حالت آزمایشی
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۰۲:۲۳
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۶:۴۶
خرید
0.01
1.64958
1.65108
سود
0.81 USD
EURAUD
معامله
#110569087
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۰۲:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.64958
بهره
0.00 USD
مجموع
1.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۶:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.65108
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.81 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۳۷:۴۱
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۰۲:۲۳
فروش
0.01
1.11494
1.11344
سود
1.40 USD
EURUSD
معامله
#110551515
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۳۷:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11494
بهره
0.00 USD
مجموع
1.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۰۲:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.11344
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.40 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۱۸:۱۴
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۰۱:۱۶
فروش
0.01
1.65158
1.65008
سود
0.81 USD
EURAUD
معامله
#110569099
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۱۸:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.65158
بهره
0.00 USD
مجموع
1.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۰۱:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.65008
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.81 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۰:۱۵
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۷:۱۵
فروش
0.01
1.6515
1.6505
سود
0.48 USD
EURAUD
معامله
#110551506
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۰:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6515
بهره
0.00 USD
مجموع
0.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۷:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.6505
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.48 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۴:۴۳
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۴۲
خرید
0.01
1.74022
1.73837
سود
-1.49 USD
EURNZD
معامله
#110341916
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.74022
بهره
-0.11 USD
مجموع
-1.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.73837
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.49 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۱۴
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۴۲
خرید
0.01
1.73187
1.73837
سود
3.96 USD
EURNZD
معامله
#110380237
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.73187
بهره
0.00 USD
مجموع
4.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.73837
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.96 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۲۷:۳۶
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۴۲
خرید
0.01
1.73851
1.73837
سود
-0.29 USD
EURNZD
معامله
#110352354
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۲۷:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.73851
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.73837
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.29 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۸:۳۴
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۶
فروش
0.01
72.159
71.682
سود
3.71 USD
AUDJPY
معامله
#109654988
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۸:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
72.159
بهره
-0.59 USD
مجموع
4.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
71.682
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.71 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۵۶
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۵
فروش
0.01
71.93
71.682
سود
1.35 USD
AUDJPY
معامله
#109388927
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.93
بهره
-0.79 USD
مجموع
2.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
71.682
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.35 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۴۹
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۵
فروش
0.01
71.416
71.682
سود
-3.81 USD
AUDJPY
معامله
#109361135
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.416
بهره
-1.09 USD
مجموع
-2.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
71.682
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.81 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۵۴
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۵
فروش
0.01
72.122
71.682
سود
3.36 USD
AUDJPY
معامله
#109650160
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
72.122
بهره
-0.59 USD
مجموع
4.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
71.682
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.36 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۰۳:۲۵
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۵
فروش
0.01
71.533
71.682
سود
-2.70 USD
AUDJPY
معامله
#109375725
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۰۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.533
بهره
-1.09 USD
مجموع
-1.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
71.682
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.70 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۸:۵۵
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۳۰
خرید
0.01
1.10639
1.10789
سود
1.40 USD
EURUSD
معامله
#110363607
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۸:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10639
بهره
0.00 USD
مجموع
1.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10789
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.40 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۵:۵۵
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۱۳
خرید
0.01
1.22291
1.22393
سود
0.92 USD
GBPUSD
معامله
#110363571
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۵:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22291
بهره
0.00 USD
مجموع
1.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.22393
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.92 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۴:۳۸
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۱۳
خرید
0.01
1.22195
1.22393
سود
1.88 USD
GBPUSD
معامله
#110380243
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۴:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22195
بهره
0.00 USD
مجموع
1.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.22393
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.88 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۵:۳۸
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۱۳
خرید
0.01
130.251
130.401
سود
1.21 USD
GBPJPY
معامله
#110380233
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۵:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.251
بهره
0.00 USD
مجموع
1.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
130.401
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.21 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۵:۱۳
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۰۳
فروش
0.01
0.90615
0.90465
سود
1.63 USD
EURGBP
معامله
#110380225
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۵:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90615
بهره
0.00 USD
مجموع
1.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.90465
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.63 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۲۳
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۱۷
فروش
0.01
1.63857
1.63707
سود
0.82 USD
EURAUD
معامله
#110363594
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63857
بهره
0.00 USD
مجموع
1.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.63707
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.82 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۴۴
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۴:۲۳
خرید
0.01
1.20363
1.20513
سود
1.32 USD
GBPCHF
معامله
#110380216
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20363
بهره
0.00 USD
مجموع
1.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۴:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.20513
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.32 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۱۰
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۰۶
خرید
0.01
1.63777
1.63927
سود
0.81 USD
EURAUD
معامله
#110380239
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.63777
بهره
0.00 USD
مجموع
1.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.63927
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.81 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۱:۲۴
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۴:۲۵
فروش
0.01
1.20563
1.20413
سود
1.32 USD
GBPCHF
معامله
#110380219
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20563
بهره
0.00 USD
مجموع
1.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۴:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.20413
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.32 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۱:۱۵
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۹:۴۹
فروش
0.01
130.451
130.301
سود
1.21 USD
GBPJPY
معامله
#110380240
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۱:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.451
بهره
0.00 USD
مجموع
1.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۹:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
130.301
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.21 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۶:۱۵
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۱:۱۵
خرید
0.01
130.301
130.451
سود
1.21 USD
GBPJPY
معامله
#110363574
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۶:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.301
بهره
0.00 USD
مجموع
1.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
130.451
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.21 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۵۲:۳۶
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۲۰:۲۵
فروش
0.01
118.088
117.958
سود
1.02 USD
EURJPY
معامله
#110352372
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۵۲:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
118.088
بهره
0.00 USD
مجموع
1.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۲۰:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
117.958
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.02 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۳۵:۱۴
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۴۱:۵۴
فروش
0.01
130.518
130.388
سود
1.02 USD
GBPJPY
معامله
#110352352
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۳۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.518
بهره
0.00 USD
مجموع
1.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۴۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
130.388
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.02 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۵۸:۳۵
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۷:۵۵
فروش
0.01
1.64102
1.63972
سود
0.68 USD
EURAUD
معامله
#110352371
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۵۸:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.64102
بهره
0.00 USD
مجموع
0.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۷:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.63972
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.68 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۷:۲۳
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۵۸
فروش
0.01
1.22646
1.22506
سود
1.32 USD
GBPUSD
معامله
#110337410
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۷:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22646
بهره
0.02 USD
مجموع
1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.22506
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.32 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۵۷:۱۰
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۰۸
فروش
0.01
1.63609
1.63639
سود
-0.40 USD
EURAUD
معامله
#110220041
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۵۷:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63609
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.63639
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.40 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۲:۳۱
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۰۸
فروش
0.01
1.63969
1.63639
سود
2.04 USD
EURAUD
معامله
#110244062
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۲:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63969
بهره
0.00 USD
مجموع
2.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.63639
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.04 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۳۱
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۳:۱۹
فروش
0.01
0.91383
0.91233
سود
1.70 USD
EURGBP
معامله
#110075707
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91383
بهره
0.08 USD
مجموع
1.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۳:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.91233
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.70 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۹:۰۷
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۱۷
فروش
0.01
0.9008
0.8993
سود
0.93 USD
AUDCAD
معامله
#110251960
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۹:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9008
بهره
0.00 USD
مجموع
1.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.8993
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.93 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۴۰
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۱
خرید
0.01
1.21189
1.21536
سود
3.37 USD
GBPUSD
معامله
#110244054
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21189
بهره
0.00 USD
مجموع
3.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.21536
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.37 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۴۰
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۱
خرید
0.01
1.21428
1.21536
سود
0.62 USD
GBPUSD
معامله
#110075678
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21428
بهره
-0.36 USD
مجموع
1.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.21536
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.62 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۹:۴۷
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۱
خرید
0.01
1.21599
1.21536
سود
-1.09 USD
GBPUSD
معامله
#110054362
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۹:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21599
بهره
-0.36 USD
مجموع
-0.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.21536
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.09 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۱۹
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۱
خرید
0.01
1.21326
1.21536
سود
1.64 USD
GBPUSD
معامله
#110169556
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21326
بهره
-0.36 USD
مجموع
2.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.21536
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.64 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۵:۵۵
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۰۴
خرید
0.01
1.09009
1.09159
سود
1.40 USD
EURCHF
معامله
#109291307
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۵:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09009
بهره
0.08 USD
مجموع
1.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.09159
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.40 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۳۳:۳۲
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۴۰:۲۸
خرید
0.01
1.73744
1.73894
سود
0.75 USD
EURNZD
معامله
#110251955
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۳۳:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.73744
بهره
0.00 USD
مجموع
0.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۴۰:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.73894
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.75 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۰:۰۱
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۴۰
خرید
0.01
1.63812
1.63962
سود
0.82 USD
EURAUD
معامله
#110251962
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.63812
بهره
0.00 USD
مجموع
1.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.63962
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.82 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۹:۴۷
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۲۱
خرید
0.01
129.496
129.31
سود
-1.91 USD
GBPJPY
معامله
#110054324
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۹:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.496
بهره
0.03 USD
مجموع
-1.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
129.31
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.91 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۴:۴۴
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۲۱
خرید
0.01
128.967
129.31
سود
3.02 USD
GBPJPY
معامله
#110244022
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۴:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.967
بهره
0.00 USD
مجموع
3.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
129.31
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.02 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۲۹
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۲۱
خرید
0.01
128.891
129.31
سود
3.74 USD
GBPJPY
معامله
#110251967
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.891
بهره
0.00 USD
مجموع
3.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
129.31
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.74 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۰۷
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۲۱
خرید
0.01
129.285
129.31
سود
0.07 USD
GBPJPY
معامله
#110075685
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.285
بهره
0.03 USD
مجموع
0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
129.31
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.07 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۰۸
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۴۶
خرید
0.01
79.869
80.019
سود
1.21 USD
CADJPY
معامله
#110251969
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.869
بهره
0.00 USD
مجموع
1.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
80.019
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.21 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۷:۳۷
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۱۸
فروش
0.01
1.73611
1.73461
سود
0.76 USD
EURNZD
معامله
#110244018
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.73611
بهره
0.00 USD
مجموع
0.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.73461
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.76 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۵۱:۰۵
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۳:۳۳
فروش
0.01
1.19181
1.19031
سود
1.12 USD
GBPCHF
معامله
#110192395
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۵۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19181
بهره
-0.21 USD
مجموع
1.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۳:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.19031
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.12 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۸:۰۲
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۲۱:۰۸
خرید
0.01
1.63769
1.63919
سود
0.82 USD
EURAUD
معامله
#110244057
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.63769
بهره
0.00 USD
مجموع
1.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۲۱:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.63919
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.82 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۵۴:۴۵
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۴۰
فروش
0.01
1.21332
1.21182
سود
1.46 USD
GBPUSD
معامله
#110192401
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۵۴:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21332
بهره
0.06 USD
مجموع
1.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.21182
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.46 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۱۴
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۰:۰۶
خرید
0.01
1.73165
1.73295
سود
0.28 USD
EURNZD
معامله
#110192383
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.73165
بهره
-0.35 USD
مجموع
0.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.73295
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.28 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۴۶:۱۸
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۶:۳۰
فروش
0.01
129.316
129.186
سود
0.78 USD
GBPJPY
معامله
#110192391
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۴۶:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.316
بهره
-0.24 USD
مجموع
1.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۶:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
129.186
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.78 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۲۹:۳۹
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۵۹:۴۴
فروش
0.01
1.63597
1.63457
سود
0.85 USD
EURAUD
معامله
#110192431
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۲۹:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63597
بهره
0.10 USD
مجموع
0.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۵۹:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.63457
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.85 USD