.799
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.02 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۰۵
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۰۱
خرید
0.02
1.79338
1.79563
سود
‪3.13 USD‬
GBPAUD
معامله
#58376715
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79338
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.79563
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.13 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۹:۱۶
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۴:۵۹
خرید
0.02
1.78985
1.79458
سود
‪6.59 USD‬
GBPAUD
معامله
#58390495
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۹:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.78985
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۴:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.79458
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.59 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۴۰
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۳۶
خرید
0.02
1.79466
1.79619
سود
‪2.13 USD‬
GBPAUD
معامله
#58315614
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79466
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.79619
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.13 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۸:۵۶
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۵۸
خرید
0.02
1.79356
1.79635
سود
‪3.88 USD‬
GBPAUD
معامله
#58346391
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۸:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.79635
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.88 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۲۵
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۰۱
خرید
0.02
1.79155
1.79487
سود
‪4.62 USD‬
GBPAUD
معامله
#58354975
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79155
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.79487
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.62 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۳۷
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۱
خرید
0.02
1.79049
1.79419
سود
‪5.15 USD‬
GBPAUD
معامله
#58360510
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79049
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.79419
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.15 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۷
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۴:۱۴
خرید
0.02
1.80478
1.80568
سود
‪1.24 USD‬
GBPAUD
معامله
#57959634
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80478
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۴:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.80568
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۰۴
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۴:۰۱
خرید
0.02
1.80304
1.80565
سود
‪3.61 USD‬
GBPAUD
معامله
#57984676
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80304
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۴:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.80565
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.61 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۹
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۵۵
خرید
0.02
1.80189
1.80372
سود
‪2.53 USD‬
GBPAUD
معامله
#57987403
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.80372
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.53 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۳۶
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۷
خرید
0.02
1.80046
1.8026
سود
‪2.96 USD‬
GBPAUD
معامله
#57998425
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80046
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.8026
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.96 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۸
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۴
خرید
0.02
1.799
1.80261
سود
‪4.99 USD‬
GBPAUD
معامله
#58014004
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.80261
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.99 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۰۲
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۱۷
خرید
0.02
1.79817
1.79973
سود
‪2.15 USD‬
GBPAUD
معامله
#58017174
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.79973
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.15 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۰۰
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۱۲
خرید
0.02
1.79711
1.7998
سود
‪3.71 USD‬
GBPAUD
معامله
#58042281
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79711
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.7998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.71 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۹
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۵
خرید
0.02
1.79593
1.79722
سود
‪1.78 USD‬
GBPAUD
معامله
#58042931
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79593
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.79722
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.78 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۰۶
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۵۳
خرید
0.02
1.7944
1.7973
سود
‪4.00 USD‬
GBPAUD
معامله
#58050610
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.7944
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.7973
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۴۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۰۱
خرید
0.02
1.7915
1.79529
سود
‪5.23 USD‬
GBPAUD
معامله
#58078546
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.7915
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.79529
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.23 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۴۶
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۳۱
خرید
0.02
1.78946
1.79139
سود
‪2.64 USD‬
GBPAUD
معامله
#58098674
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.78946
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.79139
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.64 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۳۷
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۳۰
خرید
0.02
1.79265
1.79539
سود
‪3.75 USD‬
GBPAUD
معامله
#58054347
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79265
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.79539
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.75 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۵۸
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۳
خرید
0.02
1.79014
1.79361
سود
‪4.76 USD‬
GBPAUD
معامله
#58061649
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79014
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.79361
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.76 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۲:۳۲
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۲۵
خرید
0.02
1.80056
1.80277
سود
‪3.04 USD‬
GBPAUD
معامله
#57994919
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۲:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.80277
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.04 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۳۸
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۰:۲۵
خرید
0.02
1.80319
1.8065
سود
‪4.55 USD‬
GBPAUD
معامله
#57972909
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80319
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۰:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.8065
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.55 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۳۶
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۲۴
خرید
0.01
1.80654
1.81124
سود
‪3.23 USD‬
GBPAUD
معامله
#57901474
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80654
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.81124
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.23 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۸
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۰۷
خرید
0.02
1.80522
1.81151
سود
‪8.63 USD‬
GBPAUD
معامله
#57906921
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80522
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.81151
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.63 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۲۲
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۲۵
خرید
0.02
1.80281
1.81149
سود
‪12.00 USD‬
GBPAUD
معامله
#57741942
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80281
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.81149
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.00 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۱۷
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۷
خرید
0.02
1.79536
1.80106
سود
‪7.93 USD‬
GBPAUD
معامله
#57833636
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79536
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.80106
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.93 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۸
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۴۸
خرید
0.02
1.79341
1.79838
سود
‪6.92 USD‬
GBPAUD
معامله
#57836620
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79341
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.79838
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.92 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۸:۰۸
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۰۸
خرید
0.02
1.8018
1.80788
سود
‪8.38 USD‬
GBPAUD
معامله
#57774400
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۸:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.8018
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.80788
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.38 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۶:۱۹
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۳
خرید
0.02
1.80102
1.80494
سود
‪5.41 USD‬
GBPAUD
معامله
#57786865
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۶:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80102
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.80494
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.41 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۱۹
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۱۹
خرید
0.02
1.80029
1.80508
سود
‪6.62 USD‬
GBPAUD
معامله
#57786978
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80029
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.80508
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.62 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۴۷:۵۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۳۱
خرید
0.02
1.8252
1.83151
سود
‪8.63 USD‬
GBPAUD
معامله
#57545477
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۴۷:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.8252
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.83151
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.63 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۹:۲۱
خرید
0.02
1.82164
1.82449
سود
‪3.92 USD‬
GBPAUD
معامله
#57583932
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82164
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۹:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.82449
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.92 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۲۸
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۱۳:۵۳
خرید
0.02
1.81957
1.82384
سود
‪5.87 USD‬
GBPAUD
معامله
#57585021
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81957
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۱۳:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.82384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.87 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۱۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۱۳:۴۹
خرید
0.02
1.81847
1.82385
سود
‪7.41 USD‬
GBPAUD
معامله
#57587711
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81847
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۱۳:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.82385
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.41 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۴۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۲۹
خرید
0.02
1.81604
1.81801
سود
‪2.72 USD‬
GBPAUD
معامله
#57598050
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81604
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.81801
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.72 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۴۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۲۹
خرید
0.02
1.82121
1.82262
سود
‪1.94 USD‬
GBPAUD
معامله
#57560144
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82121
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.82262
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.94 USD‬