حالت آزمایشی
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۲۵
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
فروش
0.1
120.354
120.299
سود
0.05 USD
EURJPY
معامله
#1468137271
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.354
بهره
0.00 USD
مجموع
0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
120.299
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.05 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۱۶:۵۹
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
فروش
0.41
120.216
120.299
سود
-0.30 USD
EURJPY
معامله
#1468126707
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۱۶:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.216
بهره
0.02 USD
مجموع
-0.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
حجم معامله
0.41
خروج
120.299
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.30 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۲۸
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
فروش
0.1
120.829
120.299
سود
0.49 USD
EURJPY
معامله
#1468155689
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.829
بهره
0.00 USD
مجموع
0.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
120.299
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.49 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۲۶
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
فروش
0.2
120.635
120.299
سود
0.63 USD
EURJPY
معامله
#1468144605
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.635
بهره
0.01 USD
مجموع
0.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
حجم معامله
0.2
خروج
120.299
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.63 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۱۲
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
فروش
0.1
120.312
120.299
سود
0.02 USD
EURJPY
معامله
#1468135695
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.312
بهره
0.00 USD
مجموع
0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
120.299
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.02 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۵۴
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
فروش
0.2
120.779
120.299
سود
0.88 USD
EURJPY
معامله
#1468155193
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.779
بهره
0.00 USD
مجموع
0.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
حجم معامله
0.2
خروج
120.299
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.88 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۵۹
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
فروش
0.15
120.473
120.299
سود
0.25 USD
EURJPY
معامله
#1468139296
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.473
بهره
0.01 USD
مجموع
0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
حجم معامله
0.15
خروج
120.299
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.25 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۲۴:۴۰
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
فروش
0.1
120.252
120.299
سود
-0.04 USD
EURJPY
معامله
#1468127913
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۲۴:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.252
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
120.299
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.04 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۴۷:۴۱
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
فروش
0.1
120.665
120.299
سود
0.34 USD
EURJPY
معامله
#1468151109
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۴۷:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.665
بهره
0.00 USD
مجموع
0.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
120.299
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.34 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۴۶
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۵۷
فروش
0.41
109.164
108.886
سود
1.05 USD
USDJPY
معامله
#1468106017
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.164
بهره
0.00 USD
مجموع
1.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۵۷
حجم معامله
0.41
خروج
108.886
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.05 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۲۶:۲۹
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۵:۱۴
فروش
0.41
1.6237
1.62191
سود
0.51 USD
EURAUD
معامله
#1468100505
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۲۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6237
بهره
0.01 USD
مجموع
0.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۵:۱۴
حجم معامله
0.41
خروج
1.62191
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.51 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۵۲:۱۷
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۵:۱۴
فروش
0.1
1.62396
1.62191
سود
0.14 USD
EURAUD
معامله
#1468100870
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۵۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62396
بهره
0.00 USD
مجموع
0.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۵:۱۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.62191
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.14 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۱۶
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۴۴
خرید
0.1
1.10061
1.10571
سود
0.51 USD
EURUSD
معامله
#1468085849
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10061
بهره
0.00 USD
مجموع
0.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.10571
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.51 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۲۰
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۵۳
خرید
0.05
1.10152
1.10374
سود
0.11 USD
EURUSD
معامله
#1468082612
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10152
بهره
0.00 USD
مجموع
0.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.10374
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.11 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۶:۱۴
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۵۳
خرید
0.4
1.10186
1.10374
سود
0.75 USD
EURUSD
معامله
#1468081042
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۶:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10186
بهره
0.00 USD
مجموع
0.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۵۳
حجم معامله
0.4
خروج
1.10374
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.75 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۵۵
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۴۰
خرید
0.2
1.62338
1.62765
سود
0.58 USD
EURAUD
معامله
#1468059114
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.62338
بهره
0.00 USD
مجموع
0.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۴۰
حجم معامله
0.2
خروج
1.62765
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.58 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۲۹
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۴۰
خرید
0.3
1.6252
1.62765
سود
0.48 USD
EURAUD
معامله
#1468046366
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.6252
بهره
-0.02 USD
مجموع
0.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۴۰
حجم معامله
0.3
خروج
1.62765
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.48 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۲۷
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۴۰
خرید
0.4
1.62823
1.62765
سود
-0.18 USD
EURAUD
معامله
#1468044528
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.62823
بهره
-0.02 USD
مجموع
-0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۴۰
حجم معامله
0.4
خروج
1.62765
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.18 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۴:۳۸
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۴۰
خرید
0.2
1.62437
1.62765
سود
0.44 USD
EURAUD
معامله
#1468054844
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۴:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.62437
بهره
0.00 USD
مجموع
0.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۴۰
حجم معامله
0.2
خروج
1.62765
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.44 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۴:۳۱
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۴۰
خرید
0.2
1.62647
1.62765
سود
0.15 USD
EURAUD
معامله
#1468045280
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۴:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.62647
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۴۰
حجم معامله
0.2
خروج
1.62765
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.15 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۲:۰۶
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۴۰
خرید
0.2
1.62528
1.62765
سود
0.32 USD
EURAUD
معامله
#1468053715
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۲:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.62528
بهره
0.00 USD
مجموع
0.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۴۰
حجم معامله
0.2
خروج
1.62765
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.32 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۲:۱۴
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۴۰
خرید
0.1
1.62778
1.62765
سود
-0.01 USD
EURAUD
معامله
#1468044826
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۲:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.62778
بهره
-0.01 USD
مجموع
-0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۴۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.62765
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.01 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۱۳
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۶
فروش
0.1
1.62355
1.62165
سود
0.14 USD
EURAUD
معامله
#1467983868
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62355
بهره
0.01 USD
مجموع
0.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.62165
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.14 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۲۸
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۶
فروش
0.1
1.62207
1.62165
سود
0.04 USD
EURAUD
معامله
#1467976140
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62207
بهره
0.01 USD
مجموع
0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.62165
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.04 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۵:۴۰
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۶
فروش
0.2
1.6256
1.62165
سود
0.55 USD
EURAUD
معامله
#1467989646
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۵:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6256
بهره
0.01 USD
مجموع
0.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۶
حجم معامله
0.2
خروج
1.62165
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.55 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۴۸
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۶
فروش
0.15
1.62328
1.62165
سود
0.18 USD
EURAUD
معامله
#1467979426
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62328
بهره
0.01 USD
مجموع
0.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.62165
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.18 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۵۳:۱۱
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۶
فروش
0.1
1.62169
1.62165
سود
0.01 USD
EURAUD
معامله
#1467976082
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۵۳:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62169
بهره
0.01 USD
مجموع
0.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.62165
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.01 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۲۳
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۶
فروش
0.1
1.62439
1.62165
سود
0.19 USD
EURAUD
معامله
#1467984896
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62439
بهره
0.01 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.62165
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.19 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۴۷:۴۲
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۶
فروش
0.1
1.6224
1.62165
سود
0.06 USD
EURAUD
معامله
#1467977609
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۴۷:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6224
بهره
0.01 USD
مجموع
0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.62165
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.06 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۶:۰۶
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۶
فروش
0.4
1.62134
1.62165
سود
-0.06 USD
EURAUD
معامله
#1467976023
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62134
بهره
0.03 USD
مجموع
-0.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۶
حجم معامله
0.4
خروج
1.62165
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.06 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۳۸
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۲۰
فروش
0.1
1.10651
1.1042
سود
0.23 USD
EURUSD
معامله
#1467964296
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10651
بهره
0.00 USD
مجموع
0.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۲۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.1042
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.23 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۰۰
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۲۰
فروش
0.4
1.10581
1.1042
سود
0.64 USD
EURUSD
معامله
#1467963307
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10581
بهره
0.00 USD
مجموع
0.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۲۰
حجم معامله
0.4
خروج
1.1042
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.64 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۴۹
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
فروش
0.1
140.547
139.954
سود
0.54 USD
GBPJPY
معامله
#1467941189
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.547
بهره
0.00 USD
مجموع
0.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
139.954
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.54 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۸
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
فروش
0.1
140.295
139.954
سود
0.31 USD
GBPJPY
معامله
#1467927689
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.295
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
139.954
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.31 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۳۳
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
فروش
0.1
139.924
139.954
سود
-0.03 USD
GBPJPY
معامله
#1467920354
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.924
بهره
-0.01 USD
مجموع
-0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
139.954
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.03 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۱۵
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
فروش
0.1
140.479
139.954
سود
0.48 USD
GBPJPY
معامله
#1467940742
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.479
بهره
0.00 USD
مجموع
0.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
139.954
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.48 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۳۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
فروش
0.15
140.159
139.954
سود
0.27 USD
GBPJPY
معامله
#1467924049
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.159
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.15
خروج
139.954
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.27 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۳۸
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
فروش
0.4
139.845
139.954
سود
-0.43 USD
GBPJPY
معامله
#1467918104
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.845
بهره
-0.03 USD
مجموع
-0.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.4
خروج
139.954
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.43 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۳:۱۳
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
فروش
0.1
140.62
139.954
سود
0.61 USD
GBPJPY
معامله
#1467941348
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۳:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.62
بهره
0.00 USD
مجموع
0.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
139.954
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.61 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۵۷
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
فروش
0.1
140.386
139.954
سود
0.39 USD
GBPJPY
معامله
#1467928210
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.386
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
139.954
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.39 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۱۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
فروش
0.1
139.966
139.954
سود
0.00 USD
GBPJPY
معامله
#1467920542
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.966
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
139.954
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.00 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۲۸:۵۵
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۳۵
فروش
0.4
1.32204
1.32028
سود
0.53 USD
USDCAD
معامله
#1467872008
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۲۸:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32204
بهره
0.00 USD
مجموع
0.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۳۵
حجم معامله
0.4
خروج
1.32028
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.53 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۰
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۳۵
فروش
0.1
1.32292
1.32028
سود
0.20 USD
USDCAD
معامله
#1467885144
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32292
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.32028
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.20 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۰۵
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۰۶
خرید
0.4
1.10233
1.10517
سود
1.14 USD
EURUSD
معامله
#1467861124
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10233
بهره
0.00 USD
مجموع
1.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۰۶
حجم معامله
0.4
خروج
1.10517
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.14 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۲۵
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۶:۳۵
فروش
0.1
1.09994
1.09219
سود
0.73 USD
EURCHF
معامله
#1467343103
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09994
بهره
-0.05 USD
مجموع
0.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۶:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.09219
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.73 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۸:۵۳
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۶:۳۵
فروش
0.05
1.09715
1.09219
سود
0.22 USD
EURCHF
معامله
#1467332265
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۸:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09715
بهره
-0.03 USD
مجموع
0.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۶:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.09219
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.22 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۲۷
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۶:۳۵
فروش
0.1
1.09382
1.09219
سود
0.11 USD
EURCHF
معامله
#1467319288
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09382
بهره
-0.05 USD
مجموع
0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۶:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.09219
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.11 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۷:۴۴
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۶:۳۵
فروش
0.15
1.09239
1.09219
سود
-0.06 USD
EURCHF
معامله
#1467295737
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09239
بهره
-0.09 USD
مجموع
0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۶:۳۵
حجم معامله
0.15
خروج
1.09219
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.06 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۳۵
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۶:۳۵
فروش
0.1
1.09007
1.09219
سود
-0.27 USD
EURCHF
معامله
#1467289559
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09007
بهره
-0.06 USD
مجموع
-0.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۶:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.09219
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.27 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۰۲
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۶:۳۵
فروش
0.2
1.10216
1.09219
سود
1.91 USD
EURCHF
معامله
#1467347880
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10216
بهره
-0.11 USD
مجموع
2.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۶:۳۵
حجم معامله
0.2
خروج
1.09219
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.91 USD