حالت آزمایشی
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۴۰:۳۶
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۵۵
کپی
‪1280.48%‬
‪1228.98%‬
سود
‪-10.99 USD‬
DollarGain
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۴۰:۳۶
نقطه ورود
‪1280.48%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۵۵
خروج
‪1228.98%‬
سود
‪-10.99 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۱۵
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۳۹
فروش
0.22
1.13154
1.13421
سود
‪-0.59 USD‬
EURUSD
معامله
#1475680557
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13154
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۳۹
حجم معامله
0.22
خروج
1.13421
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.59 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۴۹
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۳۹
فروش
0.22
1.13316
1.13422
سود
‪-0.23 USD‬
EURUSD
معامله
#1475692722
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13316
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۳۹
حجم معامله
0.22
خروج
1.13422
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۵۸
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۳۸
فروش
0.22
1.13214
1.13422
سود
‪-0.46 USD‬
EURUSD
معامله
#1475667554
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13214
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۳۸
حجم معامله
0.22
خروج
1.13422
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.46 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۲۱
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۳۷
فروش
0.11
1.12709
1.13422
سود
‪-0.78 USD‬
EURUSD
معامله
#1475646738
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12709
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۳۷
حجم معامله
0.11
خروج
1.13422
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.78 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۸:۰۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۳۷
فروش
0.01
1.12725
1.13426
سود
‪-0.07 USD‬
EURUSD
معامله
#1475614535
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۸:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.13426
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۸:۰۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۳۶
فروش
0.01
1.12725
1.13426
سود
‪-0.07 USD‬
EURUSD
معامله
#1475614533
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۸:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.13426
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۳۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۵۴
کپی
‪15674.94%‬
‪21531.74%‬
سود
‪-9.09 USD‬
frankfx
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۳۰
نقطه ورود
‪15674.94%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۵۴
خروج
‪21531.74%‬
سود
‪-9.09 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۰۶
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۱۸:۳۸
فروش
0.22
1.13063
1.13674
سود
‪-1.34 USD‬
EURUSD
معامله
#1475664911
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13063
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۱۸:۳۸
حجم معامله
0.22
خروج
1.13674
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.34 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۵۲
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۶:۴۲
فروش
0.22
1.12894
1.13671
سود
‪-1.71 USD‬
EURUSD
معامله
#1475656112
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12894
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۶:۴۲
حجم معامله
0.22
خروج
1.13671
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.71 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۶:۴۲
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۶:۲۳
فروش
0.22
1.12841
1.13666
سود
‪-1.82 USD‬
EURUSD
معامله
#1475659370
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12841
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۶:۲۳
حجم معامله
0.22
خروج
1.13666
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.82 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۸:۰۳
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۶:۲۱
فروش
0.02
1.12724
1.13667
سود
‪-0.19 USD‬
EURUSD
معامله
#1475614532
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۶:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.13667
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.19 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۰۱
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۴۷:۲۵
فروش
0.22
1.13461
1.13417
سود
‪0.10 USD‬
EURUSD
معامله
#1475685240
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13461
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۴۷:۲۵
حجم معامله
0.22
خروج
1.13417
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۳۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۴۸
فروش
0.22
1.13342
1.13242
سود
‪0.22 USD‬
EURUSD
معامله
#1475674315
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13342
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۴۸
حجم معامله
0.22
خروج
1.13242
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۳۷
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۴۷
فروش
0.22
1.13267
1.13242
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#1475679490
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13267
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۴۷
حجم معامله
0.22
خروج
1.13242
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۳۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۲۳
فروش
0.22
1.12911
1.12758
سود
‪0.34 USD‬
EURUSD
معامله
#1475635984
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12911
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۲۳
حجم معامله
0.22
خروج
1.12758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۵۵
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۴۲
خرید
0.03
1.35831
1.36
سود
‪0.04 USD‬
USDCAD
معامله
#1475357084
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35831
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۳۳
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۴۲
خرید
0.03
1.35757
1.36
سود
‪0.05 USD‬
USDCAD
معامله
#1475357800
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35757
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۴۲
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۷
کپی
‪1119.88%‬
‪-8.26%‬
سود
‪-91.71 USD‬
BrickFactory
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۴۲
نقطه ورود
‪1119.88%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۷
خروج
‪-8.26%‬
سود
‪-91.71 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۴۴
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۲۴
خرید
0.03
1766.67
1767.86
سود
‪0.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#1475356521
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1766.67
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
1767.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۰۸
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۴۰
کپی
‪836.18%‬
‪-81.96%‬
سود
‪-28.09 USD‬
Fifi
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۰۸
نقطه ورود
‪836.18%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۴۰
خروج
‪-81.96%‬
سود
‪-28.09 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۳۷
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۲۴
کپی
‪-0.87%‬
‪116.08%‬
سود
‪-0.26 USD‬
FinancialFreedom
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۳۷
نقطه ورود
‪-0.87%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۲۴
خروج
‪116.08%‬
سود
‪-0.26 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۴
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۲۳
کپی
‪1574.88%‬
‪426.62%‬
سود
‪-4.88 USD‬
Phivanhoa
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۴
نقطه ورود
‪1574.88%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۲۳
خروج
‪426.62%‬
سود
‪-4.88 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۵۷:۱۳
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۵۷
خرید
0.01
134.321
132.076
سود
‪-0.21 USD‬
GBPJPY
معامله
#1474355456
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۵۷:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.321
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
132.076
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.21 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۲۵
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۵۶:۱۶
خرید
0.01
1.523
1.52489
سود
‪0.01 USD‬
EURCAD
معامله
#1474286122
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.523
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۵۶:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.52489
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۱۵
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۴:۱۶
خرید
0.01
1.52354
1.52831
سود
‪0.04 USD‬
EURCAD
معامله
#1474236750
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.52354
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۴:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.52831
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۲۳
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۵۵
کپی
‪19.5%‬
‪0%‬
سود
‪-70.57 USD‬
PaduPips
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۲۳
نقطه ورود
‪19.5%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۵۵
خروج
‪0%‬
سود
‪-70.57 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۹
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۳۷
خرید
0.01
0.68106
0.68618
سود
‪0.05 USD‬
AUDUSD
معامله
#1474126554
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68106
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.68618
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۳:۱۱
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۴۳
خرید
0.01
1.24829
1.25212
سود
‪0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#1474078657
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۳:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24829
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.25212
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۰۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
فروش
0.01
1.51465
1.54169
سود
‪-0.20 USD‬
EURCAD
معامله
#1473761832
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.51465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.54169
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.20 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۱۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
فروش
0.01
1.7002
1.7147
سود
‪-0.11 USD‬
GBPCAD
معامله
#1473761837
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7002
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.7147
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.11 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۵۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
فروش
0.01
1.69592
1.7147
سود
‪-0.14 USD‬
GBPCAD
معامله
#1473791340
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69592
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.7147
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۰۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
فروش
0.01
1.51399
1.54169
سود
‪-0.20 USD‬
EURCAD
معامله
#1473791901
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.51399
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.54169
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.20 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۵۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
فروش
0.01
1.69593
1.7147
سود
‪-0.14 USD‬
GBPCAD
معامله
#1473791343
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69593
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.7147
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۱۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
فروش
0.01
1.7002
1.7147
سود
‪-0.11 USD‬
GBPCAD
معامله
#1473761838
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7002
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.7147
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.11 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۵۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
فروش
0.01
1.51303
1.54169
سود
‪-0.21 USD‬
EURCAD
معامله
#1473791341
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.51303
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.54169
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.21 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۲۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۵۰
فروش
0.01
1.34076
1.33572
سود
‪0.04 USD‬
USDCAD
معامله
#1473761842
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34076
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.33572
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۲۰
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۴۴
فروش
0.01
1.69935
1.69298
سود
‪0.05 USD‬
GBPCAD
معامله
#1473761840
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69935
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.69298
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۱۶
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۴۴
فروش
0.01
1.7002
1.69298
سود
‪0.05 USD‬
GBPCAD
معامله
#1473761839
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7002
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.69298
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۰۹
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۳۶
فروش
0.01
1.51464
1.51105
سود
‪0.03 USD‬
EURCAD
معامله
#1473761834
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.51464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.51105
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۰۷
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۳۶
فروش
0.01
1.51464
1.51105
سود
‪0.03 USD‬
EURCAD
معامله
#1473761833
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.51464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.51105
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۲۲
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۲۵
فروش
0.01
1.69935
1.69942
سود
‪0.00 USD‬
GBPCAD
معامله
#1473761841
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69935
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.69942
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۳۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۱۵
کپی
‪33.23%‬
‪-72.7%‬
سود
‪14.85 USD‬
MA
Afifie13
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۳۵
نقطه ورود
‪33.23%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۱۵
خروج
‪-72.7%‬
سود
‪14.85 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۳:۰۷
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۰۶
کپی
‪107.19%‬
‪25.98%‬
سود
‪-7.58 USD‬
PerangSUCI
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۳:۰۷
نقطه ورود
‪107.19%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۰۶
خروج
‪25.98%‬
سود
‪-7.58 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۲۸:۲۶
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۴۶:۴۶
کپی
‪80.59%‬
‪70%‬
سود
‪-0.88 USD‬
Eurmas
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۲۸:۲۶
نقطه ورود
‪80.59%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۴۶:۴۶
خروج
‪70%‬
سود
‪-0.88 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۵۹
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۵۶
کپی
‪360.6%‬
‪116.64%‬
سود
‪-3.94 USD‬
AutomatedRobot
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۵۹
نقطه ورود
‪360.6%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۵۶
خروج
‪116.64%‬
سود
‪-3.94 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۱۷:۰۷
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۳۸
کپی
‪459.64%‬
‪459.64%‬
سود
‪0.00 USD‬
ali_valizade
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۱۷:۰۷
نقطه ورود
‪459.64%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۳۸
خروج
‪459.64%‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۴۰:۲۲
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۵۹
کپی
‪252.71%‬
‪-42.42%‬
سود
‪-33.83 USD‬
L.M.N.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۴۰:۲۲
نقطه ورود
‪252.71%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۵۹
خروج
‪-42.42%‬
سود
‪-33.83 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۱۷:۵۹
۱۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۳۸
کپی
‪316.86%‬
‪388.12%‬
سود
‪0.78 USD‬
MA
Afifie13
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۱۷:۵۹
نقطه ورود
‪316.86%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۳۸
خروج
‪388.12%‬
سود
‪0.78 USD‬
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۳۸
کپی
‪1.45%‬
‪-46.07%‬
سود
‪0.24 USD‬
ALQASSAM
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۰۰
نقطه ورود
‪1.45%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۳۸
خروج
‪-46.07%‬
سود
‪0.24 USD‬