حالت آزمایشی
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۷
فروش
0.04
1760.86
1762.36
سود
‪-0.06 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517599356
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1760.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۷
حجم معامله
0.04
خروج
1762.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۷
فروش
0.03
1759.85
1762.35
سود
‪-0.08 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517596335
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1759.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۷
حجم معامله
0.03
خروج
1762.35
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۶
فروش
0.02
1758.83
1762.34
سود
‪-0.07 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517595243
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1758.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1762.34
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۶
فروش
0.01
1758.83
1762.34
سود
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517595242
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1758.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1762.34
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۵
فروش
0.01
1758.84
1762.34
سود
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517595241
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1758.84
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1762.34
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۴
فروش
0.01
1758.84
1762.33
سود
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517595240
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1758.84
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1762.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۳
فروش
0.01
1758.83
1762.33
سود
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517595239
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1758.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1762.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۲
فروش
0.01
1758.83
1762.33
سود
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517595238
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1758.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1762.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۲
خرید
0.01
1759.34
1761.72
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517595237
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1759.34
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1761.72
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۲۷
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۱
فروش
0.07
1764.07
1762.23
سود
‪0.13 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517603084
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1764.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۱
حجم معامله
0.07
خروج
1762.23
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۳۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۰
فروش
0.06
1762.92
1762.12
سود
‪0.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517601571
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1762.92
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۰
حجم معامله
0.06
خروج
1762.12
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۰۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۳۹
فروش
0.05
1761.87
1762.11
سود
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517600231
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1761.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
1762.11
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۳۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۳۸
فروش
0.08
1764.97
1762.06
سود
‪0.23 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517603587
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1764.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۳۸
حجم معامله
0.08
خروج
1762.06
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۴۱
فروش
1
1751.94
1746.68
سود
‪5.26 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517544839
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1751.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۴۱
حجم معامله
1
خروج
1746.68
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.26 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۲
خرید
1
1753.89
1748.4
سود
‪-5.49 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517544360
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1753.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۲
حجم معامله
1
خروج
1748.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.49 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۴۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۴
خرید
1
1793.73
1764.44
سود
‪-29.29 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517457447
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1793.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-29.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۴
حجم معامله
1
خروج
1764.44
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-29.29 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۴
خرید
1
1795.9
1764.44
سود
‪-31.46 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517405722
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1795.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-31.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۴
حجم معامله
1
خروج
1764.44
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-31.46 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۴۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۴
خرید
1
1780.36
1764.44
سود
‪-15.92 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517508703
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1780.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۴
حجم معامله
1
خروج
1764.44
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-15.92 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۲۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۲۹
فروش
1
1790.41
1777.88
سود
‪12.53 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517469646
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1790.41
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۲۹
حجم معامله
1
خروج
1777.88
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.53 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۲۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۱
فروش
1
1806.06
1796.18
سود
‪9.88 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517398042
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1806.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۱
حجم معامله
1
خروج
1796.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.88 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۵۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
فروش
1
1802.6
1801.49
سود
‪1.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517389132
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1802.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
حجم معامله
1
خروج
1801.49
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۲۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۴۱
خرید
0.12
1.38068
1.38257
سود
‪0.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517335963
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۴۱
حجم معامله
0.12
خروج
1.38257
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۲۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۴
خرید
0.08
1.38068
1.3834
سود
‪0.22 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517335962
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۴
حجم معامله
0.08
خروج
1.3834
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۲۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۳
خرید
0.05
1.38068
1.38339
سود
‪0.14 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517335961
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.38339
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۲۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۲
خرید
0.03
1.38068
1.38338
سود
‪0.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517335960
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.38338
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۲۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۱
خرید
0.02
1.38068
1.38339
سود
‪0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517335959
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.38339
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۲۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۰
فروش
0.02
1.38044
1.3836
سود
‪-0.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517335958
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38044
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.3836
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۱:۵۱
فروش
1
1798.7
1804.63
سود
‪-5.93 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517294741
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1798.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۱:۵۱
حجم معامله
1
خروج
1804.63
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.93 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۴۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۱:۵۰
خرید
1
1785
1804.12
سود
‪19.12 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517207452
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1785
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۱:۵۰
حجم معامله
1
خروج
1804.12
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪19.12 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۶
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۱:۴۹
خرید
1
35069.2
34609.8
سود
‪-0.46 USD‬
YM
معامله
#1517039665
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
35069.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۱:۴۹
حجم معامله
1
خروج
34609.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.46 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۳۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۲
خرید
1
1788.03
1798.37
سود
‪10.34 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517244773
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1788.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۲
حجم معامله
1
خروج
1798.37
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.34 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۶:۳۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۰
خرید
1
34667.2
34939.8
سود
‪0.27 USD‬
YM
معامله
#1517092010
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
34667.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۰
حجم معامله
1
خروج
34939.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۸
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۵۷
خرید
1
34788.9
34917.8
سود
‪0.13 USD‬
YM
معامله
#1517070627
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
34788.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۵۷
حجم معامله
1
خروج
34917.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۲
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۵۱
خرید
1
1.2594
1.26049
سود
‪0.86 USD‬
USDCAD
معامله
#1517057370
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۵۱
حجم معامله
1
خروج
1.26049
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۹
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۱۶
خرید
1
1.25951
1.26003
سود
‪0.41 USD‬
USDCAD
معامله
#1517057375
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25951
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۱۶
حجم معامله
1
خروج
1.26003
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۳۵
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۵
فروش
1
1.26008
1.25963
سود
‪0.36 USD‬
USDCAD
معامله
#1517056745
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26008
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۵
حجم معامله
1
خروج
1.25963
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۴۲
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۲۴
خرید
1
1795.94
1797.78
سود
‪1.84 USD‬
XAUUSD
معامله
#1517048708
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1795.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۲۴
حجم معامله
1
خروج
1797.78
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.84 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۲۲
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۳:۰۷
خرید
1
1796.2
1798.71
سود
‪2.51 USD‬
XAUUSD
معامله
#1516780636
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1796.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۳:۰۷
حجم معامله
1
خروج
1798.71
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.51 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۴۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
خرید
17.49
1.94684
1.93623
سود
‪-132.19 USD‬
GBPNZD
معامله
#1516515793
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.94684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-132.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
حجم معامله
17.49
خروج
1.93623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-132.19 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
فروش
0.71
1.38223
1.3832
سود
‪-0.69 USD‬
GBPUSD
معامله
#1516489534
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38223
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.71
خروج
1.3832
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.69 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۱۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
فروش
0.67
1.37732
1.3832
سود
‪-3.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#1516446601
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.67
خروج
1.3832
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.94 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۴۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
خرید
17.49
1.94684
1.93623
سود
‪-132.19 USD‬
GBPNZD
معامله
#1516515792
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.94684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-132.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
حجم معامله
17.49
خروج
1.93623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-132.19 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۱۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
فروش
0.71
1.38094
1.3832
سود
‪-1.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#1516485640
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38094
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.71
خروج
1.3832
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.60 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۵۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
فروش
1.01
1.38318
1.3832
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1516499652
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38318
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
حجم معامله
1.01
خروج
1.3832
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
فروش
0.7
1.37834
1.3832
سود
‪-3.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#1516458256
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.7
خروج
1.3832
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.40 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۰۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
فروش
0.69
1.38421
1.3832
سود
‪0.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#1516515715
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38421
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.69
خروج
1.3832
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۰۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
فروش
0.71
1.37862
1.3832
سود
‪-3.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#1516471003
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37862
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.71
خروج
1.3832
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.25 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۴۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
خرید
17.49
1.94684
1.93623
سود
‪-132.19 USD‬
GBPNZD
معامله
#1516515790
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.94684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-132.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
حجم معامله
17.49
خروج
1.93623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-132.19 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۱۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
فروش
0.69
1.37965
1.3832
سود
‪-2.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#1516471738
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37965
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.69
خروج
1.3832
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.45 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۰۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۰۴
خرید
3.69
1.37942
1.38422
سود
‪17.71 USD‬
GBPUSD
معامله
#1515292026
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37942
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۰۴
حجم معامله
3.69
خروج
1.38422
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪17.71 USD‬