حالت آزمایشی
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۴۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۵۴
فروش
0.02
1777.64
1769.75
سود
‪0.16 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517999493
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1777.64
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1769.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۴
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۱
فروش
0.01
1771.39
1770
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517882671
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1771.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1770
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۱
فروش
0.01
1772.34
1770
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517882727
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1772.34
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1770
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۵۴
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۵۲
فروش
0.18
1.62028
1.61556
سود
‪0.62 USD‬
EURAUD
معامله
#1517905923
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62028
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۵۲
حجم معامله
0.18
خروج
1.61556
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۵۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۵۲
فروش
0.18
1.62153
1.61564
سود
‪0.77 USD‬
EURAUD
معامله
#1517905156
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62153
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۵۲
حجم معامله
0.18
خروج
1.61564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۵۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۵۰
فروش
0.18
1.6196
1.61551
سود
‪0.53 USD‬
EURAUD
معامله
#1517907742
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6196
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۵۰
حجم معامله
0.18
خروج
1.61551
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۰۴
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۴۹
فروش
0.18
1.61882
1.61551
سود
‪0.43 USD‬
EURAUD
معامله
#1517910983
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.61882
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۴۹
حجم معامله
0.18
خروج
1.61551
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۳۹
خرید
0.01
1771.91
1772.28
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517882668
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1771.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1772.28
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۳
خرید
0.01
1772.21
1771.35
سود
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517878557
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1772.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1771.35
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۲
فروش
0.01
1772.31
1771.85
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517878696
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1772.31
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1771.85
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۲
خرید
0.01
1770.81
1771.27
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517878877
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1770.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1771.27
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۰
فروش
0.01
1771.55
1771.85
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517878559
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1771.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1771.85
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۰۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۲۹
فروش
0.01
1773.4
1771.83
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517880560
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1773.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1771.83
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۱۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
فروش
0.01
1768.64
1772.26
سود
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517876159
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1768.64
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1772.26
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۵
فروش
0.01
1767.57
1772.03
سود
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517876069
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1767.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1772.03
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۳
خرید
0.01
1767.98
1771.35
سود
‪0.03 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517876066
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1767.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1771.35
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۴۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۲
فروش
0.02
1773.26
1771.95
سود
‪0.03 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517877482
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1773.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1771.95
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۱
فروش
0.01
1772.19
1771.96
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517877237
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1772.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1771.96
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۵۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۰
فروش
0.01
1770.88
1771.84
سود
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517876865
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1770.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1771.84
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۳۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۹
فروش
0.01
1769.85
1771.81
سود
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517876798
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1769.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1771.81
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۸
فروش
0.03
1774.43
1771.79
سود
‪0.08 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517878220
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1774.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
1771.79
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۲۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۳
فروش
0.06
1770
1768.02
سود
‪0.12 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517874541
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1770
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۳
حجم معامله
0.06
خروج
1768.02
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۰
فروش
0.05
1768.05
1768.02
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517863033
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1768.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
1768.02
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۲۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۴۹
فروش
0.04
1767
1767.8
سود
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517862222
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1767
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۴۹
حجم معامله
0.04
خروج
1767.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۲۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۴۸
فروش
0.03
1765.99
1767.65
سود
‪-0.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517860581
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1765.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
1767.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۴۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۴۶
فروش
0.02
1764.93
1767.71
سود
‪-0.06 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517857665
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1764.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1767.71
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۴۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۴۵
فروش
0.01
1763.93
1767.5
سود
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517857316
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1763.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1767.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۳۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۴۱
فروش
0.01
1762.95
1767.12
سود
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517856964
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1762.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1767.12
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۳۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۴۰
فروش
0.01
1761.92
1767.23
سود
‪-0.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517856350
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1761.92
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1767.23
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۲۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۸
فروش
0.01
1760.85
1767.46
سود
‪-0.07 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517853677
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1760.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1767.46
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۶
فروش
0.01
1759.89
1767.53
سود
‪-0.08 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517848414
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1759.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1767.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۴
خرید
0.01
1760.5
1767.15
سود
‪0.07 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517848413
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1760.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1767.15
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۳۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۰
فروش
0.08
1771.28
1768.39
سود
‪0.23 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517874654
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1771.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۰
حجم معامله
0.08
خروج
1768.39
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۲۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۶
فروش
0.07
1769.68
1768.29
سود
‪0.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517874565
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1769.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۶
حجم معامله
0.07
خروج
1768.29
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۴۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۶
فروش
0.01
1762.09
1760.51
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517846466
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1762.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1760.51
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۶
خرید
0.01
1760.68
1759.94
سود
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517845419
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1760.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1759.94
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۵
فروش
0.01
1761.08
1760.47
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517844433
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1761.08
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1760.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۴
خرید
0.01
1761.66
1759.86
سود
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517844430
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1761.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1759.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۲۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۳
خرید
0.01
1758.47
1759.86
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517847898
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1758.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1759.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۲
خرید
0.01
1759.65
1759.87
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517847127
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1759.65
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1759.87
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۴۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۵
فروش
0.01
1762.52
1761.66
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517840537
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1762.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1761.66
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۴
فروش
0.01
1761.45
1761.65
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517838522
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1761.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1761.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۴
خرید
0.01
1762.01
1761.08
سود
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517838514
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1762.01
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1761.08
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۳
فروش
0.01
1763.51
1761.66
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517843255
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1763.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1761.66
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۹:۱۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۴:۰۲
فروش
0.01
1765.07
1763.51
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517814475
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۹:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1765.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۴:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1763.51
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۴:۰۱
فروش
0.01
1764.06
1763.5
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517812894
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1764.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۴:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1763.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۲۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۴:۰۰
فروش
0.01
1763.12
1763.5
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517812610
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1763.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۴:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1763.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۶:۲۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۵۹
فروش
0.01
1762.06
1763.53
سود
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517810007
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۶:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1762.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1763.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۵۸
فروش
0.01
1761.06
1763.53
سود
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517809272
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1761.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1763.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۵۷
خرید
0.01
1761.54
1762.94
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517809270
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1761.54
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1762.94
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬