حالت آزمایشی
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۰۵
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۰۵
فروش
0.01
1.07893
1.07793
سود
‪0.01 USD‬
EURCHF
معامله
#1492419337
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07893
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07793
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۰۴
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
فروش
0.13
1858.84
1855
سود
‪0.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492463134
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1858.84
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
حجم معامله
0.13
خروج
1855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۳۹
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
فروش
0.13
1859.33
1855
سود
‪0.56 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492463323
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1859.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
حجم معامله
0.13
خروج
1855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.56 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۳۱
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
فروش
0.13
1859.38
1855
سود
‪0.57 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492463308
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1859.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
حجم معامله
0.13
خروج
1855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۲۵
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
فروش
0.13
1859.57
1855
سود
‪0.59 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492463285
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1859.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
حجم معامله
0.13
خروج
1855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۷
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
فروش
0.13
1859.38
1855
سود
‪0.57 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492463335
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1859.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
حجم معامله
0.13
خروج
1855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۱
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۲۹
فروش
0.01
103.784
103.734
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#1492341120
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
103.784
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
103.734
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۰۲
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۳:۴۳
فروش
0.13
1858.5
1855
سود
‪0.46 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492284197
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1858.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۳:۴۳
حجم معامله
0.13
خروج
1855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۳۰
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۳:۴۳
فروش
0.13
1858.25
1855
سود
‪0.42 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492284257
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1858.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۳:۴۳
حجم معامله
0.13
خروج
1855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۰۶:۵۷
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۳:۴۳
فروش
0.13
1858.56
1855
سود
‪0.46 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492284159
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۰۶:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1858.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۳:۴۳
حجم معامله
0.13
خروج
1855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۰۸
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۳:۴۳
فروش
0.13
1858.36
1855
سود
‪0.44 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492284211
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1858.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۳:۴۳
حجم معامله
0.13
خروج
1855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۰۶:۵۳
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۳:۴۳
فروش
0.13
1858.6
1855
سود
‪0.47 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492284150
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۰۶:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1858.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۳:۴۳
حجم معامله
0.13
خروج
1855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۰۵
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۳:۴۳
فروش
0.13
1858.37
1855
سود
‪0.44 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492284205
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1858.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۳:۴۳
حجم معامله
0.13
خروج
1855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۱۷
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۴۴
فروش
0.02
103.711
103.751
سود
‪-0.01 USD‬
USDJPY
معامله
#1491882413
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
103.711
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
103.751
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۱۳
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۴۴
فروش
0.01
103.51
103.751
سود
‪-0.02 USD‬
USDJPY
معامله
#1491619833
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
103.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
103.751
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۱۲
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۴۴
فروش
0.04
103.917
103.751
سود
‪0.06 USD‬
USDJPY
معامله
#1492181720
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
103.917
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۴۴
حجم معامله
0.04
خروج
103.751
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۵۸
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۰:۳۱:۳۰
فروش
0.01
33150.36
32000
سود
‪0.11 USD‬
BTCUSD
معامله
#1492094728
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
33150.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۰:۳۱:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
32000
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۰
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۴
فروش
0.01
1855.84
1853.75
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492093927
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1855.84
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1853.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۵۵
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۴
فروش
0.01
1855.77
1853.7
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492093894
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1855.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1853.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۵
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۴
فروش
0.01
1855.79
1853.72
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492094465
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1855.79
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1853.72
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۲۸
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۴
فروش
0.01
1854.85
1853.7
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492092036
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1854.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1853.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۳
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۴
فروش
0.01
1855.83
1853.72
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492094364
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1855.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1853.72
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۵۳
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۰۰
فروش
0.13
1861.73
1855
سود
‪0.87 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492117531
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1861.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۰۰
حجم معامله
0.13
خروج
1855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۳۹
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۰۰
فروش
0.13
1861.42
1855
سود
‪0.83 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492117507
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1861.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۰۰
حجم معامله
0.13
خروج
1855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۰۸
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۰۰
فروش
0.13
1860.21
1855
سود
‪0.68 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492115922
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1860.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۰۰
حجم معامله
0.13
خروج
1855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۴۰
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۴۳
خرید
0.01
1839.86
1863
سود
‪0.23 USD‬
XAUUSD
معامله
#1491916682
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1839.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1863
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۲۲:۲۲
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۴۳
خرید
0.01
1856.45
1857.3
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492003780
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۲۲:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1856.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1857.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۱۶
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۳۰
فروش
0.01
1852.61
1851.51
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1492067677
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1852.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1851.51
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۵۷
۲۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۰۸
فروش
0.13
32879.49
32000
سود
‪1.12 USD‬
BTCUSD
معامله
#1491991153
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
32879.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۰۸
حجم معامله
0.13
خروج
32000
هزینه های کمیسیون
‪-0.02 USD‬
سود
‪1.12 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۵۴
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۰۴
فروش
0.01
1856.49
1855.65
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1491976441
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1856.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1855.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۳
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۳۲
فروش
0.13
1849.02
1845
سود
‪0.52 USD‬
XAUUSD
معامله
#1491356204
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1849.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۳۲
حجم معامله
0.13
خروج
1845
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۲۸
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۳۲
فروش
0.13
1848.77
1845
سود
‪0.49 USD‬
XAUUSD
معامله
#1491356177
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1848.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۳۲
حجم معامله
0.13
خروج
1845
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۹
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۳۲
فروش
0.13
1848.49
1845
سود
‪0.45 USD‬
XAUUSD
معامله
#1491356152
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1848.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۳۲
حجم معامله
0.13
خروج
1845
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۹
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۳۲
فروش
0.13
1849.01
1845
سود
‪0.52 USD‬
XAUUSD
معامله
#1491356278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1849.01
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۳۲
حجم معامله
0.13
خروج
1845
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۵۱
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۳۵
خرید
0.01
1859.01
1860.2
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1491790090
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1859.01
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1860.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۴۶
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۴۹
فروش
0.01
1861.68
1860.4
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1491780954
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1861.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1860.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۵۴
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۹
فروش
0.01
141.905
141.759
سود
‪0.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#1491579566
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.905
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
141.759
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۵۵
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۸
فروش
0.01
141.954
141.758
سود
‪0.02 USD‬
GBPJPY
معامله
#1491574190
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.954
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۵۶
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۸
فروش
0.01
141.955
141.759
سود
‪0.02 USD‬
GBPJPY
معامله
#1491574192
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
141.759
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۵۴
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۷
فروش
0.01
141.954
141.758
سود
‪0.02 USD‬
GBPJPY
معامله
#1491574181
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.954
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۸
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۶
فروش
0.01
141.89
141.758
سود
‪0.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#1491570167
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۷
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۶
فروش
0.01
141.89
141.759
سود
‪0.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#1491570166
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
141.759
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۷
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۶
فروش
0.01
141.89
141.759
سود
‪0.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#1491570165
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
141.759
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۶
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۵
فروش
0.01
141.893
141.759
سود
‪0.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#1491570163
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.893
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
141.759
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۶
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۵
فروش
0.01
141.893
141.758
سود
‪0.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#1491570161
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.893
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۵
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۴
فروش
0.01
141.893
141.758
سود
‪0.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#1491570160
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.893
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۵
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۳
فروش
0.01
141.893
141.758
سود
‪0.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#1491570159
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.893
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۰۰
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۳
فروش
0.01
141.904
141.758
سود
‪0.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#1491570059
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.904
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۱۱:۰۴
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۱۵
فروش
0.01
1865.69
1863.6
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1491696380
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۱۱:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1865.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1863.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۳۱
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۱۵
فروش
0.01
1864.84
1863.59
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1491695149
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1864.84
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1863.59
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬