حالت آزمایشی
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۹
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۱۳
کپی
‪873.02%‬
‪803.92%‬
سود
‪78.53 USD‬
SFT
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۹
نقطه ورود
‪873.02%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۱۳
خروج
‪803.92%‬
سود
‪78.53 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۱
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۲۸:۱۸
کپی
‪195.56%‬
‪36.18%‬
سود
‪-14.62 USD‬
Farhanfx
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۱
نقطه ورود
‪195.56%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۲۸:۱۸
خروج
‪36.18%‬
سود
‪-14.62 USD‬
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۵
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۰۵:۲۲
کپی
‪-99.95%‬
‪-99.99%‬
سود
‪-22.19 USD‬
ALMIZAN
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۵
نقطه ورود
‪-99.95%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۰۵:۲۲
خروج
‪-99.99%‬
سود
‪-22.19 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۳۷
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۵
فروش
0.16
1743.02
1732
سود
‪1.76 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503085712
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1743.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۵
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.76 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۱۵
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۵
فروش
0.16
1742.79
1732
سود
‪1.73 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503085796
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1742.79
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۵
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.73 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۴
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۵
فروش
0.16
1742.59
1732
سود
‪1.69 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503085546
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1742.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۵
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.69 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۴
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۵
فروش
0.16
1742.35
1732
سود
‪1.66 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503085601
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1742.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۵
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.66 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۲۰
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۵
فروش
0.16
1742.78
1732
سود
‪1.72 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503085677
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1742.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۵
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.72 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۱۲
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۵
فروش
0.16
1742.9
1732
سود
‪1.74 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503085770
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1742.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۵
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.74 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۰
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۵
فروش
0.16
1742.44
1732
سود
‪1.67 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503085574
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1742.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۵
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.67 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۰۲
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۵
فروش
0.16
1742.42
1732
سود
‪1.67 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503085629
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1742.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۵
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.67 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۶
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۰۳
فروش
0.16
1733.74
1730
سود
‪0.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503010851
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1733.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۰۳
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۴۵
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۰۳
فروش
0.16
1733.6
1730
سود
‪0.58 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503010626
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1733.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۰۳
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۵۲
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۰۳
فروش
0.16
1733.69
1730
سود
‪0.59 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503010629
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1733.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۰۳
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۵۸
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۰۳
فروش
0.16
1733.58
1730
سود
‪0.57 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503010632
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1733.58
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۰۳
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۶
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۰۳
فروش
0.16
1733.74
1730
سود
‪0.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503010581
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1733.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۰۳
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۴۹
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۰۳
فروش
0.16
1733.62
1730
سود
‪0.58 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503010628
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1733.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۰۳
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۵۶
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۰۳
فروش
0.16
1733.58
1730
سود
‪0.57 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503010631
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1733.58
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۰۳
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۶:۲۳
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۹
فروش
0.16
1738.81
1732
سود
‪1.09 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503041871
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۹
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۶:۱۰
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۹
فروش
0.16
1738.32
1732
سود
‪1.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503041802
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۶:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.32
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۹
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۶:۳۷
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۹
فروش
0.16
1738.57
1732
سود
‪1.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503041891
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۶:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۹
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۰۷
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۸
فروش
0.16
1738.04
1732
سود
‪0.97 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503041661
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۸
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.97 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۲۹
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۸
فروش
0.16
1737.99
1732
سود
‪0.96 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503041727
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1737.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۸
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.96 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۲
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۸
فروش
0.16
1738.22
1732
سود
‪1.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503041764
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۸
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۲۱
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۸
فروش
0.16
1737.96
1732
سود
‪0.95 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503041711
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1737.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۸
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۴۲
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۸
فروش
0.16
1738.25
1732
سود
‪1.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503041739
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۸
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۶:۰۱
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۸
فروش
0.16
1738.22
1732
سود
‪1.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503041772
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۸
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۴:۵۷
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۷
فروش
0.16
1737.56
1732
سود
‪0.89 USD‬
XAUUSD
معامله
#1503041508
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۴:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1737.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۷
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۵۸
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۳۰
فروش
0.16
1734.22
1732
سود
‪0.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502979804
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1734.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۳۰
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۴۷
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۳۰
فروش
0.16
1734.24
1732
سود
‪0.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502979800
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1734.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۳۰
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۵۳
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۳۰
فروش
0.16
1734.24
1732
سود
‪0.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502979802
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1734.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۳۰
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۳۷
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۳۰
فروش
0.16
1734.26
1732
سود
‪0.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502979792
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1734.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۳۰
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۵۰
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۳۰
فروش
0.16
1734.25
1732
سود
‪0.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502979801
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1734.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۳۰
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۳۳
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۲۹
فروش
0.16
1734.26
1732
سود
‪0.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502979784
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1734.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۲۹
حجم معامله
0.16
خروج
1732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۰۸
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۸
فروش
0.16
1738.92
1730
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502781923
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.92
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۸
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۳۸
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۸
فروش
0.16
1738.73
1730
سود
‪1.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502781943
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۸
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۵۹
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۸
فروش
0.16
1738.88
1730
سود
‪1.42 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502781860
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۸
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.42 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۰۵
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۸
فروش
0.16
1738.86
1730
سود
‪1.42 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502781921
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۸
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.42 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۱۳
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۸
فروش
0.16
1738.74
1730
سود
‪1.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502781927
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۸
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۴۲
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۸
فروش
0.16
1738.77
1730
سود
‪1.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502781949
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۸
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۰۲
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۸
فروش
0.16
1738.95
1730
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502781902
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۸
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۵۱
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۷
فروش
0.16
1738.9
1730
سود
‪1.42 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502781786
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۷
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.42 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۵۵
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۷
فروش
0.16
1738.87
1730
سود
‪1.42 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502781858
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۷
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.42 USD‬
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۲
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۲۶
فروش
0.19
0.88872
0.886
سود
‪0.41 USD‬
NZDCAD
معامله
#1483914254
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88872
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۲۶
حجم معامله
0.19
خروج
0.886
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۴۳
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۲
فروش
0.16
1744.96
1730
سود
‪2.39 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502578659
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1744.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۲
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.39 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۳۶
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۲
فروش
0.16
1745.06
1730
سود
‪2.41 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502578642
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1745.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۲
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.41 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۴۱
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۲
فروش
0.16
1745.13
1730
سود
‪2.42 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502578657
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1745.13
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۲
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.42 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۴۷
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۲
فروش
0.16
1745.18
1730
سود
‪2.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502578662
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1745.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۲
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.43 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۳۳
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۲
فروش
0.16
1745.17
1730
سود
‪2.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502578628
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1745.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۲
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.43 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۳۸
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۲
فروش
0.16
1745.05
1730
سود
‪2.41 USD‬
XAUUSD
معامله
#1502578645
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1745.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۲
حجم معامله
0.16
خروج
1730
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.41 USD‬