حالت آزمایشی
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۳۶:۱۱
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۵۷
خرید
0.05
152.349
152.549
سود
‪0.09 USD‬
GBPJPY
معامله
#1510661295
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۳۶:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
152.349
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
152.549
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۷
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۱
فروش
0.05
1890.9
1887.42
سود
‪0.17 USD‬
XAUUSD
معامله
#1509349778
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1890.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
1887.42
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۳
خرید
0.13
1898.28
1880.75
سود
‪-2.28 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508995710
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1898.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۳
حجم معامله
0.13
خروج
1880.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.28 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۳
خرید
0.11
1898.89
1880.75
سود
‪-2.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508993363
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1898.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۳
حجم معامله
0.11
خروج
1880.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۰۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۳
خرید
0.15
1897.76
1880.75
سود
‪-2.55 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508996237
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1897.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۳
حجم معامله
0.15
خروج
1880.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.55 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۰۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
خرید
0.05
1901.73
1880.75
سود
‪-1.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508987382
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1901.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
1880.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.05 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۰۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
خرید
0.07
1900.12
1880.75
سود
‪-1.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508992751
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1900.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.07
خروج
1880.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.36 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۰۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
خرید
0.04
1902.62
1880.75
سود
‪-0.87 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508986154
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1902.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.04
خروج
1880.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.87 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
خرید
0.06
1901.21
1880.75
سود
‪-1.23 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508987967
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1901.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.06
خروج
1880.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.23 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۶
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
خرید
0.09
1899.51
1880.75
سود
‪-1.69 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508993191
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1899.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.09
خروج
1880.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.69 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۱۵
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
خرید
0.02
1904.83
1880.75
سود
‪-0.48 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508979908
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1904.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
1880.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.48 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۰۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
خرید
0.04
1903.47
1880.75
سود
‪-0.91 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508984187
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1903.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
حجم معامله
0.04
خروج
1880.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.91 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
خرید
0.01
1908.48
1880.75
سود
‪-0.28 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508977218
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1908.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1880.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.28 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۰۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
خرید
0.01
1906.99
1880.75
سود
‪-0.26 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508977874
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1906.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1880.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.26 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
خرید
0.02
1905.51
1880.75
سود
‪-0.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508979297
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1905.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
1880.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.50 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۰۰
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
فروش
0.01
1876.76
1881.38
سود
‪-0.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#1507760296
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1876.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1881.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۸:۰۶
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
خرید
0.03
1904.34
1880.75
سود
‪-0.71 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508982938
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۸:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1904.34
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
1880.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.71 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
خرید
0.01
1907.57
1880.75
سود
‪-0.27 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508977532
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1907.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1880.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.27 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
خرید
0.02
1906.37
1880.75
سود
‪-0.51 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508978514
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1906.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
1880.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.51 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۵۹
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۰
فروش
0.01
1873.43
1881.38
سود
‪-0.08 USD‬
XAUUSD
معامله
#1507748092
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1873.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1881.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۰۰
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۰
فروش
0.01
1873.45
1881.38
سود
‪-0.08 USD‬
XAUUSD
معامله
#1507748094
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1873.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1881.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۵۹
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۰
فروش
0.01
1873.41
1881.38
سود
‪-0.08 USD‬
XAUUSD
معامله
#1507748091
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1873.41
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1881.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۰۰
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۰
فروش
0.01
1873.43
1881.38
سود
‪-0.08 USD‬
XAUUSD
معامله
#1507748093
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1873.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1881.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۰۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۲۰
فروش
0.01
1893.57
1893.13
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1509005027
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1893.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1893.13
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۵۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۱۲
فروش
0.01
1896.26
1896.07
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1509004536
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1896.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1896.07
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۰۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۱۰
فروش
0.01
1895.78
1895.74
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1509004332
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1895.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1895.74
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۰۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۴۹
فروش
0.01
1896.69
1896.6
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1509003799
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1896.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1896.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۰۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۹
فروش
0.01
1897.53
1896.96
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1509003258
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1897.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1896.96
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۸
فروش
0.01
1897.11
1896.87
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1509002422
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1897.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1896.87
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۸
فروش
0.01
1896.38
1896.88
سود
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1509002080
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1896.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1896.88
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۳
فروش
0.01
1896.63
1896.7
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508999649
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1896.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1896.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۰۵
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۳
فروش
0.02
1897.77
1896.7
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508999912
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1897.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1896.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۳
فروش
0.01
1895.91
1896.7
سود
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508999518
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1895.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1896.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۳
فروش
0.01
1897.32
1896.7
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508999829
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1897.32
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1896.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۱۲
فروش
0.01
1896.54
1895.93
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508998951
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1896.54
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1895.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۱۲
فروش
0.01
1896.12
1895.91
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508998031
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1896.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1895.91
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۱۷
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۳۹
فروش
0.01
1897.39
1896.98
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508995791
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1897.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1896.98
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۲:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۳۲
فروش
0.01
1899.46
1898.67
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508994901
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1899.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1898.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۳۱
فروش
0.01
1898.28
1898.67
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508994868
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1898.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1898.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۸:۰۵
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۰۴
فروش
0.01
1899.32
1898.38
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508994651
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۸:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1899.32
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1898.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۰۴
فروش
0.01
1898.2
1898.4
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508993620
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1898.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1898.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۰۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۱۴
فروش
0.01
1898.36
1898.43
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508993368
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1898.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1898.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۰۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۴۵
فروش
0.01
1899.55
1899.35
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508992754
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1899.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1899.35
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۰۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۴۶
فروش
0.01
1900.25
1900.16
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508992483
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1900.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1900.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۹
فروش
0.01
1900.78
1900.9
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508989626
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1900.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1900.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۰۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۹
فروش
0.01
1901.82
1900.9
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508991923
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1901.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1900.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۰۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۹
فروش
0.01
1901.3
1900.9
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508990613
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1901.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1900.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۱۱
فروش
0.01
1901.28
1901.05
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508987732
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1901.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1901.05
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۰۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۰۴
فروش
0.01
1902.03
1901.78
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508986692
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1902.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1901.78
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۳۱:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۳۵:۴۹
فروش
0.01
1902.64
1902.53
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1508985830
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۳۱:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1902.64
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۳۵:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1902.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬