حالت آزمایشی
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۱
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۳۲
خرید
0.01
28.512
26.168
سود
‪-117.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#156428210
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
28.512
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-117.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
26.168
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-117.40 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۷
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۲۹
خرید
0.01
26.516
26.181
سود
‪-16.95 USD‬
XAGUSD
معامله
#156517808
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
26.516
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
26.181
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-16.95 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۱۱
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۹
خرید
0.01
27.463
27.114
سود
‪-17.65 USD‬
XAGUSD
معامله
#156453825
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.463
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
27.114
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-17.65 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۰۴
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۳
خرید
0.01
26.629
27.114
سود
‪24.05 USD‬
XAGUSD
معامله
#156493100
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
26.629
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
27.114
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪24.05 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۵۵
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۶:۲۱
خرید
0.01
27.82
27.156
سود
‪-33.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#156439963
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-33.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
27.156
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-33.40 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۲۵
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۳۷
خرید
0.02
26.929
27.139
سود
‪20.60 USD‬
XAGUSD
معامله
#156460479
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
26.929
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
27.139
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪20.60 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۴۳
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۳۱
خرید
0.02
26.74
27.14
سود
‪39.60 USD‬
XAGUSD
معامله
#156465476
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
26.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪40.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
27.14
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪39.60 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۰۰
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۵۳
فروش
0.02
28.457
28.356
سود
‪9.70 USD‬
XAGUSD
معامله
#156378293
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
28.457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
28.356
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪9.70 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۶
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۰۱
فروش
0.02
28.994
28.457
سود
‪53.30 USD‬
XAGUSD
معامله
#156385870
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
28.994
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪53.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
28.457
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪53.30 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۳۳
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۹
فروش
0.02
29.502
29.072
سود
‪42.60 USD‬
XAGUSD
معامله
#156396796
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
29.502
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪43.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
29.072
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪42.60 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۵۳
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۴۶
فروش
0.01
29.781
29.455
سود
‪16.10 USD‬
XAGUSD
معامله
#156399343
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
29.781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
29.455
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪16.10 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۱۲
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۲۰
فروش
0.05
28.476
28.4
سود
‪18.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#156373874
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
28.476
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
28.4
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪18.00 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۰۳
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۸
فروش
0.05
27.331
26.892
سود
‪108.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#156344752
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.331
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪109.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
26.892
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪108.75 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۳۸
فروش
0.1
1856.81
1865.17
سود
‪-85.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#156342485
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1856.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-83.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1865.17
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-85.60 USD‬
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۲۵
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۱۵
فروش
0.01
25.981
26.661
سود
‪-34.20 USD‬
XAGUSD
معامله
#156301585
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.981
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-34.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
26.661
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-34.20 USD‬
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۲
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۱۲
فروش
0.11
26.152
26.654
سود
‪-278.30 USD‬
XAGUSD
معامله
#156301824
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
26.152
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-276.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۱۲
حجم معامله
0.11
خروج
26.654
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪-278.30 USD‬
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۵۵
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۹
فروش
0.1
26.331
26.664
سود
‪-168.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#156304132
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
26.331
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-166.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
26.664
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-168.50 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۱
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۱
فروش
0.01
24.287
26.612
سود
‪-116.45 USD‬
XAGUSD
معامله
#153726335
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.287
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-116.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
26.612
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-116.45 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۴۳
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۳۶
فروش
0.01
24.486
26.616
سود
‪-106.70 USD‬
XAGUSD
معامله
#153773180
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.486
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-106.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
26.616
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-106.70 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۳۱
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۳۲
فروش
0.01
24.684
26.617
سود
‪-96.85 USD‬
XAGUSD
معامله
#153813110
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-96.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
26.617
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-96.85 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۲۰
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۲۸
فروش
0.01
24.749
26.617
سود
‪-93.60 USD‬
XAGUSD
معامله
#153840154
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.749
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-93.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
26.617
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-93.60 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۶
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۲۴
فروش
0.01
24.915
26.617
سود
‪-85.30 USD‬
XAGUSD
معامله
#153900913
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.915
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-85.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
26.617
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-85.30 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۴۳
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۱۴
فروش
0.02
25.324
26.617
سود
‪-129.70 USD‬
XAGUSD
معامله
#153913373
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.324
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-129.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
26.617
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-129.70 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۲۸
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۹
فروش
0.02
25.46
26.619
سود
‪-116.30 USD‬
XAGUSD
معامله
#153947156
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-115.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
26.619
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-116.30 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۸
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۵
فروش
0.01
25.635
26.619
سود
‪-49.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#153950200
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.635
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-49.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
26.619
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-49.40 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۲۳
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۱
فروش
0.01
25.846
26.619
سود
‪-38.85 USD‬
XAGUSD
معامله
#153972125
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-38.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
26.619
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-38.85 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۵
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۵۷
فروش
0.01
24.403
26.617
سود
‪-110.90 USD‬
XAGUSD
معامله
#153762160
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.403
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-110.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
26.617
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-110.90 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۵
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۵۳
فروش
0.01
24.222
26.617
سود
‪-119.95 USD‬
XAGUSD
معامله
#153714711
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-119.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
26.617
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-119.95 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۲۸
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۴۲
فروش
0.02
24.832
24.777
سود
‪5.10 USD‬
XAGUSD
معامله
#153842000
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
24.777
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪5.10 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۴۸
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۳۷
فروش
0.01
24.987
24.766
سود
‪10.85 USD‬
XAGUSD
معامله
#153894502
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.987
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
24.766
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪10.85 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۴۶
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۳۵
فروش
0.02
24.938
24.87
سود
‪6.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#153845670
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.938
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
24.87
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪6.40 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۳۳
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۹
فروش
0.01
25.193
24.941
سود
‪12.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#153872296
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.193
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
24.941
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪12.40 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۵۹
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۴
فروش
0.01
25.088
24.936
سود
‪7.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#153857239
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.088
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
24.936
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.40 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۱۳
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۰
فروش
0.01
24.984
24.936
سود
‪2.20 USD‬
XAGUSD
معامله
#153845889
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
24.936
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.20 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۴۵
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۶
فروش
0.1
25.078
25.111
سود
‪-18.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#153856887
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
25.111
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-18.50 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۷
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۰۰
فروش
0.1
24.769
24.755
سود
‪5.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#153840127
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.769
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
24.755
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪5.00 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۴۷
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۱۵
خرید
0.01
23.871
24.161
سود
‪14.30 USD‬
XAGUSD
معامله
#153678222
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.871
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
24.161
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪14.30 USD‬
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۷
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۴
خرید
0.01
23.792
23.916
سود
‪6.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#153609578
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
23.916
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.00 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۱۰
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۰۳
فروش
0.01
24.109
23.94
سود
‪8.25 USD‬
XAGUSD
معامله
#153436965
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.109
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
23.94
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪8.25 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۱۸
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۹
خرید
0.01
24.079
24.037
سود
‪-2.30 USD‬
XAGUSD
معامله
#153359626
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.079
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
24.037
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.30 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۲۲
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۵
خرید
0.01
24.174
24.04
سود
‪-6.90 USD‬
XAGUSD
معامله
#153353791
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.174
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
24.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-6.90 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۶:۳۴
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۸
خرید
0.01
23.879
24.039
سود
‪7.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#153384087
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۶:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.879
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
24.039
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.80 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۲
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۴
خرید
0.01
23.785
24.036
سود
‪12.35 USD‬
XAGUSD
معامله
#153406418
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.785
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
24.036
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪12.35 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۹
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۸
فروش
0.01
1.33738
1.34753
سود
‪-10.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#153208874
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.34753
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-10.25 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۴۷
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۴
فروش
0.01
1.33276
1.34753
سود
‪-14.87 USD‬
GBPUSD
معامله
#153228106
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33276
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.34753
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-14.87 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۱۶
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۰
فروش
0.01
1.33949
1.34752
سود
‪-8.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#153283674
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.34752
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-8.13 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۳۴
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۲۷
فروش
0.01
1.34212
1.34751
سود
‪-5.49 USD‬
GBPUSD
معامله
#153300452
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34212
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.34751
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.49 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۱
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۲۲
فروش
0.01
1.34563
1.34754
سود
‪-2.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#153308078
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.34754
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.01 USD‬
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۳۷
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۴۳
خرید
0.01
23.676
24.66
سود
‪49.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#153036480
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.676
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪49.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
24.66
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪49.00 USD‬
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۲۴
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۳۰
خرید
0.01
23.774
24.573
سود
‪39.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#153018047
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.774
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪39.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
24.573
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪39.75 USD‬