حالت آزمایشی
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۴۷
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۴۷
فروش
0.07
0.68973
0.68716
سود
17.99 USD
AUDUSD
معامله
#51660730
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68973
بهره
0.00 USD
مجموع
17.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۴۷
حجم معامله
0.07
خروج
0.68716
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
17.99 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۳۱
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۴۷
فروش
0.05
0.6856
0.68716
سود
-7.80 USD
AUDUSD
معامله
#51622631
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6856
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
0.68716
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-7.80 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۲:۴۲
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۴۷
فروش
0.08
0.69193
0.68716
سود
38.16 USD
AUDUSD
معامله
#51676722
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۲:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69193
بهره
0.00 USD
مجموع
38.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۴۷
حجم معامله
0.08
خروج
0.68716
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
38.16 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۲:۵۰
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۴۷
فروش
0.06
0.68761
0.68716
سود
2.70 USD
AUDUSD
معامله
#51629179
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۲:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68761
بهره
0.00 USD
مجموع
2.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۴۷
حجم معامله
0.06
خروج
0.68716
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.70 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۴
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۴۷
فروش
0.04
0.6836
0.68716
سود
-14.24 USD
AUDUSD
معامله
#51613595
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6836
بهره
0.00 USD
مجموع
-14.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۴۷
حجم معامله
0.04
خروج
0.68716
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-14.24 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۰:۰۲
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۴۶
فروش
0.03
0.68159
0.68716
سود
-16.71 USD
AUDUSD
معامله
#51602290
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68159
بهره
0.00 USD
مجموع
-16.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.68716
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-16.71 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۲:۰۳
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۸
فروش
0.09
1.11785
1.11271
سود
46.26 USD
EURUSD
معامله
#51678828
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۲:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11785
بهره
0.00 USD
مجموع
46.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۸
حجم معامله
0.09
خروج
1.11271
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
46.26 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۵:۳۷
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۸
فروش
0.06
1.11222
1.11271
سود
-2.94 USD
EURUSD
معامله
#51630030
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۵:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11222
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۸
حجم معامله
0.06
خروج
1.11271
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.94 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۰۰
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۸
فروش
0.04
1.10828
1.11271
سود
-17.72 USD
EURUSD
معامله
#51578721
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10828
بهره
0.00 USD
مجموع
-17.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.11271
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-17.72 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۰۲
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۸
فروش
0.03
1.10628
1.11271
سود
-19.29 USD
EURUSD
معامله
#51546724
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10628
بهره
0.00 USD
مجموع
-19.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.11271
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-19.29 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۵۰
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۸
فروش
0.08
1.11584
1.11271
سود
25.04 USD
EURUSD
معامله
#51676628
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11584
بهره
0.00 USD
مجموع
25.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۸
حجم معامله
0.08
خروج
1.11271
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
25.04 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۲۹
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۸
فروش
0.07
1.11419
1.11271
سود
10.36 USD
EURUSD
معامله
#51631396
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11419
بهره
0.00 USD
مجموع
10.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۸
حجم معامله
0.07
خروج
1.11271
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10.36 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۲:۱۹
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۸
فروش
0.05
1.11028
1.11271
سود
-12.15 USD
EURUSD
معامله
#51627120
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۲:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11028
بهره
0.00 USD
مجموع
-12.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.11271
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-12.15 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۰۹
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۵
خرید
0.03
0.69111
0.69131
سود
0.60 USD
AUDUSD
معامله
#51711816
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69111
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
0.69131
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.60 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۰۵
خرید
0.03
0.69157
0.69091
سود
-1.98 USD
AUDUSD
معامله
#51702178
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69157
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
0.69091
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.98 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۳۰
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۰۵
خرید
0.04
0.68935
0.69091
سود
6.24 USD
AUDUSD
معامله
#51709015
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68935
بهره
0.00 USD
مجموع
6.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۰۵
حجم معامله
0.04
خروج
0.69091
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.24 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۱۹
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۴۱
خرید
0.04
1.11347
1.114
سود
2.12 USD
EURUSD
معامله
#51676464
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11347
بهره
0.00 USD
مجموع
2.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.114
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.12 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۵:۳۹
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۴۱
خرید
0.03
1.11305
1.114
سود
2.85 USD
EURUSD
معامله
#51675083
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۵:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11305
بهره
0.00 USD
مجموع
2.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.114
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.85 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۸:۰۷
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۵:۳۸
خرید
0.03
1.11199
1.11268
سود
2.07 USD
EURUSD
معامله
#51673984
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۸:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11199
بهره
0.00 USD
مجموع
2.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۵:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.11268
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.07 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۱
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۸:۰۶
خرید
0.03
1.11113
1.11182
سود
2.07 USD
EURUSD
معامله
#51671494
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11113
بهره
0.00 USD
مجموع
2.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۸:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.11182
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.07 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۱۴
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۶
خرید
0.03
143.322
143.448
سود
3.46 USD
GBPJPY
معامله
#51660647
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
143.322
بهره
0.00 USD
مجموع
3.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۶
حجم معامله
0.03
خروج
143.448
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.46 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۵۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۱۲
خرید
0.03
143.091
143.259
سود
4.63 USD
GBPJPY
معامله
#51659737
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
143.091
بهره
0.00 USD
مجموع
4.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
143.259
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.63 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۱
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۵۸
خرید
0.03
143.186
143.047
سود
-3.84 USD
GBPJPY
معامله
#51654547
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
143.186
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
143.047
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.84 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۴۵
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۵۸
خرید
0.04
142.679
143.047
سود
13.55 USD
GBPJPY
معامله
#51656946
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.679
بهره
0.00 USD
مجموع
13.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۵۸
حجم معامله
0.04
خروج
143.047
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
13.55 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۵۰
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۲۱
خرید
0.03
1.11377
1.11448
سود
2.13 USD
EURUSD
معامله
#51653703
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11377
بهره
0.00 USD
مجموع
2.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۲۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.11448
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.13 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۴۹
خرید
0.03
1.11286
1.11357
سود
2.13 USD
EURUSD
معامله
#51648743
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11286
بهره
0.00 USD
مجموع
2.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۴۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.11357
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.13 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۳۱
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۲۴
فروش
0.04
143.471
143.074
سود
14.61 USD
GBPJPY
معامله
#51638887
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.471
بهره
0.00 USD
مجموع
14.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۲۴
حجم معامله
0.04
خروج
143.074
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.61 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۰
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۲۴
فروش
0.03
142.896
143.074
سود
-4.91 USD
GBPJPY
معامله
#51615735
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
142.896
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
143.074
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.91 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۰:۰۱
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۲۶
خرید
0.03
1.10874
1.10945
سود
2.13 USD
EURUSD
معامله
#51602282
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10874
بهره
0.00 USD
مجموع
2.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.10945
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.13 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۰
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۶:۵۰
خرید
0.03
142.895
143.047
سود
4.20 USD
GBPJPY
معامله
#51594596
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.895
بهره
0.00 USD
مجموع
4.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۶:۵۰
حجم معامله
0.03
خروج
143.047
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.20 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۰:۳۵
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۰۵
خرید
0.04
0.68113
0.68259
سود
5.84 USD
AUDUSD
معامله
#51580541
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۰:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68113
بهره
0.00 USD
مجموع
5.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۰۵
حجم معامله
0.04
خروج
0.68259
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.84 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۱
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۰۵
خرید
0.03
0.68312
0.68259
سود
-1.59 USD
AUDUSD
معامله
#51537614
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68312
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
0.68259
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.59 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۰
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۲۴
فروش
0.03
0.68133
0.68072
سود
1.83 USD
AUDUSD
معامله
#51589964
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68133
بهره
0.00 USD
مجموع
1.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
0.68072
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.83 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۳۹
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۱۲
فروش
0.05
143.019
142.734
سود
13.10 USD
GBPJPY
معامله
#51474814
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.019
بهره
0.00 USD
مجموع
13.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
142.734
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
13.10 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۱۲
فروش
0.03
141.878
142.734
سود
-23.61 USD
GBPJPY
معامله
#51441190
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.878
بهره
0.00 USD
مجموع
-23.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
142.734
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-23.61 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۳:۲۸
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۱۲
فروش
0.06
143.572
142.734
سود
46.23 USD
GBPJPY
معامله
#51589616
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۳:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.572
بهره
0.00 USD
مجموع
46.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۱۲
حجم معامله
0.06
خروج
142.734
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
46.23 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۴
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۱۲
فروش
0.04
142.441
142.734
سود
-10.78 USD
GBPJPY
معامله
#51449512
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
142.441
بهره
0.00 USD
مجموع
-10.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۱۲
حجم معامله
0.04
خروج
142.734
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-10.78 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۳۲
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۰۲
خرید
0.03
142.892
143.043
سود
4.17 USD
GBPJPY
معامله
#51557088
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.892
بهره
0.00 USD
مجموع
4.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۰۲
حجم معامله
0.03
خروج
143.043
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.17 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
فروش
0.03
0.6772
0.68141
سود
-12.63 USD
AUDUSD
معامله
#51318101
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6772
بهره
0.00 USD
مجموع
-12.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
حجم معامله
0.03
خروج
0.68141
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-12.63 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۰۳
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
فروش
0.05
0.68119
0.68141
سود
-1.10 USD
AUDUSD
معامله
#51343800
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68119
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
0.68141
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.10 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۷:۰۹
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
فروش
0.06
0.68322
0.68141
سود
10.86 USD
AUDUSD
معامله
#51363540
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۷:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68322
بهره
0.00 USD
مجموع
10.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
حجم معامله
0.06
خروج
0.68141
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10.86 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۱۶
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
فروش
0.04
0.6792
0.68141
سود
-8.84 USD
AUDUSD
معامله
#51339051
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6792
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
حجم معامله
0.04
خروج
0.68141
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-8.84 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۲۱
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
فروش
0.07
0.68525
0.68141
سود
26.88 USD
AUDUSD
معامله
#51373672
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68525
بهره
0.00 USD
مجموع
26.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۰
حجم معامله
0.07
خروج
0.68141
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
26.88 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۱
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۳۱
خرید
0.03
142.678
142.827
سود
4.12 USD
GBPJPY
معامله
#51555312
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.678
بهره
0.00 USD
مجموع
4.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۳۱
حجم معامله
0.03
خروج
142.827
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.12 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۰۰
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۵۲
خرید
0.06
1.10436
1.10737
سود
18.06 USD
EURUSD
معامله
#51525823
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10436
بهره
0.00 USD
مجموع
18.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۵۲
حجم معامله
0.06
خروج
1.10737
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
18.06 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۲
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۵۲
خرید
0.03
1.10946
1.10737
سود
-6.27 USD
EURUSD
معامله
#51514619
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10946
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.10737
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-6.27 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۱۳
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۵۲
خرید
0.05
1.10637
1.10737
سود
5.00 USD
EURUSD
معامله
#51523355
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10637
بهره
0.00 USD
مجموع
5.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.10737
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.00 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۷
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۵۲
خرید
0.04
1.10839
1.10737
سود
-4.08 USD
EURUSD
معامله
#51517087
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10839
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۵۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.10737
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.08 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۰۲
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۱۵
خرید
0.04
142.445
142.83
سود
14.14 USD
GBPJPY
معامله
#51510938
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.445
بهره
0.00 USD
مجموع
14.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۱۵
حجم معامله
0.04
خروج
142.83
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.14 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۴۱
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۴
فروش
0.04
1.11018
1.10862
سود
6.24 USD
EURUSD
معامله
#51488603
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11018
بهره
0.00 USD
مجموع
6.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.10862
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.24 USD