حالت آزمایشی
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۰۱
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۱:۰۰
فروش
0.01
108.71
108.69
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#121627566
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.71
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
108.69
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۴:۰۳
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۲:۴۹
فروش
0.01
108.752
108.715
سود
0.24 USD
USDJPY
معامله
#121623708
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.752
بهره
0.00 USD
مجموع
0.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
108.715
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.24 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۰۷
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۲:۴۹
فروش
0.01
108.718
108.715
سود
-0.07 USD
USDJPY
معامله
#121623669
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.718
بهره
0.00 USD
مجموع
0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
108.715
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.07 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۴۱:۰۱
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۲:۳۷
فروش
0.01
108.744
108.742
سود
-0.08 USD
USDJPY
معامله
#121623334
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۴۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.744
بهره
0.00 USD
مجموع
0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۲:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
108.742
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.08 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۲۶:۰۰
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۴۰:۳۱
فروش
0.02
108.791
108.747
سود
0.61 USD
USDJPY
معامله
#121623204
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۲۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.791
بهره
0.00 USD
مجموع
0.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۴۰:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
108.747
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.61 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۱:۰۰
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۴۰:۳۱
فروش
0.01
108.758
108.747
سود
0.00 USD
USDJPY
معامله
#121622477
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.758
بهره
0.00 USD
مجموع
0.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۴۰:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
108.747
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.00 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۵۳
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۴۰:۳۱
فروش
0.01
108.727
108.747
سود
-0.28 USD
USDJPY
معامله
#121622390
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.727
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۴۰:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
108.747
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.28 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۵:۳۸
خرید
0.01
1.11025
1.11045
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#121622951
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11025
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۵:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.11045
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۰:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۶:۳۴
خرید
0.01
1.11014
1.11023
سود
-0.01 USD
EURUSD
معامله
#121621380
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11014
بهره
0.00 USD
مجموع
0.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.11023
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.01 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۶:۳۴
خرید
0.01
1.11048
1.11023
سود
-0.35 USD
EURUSD
معامله
#121620812
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11048
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.11023
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.35 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۶:۳۴
خرید
0.02
1.10975
1.11023
سود
0.76 USD
EURUSD
معامله
#121622063
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10975
بهره
0.00 USD
مجموع
0.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۶:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.11023
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.76 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۴:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۷:۲۸
فروش
0.02
108.758
108.715
سود
0.59 USD
USDJPY
معامله
#121622017
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۴:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.758
بهره
0.00 USD
مجموع
0.79 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۷:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
108.715
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.59 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۴۰:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۷:۲۸
فروش
0.01
108.727
108.715
سود
0.01 USD
USDJPY
معامله
#121621605
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.727
بهره
0.00 USD
مجموع
0.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۷:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
108.715
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.01 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۴:۰۴
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۷:۲۸
فروش
0.01
108.697
108.715
سود
-0.27 USD
USDJPY
معامله
#121621490
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.697
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۷:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
108.715
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.27 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۰۳
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۳:۳۵
خرید
0.01
108.78
108.72
سود
-0.65 USD
USDJPY
معامله
#121613082
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.78
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۳:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.72
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.65 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۳:۳۵
خرید
0.02
108.699
108.72
سود
0.19 USD
USDJPY
معامله
#121618112
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.699
بهره
0.00 USD
مجموع
0.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۳:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
108.72
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.19 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۳:۳۵
خرید
0.01
108.737
108.72
سود
-0.26 USD
USDJPY
معامله
#121613490
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.737
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۳:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.72
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.26 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۰
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۳:۳۵
خرید
0.03
108.662
108.72
سود
1.30 USD
USDJPY
معامله
#121620291
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.662
بهره
0.00 USD
مجموع
1.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۳:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
108.72
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
1.30 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۲۲
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۱:۳۷
فروش
0.02
0.75151
0.74907
سود
4.55 USD
CADCHF
معامله
#121606984
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75151
بهره
0.00 USD
مجموع
4.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۱:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.74907
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
4.55 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۱۴
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۱:۳۶
فروش
0.02
0.74927
0.74907
سود
0.01 USD
CADCHF
معامله
#121580648
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.74927
بهره
0.00 USD
مجموع
0.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۱:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.74907
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.01 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۰:۰۴
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۰:۵۹
فروش
0.03
1.11074
1.11011
سود
1.59 USD
EURUSD
معامله
#121620371
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11074
بهره
0.00 USD
مجموع
1.89 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۰:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.11011
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
1.59 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۳
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۰:۵۹
فروش
0.01
1.10918
1.11011
سود
-1.03 USD
EURUSD
معامله
#121612962
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10918
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.93 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۰:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.11011
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.03 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۰۸
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۰:۵۹
فروش
0.02
1.11039
1.11011
سود
0.36 USD
EURUSD
معامله
#121617952
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11039
بهره
0.00 USD
مجموع
0.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۰:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.11011
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.36 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۰:۵۹
فروش
0.01
1.10999
1.11011
سود
-0.22 USD
EURUSD
معامله
#121617120
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10999
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۰:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.11011
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.22 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۵۰
خرید
0.01
108.795
108.771
سود
-0.32 USD
USDJPY
معامله
#121612420
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.795
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
108.771
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.32 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۰۳
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۵۰
خرید
0.02
108.726
108.771
سود
0.63 USD
USDJPY
معامله
#121612869
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.726
بهره
0.00 USD
مجموع
0.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
108.771
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.63 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۰۴
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۵۰
خرید
0.01
108.756
108.771
سود
0.04 USD
USDJPY
معامله
#121612777
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.756
بهره
0.00 USD
مجموع
0.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
108.771
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.04 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۰:۱۶
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۲
فروش
0.05
108.821
108.731
سود
3.64 USD
USDJPY
معامله
#121586176
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.821
بهره
0.00 USD
مجموع
4.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
108.731
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.64 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۵
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۰۱
فروش
0.01
1.10986
1.10966
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#121612264
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10986
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10966
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۰۳
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۳۲
خرید
0.01
108.756
108.776
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#121612344
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.756
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
108.776
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۴۰
فروش
0.01
108.762
108.742
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#121612176
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.762
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
108.742
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۰۰
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۴۵
فروش
0.01
108.776
108.756
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#121612041
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.776
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.756
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۵۲
فروش
0.01
108.798
108.778
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#121611839
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.798
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
108.778
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۰۲
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۶
فروش
0.01
108.821
108.801
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#121611570
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.821
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
108.801
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۲
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۴۵
فروش
0.01
108.842
108.822
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#121611225
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.842
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.822
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۲
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۵۵
خرید
0.01
1.11
1.1102
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#121610859
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.1102
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۹
فروش
0.02
108.872
108.83
سود
0.57 USD
USDJPY
معامله
#121610573
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.872
بهره
0.00 USD
مجموع
0.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
108.83
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.57 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۰۰
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۸
فروش
0.01
108.81
108.829
سود
-0.27 USD
USDJPY
معامله
#121609763
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.81
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
108.829
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.27 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۲
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۸
فروش
0.01
108.841
108.829
سود
0.01 USD
USDJPY
معامله
#121609912
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.841
بهره
0.00 USD
مجموع
0.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
108.829
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.01 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۳
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۲۴
خرید
0.01
1.10997
1.11017
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#121609925
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10997
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.11017
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۰۰
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۱:۵۸
فروش
0.01
108.834
108.814
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#121609588
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.834
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۱:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
108.814
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۲۲
فروش
0.01
108.893
108.856
سود
0.24 USD
USDJPY
معامله
#121607991
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.893
بهره
0.00 USD
مجموع
0.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
108.856
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.24 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۲
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۲۲
فروش
0.01
108.859
108.856
سود
-0.07 USD
USDJPY
معامله
#121604766
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.859
بهره
0.00 USD
مجموع
0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
108.856
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.07 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۳
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۱۶
خرید
0.01
1.1098
1.11
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#121608630
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1098
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.11
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۱۰
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۲۵
فروش
0.01
1.10937
1.10918
سود
0.09 USD
EURUSD
معامله
#121606693
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10937
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.10918
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.09 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۰۲
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۳۵
خرید
0.01
1.10988
1.11008
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#121604585
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10988
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.11008
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۷:۰۶
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۴۷
فروش
0.01
108.887
108.867
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#121600175
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۷:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.887
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
108.867
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۳:۲۶
خرید
0.01
1.10936
1.10956
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#121603289
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10936
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10956
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۲
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۰۸
خرید
0.01
1.10906
1.10957
سود
0.41 USD
EURUSD
معامله
#121601270
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10906
بهره
0.00 USD
مجموع
0.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10957
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.41 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۰۲
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۰۸
خرید
0.01
1.10967
1.10957
سود
-0.20 USD
EURUSD
معامله
#121600056
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10967
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10957
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.20 USD