حالت آزمایشی
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۰۳
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۳۳:۱۳
فروش
0.01
110.023
109.832
سود
1.64 USD
USDJPY
معامله
#124418080
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.023
بهره
0.00 USD
مجموع
1.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۳۳:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
109.832
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.64 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۳۰
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۳۲:۵۷
فروش
0.01
110.083
109.832
سود
2.19 USD
USDJPY
معامله
#124425868
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.083
بهره
0.00 USD
مجموع
2.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۳۲:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.832
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.19 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۴
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۴۶
فروش
0.01
110.136
109.873
سود
2.29 USD
USDJPY
معامله
#124426456
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.136
بهره
0.00 USD
مجموع
2.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
109.873
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.29 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۰۶
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۵۳
فروش
0.01
110.249
109.909
سود
2.99 USD
USDJPY
معامله
#124449093
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.249
بهره
0.00 USD
مجموع
3.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
109.909
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.99 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۱۲
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۶
خرید
0.01
0.97733
0.97538
سود
-2.10 USD
USDCHF
معامله
#122903357
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97733
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.97538
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-2.10 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۸:۳۱
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۱
خرید
0.01
0.97688
0.97538
سود
-1.64 USD
USDCHF
معامله
#122903398
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۸:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97688
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.97538
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.64 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۱۸
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۷
خرید
0.01
0.9758
0.97537
سود
-0.54 USD
USDCHF
معامله
#122910981
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9758
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.97537
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.54 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۳۱
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۳
خرید
0.01
0.97511
0.97537
سود
0.17 USD
USDCHF
معامله
#122929155
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97511
بهره
0.00 USD
مجموع
0.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.97537
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.17 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۲۸:۱۷
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۵۷
خرید
0.01
0.96681
0.97254
سود
5.79 USD
USDCHF
معامله
#123557986
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۲۸:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.96681
بهره
0.00 USD
مجموع
5.89 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.97254
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
5.79 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۳۴:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۴۸
خرید
0.01
0.96833
0.97261
سود
4.30 USD
USDCHF
معامله
#123557870
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۳۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.96833
بهره
0.00 USD
مجموع
4.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.97261
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.30 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۴۶
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۴۵
خرید
0.01
0.97039
0.97262
سود
2.19 USD
USDCHF
معامله
#123436551
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97039
بهره
0.00 USD
مجموع
2.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.97262
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.19 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۱:۵۹
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۳۷
خرید
0.01
0.96958
0.97404
سود
4.48 USD
USDCHF
معامله
#123363254
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۱:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.96958
بهره
0.00 USD
مجموع
4.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.97404
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.48 USD
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۱۱
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۳۶
خرید
0.01
0.97318
0.97404
سود
0.78 USD
USDCHF
معامله
#122957399
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97318
بهره
0.00 USD
مجموع
0.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.97404
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.78 USD
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۴۶
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۴۵
خرید
0.01
0.97167
0.97285
سود
1.11 USD
USDCHF
معامله
#123017369
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97167
بهره
0.00 USD
مجموع
1.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.97285
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.11 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۱۵
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۵۷
خرید
0.01
0.96858
0.97073
سود
2.11 USD
USDCHF
معامله
#123238299
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.96858
بهره
0.00 USD
مجموع
2.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.97073
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.11 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۰۳
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۱۴
خرید
0.01
0.96689
0.97019
سود
3.30 USD
USDCHF
معامله
#123127819
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.96689
بهره
0.00 USD
مجموع
3.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.97019
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.30 USD
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۱:۲۹
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۰۸
خرید
0.01
0.96913
0.9702
سود
1.00 USD
USDCHF
معامله
#123034316
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۱:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.96913
بهره
0.00 USD
مجموع
1.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.9702
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.00 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۳:۵۷
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۳:۰۰
خرید
0.01
0.96764
0.96873
سود
1.03 USD
USDCHF
معامله
#123099717
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۳:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.96764
بهره
0.00 USD
مجموع
1.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۳:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.96873
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.03 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۰:۰۰
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۰:۱۲
خرید
0.01
0.97406
0.9751
سود
0.97 USD
USDCHF
معامله
#122935470
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97406
بهره
0.00 USD
مجموع
1.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۰:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.9751
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.97 USD
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۵۲:۴۱
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۱۴:۲۰
فروش
0.01
0.85448
0.85413
سود
0.25 USD
EURGBP
معامله
#122543995
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۵۲:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85448
بهره
0.00 USD
مجموع
0.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۱۴:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.85413
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.25 USD
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۰
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۱۴
خرید
0.01
1.30823
1.312
سود
3.67 USD
GBPUSD
معامله
#122472098
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30823
بهره
0.00 USD
مجموع
3.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.312
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.67 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۲۷
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۵۰
خرید
0.01
0.8502
0.85
سود
-0.46 USD
EURGBP
معامله
#121520800
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8502
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.85
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.46 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۵۰
خرید
0.01
0.84846
0.85
سود
1.82 USD
EURGBP
معامله
#121526951
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84846
بهره
0.00 USD
مجموع
2.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.85
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.82 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۵۱
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۵۰
خرید
0.01
0.84886
0.85
سود
1.29 USD
EURGBP
معامله
#121524021
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84886
بهره
0.00 USD
مجموع
1.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.85
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.29 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۴:۲۴
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۴۵
خرید
0.01
0.84774
0.84851
سود
0.81 USD
EURGBP
معامله
#121538151
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۴:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84774
بهره
0.00 USD
مجموع
1.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.84851
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.81 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۰۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۴۰
خرید
0.01
0.84716
0.84861
سود
1.70 USD
EURGBP
معامله
#121539625
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84716
بهره
0.00 USD
مجموع
1.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.84861
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.70 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۳۳
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۳۰
خرید
0.01
0.8466
0.84858
سود
2.40 USD
EURGBP
معامله
#121544869
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8466
بهره
0.00 USD
مجموع
2.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.84858
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.40 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۰۴
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۲۰
خرید
0.01
0.84598
0.84878
سود
3.48 USD
EURGBP
معامله
#121562633
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84598
بهره
0.00 USD
مجموع
3.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.84878
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.48 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۰۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۰۶
فروش
0.01
1.91293
1.91
سود
1.82 USD
GBPAUD
معامله
#121521247
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91293
بهره
0.00 USD
مجموع
2.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.91
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.82 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۰۷
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۰۶
فروش
0.01
1.91043
1.91
سود
0.10 USD
GBPAUD
معامله
#121530736
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91043
بهره
0.00 USD
مجموع
0.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.91
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.10 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۴۵
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۰۶
فروش
0.01
1.9119
1.91
سود
1.11 USD
GBPAUD
معامله
#121520748
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.9119
بهره
0.00 USD
مجموع
1.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.91
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.11 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۰۶
فروش
0.01
1.91432
1.91
سود
2.77 USD
GBPAUD
معامله
#121523998
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91432
بهره
0.00 USD
مجموع
2.97 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.91
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.77 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۵
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۱:۵۵
فروش
0.01
1.91638
1.92751
سود
-7.78 USD
GBPAUD
معامله
#121579870
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91638
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.92751
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-7.78 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۰۱
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۱:۰۶
خرید
0.01
0.8437
0.84527
سود
1.86 USD
EURGBP
معامله
#121663170
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8437
بهره
0.00 USD
مجموع
2.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۱:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.84527
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.86 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۸:۵۲
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۰:۴۷
خرید
0.01
0.83982
0.84534
سود
7.04 USD
EURGBP
معامله
#121710908
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۸:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.83982
بهره
0.00 USD
مجموع
7.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۰:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.84534
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
7.04 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۶:۳۴
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۰:۲۸
فروش
0.02
1.9347
1.92721
سود
9.80 USD
GBPAUD
معامله
#121834237
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.9347
بهره
0.00 USD
مجموع
10.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۵۰:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.92721
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
9.80 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۶
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۷:۴۴
خرید
0.01
0.84264
0.84025
سود
-3.36 USD
EURGBP
معامله
#121674143
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84264
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.84025
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.36 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۱۶
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۴۹
فروش
0.01
1.92119
1.93483
سود
-9.50 USD
GBPAUD
معامله
#121674717
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.92119
بهره
0.00 USD
مجموع
-9.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.93483
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-9.50 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۰۵:۴۰
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۴۲
فروش
0.01
1.92424
1.93469
سود
-7.32 USD
GBPAUD
معامله
#121706386
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۰۵:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.92424
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.93469
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-7.32 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۷:۲۸
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۳۸
فروش
0.01
1.92723
1.9349
سود
-5.43 USD
GBPAUD
معامله
#121710843
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۷:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.92723
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.9349
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-5.43 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۰۵
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۳۴
فروش
0.01
1.93016
1.9351
سود
-3.56 USD
GBPAUD
معامله
#121821797
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.93016
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.9351
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.56 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۰۶:۰۴
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۷:۲۰
خرید
0.01
0.84114
0.83988
سود
-1.86 USD
EURGBP
معامله
#121706394
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۰۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84114
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۷:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.83988
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.86 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۱:۴۲
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۱۷
خرید
0.01
0.84552
0.8464
سود
0.96 USD
EURGBP
معامله
#121571582
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۱:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84552
بهره
0.00 USD
مجموع
1.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.8464
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.96 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۰:۵۵
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۱۲
فروش
0.01
1.91922
1.9167
سود
1.52 USD
GBPAUD
معامله
#121587942
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۰:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91922
بهره
0.00 USD
مجموع
1.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.9167
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.52 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۱:۱۱
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۰۶
خرید
0.01
0.84392
0.84631
سود
2.94 USD
EURGBP
معامله
#121587965
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۱:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84392
بهره
0.00 USD
مجموع
3.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.84631
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.94 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۴۷
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۵۶
فروش
0.01
1.9214
1.91656
سود
3.11 USD
GBPAUD
معامله
#121590151
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.9214
بهره
0.00 USD
مجموع
3.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.91656
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.11 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۴۰
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۴۷
فروش
0.01
1.92413
1.91652
سود
5.01 USD
GBPAUD
معامله
#121597195
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.92413
بهره
0.00 USD
مجموع
5.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.91652
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.01 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۲۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۵۵
فروش
0.01
1.92412
1.92164
سود
1.50 USD
GBPAUD
معامله
#121592222
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.92412
بهره
0.00 USD
مجموع
1.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.92164
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.50 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۴۲
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۵۵:۵۸
فروش
0.01
1.91528
1.91366
سود
0.91 USD
GBPAUD
معامله
#121562591
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91528
بهره
0.00 USD
مجموع
1.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۵۵:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.91366
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.91 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۰۲:۴۲
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۰۲
فروش
0.01
109.181
109.002
سود
1.54 USD
USDJPY
معامله
#121379682
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۰۲:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.181
بهره
0.00 USD
مجموع
1.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
109.002
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.54 USD