حالت آزمایشی
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۶
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۵۷
خرید
0.81
1.32969
1.33009
سود
16.26 USD
USDCAD
معامله
#120567552
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32969
بهره
0.00 USD
مجموع
24.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۵۷
حجم معامله
0.81
خروج
1.33009
هزینه های کمیسیون
-8.10 USD
سود
16.26 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۵:۳۷
فروش
0.01
1.10238
1.10218
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#120574928
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10238
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۵:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.10218
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۰۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۰۳
فروش
0.01
1.10314
1.10275
سود
0.29 USD
EURUSD
معامله
#120569968
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10314
بهره
0.00 USD
مجموع
0.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10275
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.29 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۰۳
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۰۳
فروش
0.01
1.10276
1.10275
سود
-0.09 USD
EURUSD
معامله
#120568801
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10276
بهره
0.00 USD
مجموع
0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10275
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.09 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۰۰
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۴:۰۳
خرید
0.01
108.664
108.684
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120569834
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.664
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۴:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
108.684
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۰۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۳۴
خرید
0.01
108.647
108.667
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120568796
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.647
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
108.667
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۰
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۲۰
خرید
0.01
108.644
108.649
سود
-0.05 USD
USDJPY
معامله
#120567293
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.644
بهره
0.00 USD
مجموع
0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
108.649
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.05 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۰۰
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۲۰
خرید
0.01
108.613
108.649
سود
0.23 USD
USDJPY
معامله
#120567818
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.613
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
108.649
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.23 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۴۸
فروش
0.01
1.10315
1.10295
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#120567502
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10315
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10295
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۰۳
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۴
فروش
0.27
1.3266
1.32969
سود
-65.44 USD
USDCAD
معامله
#120553324
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3266
بهره
0.00 USD
مجموع
-62.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۴
حجم معامله
0.27
خروج
1.32969
هزینه های کمیسیون
-2.70 USD
سود
-65.44 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۰۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۵۱
خرید
0.01
108.62
108.64
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120566983
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.62
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
108.64
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۰۳
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۴۰
خرید
0.01
108.603
108.623
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120566784
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.603
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
108.623
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۰۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۰۶
فروش
0.01
108.621
108.601
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120566520
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.621
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
108.601
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۰۰
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۰۹
فروش
0.01
108.649
108.629
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120565344
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.649
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
108.629
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۴
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۲
فروش
0.01
1.10343
1.10323
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#120565958
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10343
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10323
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۰۳
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۵۷
فروش
0.01
108.625
108.646
سود
-0.29 USD
USDJPY
معامله
#120563726
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.625
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
108.646
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.29 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۰۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۵۷
فروش
0.02
108.69
108.646
سود
0.61 USD
USDJPY
معامله
#120564793
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.69
بهره
0.00 USD
مجموع
0.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
108.646
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.61 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۰۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۵۷
فروش
0.01
108.66
108.646
سود
0.03 USD
USDJPY
معامله
#120564391
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.66
بهره
0.00 USD
مجموع
0.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
108.646
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.03 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۰۳
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۰۰
فروش
0.01
1.10367
1.10347
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#120564894
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10367
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10347
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۵۲
فروش
0.01
1.10416
1.10396
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#120562858
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10416
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10396
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۰۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۴۲
فروش
0.01
108.671
108.635
سود
0.23 USD
USDJPY
معامله
#120560061
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.671
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
108.635
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.23 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۸
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۴۲
فروش
0.01
108.638
108.635
سود
-0.07 USD
USDJPY
معامله
#120559479
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.638
بهره
0.00 USD
مجموع
0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
108.635
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.07 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۵
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۶
فروش
0.01
1.10447
1.10427
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#120561468
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10447
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10427
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۴
فروش
0.01
1.10534
1.1053
سود
-0.06 USD
EURUSD
معامله
#120551504
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10534
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.1053
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.06 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۱۰
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۴
فروش
0.01
1.10566
1.1053
سود
0.26 USD
EURUSD
معامله
#120553375
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10566
بهره
0.00 USD
مجموع
0.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.1053
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.26 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۰۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۱
خرید
0.01
108.604
108.624
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120558401
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.604
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
108.624
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۰۶
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۰۱
خرید
0.01
108.586
108.606
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120557677
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.586
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
108.606
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۰۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۱:۴۹
خرید
0.01
108.568
108.588
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120557407
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.568
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
108.588
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۰۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۱۰
فروش
0.01
108.585
108.565
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120556581
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.585
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
108.565
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۰۴
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۲۱
فروش
0.01
108.605
108.585
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120554771
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.605
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
108.585
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۴:۰۰
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۰۳
خرید
0.01
108.6
108.62
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120554385
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.6
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
108.62
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۰۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۱۵
خرید
0.01
108.593
108.596
سود
-0.07 USD
USDJPY
معامله
#120553517
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.593
بهره
0.00 USD
مجموع
0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.596
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.07 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۰۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۱۵
خرید
0.01
108.558
108.596
سود
0.25 USD
USDJPY
معامله
#120553791
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.558
بهره
0.00 USD
مجموع
0.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.596
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.25 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۰۰
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۱۳
خرید
0.01
108.588
108.608
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120552098
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.588
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
108.608
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۵
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۰۲
خرید
0.09
1.32882
1.32661
سود
-15.89 USD
USDCAD
معامله
#120530589
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32882
بهره
0.00 USD
مجموع
-14.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۰۲
حجم معامله
0.09
خروج
1.32661
هزینه های کمیسیون
-0.90 USD
سود
-15.89 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۰
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۰۲
خرید
0.01
108.563
108.583
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120551698
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.563
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
108.583
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۰۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۵
خرید
0.01
108.529
108.549
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120550229
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.529
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.549
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۰۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۳۵
فروش
0.01
1.10551
1.10531
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#120546673
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10551
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.10531
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۹:۰۵
فروش
0.01
108.541
108.521
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120549507
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.541
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۹:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.521
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۱۴
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۱:۳۸
فروش
0.01
108.56
108.54
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120548634
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.56
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۱:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
108.54
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۰۳
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۳:۵۴
فروش
0.01
108.577
108.557
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120546936
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.577
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۳:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
108.557
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۰۶
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۳۵
خرید
0.01
108.565
108.585
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#120546472
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.565
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.585
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۱۹
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۴۵
فروش
0.05
1.70874
1.70674
سود
6.53 USD
GBPCAD
معامله
#120096918
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.70874
بهره
0.00 USD
مجموع
7.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.70674
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
6.53 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۰۰
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۱۴
خرید
0.08
108.499
108.562
سود
3.84 USD
USDJPY
معامله
#120538793
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.499
بهره
0.00 USD
مجموع
4.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۱۴
حجم معامله
0.08
خروج
108.562
هزینه های کمیسیون
-0.80 USD
سود
3.84 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۰۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۱۴
خرید
0.05
108.531
108.562
سود
0.93 USD
USDJPY
معامله
#120531426
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.531
بهره
0.00 USD
مجموع
1.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
108.562
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.93 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۰۰
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۱۴
خرید
0.03
108.565
108.562
سود
-0.38 USD
USDJPY
معامله
#120521063
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.565
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۱۴
حجم معامله
0.03
خروج
108.562
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
-0.38 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۰۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۱۴
خرید
0.01
108.629
108.562
سود
-0.72 USD
USDJPY
معامله
#120518414
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.629
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
108.562
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.72 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۵۸:۰۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۱۴
خرید
0.02
108.6
108.562
سود
-0.90 USD
USDJPY
معامله
#120520327
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۵۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.6
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
108.562
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.90 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۱۴
خرید
0.01
108.671
108.562
سود
-1.10 USD
USDJPY
معامله
#120517823
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.671
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
108.562
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.10 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۰۵
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۵۱
فروش
0.01
1.10617
1.10597
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#120544482
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10617
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10597
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD