حالت آزمایشی
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۰۷
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۸
فروش
0.01
1.2654
1.26705
سود
‪-1.75 USD‬
GBPUSD
معامله
#141079334
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2654
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.26705
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.75 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۵۸
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۶
فروش
0.01
1.27117
1.26704
سود
‪4.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#141225110
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27117
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.26704
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.03 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۴۳
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۴
فروش
0.01
1.26904
1.26703
سود
‪1.91 USD‬
GBPUSD
معامله
#141162657
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26904
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.26703
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.91 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۳۸
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۰
فروش
0.01
1.26776
1.26703
سود
‪0.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#141117679
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26776
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.26703
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۳۵
فروش
0.01
1.27276
1.26703
سود
‪5.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#141228244
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27276
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.26703
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪5.63 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۳۷
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۶:۴۴
فروش
0.01
1.2749
1.27345
سود
‪1.35 USD‬
GBPUSD
معامله
#141233618
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2749
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.27345
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.35 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۴۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۴۱
فروش
0.01
1.27105
1.26785
سود
‪3.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#141145809
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27105
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.26785
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.10 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۴۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۵۰
فروش
0.01
1.26247
1.26192
سود
‪0.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#140575437
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26247
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.26192
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۰۹
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۴۹
فروش
0.01
1.26383
1.26188
سود
‪1.85 USD‬
GBPUSD
معامله
#140587659
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.26188
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.85 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۹
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۴۰
فروش
0.01
1.24626
1.25569
سود
‪-9.53 USD‬
GBPUSD
معامله
#139410080
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24626
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.25569
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-9.53 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۲۸
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۹
فروش
0.01
1.24853
1.25569
سود
‪-7.26 USD‬
GBPUSD
معامله
#139442867
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24853
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.25569
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-7.26 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۸
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۷
فروش
0.01
1.254
1.25584
سود
‪-1.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#139732748
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.254
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.25584
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.94 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۳۱
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۷
فروش
0.01
1.25218
1.2558
سود
‪-3.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#139296259
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25218
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.2558
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.72 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۱
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۴
فروش
0.01
1.24238
1.25402
سود
‪-11.74 USD‬
GBPUSD
معامله
#139157129
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24238
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.25402
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-11.74 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۲
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۱
فروش
0.01
1.24374
1.25404
سود
‪-10.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#139165054
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24374
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.25404
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-10.40 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۵۶
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۲۹
فروش
0.01
1.25074
1.24858
سود
‪2.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#139489565
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25074
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.24858
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.06 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۹
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۰۷
فروش
0.01
1.24539
1.24442
سود
‪0.87 USD‬
GBPUSD
معامله
#139167521
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24539
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.24442
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۴۴
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۵۶
فروش
0.01
1.24722
1.24577
سود
‪1.35 USD‬
GBPUSD
معامله
#139174431
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.24577
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.35 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۱۳
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۵۶
فروش
0.01
1.25249
1.24921
سود
‪3.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#139290642
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25249
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.24921
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.18 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۴۰
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۰۱
فروش
0.01
1.2502
1.253
سود
‪-2.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#139231655
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2502
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.253
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.90 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۲۷
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۴:۰۲
فروش
0.01
1.25182
1.25043
سود
‪1.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#139252386
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۴:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.25043
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.29 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۲
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۳۳
فروش
0.01
1.23871
1.23738
سود
‪1.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#139041574
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23871
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.23738
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.23 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۴۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۷
فروش
0.01
1.23893
1.23658
سود
‪2.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#139020384
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23893
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.23658
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.25 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۳۳
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۳
فروش
0.01
1.2374
1.23659
سود
‪0.71 USD‬
GBPUSD
معامله
#139018290
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2374
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.23659
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۵۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۰۷
خرید
0.01
1.22664
1.22887
سود
‪2.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#138976618
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.22887
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.13 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۳۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۲۳
خرید
0.01
1.22823
1.23105
سود
‪2.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#138907870
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22823
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.23105
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.72 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۴۰
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۲۱
خرید
0.01
1.23035
1.23105
سود
‪0.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#138888395
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23035
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.23105
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۰۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۱۹
خرید
0.01
1.22682
1.23105
سود
‪4.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#138910280
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22682
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.23105
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.13 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۲۵
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۷
خرید
0.01
1.1201
1.12275
سود
‪2.55 USD‬
EURUSD
معامله
#138630670
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1201
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.12275
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.55 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۵۸
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۱
خرید
0.01
1.12088
1.12266
سود
‪1.68 USD‬
EURUSD
معامله
#138626352
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12088
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.12266
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.68 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۳۳
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۲۸
فروش
0.01
1.25328
1.24988
سود
‪3.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#138503326
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25328
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.24988
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.30 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۲۴
فروش
0.01
1.25266
1.25076
سود
‪1.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#138425963
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25266
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.25076
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۱۱
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۴۶
خرید
0.01
1.23573
1.2372
سود
‪1.37 USD‬
GBPUSD
معامله
#138120153
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23573
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2372
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.37 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۳۵
خرید
0.01
1.23641
1.23752
سود
‪1.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#138113101
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23641
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.23752
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۰۲
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۵۵
خرید
0.01
1.2388
1.24109
سود
‪2.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#138091024
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2388
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.24109
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.19 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۲:۵۵
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۴۹
خرید
0.01
1.23699
1.24093
سود
‪3.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#138094295
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۲:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.24093
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.84 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۱۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۵۵
خرید
0.01
1.2413
1.24231
سود
‪0.91 USD‬
GBPUSD
معامله
#138055463
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.24231
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.91 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۴۸
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۶
خرید
0.01
1.24568
1.24435
سود
‪-1.43 USD‬
GBPUSD
معامله
#138023997
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24568
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.24435
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.43 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۴
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۴
خرید
0.01
1.24309
1.24437
سود
‪1.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#138030312
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.24437
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.18 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۲۴
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۳
خرید
0.01
1.24097
1.24438
سود
‪3.31 USD‬
GBPUSD
معامله
#138038011
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24097
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.24438
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.31 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۰۲
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۷
خرید
0.01
1.2478
1.25015
سود
‪2.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#137624607
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2478
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.25015
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.25 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۵۱:۰۹
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۲۱
خرید
0.01
1.25949
1.25958
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#137454904
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۵۱:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.25958
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۳۶
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۰۸:۵۶
خرید
0.01
1.2562
1.25736
سود
‪1.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#137474743
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2562
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۰۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.25736
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۳۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۶:۳۷
خرید
0.01
1.26595
1.26875
سود
‪2.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#137374916
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26595
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.26875
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.70 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۰۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۲۵:۳۴
فروش
0.01
1.27406
1.27276
سود
‪1.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#137146690
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27406
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۲۵:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.27276
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.20 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۳۶:۱۲
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۸
فروش
0.01
1.27162
1.26807
سود
‪3.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#136988937
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۳۶:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27162
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.26807
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.45 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۳
فروش
0.01
1.26874
1.26814
سود
‪0.50 USD‬
GBPUSD
معامله
#136979703
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26874
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.26814
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۱۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۵۴
خرید
0.01
1.25045
1.25706
سود
‪6.51 USD‬
GBPUSD
معامله
#136621131
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.25706
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪6.51 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۵۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۱
فروش
0.01
1.24679
1.25032
سود
‪-3.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#136333761
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.25032
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.63 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۲۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۳
فروش
0.01
1.2439
1.25035
سود
‪-6.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#136330186
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2439
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.25035
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-6.55 USD‬