حالت آزمایشی
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۱
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۱۵:۲۱
خرید
0.01
1.18416
1.18587
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1482622874
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18416
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۱۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.18587
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۰۱
فروش
0.01
104.865
104.815
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#1482629532
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
104.865
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
104.815
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۴۴
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۰۴
فروش
0.16
1.18338
1.18322
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1482593764
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18338
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۰۴
حجم معامله
0.16
خروج
1.18322
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۱۰
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۲۱
فروش
0.32
1.18551
1.18524
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD
معامله
#1482613367
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18551
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۲۱
حجم معامله
0.32
خروج
1.18524
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۰
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۲۰
فروش
0.01
104.767
104.67
سود
‪0.01 USD‬
USDJPY
معامله
#1482611331
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
104.767
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
104.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۲۳
خرید
0.01
1.18518
1.1853
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482601326
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18518
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.1853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۳۴
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۵۱
فروش
0.01
1.1849
1.18475
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482601266
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1849
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.18475
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۱
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۲۷
خرید
0.01
1.18404
1.18476
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482599924
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18404
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.18476
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۰۱
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۳۵
خرید
0.01
1.18286
1.18401
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482548207
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.18401
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۰۵
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۱
خرید
0.01
1.18026
1.18205
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1482578127
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18026
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.18205
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۲:۰۱
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۳۱
خرید
0.01
1.17883
1.17948
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482573050
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.17948
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۵
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۵۰:۰۷
فروش
0.01
104.82
104.773
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#1482551318
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
104.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۵۰:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
104.773
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۴۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۱۹
فروش
0.02
1.07298
1.07217
سود
‪0.02 USD‬
EURCHF
معامله
#1482480000
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07298
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.07217
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۰۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۰۹
فروش
0.01
1.18173
1.17968
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1482537752
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18173
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.17968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۰۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۰۰
فروش
0.03
1.18173
1.17976
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#1482537753
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18173
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.17976
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۵۸
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۰:۵۵
فروش
0.08
1.18128
1.17974
سود
‪0.12 USD‬
EURUSD
معامله
#1482374568
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۰:۵۵
حجم معامله
0.08
خروج
1.17974
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۷
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۵۷:۲۸
فروش
0.05
1.65593
1.65789
سود
‪-0.07 USD‬
EURAUD
معامله
#1482566235
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.65593
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۵۷:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.65789
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۳۸
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۶
فروش
0.07
1.65063
1.65651
سود
‪-0.29 USD‬
EURAUD
معامله
#1482257786
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.65063
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۶
حجم معامله
0.07
خروج
1.65651
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.29 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۳۶
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۶
فروش
0.08
1.65361
1.65651
سود
‪-0.17 USD‬
EURAUD
معامله
#1482270629
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.65361
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۶
حجم معامله
0.08
خروج
1.65651
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.17 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۴۵
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۵
فروش
0.05
1.6446
1.65812
سود
‪-0.48 USD‬
EURAUD
معامله
#1482059402
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6446
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.65812
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.48 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۸
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۵
فروش
0.06
1.64762
1.65812
سود
‪-0.45 USD‬
EURAUD
معامله
#1482064746
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.64762
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۵
حجم معامله
0.06
خروج
1.65812
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.45 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۱۹
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۴
فروش
0.1
1.66029
1.65812
سود
‪0.15 USD‬
EURAUD
معامله
#1482298226
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.66029
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.65812
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۰۶
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۴
فروش
0.11
1.66331
1.65812
سود
‪0.41 USD‬
EURAUD
معامله
#1482312015
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.66331
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۴
حجم معامله
0.11
خروج
1.65812
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۳
فروش
0.09
1.65656
1.65812
سود
‪-0.10 USD‬
EURAUD
معامله
#1482281776
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.65656
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۳
حجم معامله
0.09
خروج
1.65812
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۸:۰۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۳
فروش
0.12
1.66636
1.65812
سود
‪0.71 USD‬
EURAUD
معامله
#1482317664
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.66636
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۳
حجم معامله
0.12
خروج
1.65812
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۵۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۱۱
فروش
0.16
1.18328
1.18285
سود
‪0.07 USD‬
EURUSD
معامله
#1482545592
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18328
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۱۱
حجم معامله
0.16
خروج
1.18285
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۵۸
فروش
0.16
1.18328
1.18332
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482544815
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18328
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۵۸
حجم معامله
0.16
خروج
1.18332
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۱۰
خرید
0.01
1.18222
1.18225
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482537675
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.18225
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۵۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۴۳
فروش
0.16
1.18332
1.18276
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD
معامله
#1482531734
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18332
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۴۳
حجم معامله
0.16
خروج
1.18276
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۷:۲۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۲۵
فروش
0.13
1.66926
1.6668
سود
‪0.23 USD‬
EURAUD
معامله
#1482498730
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۷:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.66926
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۲۵
حجم معامله
0.13
خروج
1.6668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۳۴
خرید
0.01
1.18347
1.18345
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482528480
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18347
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18345
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۲:۳۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۵۴
فروش
0.16
1.1833
1.18313
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1482410671
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۲:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۵۴
حجم معامله
0.16
خروج
1.18313
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۳۰
فروش
0.03
1.18387
1.18334
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1482527636
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۳۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.18334
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۴۰:۱۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۳۰
فروش
0.03
1.184
1.18334
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1482507985
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۴۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.184
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۳۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.18334
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۳۰
فروش
0.02
1.18387
1.18334
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482527635
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.18334
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۱۸
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۰۵
فروش
0.32
1.1853
1.18514
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1482517305
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1853
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۰۵
حجم معامله
0.32
خروج
1.18514
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۴۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۳۱
خرید
0.01
1.18549
1.18567
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482497867
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18549
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.18567
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۲
فروش
0.32
1.18532
1.18467
سود
‪0.21 USD‬
EURUSD
معامله
#1482512319
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18532
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۲
حجم معامله
0.32
خروج
1.18467
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۲۵:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۹:۲۸
فروش
0.01
104.633
104.583
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#1482497458
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۲۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
104.633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۹:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
104.583
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۳۶
فروش
0.01
1.18482
1.18446
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482502367
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18482
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.18446
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۵۸
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۷:۵۵
فروش
0.32
1.1853
1.18489
سود
‪0.13 USD‬
EURUSD
معامله
#1482466610
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1853
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۷:۵۵
حجم معامله
0.32
خروج
1.18489
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۱۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۲۱
خرید
0.01
1.18553
1.1855
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482494017
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.1855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۶:۵۷
فروش
0.03
1.18665
1.18602
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1482491083
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18665
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۶:۵۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.18602
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۶:۵۷
فروش
0.02
1.18661
1.18602
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482489986
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18661
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۶:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.18602
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۶:۵۷
فروش
0.01
1.18661
1.18602
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482489985
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18661
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۶:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.18602
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۱۰
فروش
0.64
1.1873
1.18727
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1482485337
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۱۰
حجم معامله
0.64
خروج
1.18727
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۱:۳۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۲۷
فروش
0.13
1.66924
1.66744
سود
‪0.17 USD‬
EURAUD
معامله
#1482324374
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۱:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.66924
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۲۷
حجم معامله
0.13
خروج
1.66744
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۱۸
فروش
0.64
1.18732
1.18717
سود
‪0.10 USD‬
EURUSD
معامله
#1482474182
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۱۸
حجم معامله
0.64
خروج
1.18717
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۰۶:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۴۴
خرید
0.01
1.18714
1.18748
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1480517358
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۰۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18748
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۰:۵۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۴
خرید
0.01
1.18679
1.18681
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1480515217
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۰:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18681
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬