حالت آزمایشی
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۲۶
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۳:۵۲
فروش
0.01
1.1093
1.10685
سود
2.45 USD
EURUSD
معامله
#48917830
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1093
بهره
0.00 USD
مجموع
2.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10685
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.45 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۰۳
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۸:۵۸
فروش
0.02
106.56
106.272
سود
5.42 USD
USDJPY
معامله
#48911059
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.56
بهره
0.00 USD
مجموع
5.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۸:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
106.272
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.42 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۱۳
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۸:۵۸
فروش
0.01
105.86
106.27
سود
-3.86 USD
USDJPY
معامله
#48876961
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.86
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۸:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
106.27
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.86 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۴۰
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۲۴
خرید
0.01
106.359
106.598
سود
2.24 USD
USDJPY
معامله
#48895304
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.359
بهره
0.00 USD
مجموع
2.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
106.598
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.24 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۰۶
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۴۰
خرید
0.01
106.745
106.336
سود
-3.85 USD
USDJPY
معامله
#48874257
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.745
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
106.336
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.85 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۳۵
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۳۹
خرید
0.02
106.047
106.337
سود
5.45 USD
USDJPY
معامله
#48876677
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.047
بهره
0.00 USD
مجموع
5.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
106.337
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.45 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۵۲
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۱۲
فروش
0.01
106.128
105.889
سود
2.26 USD
USDJPY
معامله
#48875223
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.128
بهره
0.00 USD
مجموع
2.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
105.889
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.26 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۷
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۵۲
فروش
0.01
105.724
106.152
سود
-4.03 USD
USDJPY
معامله
#48865784
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.724
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
106.152
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.03 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۵
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۵۱
فروش
0.02
106.446
106.152
سود
5.54 USD
USDJPY
معامله
#48874187
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.446
بهره
0.00 USD
مجموع
5.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
106.152
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.54 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۵
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۰۵
خرید
0.01
106.508
106.71
سود
1.89 USD
USDJPY
معامله
#48874186
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.508
بهره
0.00 USD
مجموع
1.89 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
106.71
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.89 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۱۵
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۴
خرید
0.01
106.794
106.439
سود
-3.34 USD
USDJPY
معامله
#48847286
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.794
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
106.439
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.34 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۳:۰۸
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۳
خرید
0.02
106.091
106.425
سود
6.28 USD
USDJPY
معامله
#48861128
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.091
بهره
0.00 USD
مجموع
6.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
106.425
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.28 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۲
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۶
فروش
0.01
105.985
105.745
سود
2.27 USD
USDJPY
معامله
#48861186
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.985
بهره
0.00 USD
مجموع
2.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
105.745
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.27 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۲۱
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۱
فروش
0.02
105.845
106.013
سود
-3.17 USD
USDJPY
معامله
#48845027
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.845
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
106.013
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.17 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۳۸
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۱
فروش
0.01
105.118
106.013
سود
-8.44 USD
USDJPY
معامله
#48826062
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.118
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
106.013
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-8.44 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۰۳
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۰
فروش
0.03
106.547
106.014
سود
15.08 USD
USDJPY
معامله
#48846224
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.547
بهره
0.00 USD
مجموع
15.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۰
حجم معامله
0.03
خروج
106.014
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
15.08 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۵۱
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۱۴
خرید
0.01
106.536
106.775
سود
2.24 USD
USDJPY
معامله
#48846192
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.536
بهره
0.00 USD
مجموع
2.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
106.775
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.24 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۰۸
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۴۹
خرید
0.01
106.286
106.518
سود
2.18 USD
USDJPY
معامله
#48845509
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.286
بهره
0.00 USD
مجموع
2.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
106.518
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.18 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۴
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۰۸
خرید
0.01
106.026
106.259
سود
2.19 USD
USDJPY
معامله
#48845093
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.026
بهره
0.00 USD
مجموع
2.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
106.259
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.19 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۴۵
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۳
خرید
0.02
106.162
105.971
سود
-3.60 USD
USDJPY
معامله
#48763970
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.162
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
105.971
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.60 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۶:۴۴
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۳
خرید
0.01
106.864
105.995
سود
-8.20 USD
USDJPY
معامله
#48750423
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.864
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
105.995
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-8.20 USD
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۴۶
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۲
خرید
0.03
105.455
105.981
سود
14.89 USD
USDJPY
معامله
#48812187
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.455
بهره
0.00 USD
مجموع
14.89 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
105.981
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.89 USD
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۱
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۳۸
فروش
0.01
105.387
105.14
سود
2.35 USD
USDJPY
معامله
#48812235
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.387
بهره
0.00 USD
مجموع
2.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
105.14
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.35 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۴۰
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۷:۲۴
فروش
0.03
1.32361
1.32235
سود
2.86 USD
USDCAD
معامله
#48736195
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32361
بهره
0.00 USD
مجموع
2.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۷:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.32235
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.86 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۴۹
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۰
فروش
0.01
105.663
105.412
سود
2.38 USD
USDJPY
معامله
#48776359
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.663
بهره
0.00 USD
مجموع
2.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
105.412
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.38 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۱۴:۲۷
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۴۸
فروش
0.01
105.935
105.692
سود
2.30 USD
USDJPY
معامله
#48767126
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۱۴:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.935
بهره
0.00 USD
مجموع
2.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
105.692
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.30 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۷:۳۵
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۱۴:۲۶
فروش
0.01
106.211
105.957
سود
2.40 USD
USDJPY
معامله
#48763900
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۷:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.211
بهره
0.00 USD
مجموع
2.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۱۴:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
105.957
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.40 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۲۹
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۷:۳۴
فروش
0.01
106.477
106.235
سود
2.28 USD
USDJPY
معامله
#48752305
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.477
بهره
0.00 USD
مجموع
2.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۷:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
106.235
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.28 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۰۰
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۲۸
فروش
0.02
106.281
106.501
سود
-4.13 USD
USDJPY
معامله
#48748087
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.281
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
106.501
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.13 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۲۹
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۲۸
فروش
0.01
105.583
106.501
سود
-8.62 USD
USDJPY
معامله
#48744829
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.583
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
106.501
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-8.62 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۷:۰۱
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۲۷
فروش
0.03
107.061
106.5
سود
15.80 USD
USDJPY
معامله
#48750455
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.061
بهره
0.00 USD
مجموع
15.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
106.5
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
15.80 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۲۱
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۶:۴۴
خرید
0.01
106.597
106.835
سود
2.23 USD
USDJPY
معامله
#48750099
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.597
بهره
0.00 USD
مجموع
2.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
106.835
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.23 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۷:۲۵
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۲۰
خرید
0.01
109.226
106.543
سود
-25.18 USD
USDJPY
معامله
#48692395
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۷:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.226
بهره
0.00 USD
مجموع
-25.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
106.543
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-25.18 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۴:۰۱
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۲۰
خرید
0.02
108.677
106.547
سود
-39.98 USD
USDJPY
معامله
#48700721
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.677
بهره
0.00 USD
مجموع
-39.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
106.547
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-39.98 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۱:۵۵
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۱۹
خرید
0.05
107.58
106.535
سود
-49.04 USD
USDJPY
معامله
#48706207
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.58
بهره
0.00 USD
مجموع
-49.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۱۹
حجم معامله
0.05
خروج
106.535
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-49.04 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۶:۲۲
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۱۹
خرید
0.03
108.126
106.541
سود
-44.63 USD
USDJPY
معامله
#48705183
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۶:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.126
بهره
0.00 USD
مجموع
-44.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۱۹
حجم معامله
0.03
خروج
106.541
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-44.63 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۱۵:۲۴
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۱۸
خرید
0.13
106.329
106.53
سود
24.53 USD
USDJPY
معامله
#48727075
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۱۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.329
بهره
0.00 USD
مجموع
24.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.13
خروج
106.53
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
24.53 USD
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۲:۱۸
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۱۸
خرید
0.08
107.03
106.531
سود
-37.47 USD
USDJPY
معامله
#48711388
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۲:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.03
بهره
0.00 USD
مجموع
-37.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.08
خروج
106.531
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-37.47 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۰۴
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۱۷
خرید
0.21
105.632
106.536
سود
178.19 USD
USDJPY
معامله
#48744807
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.632
بهره
0.00 USD
مجموع
178.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۱۷
حجم معامله
0.21
خروج
106.536
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
178.19 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۶:۱۸
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۲۸
فروش
0.01
105.848
105.61
سود
2.25 USD
USDJPY
معامله
#48728514
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۶:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.848
بهره
0.00 USD
مجموع
2.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
105.61
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.25 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۸:۳۶
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۶:۱۸
فروش
0.01
106.106
105.87
سود
2.23 USD
USDJPY
معامله
#48727973
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۸:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.106
بهره
0.00 USD
مجموع
2.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
105.87
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.23 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۳۳
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۸:۳۵
فروش
0.01
106.364
106.128
سود
2.22 USD
USDJPY
معامله
#48726928
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.364
بهره
0.00 USD
مجموع
2.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۸:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
106.128
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.22 USD
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۱۳
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۳۳
فروش
0.01
106.629
106.388
سود
2.27 USD
USDJPY
معامله
#48719088
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.629
بهره
0.00 USD
مجموع
2.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
106.388
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.27 USD
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۹:۱۹
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۱۲
فروش
0.01
106.916
106.675
سود
2.26 USD
USDJPY
معامله
#48711659
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.916
بهره
0.00 USD
مجموع
2.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
106.675
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.26 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۶:۳۴
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۹:۱۸
فروش
0.01
107.435
106.935
سود
4.68 USD
USDJPY
معامله
#48706812
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.435
بهره
0.00 USD
مجموع
4.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۹:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
106.935
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.68 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۸:۴۷
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۶:۳۳
فروش
0.01
107.958
107.458
سود
4.65 USD
USDJPY
معامله
#48705662
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.958
بهره
0.00 USD
مجموع
4.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۶:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
107.458
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.65 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۲۶
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۸:۴۶
فروش
0.01
108.489
107.987
سود
4.65 USD
USDJPY
معامله
#48701436
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.489
بهره
0.00 USD
مجموع
4.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۸:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
107.987
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.65 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۵۵
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۲۶
فروش
0.01
109.012
108.511
سود
4.62 USD
USDJPY
معامله
#48697449
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.012
بهره
0.00 USD
مجموع
4.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
108.511
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.62 USD
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۰۲:۰۶
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۵۵
فروش
0.01
108.754
109.032
سود
-2.55 USD
USDJPY
معامله
#48688591
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۰۲:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.754
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.032
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.55 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۳۱
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۵۴
فروش
0.02
109.254
109.032
سود
4.07 USD
USDJPY
معامله
#48692568
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.254
بهره
0.00 USD
مجموع
4.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
109.032
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.07 USD