حالت آزمایشی
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۰۳
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۲۷
خرید
0.01
79.115
79.154
سود
‪0.00 USD‬
CADJPY
معامله
#1477658101
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.115
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
79.154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۰۱
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۱
فروش
0.01
1.18349
1.18209
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1477664751
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18349
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.18209
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۵۲
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۱
فروش
0.01
1.18288
1.18202
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1477663906
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.18202
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۰۱
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۱
فروش
0.01
1.18229
1.18202
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1477663568
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18229
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.18202
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۲۷:۰۰
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۳۴:۲۶
فروش
0.01
1.18548
1.1852
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1477646233
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۲۷:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18548
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۳۴:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.1852
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۰۱
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۲۸
خرید
0.01
1.18727
1.1886
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1477629559
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18727
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.1886
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۱۶
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۱۴
فروش
0.1
1.6423
1.64219
سود
‪0.01 USD‬
EURAUD
معامله
#1477546448
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۱۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.64219
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۱۵
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۷
خرید
0.01
1.1845
1.18632
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1477602582
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1845
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.18632
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۱۵
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۷
خرید
0.01
1.18501
1.18631
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1477601992
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18501
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.18631
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۱۶
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۷
خرید
0.01
1.18348
1.18631
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1477604779
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18348
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.18631
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۰۰
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۷
خرید
0.01
1.18552
1.18631
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1477601841
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18552
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.18631
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۱۴
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۷
خرید
0.01
1.18395
1.18631
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1477604306
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18395
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.18631
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۰
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۶
خرید
0.01
1.18613
1.18631
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1477600880
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18613
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.18631
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۰
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۶
خرید
0.01
1.18613
1.18631
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1477600879
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18613
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.18631
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۰
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۶
خرید
0.01
1.18613
1.18631
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1477600878
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18613
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.18631
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۴۷
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۱۸
کپی
‪132.14%‬
‪169.56%‬
سود
‪-2.18 USD‬
Farhanfx
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۴۷
نقطه ورود
‪132.14%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۱۸
خروج
‪169.56%‬
سود
‪-2.18 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۵۲
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۵۳
فروش
0.01
1.1865
1.18487
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1477591082
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1865
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.18487
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۰۲
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۳۶
فروش
0.01
1.18599
1.18475
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1477589380
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18599
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.18475
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۰۰
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۳۵
فروش
0.01
1.18595
1.18475
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1477589347
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18595
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.18475
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۴۷
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۵۷
خرید
0.05
1.18602
1.19
سود
‪0.20 USD‬
EURUSD
معامله
#1477567459
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18602
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.19
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۱۸
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۵۷
خرید
0.05
1.1883
1.19
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD
معامله
#1477573379
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.19
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۱۳:۲۱
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۵۷
خرید
0.05
1.18663
1.19
سود
‪0.17 USD‬
EURUSD
معامله
#1477575956
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۱۳:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18663
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.19
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۴۷
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۵۷
خرید
0.01
1.18602
1.19
سود
‪0.04 USD‬
EURUSD
معامله
#1477567458
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18602
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.19
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۰۸:۳۲
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۵۷
خرید
0.05
1.18783
1.19
سود
‪0.11 USD‬
EURUSD
معامله
#1477573836
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۰۸:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.19
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۴:۰۸
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۵۷
خرید
0.05
1.18657
1.19
سود
‪0.17 USD‬
EURUSD
معامله
#1477567399
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18657
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.19
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۳۵:۰۵
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۵۷
خرید
0.05
1.18757
1.19
سود
‪0.12 USD‬
EURUSD
معامله
#1477571227
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۳۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18757
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.19
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۰۰
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۳۷
خرید
0.05
1.82255
1.82289
سود
‪0.01 USD‬
GBPAUD
معامله
#1477573206
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82255
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.82289
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۱۲
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۳۵
خرید
0.05
1.82274
1.82289
سود
‪0.01 USD‬
GBPAUD
معامله
#1477573778
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82274
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.82289
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۴۳:۲۴
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۴۶
خرید
0.05
0.71952
0.72098
سود
‪0.07 USD‬
AUDUSD
معامله
#1477567259
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۴۳:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71952
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۴۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.72098
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۳۹
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۱۳
خرید
0.05
1.18909
1.19
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1477557364
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18909
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.19
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۰۷
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۵۹
خرید
0.05
1.18688
1.18783
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1477547807
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18688
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.18783
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۲۳
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۷:۴۴
خرید
0.1
1.1841
1.18485
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD
معامله
#1477540195
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1841
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۷:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.18485
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۰۳
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۲۹
خرید
0.01
1.18552
1.18553
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1477533320
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18552
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18553
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۱۴:۵۱
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۲۱
خرید
0.1
1.1818
1.1824
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#1477512041
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۱۴:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.1824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۲۹:۱۷
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۳۹
خرید
0.01
1.18129
1.18177
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1477514552
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۲۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18129
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18177
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۲۹:۱۷
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۳۵
خرید
0.05
1.18129
1.18178
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1477514553
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۲۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18129
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.18178
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۳۳
خرید
0.01
1.18037
1.18178
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1477515329
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18037
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.18178
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۲
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۱۴
خرید
0.1
1.17562
1.17639
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD
معامله
#1477482234
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17562
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۱۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.17639
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۳۳
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۳۳
فروش
0.01
1.17973
1.17581
سود
‪0.04 USD‬
EURUSD
معامله
#1477447223
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17973
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.17581
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۳۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۲۷
فروش
0.01
1.17916
1.17576
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1477446640
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17916
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.17576
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۳۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۲۲
فروش
0.01
1.17865
1.17581
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1477446138
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17865
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.17581
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۱۶
فروش
0.01
1.17809
1.17584
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1477445320
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17809
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.17584
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۳۴
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۱۰
فروش
0.01
1.17756
1.17582
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1477443884
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17756
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.17582
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۴۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۰۳
فروش
0.01
1.17699
1.17581
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1477441850
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.17581
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۳۴:۰۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۰۶
فروش
0.01
1.17648
1.17596
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1477440484
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۳۴:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17648
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.17596
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۱۱
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۴۳
خرید
0.01
1.17742
1.17911
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1477444949
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.17911
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۹:۰۱
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۳۷
خرید
0.01
1.1781
1.17912
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1477444082
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.17912
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۱۱
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۳۱
خرید
0.1
1.17742
1.17917
سود
‪0.18 USD‬
EURUSD
معامله
#1477444951
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۳۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.17917
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۲۴
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۱۴
فروش
0.01
1.17806
1.17779
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1477444431
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17806
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.17779
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۴
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۲۵
خرید
0.01
1.17756
1.17807
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1477444280
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17756
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.17807
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬