حالت آزمایشی
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۱۶
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۲۰
خرید
0.25
117.868
117.947
سود
13.56 USD
EURJPY
معامله
#109903328
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.868
بهره
0.00 USD
مجموع
18.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۲۰
حجم معامله
0.25
خروج
117.947
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
13.56 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۱۳
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۶
خرید
0.76
117.864
117.944
سود
41.94 USD
EURJPY
معامله
#109903223
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.864
بهره
0.00 USD
مجموع
57.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۶
حجم معامله
0.76
خروج
117.944
هزینه های کمیسیون
-15.20 USD
سود
41.94 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۰:۰۴
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۰۶
خرید
0.25
117.909
117.938
سود
1.81 USD
EURJPY
معامله
#109894504
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.909
بهره
0.00 USD
مجموع
6.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۰۶
حجم معامله
0.25
خروج
117.938
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
1.81 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۵۹
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۵۸
خرید
0.19
117.964
117.944
سود
-7.37 USD
EURJPY
معامله
#109889928
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.964
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۵۸
حجم معامله
0.19
خروج
117.944
هزینه های کمیسیون
-3.80 USD
سود
-7.37 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۳۸
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۵۴
خرید
0.32
117.968
117.95
سود
-11.81 USD
EURJPY
معامله
#109889736
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.968
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۵۴
حجم معامله
0.32
خروج
117.95
هزینه های کمیسیون
-6.40 USD
سود
-11.81 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۲۷
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۵۷
خرید
0.32
117.814
117.964
سود
38.70 USD
EURJPY
معامله
#109911742
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.814
بهره
0.00 USD
مجموع
45.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۵۷
حجم معامله
0.32
خروج
117.964
هزینه های کمیسیون
-6.40 USD
سود
38.70 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۱
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۵۴
خرید
0.63
117.902
117.953
سود
17.59 USD
EURJPY
معامله
#109894329
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.902
بهره
0.00 USD
مجموع
30.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۵۴
حجم معامله
0.63
خروج
117.953
هزینه های کمیسیون
-12.60 USD
سود
17.59 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۱۳
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۴۴
خرید
0.63
117.807
117.978
سود
88.61 USD
EURJPY
معامله
#109911600
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.807
بهره
0.00 USD
مجموع
101.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۴۴
حجم معامله
0.63
خروج
117.978
هزینه های کمیسیون
-12.60 USD
سود
88.61 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۲۹
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۶
فروش
2.5
117.946
117.967
سود
-99.33 USD
EURJPY
معامله
#109975847
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
117.946
بهره
0.00 USD
مجموع
-49.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۶
حجم معامله
2.5
خروج
117.967
هزینه های کمیسیون
-50.00 USD
سود
-99.33 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۴۴
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۲۶
خرید
0.32
117.7
117.948
سود
68.18 USD
EURJPY
معامله
#109954237
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.7
بهره
0.00 USD
مجموع
74.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۲۶
حجم معامله
0.32
خروج
117.948
هزینه های کمیسیون
-6.40 USD
سود
68.18 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۲۷
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۲۱
خرید
0.96
117.698
117.962
سود
218.92 USD
EURJPY
معامله
#109954061
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.698
بهره
0.00 USD
مجموع
238.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۲۱
حجم معامله
0.96
خروج
117.962
هزینه های کمیسیون
-19.20 USD
سود
218.92 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۱۶
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۸:۳۷
خرید
0.32
1.21266
1.21341
سود
20.80 USD
GBPUSD
معامله
#109835956
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21266
بهره
0.00 USD
مجموع
24.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۸:۳۷
حجم معامله
0.32
خروج
1.21341
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
20.80 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۷:۴۴
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۴۹
خرید
0.25
118.093
118.221
سود
25.01 USD
EURJPY
معامله
#109829001
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۷:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
118.093
بهره
0.00 USD
مجموع
30.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۴۹
حجم معامله
0.25
خروج
118.221
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
25.01 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۴۶
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۵۷
خرید
0.51
1.21179
1.21206
سود
8.67 USD
GBPUSD
معامله
#109692584
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21179
بهره
0.00 USD
مجموع
13.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۵۷
حجم معامله
0.51
خروج
1.21206
هزینه های کمیسیون
-5.10 USD
سود
8.67 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۲۸
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۵۰
خرید
0.51
1.21188
1.21206
سود
4.08 USD
GBPUSD
معامله
#109680155
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21188
بهره
0.00 USD
مجموع
9.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۵۰
حجم معامله
0.51
خروج
1.21206
هزینه های کمیسیون
-5.10 USD
سود
4.08 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۰۵
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۵
خرید
0.32
1.21268
1.21209
سود
-22.08 USD
GBPUSD
معامله
#109679602
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21268
بهره
0.00 USD
مجموع
-18.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۵
حجم معامله
0.32
خروج
1.21209
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
-22.08 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۱۹
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۲
خرید
0.44
1.21159
1.21209
سود
17.60 USD
GBPUSD
معامله
#109702129
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21159
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۲
حجم معامله
0.44
خروج
1.21209
هزینه های کمیسیون
-4.40 USD
سود
17.60 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۲:۱۸
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۱
خرید
0.51
1.21169
1.2121
سود
15.81 USD
GBPUSD
معامله
#109701827
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۲:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21169
بهره
0.00 USD
مجموع
20.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۱
حجم معامله
0.51
خروج
1.2121
هزینه های کمیسیون
-5.10 USD
سود
15.81 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۳۴
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۴۷
فروش
0.3
1.89428
1.88944
سود
87.28 USD
GBPNZD
معامله
#109658420
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.89428
بهره
0.00 USD
مجموع
93.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۴۷
حجم معامله
0.3
خروج
1.88944
هزینه های کمیسیون
-6.00 USD
سود
87.28 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۲:۴۸
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۴۱
فروش
0.3
1.89373
1.88944
سود
76.68 USD
GBPNZD
معامله
#109657035
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.89373
بهره
0.00 USD
مجموع
82.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۴۱
حجم معامله
0.3
خروج
1.88944
هزینه های کمیسیون
-6.00 USD
سود
76.68 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۵۳
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۰۷
فروش
0.31
1.88986
1.88952
سود
0.58 USD
GBPNZD
معامله
#109563558
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.88986
بهره
0.00 USD
مجموع
6.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۰۷
حجم معامله
0.31
خروج
1.88952
هزینه های کمیسیون
-6.20 USD
سود
0.58 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۰۲
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۰۶
فروش
0.18
1.89017
1.88952
سود
3.93 USD
GBPNZD
معامله
#109563731
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.89017
بهره
0.00 USD
مجموع
7.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۰۶
حجم معامله
0.18
خروج
1.88952
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
3.93 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۴۱
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۰۰
فروش
0.37
1.89201
1.88959
سود
50.21 USD
GBPNZD
معامله
#109567993
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.89201
بهره
0.00 USD
مجموع
57.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۰۰
حجم معامله
0.37
خروج
1.88959
هزینه های کمیسیون
-7.40 USD
سود
50.21 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۹:۱۲
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۵۸
فروش
0.37
1.89083
1.88957
سود
22.60 USD
GBPNZD
معامله
#109567250
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۹:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.89083
بهره
0.00 USD
مجموع
30.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۵۸
حجم معامله
0.37
خروج
1.88957
هزینه های کمیسیون
-7.40 USD
سود
22.60 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۵۵
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۰۷
خرید
0.18
117.753
117.978
سود
34.45 USD
EURJPY
معامله
#109558753
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.753
بهره
0.00 USD
مجموع
38.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۰۷
حجم معامله
0.18
خروج
117.978
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
34.45 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۳۷
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۸
فروش
0.25
1.63465
1.6343
سود
0.94 USD
EURAUD
معامله
#109553423
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63465
بهره
0.00 USD
مجموع
5.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۸
حجم معامله
0.25
خروج
1.6343
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
0.94 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۲۳
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۸
فروش
0.31
1.63566
1.6343
سود
22.40 USD
EURAUD
معامله
#109554578
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63566
بهره
0.00 USD
مجموع
28.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۸
حجم معامله
0.31
خروج
1.6343
هزینه های کمیسیون
-6.20 USD
سود
22.40 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۳
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۸
فروش
0.25
1.63464
1.6343
سود
0.77 USD
EURAUD
معامله
#109553278
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63464
بهره
0.00 USD
مجموع
5.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۸
حجم معامله
0.25
خروج
1.6343
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
0.77 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۱۰
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۸
فروش
0.31
1.6347
1.6343
سود
2.21 USD
EURAUD
معامله
#109553672
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6347
بهره
0.00 USD
مجموع
8.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۸
حجم معامله
0.31
خروج
1.6343
هزینه های کمیسیون
-6.20 USD
سود
2.21 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۰۱
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۱
فروش
0.25
1.11019
1.1098
سود
7.25 USD
EURUSD
معامله
#109552894
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11019
بهره
0.00 USD
مجموع
9.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۱
حجم معامله
0.25
خروج
1.1098
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
7.25 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۲۸
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۱
فروش
0.25
1.11021
1.1098
سود
7.75 USD
EURUSD
معامله
#109552726
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11021
بهره
0.00 USD
مجموع
10.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۱
حجم معامله
0.25
خروج
1.1098
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
7.75 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۰۴
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۱
فروش
0.25
1.11019
1.1098
سود
7.25 USD
EURUSD
معامله
#109552925
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11019
بهره
0.00 USD
مجموع
9.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۱
حجم معامله
0.25
خروج
1.1098
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
7.25 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۳۱
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۴۳
خرید
0.3
117.856
117.9
سود
6.44 USD
EURJPY
معامله
#109454054
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.856
بهره
0.00 USD
مجموع
12.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۴۳
حجم معامله
0.3
خروج
117.9
هزینه های کمیسیون
-6.00 USD
سود
6.44 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۵۱
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۴۲
خرید
0.24
117.876
117.9
سود
0.63 USD
EURJPY
معامله
#109452498
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.876
بهره
0.00 USD
مجموع
5.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۴۲
حجم معامله
0.24
خروج
117.9
هزینه های کمیسیون
-4.80 USD
سود
0.63 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۳۱
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۱۶
خرید
0.37
117.915
118.049
سود
39.45 USD
EURJPY
معامله
#109403270
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.915
بهره
0.00 USD
مجموع
46.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۱۶
حجم معامله
0.37
خروج
118.049
هزینه های کمیسیون
-7.40 USD
سود
39.45 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۲۰
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۱۵
خرید
0.37
117.968
118.05
سود
21.27 USD
EURJPY
معامله
#109403670
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.968
بهره
0.00 USD
مجموع
28.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۱۵
حجم معامله
0.37
خروج
118.05
هزینه های کمیسیون
-7.40 USD
سود
21.27 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۰:۱۱
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۰۴
فروش
0.65
0.97284
0.97271
سود
2.19 USD
USDCHF
معامله
#109356324
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۰:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97284
بهره
0.00 USD
مجموع
8.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۰۴
حجم معامله
0.65
خروج
0.97271
هزینه های کمیسیون
-6.50 USD
سود
2.19 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۵۶
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۰۰
فروش
0.65
0.97277
0.97271
سود
-2.49 USD
USDCHF
معامله
#109356172
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97277
بهره
0.00 USD
مجموع
4.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۰۰
حجم معامله
0.65
خروج
0.97271
هزینه های کمیسیون
-6.50 USD
سود
-2.49 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۲۳
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۵۸
فروش
0.3
0.97318
0.97271
سود
11.50 USD
USDCHF
معامله
#109356647
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97318
بهره
0.00 USD
مجموع
14.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۵۸
حجم معامله
0.3
خروج
0.97271
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
11.50 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۰۵
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۵۴
فروش
0.65
0.97312
0.97271
سود
20.90 USD
USDCHF
معامله
#109356510
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97312
بهره
0.00 USD
مجموع
27.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۵۴
حجم معامله
0.65
خروج
0.97271
هزینه های کمیسیون
-6.50 USD
سود
20.90 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۵۹
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۴۹
فروش
0.3
0.97402
0.97272
سود
37.09 USD
USDCHF
معامله
#109359077
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97402
بهره
0.00 USD
مجموع
40.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۴۹
حجم معامله
0.3
خروج
0.97272
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
37.09 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۲۲
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۴۵
فروش
0.3
0.97356
0.97271
سود
23.22 USD
USDCHF
معامله
#109357376
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97356
بهره
0.00 USD
مجموع
26.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۴۵
حجم معامله
0.3
خروج
0.97271
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
23.22 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۸
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۳۵
فروش
0.36
0.97477
0.97275
سود
71.16 USD
USDCHF
معامله
#109396133
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97477
بهره
0.00 USD
مجموع
74.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۳۵
حجم معامله
0.36
خروج
0.97275
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
71.16 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۴۷
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۱۳
خرید
0.18
117.978
118.012
سود
2.18 USD
EURJPY
معامله
#109354112
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.978
بهره
0.00 USD
مجموع
5.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۱۳
حجم معامله
0.18
خروج
118.012
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
2.18 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۰۵
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۱۱
خرید
0.18
117.971
118.013
سود
3.54 USD
EURJPY
معامله
#109354272
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.971
بهره
0.00 USD
مجموع
7.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۱۱
حجم معامله
0.18
خروج
118.013
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
3.54 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۲۲
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۲
خرید
0.24
117.945
118.021
سود
12.42 USD
EURJPY
معامله
#109353876
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.945
بهره
0.00 USD
مجموع
17.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۲
حجم معامله
0.24
خروج
118.021
هزینه های کمیسیون
-4.80 USD
سود
12.42 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۵۰
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۱
خرید
0.41
117.841
118.022
سود
61.84 USD
EURJPY
معامله
#109356040
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.841
بهره
0.00 USD
مجموع
70.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۱
حجم معامله
0.41
خروج
118.022
هزینه های کمیسیون
-8.20 USD
سود
61.84 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۱۸
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۸
خرید
0.65
71.469
71.661
سود
104.64 USD
AUDJPY
معامله
#109343926
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
71.469
بهره
0.00 USD
مجموع
117.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.65
خروج
71.661
هزینه های کمیسیون
-13.00 USD
سود
104.64 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۲:۱۹
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۵
خرید
0.41
71.722
71.655
سود
-34.10 USD
AUDJPY
معامله
#109339122
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۲:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
71.722
بهره
0.00 USD
مجموع
-25.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۵
حجم معامله
0.41
خروج
71.655
هزینه های کمیسیون
-8.20 USD
سود
-34.10 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۵۷
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۳
خرید
0.41
71.401
71.643
سود
85.34 USD
AUDJPY
معامله
#109350014
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
71.401
بهره
0.00 USD
مجموع
93.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۳
حجم معامله
0.41
خروج
71.643
هزینه های کمیسیون
-8.20 USD
سود
85.34 USD