حالت آزمایشی
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۲۸
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
فروش
0.05
1681.33
1831.51
سود
‪-750.90 USD‬
XAUUSD
معامله
#1263032
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1681.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-750.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
1831.51
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-750.90 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۵۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
فروش
0.14
0.75913
0.78138
سود
‪-311.50 USD‬
AUDUSD
معامله
#1274205
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75913
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-311.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
حجم معامله
0.14
خروج
0.78138
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-311.50 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۳۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
فروش
0.05
1681.36
1831.51
سود
‪-750.75 USD‬
XAUUSD
معامله
#1263034
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1681.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-750.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
1831.51
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-750.75 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۳۵
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
فروش
0.05
1679.95
1831.51
سود
‪-757.80 USD‬
XAUUSD
معامله
#1262802
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1679.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-757.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
1831.51
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-757.80 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۵۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
فروش
0.08
0.75913
0.78138
سود
‪-178.00 USD‬
AUDUSD
معامله
#1274204
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75913
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-178.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
حجم معامله
0.08
خروج
0.78138
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-178.00 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۲۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
فروش
0.05
1681.35
1831.51
سود
‪-750.80 USD‬
XAUUSD
معامله
#1263033
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1681.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-750.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
1831.51
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-750.80 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
فروش
0.02
0.75916
0.78138
سود
‪-44.44 USD‬
AUDUSD
معامله
#1274201
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75916
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-44.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.78138
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-44.44 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۵۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
فروش
0.05
0.75913
0.78138
سود
‪-111.25 USD‬
AUDUSD
معامله
#1274203
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75913
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-111.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.78138
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-111.25 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
فروش
0.01
0.75915
0.78138
سود
‪-22.23 USD‬
AUDUSD
معامله
#1274200
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75915
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-22.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.78138
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-22.23 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
فروش
0.03
0.75916
0.78138
سود
‪-66.66 USD‬
AUDUSD
معامله
#1274202
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75916
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-66.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.78138
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-66.66 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۸
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۱۶
خرید
0.05
1720.59
1813
سود
‪462.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#1250548
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1720.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪462.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
1813
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪462.05 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۸
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۸
خرید
0.05
1771.6
1772.82
سود
‪6.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#1460911
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1771.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
1772.82
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.10 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۹
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۴
خرید
0.05
1771.51
1772.78
سود
‪6.35 USD‬
XAUUSD
معامله
#1460913
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1771.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
1772.78
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.35 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۰
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۹
خرید
0.05
1771.46
1772.76
سود
‪6.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#1460915
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1771.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
1772.76
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.50 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۲
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۲
خرید
0.05
1771.49
1772.67
سود
‪5.90 USD‬
XAUUSD
معامله
#1460918
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1771.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
1772.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.90 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۱
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
خرید
0.05
1771.34
1772.48
سود
‪5.70 USD‬
XAUUSD
معامله
#1460917
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1771.34
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
1772.48
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.70 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۱
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
خرید
0.05
1778.39
1779.66
سود
‪6.35 USD‬
XAUUSD
معامله
#1457434
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
1779.66
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.35 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۲
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
خرید
0.05
1778.39
1779.65
سود
‪6.30 USD‬
XAUUSD
معامله
#1457435
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
1779.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.30 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۷
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
خرید
0.05
1778.4
1779.65
سود
‪6.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#1457437
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
1779.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۳
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۳۸
خرید
0.05
1778.39
1779.64
سود
‪6.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#1457436
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
1779.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۰۰
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۰۶
خرید
0.33
0.77
0.77169
سود
‪55.77 USD‬
AUDUSD
معامله
#1423436
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪55.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۰۶
حجم معامله
0.33
خروج
0.77169
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪55.77 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۶
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۰۴
خرید
0.05
0.76882
0.77171
سود
‪14.45 USD‬
AUDUSD
معامله
#1453399
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.76882
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.77171
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.45 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۲
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۳۵
خرید
0.05
1776.38
1777.65
سود
‪6.35 USD‬
XAUUSD
معامله
#1454307
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1776.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
1777.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.35 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۴
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۰۷
خرید
0.05
1776.19
1777.45
سود
‪6.30 USD‬
XAUUSD
معامله
#1454308
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1776.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
1777.45
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.30 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۶
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۰۶
خرید
0.05
1776.18
1777.44
سود
‪6.30 USD‬
XAUUSD
معامله
#1454309
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1776.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
1777.44
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.30 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۳
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۹
خرید
0.05
1777.9
1779.19
سود
‪6.45 USD‬
XAUUSD
معامله
#1453389
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1779.19
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.45 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۲
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۹
خرید
0.05
1777.99
1779.24
سود
‪6.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#1453387
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1779.24
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۴
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۸
خرید
0.05
1777.43
1778.98
سود
‪7.75 USD‬
XAUUSD
معامله
#1453392
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
1778.98
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.75 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۵
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۳
خرید
0.05
1777.04
1778.49
سود
‪7.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#1453395
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
1778.49
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.25 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۳۲
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۱
خرید
0.05
1781.37
1782.62
سود
‪6.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#1425508
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1781.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
1782.62
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۲۹
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۱
خرید
0.05
1781.39
1782.64
سود
‪6.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#1425503
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1781.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
1782.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۳۱
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۱
خرید
0.05
1781.38
1782.63
سود
‪6.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#1425506
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1781.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
1782.63
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۳۰
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۱
خرید
0.05
1781.42
1782.64
سود
‪6.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#1425505
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1781.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
1782.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.10 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۰:۰۷
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۵۱
فروش
0.05
0.77228
0.78018
سود
‪-39.50 USD‬
AUDUSD
معامله
#1344198
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-39.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.78018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-39.50 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۷
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۹
خرید
0.05
0.77374
0.77995
سود
‪31.05 USD‬
AUDUSD
معامله
#1389032
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77374
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.77995
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪31.05 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۸
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۷
خرید
0.05
0.77374
0.77995
سود
‪31.05 USD‬
AUDUSD
معامله
#1389033
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77374
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
0.77995
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪31.05 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۰
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۶
خرید
0.05
0.77373
0.77995
سود
‪31.10 USD‬
AUDUSD
معامله
#1389034
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77373
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.77995
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪31.10 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۲
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۵
خرید
0.05
0.77373
0.77995
سود
‪31.10 USD‬
AUDUSD
معامله
#1389036
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77373
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.77995
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪31.10 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۶
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۳
خرید
0.05
0.77373
0.77995
سود
‪31.10 USD‬
AUDUSD
معامله
#1389037
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77373
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.77995
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪31.10 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۹
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۰
خرید
0.05
1778.05
1779.3
سود
‪6.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#1398940
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
1779.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۵۱
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۰
خرید
0.05
1778.05
1779.3
سود
‪6.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#1398942
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
1779.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۵۰
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۰
خرید
0.05
1778.09
1779.34
سود
‪6.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#1398941
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
1779.34
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۷
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۱۱
خرید
0.05
1777.97
1779.22
سود
‪6.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#1398939
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
1779.22
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۵
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۰۴
خرید
0.05
0.77374
0.77597
سود
‪11.15 USD‬
AUDUSD
معامله
#1389031
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77374
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.77597
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.15 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۸
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۱۴
خرید
0.05
1782.78
1784.03
سود
‪6.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#1395214
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1782.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
1784.03
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۴
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۱۴
خرید
0.05
1782.78
1784.03
سود
‪6.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#1395211
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1782.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
1784.03
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۷
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۱۴
خرید
0.05
1782.78
1784.03
سود
‪6.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#1395213
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1782.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
1784.03
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۶
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۱۴
خرید
0.05
1782.76
1784.03
سود
‪6.35 USD‬
XAUUSD
معامله
#1395212
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1782.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
1784.03
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.35 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۴۲
خرید
0.05
1781.58
1782.85
سود
‪6.35 USD‬
XAUUSD
معامله
#1391807
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1781.58
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1782.85
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.35 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۵۸
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۴۱
خرید
0.05
1781.59
1782.84
سود
‪6.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#1391806
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1781.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
1782.84
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬