حالت آزمایشی
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۱
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۱
فروش
0.01
24.287
26.612
سود
‪-116.45 USD‬
XAGUSD
معامله
#153726335
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.287
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-116.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
26.612
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-116.45 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۴۳
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۳۶
فروش
0.01
24.486
26.616
سود
‪-106.70 USD‬
XAGUSD
معامله
#153773180
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.486
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-106.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
26.616
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-106.70 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۳۱
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۳۲
فروش
0.01
24.684
26.617
سود
‪-96.85 USD‬
XAGUSD
معامله
#153813110
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-96.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
26.617
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-96.85 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۲۰
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۲۸
فروش
0.01
24.749
26.617
سود
‪-93.60 USD‬
XAGUSD
معامله
#153840154
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.749
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-93.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
26.617
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-93.60 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۶
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۲۴
فروش
0.01
24.915
26.617
سود
‪-85.30 USD‬
XAGUSD
معامله
#153900913
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.915
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-85.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
26.617
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-85.30 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۴۳
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۱۴
فروش
0.02
25.324
26.617
سود
‪-129.70 USD‬
XAGUSD
معامله
#153913373
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.324
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-129.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
26.617
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-129.70 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۲۸
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۹
فروش
0.02
25.46
26.619
سود
‪-116.30 USD‬
XAGUSD
معامله
#153947156
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-115.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
26.619
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-116.30 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۸
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۵
فروش
0.01
25.635
26.619
سود
‪-49.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#153950200
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.635
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-49.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
26.619
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-49.40 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۲۳
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۱
فروش
0.01
25.846
26.619
سود
‪-38.85 USD‬
XAGUSD
معامله
#153972125
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-38.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
26.619
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-38.85 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۵
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۵۷
فروش
0.01
24.403
26.617
سود
‪-110.90 USD‬
XAGUSD
معامله
#153762160
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.403
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-110.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
26.617
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-110.90 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۵
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۵۳
فروش
0.01
24.222
26.617
سود
‪-119.95 USD‬
XAGUSD
معامله
#153714711
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-119.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
26.617
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-119.95 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۲۸
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۴۲
فروش
0.02
24.832
24.777
سود
‪5.10 USD‬
XAGUSD
معامله
#153842000
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
24.777
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪5.10 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۴۸
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۳۷
فروش
0.01
24.987
24.766
سود
‪10.85 USD‬
XAGUSD
معامله
#153894502
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.987
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
24.766
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪10.85 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۴۶
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۳۵
فروش
0.02
24.938
24.87
سود
‪6.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#153845670
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.938
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
24.87
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪6.40 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۳۳
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۹
فروش
0.01
25.193
24.941
سود
‪12.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#153872296
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.193
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
24.941
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪12.40 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۵۹
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۴
فروش
0.01
25.088
24.936
سود
‪7.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#153857239
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.088
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
24.936
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.40 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۱۳
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۰
فروش
0.01
24.984
24.936
سود
‪2.20 USD‬
XAGUSD
معامله
#153845889
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
24.936
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.20 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۴۵
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۶
فروش
0.1
25.078
25.111
سود
‪-18.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#153856887
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
25.111
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-18.50 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۷
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۰۰
فروش
0.1
24.769
24.755
سود
‪5.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#153840127
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.769
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
24.755
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪5.00 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۴۷
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۱۵
خرید
0.01
23.871
24.161
سود
‪14.30 USD‬
XAGUSD
معامله
#153678222
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.871
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
24.161
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪14.30 USD‬
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۷
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۴
خرید
0.01
23.792
23.916
سود
‪6.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#153609578
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
23.916
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.00 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۱۰
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۰۳
فروش
0.01
24.109
23.94
سود
‪8.25 USD‬
XAGUSD
معامله
#153436965
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.109
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
23.94
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪8.25 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۱۸
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۹
خرید
0.01
24.079
24.037
سود
‪-2.30 USD‬
XAGUSD
معامله
#153359626
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.079
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
24.037
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.30 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۲۲
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۵
خرید
0.01
24.174
24.04
سود
‪-6.90 USD‬
XAGUSD
معامله
#153353791
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.174
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
24.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-6.90 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۶:۳۴
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۸
خرید
0.01
23.879
24.039
سود
‪7.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#153384087
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۶:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.879
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
24.039
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.80 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۲
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۴
خرید
0.01
23.785
24.036
سود
‪12.35 USD‬
XAGUSD
معامله
#153406418
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.785
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
24.036
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪12.35 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۹
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۸
فروش
0.01
1.33738
1.34753
سود
‪-10.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#153208874
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.34753
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-10.25 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۴۷
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۴
فروش
0.01
1.33276
1.34753
سود
‪-14.87 USD‬
GBPUSD
معامله
#153228106
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33276
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.34753
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-14.87 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۱۶
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۰
فروش
0.01
1.33949
1.34752
سود
‪-8.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#153283674
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.34752
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-8.13 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۳۴
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۲۷
فروش
0.01
1.34212
1.34751
سود
‪-5.49 USD‬
GBPUSD
معامله
#153300452
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34212
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.34751
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.49 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۱
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۲۲
فروش
0.01
1.34563
1.34754
سود
‪-2.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#153308078
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.34754
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.01 USD‬
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۳۷
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۴۳
خرید
0.01
23.676
24.66
سود
‪49.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#153036480
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.676
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪49.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
24.66
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪49.00 USD‬
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۲۴
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۳۰
خرید
0.01
23.774
24.573
سود
‪39.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#153018047
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.774
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪39.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
24.573
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪39.75 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۹:۵۷
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۴
فروش
0.01
24.222
24.089
سود
‪6.45 USD‬
XAGUSD
معامله
#152882988
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
24.089
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.45 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۵۲
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۳:۴۷
خرید
0.01
23.906
24.045
سود
‪6.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#152715423
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.906
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۳:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
24.045
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.75 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۲۰
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۰۰
خرید
0.01
0.89875
0.89617
سود
‪-2.98 USD‬
USDCHF
معامله
#152652754
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89875
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.89617
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.98 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۲۹:۳۸
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۵۷
فروش
0.01
23.82
23.744
سود
‪3.60 USD‬
XAGUSD
معامله
#152628464
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۲۹:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
23.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
23.744
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۰۹
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۲:۰۴
فروش
0.01
24.225
23.99
سود
‪11.55 USD‬
XAGUSD
معامله
#152647845
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.225
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۲:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
23.99
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪11.55 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۱۲
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۳۱
خرید
0.01
1788.66
1785.66
سود
‪-3.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#152379940
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1788.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1785.66
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.20 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۰۱
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۱۶
خرید
0.01
1783.55
1785.77
سود
‪2.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#152380355
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1783.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1785.77
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.02 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۵۶
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۱۱
خرید
0.01
1778.75
1785.72
سود
‪6.77 USD‬
XAUUSD
معامله
#152383433
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778.75
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1785.72
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.77 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۲۷
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۰۴
خرید
0.01
22.604
22.675
سود
‪3.35 USD‬
XAGUSD
معامله
#152379840
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
22.604
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
22.675
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.35 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۲۰
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۳۵
خرید
0.01
23.12
23.371
سود
‪12.35 USD‬
XAGUSD
معامله
#152151271
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
23.371
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪12.35 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۵۹
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۳۰
خرید
0.01
23.316
23.372
سود
‪2.60 USD‬
XAGUSD
معامله
#152105071
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.316
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
23.372
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.60 USD‬
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۲۹
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۵۷
فروش
0.01
24.371
24.053
سود
‪15.70 USD‬
XAGUSD
معامله
#151998347
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.371
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
24.053
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪15.70 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۱۰
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۵۳
فروش
0.01
24.027
24.053
سود
‪-1.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#152055940
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.027
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
24.053
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.50 USD‬
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۳۲
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۴۹
فروش
0.01
24.2
24.053
سود
‪7.15 USD‬
XAGUSD
معامله
#151972469
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
24.053
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.15 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۱۵
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۴۶
خرید
0.05
23.275
23.296
سود
‪4.25 USD‬
XAGUSD
معامله
#150211472
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.275
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۴۶
حجم معامله
0.05
خروج
23.296
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.25 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۰۹
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۳۴
خرید
0.05
23.38
23.28
سود
‪-26.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#150209871
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-25.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
23.28
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-26.00 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۳
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۶
خرید
0.05
23.393
23.441
سود
‪11.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#150208411
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.393
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
23.441
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪11.00 USD‬