حالت آزمایشی
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۳:۱۲
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۳۷
خرید
0.01
1.22183
1.22638
سود
‪4.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#129073334
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۳:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22183
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.22638
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.45 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۲۰
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۵۸
فروش
0.01
1.31323
1.3164
سود
‪-3.27 USD‬
GBPUSD
معامله
#128350528
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31323
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.3164
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.27 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۱۶
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۵۶
فروش
0.01
1.31147
1.3162
سود
‪-4.83 USD‬
GBPUSD
معامله
#128349662
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31147
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.3162
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.83 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۲۷
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۴۹
فروش
0.01
1.30278
1.31597
سود
‪-13.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#128259583
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30278
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.31597
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-13.29 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۸:۵۲
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۴۷
فروش
0.01
1.29646
1.31597
سود
‪-19.61 USD‬
GBPUSD
معامله
#128178521
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۸:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29646
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.31597
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-19.61 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۰:۴۵
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۴۴:۵۶
فروش
0.01
1.30958
1.30496
سود
‪4.52 USD‬
GBPUSD
معامله
#128295561
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30958
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۴۴:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.30496
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.52 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۲۱
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۰۴
فروش
0.01
1.30129
1.29919
سود
‪2.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#128182596
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30129
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.29919
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.00 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۲۹
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۲
فروش
0.01
1.30383
1.30069
سود
‪3.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#128251979
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.30069
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.04 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۲۱
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۴:۵۴
خرید
0.01
1.28734
1.28682
سود
‪-0.62 USD‬
GBPUSD
معامله
#127549768
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28734
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۴:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.28682
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.62 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۴۹
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۳:۱۹
خرید
0.01
1.28573
1.28664
سود
‪0.81 USD‬
GBPUSD
معامله
#127490802
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28573
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۳:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.28664
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۰۲
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۹:۳۱
خرید
0.01
1.28147
1.28512
سود
‪3.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#127656527
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28147
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۹:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.28512
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.55 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۲۷
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۵۲
خرید
0.01
1.27778
1.28297
سود
‪5.09 USD‬
GBPUSD
معامله
#127964620
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27778
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.28297
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪5.09 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۲۰
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۳۷
خرید
0.01
1.275
1.28081
سود
‪5.71 USD‬
GBPUSD
معامله
#127745978
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.275
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.28081
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪5.71 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۸
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۴۳
خرید
0.01
1.27579
1.28105
سود
‪5.16 USD‬
GBPUSD
معامله
#127596337
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.28105
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪5.16 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۳۵
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۱۲
خرید
0.01
1.27695
1.27957
سود
‪2.52 USD‬
GBPUSD
معامله
#127664342
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27695
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.27957
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.52 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۱۳
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۲۷:۱۱
خرید
0.01
1.28247
1.28475
سود
‪2.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#127577197
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28247
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۲۷:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.28475
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.18 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۹:۵۷
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۵۷
خرید
0.01
1.27539
1.27944
سود
‪3.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#127593552
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27539
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.27944
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.95 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۱۷
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۵۴
خرید
0.01
1.27761
1.27945
سود
‪1.74 USD‬
GBPUSD
معامله
#127582898
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27761
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.27945
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.74 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۴۹
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۳۶
خرید
0.01
1.28731
1.28909
سود
‪1.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#127499520
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28731
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.28909
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.68 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۳۲
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۲:۱۷
خرید
0.01
1.28713
1.28908
سود
‪1.85 USD‬
GBPUSD
معامله
#127490139
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28713
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۲:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.28908
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.85 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۳۳
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۱۰
خرید
0.01
1.06526
1.0658
سود
‪0.36 USD‬
EURCHF
معامله
#126143673
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06526
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.0658
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۱
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۵۲
خرید
0.01
1.06487
1.06576
سود
‪0.72 USD‬
EURCHF
معامله
#126144531
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06487
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.06576
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۲۹
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۱۲
خرید
0.01
1.06395
1.06508
سود
‪0.97 USD‬
EURCHF
معامله
#126463741
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06395
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.06508
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.97 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۴۱
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۵۱
خرید
0.01
1.06336
1.06498
سود
‪1.47 USD‬
EURCHF
معامله
#126465281
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06336
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.06498
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.47 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۴۱
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۴۰
خرید
0.01
1.06271
1.06394
سود
‪1.07 USD‬
EURCHF
معامله
#126474329
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06271
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.06394
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.07 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۱:۵۱
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۴۵
خرید
0.01
1.06083
1.06231
سود
‪1.31 USD‬
EURCHF
معامله
#127298824
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۱:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06083
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.06231
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.31 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۳۵
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۱۳
کپی
‪22.8%‬
‪41.52%‬
سود
‪427.06 USD‬
AMS_Turbo
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۳۵
نقطه ورود
‪22.8%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۱۳
خروج
‪41.52%‬
سود
‪427.06 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۵
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۳۴
خرید
0.01
1.06063
1.06201
سود
‪1.22 USD‬
EURCHF
معامله
#127093044
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06063
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06201
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.22 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۵۴
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۴۵
خرید
0.01
1.05972
1.06131
سود
‪1.43 USD‬
EURCHF
معامله
#127177108
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05972
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.06131
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۰۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۱۱:۵۷
خرید
0.01
1.06145
1.06228
سود
‪0.65 USD‬
EURCHF
معامله
#126835855
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06145
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۱۱:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.06228
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۵
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۴۶:۴۸
خرید
0.01
1.06055
1.06239
سود
‪1.68 USD‬
EURCHF
معامله
#126835928
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06055
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۴۶:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.06239
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.68 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۵۵
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۶
خرید
0.01
1.05931
1.06054
سود
‪1.06 USD‬
EURCHF
معامله
#127045306
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05931
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.06054
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۴۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۳
خرید
0.01
120.13
120.143
سود
‪-0.08 USD‬
EURJPY
معامله
#127045225
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.13
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
120.143
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۳۸
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۰۵
خرید
0.01
1.06127
1.0623
سود
‪0.85 USD‬
EURCHF
معامله
#126796703
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06127
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.0623
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.85 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۲۸
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۵۲
خرید
0.01
1.06066
1.06208
سود
‪1.24 USD‬
EURCHF
معامله
#126675051
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06066
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.06208
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۶
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۴۵
خرید
0.01
1.06195
1.06324
سود
‪1.12 USD‬
EURCHF
معامله
#126689182
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06195
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.06324
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.12 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۴۵
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۳۴
خرید
0.01
1.06139
1.06281
سود
‪1.24 USD‬
EURCHF
معامله
#126474325
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06139
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06281
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۳۴
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۳۳
خرید
0.01
1.06431
1.06472
سود
‪0.22 USD‬
EURCHF
معامله
#126176747
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06431
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.06472
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۴۰
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۲۸
خرید
0.01
1.06384
1.06474
سود
‪0.72 USD‬
EURCHF
معامله
#126181670
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06384
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.06474
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۳۳
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۵۸
خرید
0.01
1.06177
1.06367
سود
‪1.73 USD‬
EURCHF
معامله
#126319924
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06177
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.06367
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.73 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۳۱
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۵۵
خرید
0.01
1.06289
1.06387
سود
‪0.80 USD‬
EURCHF
معامله
#126216620
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06289
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.06387
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۵
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۰۷
خرید
0.01
1.0611
1.06233
سود
‪1.06 USD‬
EURCHF
معامله
#126320372
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0611
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.06233
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۰۳
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۷
خرید
0.01
1.06209
1.06347
سود
‪1.21 USD‬
EURCHF
معامله
#126299240
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06209
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.06347
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.21 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۷
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۵
خرید
0.01
1.06228
1.06343
سود
‪0.98 USD‬
EURCHF
معامله
#126265925
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.06343
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۴
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۵۴
خرید
0.01
1.29582
1.29523
سود
‪-0.69 USD‬
GBPUSD
معامله
#125834263
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29582
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.29523
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.69 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۳۳
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۹
خرید
0.01
1.2953
1.29523
سود
‪-0.17 USD‬
GBPUSD
معامله
#125834567
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2953
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.29523
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.17 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۳۹
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۵
خرید
0.01
1.29408
1.29345
سود
‪-0.73 USD‬
GBPUSD
معامله
#125841251
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29408
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.29345
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.73 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۵۸
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۵۷
خرید
0.01
1.29206
1.29345
سود
‪1.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#126097341
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29206
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.29345
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.29 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۲۱
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۷
خرید
0.01
1.29233
1.29406
سود
‪1.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#126029252
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29233
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.29406
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.63 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۲۶
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۶
خرید
0.01
1.2908
1.29391
سود
‪3.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#126031109
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2908
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.29391
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.01 USD‬